Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Flora of Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry Research and Application Forest (Çankırı/Eldivan)

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 51 - 65, 13.06.2022
https://doi.org/10.53516/ajfr.1101308

Öz

In this study, the flora of Çankırı Karatekin University Faculty of Forestry Research and Application Forest was investigated. The 342 plant specimens were collected from the area between 2017-2019. As a result of the identification of plant specimens, 304 taxa belonging to 196 genera and 58 families have been determined. The two taxa of them are belonging to Pteridophyta and 302 taxa to Spermatophyta division. Gymnosperms are represented by four taxa and Angiosperms by 298 taxa. The 267 taxa are Dicotyledoneae and 31 taxa are Monocotyledoneae. The largest families are Asteraceae (45), Fabaceae (29), Lamiaceae (24), and Rosaceae (22). The largest genera are Centaurea (7), Astragalus (6), Silene (6) and Trifolium (6). The number of endemic taxa is 33 and endemism ratio is 10.85%. The distribution of the taxa, according to phytogeographic regions; Irano-Turanian 51 (16.77%), Euro-Siberian 43 (14.14%), Mediterranean 9 (2.96%), Euxine 8 (2.63%), E.Mediterranean 8 (2.63%), Hyrcano-Euxine 1 (0.33%) and multiregional or wide distribution taxa are 184 (60.53%).

Kaynakça

 • Abay, G., Ursavaş, S., 2009. Çankırı ili araştırma ormanı karayosunu (musci) flora ve ekolojisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11(16), 61-70.
 • Akkemik, Ü. (editör), 2014a. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 736 s., Ankara.
 • Akkemik, Ü. (editör), 2014b. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 680 s., Ankara.
 • Baytop, A., 1998. İngilizce-Türkçe Botanik Kılavuzu. Üni. yayın no:4058, Ecz. fak. yayın no:70, 375 s., İstanbul.
 • BGBM, 2019. Herbarium Berolinense, Berlin Müzesi Sanal Herbaryumu, http://ww2.bgbm.org/herbarium/ (Erişim Tarihi: 19.09.2019).
 • Çakır, M., Tunç, T., 2019. Ayrışma sürecinde orman karıncalarının (Formica rufa grup) rolü: ilk yıl sonuçları. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21(2), 477-485.
 • Çakır, M., Çakır, F., Yalçıntekin, H.İ., 2020. Çankırı Karatekin Üniversitesi, orman fakültesi araştırma ve uygulama ormanında humus formlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 6(2), 82-90.
 • Davis, P.H., 1965-1985. Flora of Turkey and East Aegean Islands vol. 1-9. Edinburg University Press, Edinburgh. Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K., 1988. Flora of Turkey and East Aegean Islands vol. 10 (suppl. 1), Edinburg University Press, Edinburgh.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N., 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, 246 s., Ankara.
 • Ekim, T., 2014. Damarlı Bitkiler. Şu eserde: Güner, A., Ekim, T. (edlr.), Resimli Türkiye Florası, cilt 1. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yayını, İstanbul.
 • Erdoğan, N., Ketenoğlu, O., Bingöl, Ü., 2007. Kabalı dağı (Çerkeş-Çankırı) florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14(2), 63-82.
 • Göğerçin, R., Günlü, A., 2017. Çankırı Karatekin Üniversitesi orman fakültesi araştırma ormanında Göktürk-2 uydu görüntüsü kullanılarak bazı meşcere parametrelerinin tahmin edilmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-13.
 • Göl, C., Yılmaz, H., Ediş, S., 2010. Çankırı Karatekin Üniversitesi, orman fakültesi araştırma ve uygulama ormanı topraklarının bazı özellikleri ve sınıflandırması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010. Cilt: III, 941-952.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C., 2000. Flora of Turkey and East Aegean Islands vol. 11 (suppl. 2), Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T. (edlr.), 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, 1290 s., İstanbul.
 • Harris, J.G., Harris, M.W., 2001. Plant Identification Terminology (An Illustrated Glossary). Spring Lake Publishing, Spring Lake, 206 p., Utah.
 • Kreutz, K. (C.A.J.), Çolak, A.H., 2009. Orchids of Turkey. Rota Yayınları, İstanbul.
 • Mutlu, H., 2006. Çankırı/Yapraklı ormanlarının vasküler bitkiler florası. Yüksek Lisans tezi (basılmamış), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 208 s., Ankara.
 • Raunkiaer, C., 1934. The Life Forms of Plants and Statictical Plant Geography. Oxford, England: Clarendon Press, pp. 147.
 • Sağıroğlu, M., Duman, H., 2004. Karlık tepesi ve çevresinin (Çankırı) florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11(2), 95-122.
 • Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekât, L., Leblebici, E., 2004. Tohumlu Bitkiler Sistematiği Ders Kitabı (7. Baskı). Ege Üniversitesi Basımevi, 394 s., İzmir.
 • The Plant List, 2013. Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (Erişim Tarihi: 19.09.2019).
 • Tuttu, G., Akkemik, A., 2017. Çankırı-Korubaşı tepe ve civarındaki jipsli alanların florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 24(1), 45-88.
 • Ursavaş, S., Öztürk, E., 2016. Çankırı Karatekin Üniversitesi, orman fakültesi araştırma ve uygulama ormanında ölü ağaçlar üzerinde tespit edilen karayosunları. Anatolian Bryology, 1(2), 21-46.
 • Ursavaş, S., Tuttu, G., 2020. Çankırı Karatekin Üniversitesi, orman fakültesi araştırma ve uygulama ormanının karayosunu florasına katkılar. Anatolian Bryology. 6(1), 27-40.
 • Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu VANF, 2019. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Web Sitesi. http://www.vanherbaryum.yyu.edu.tr/ (Erişim Tarihi: 19.09.2019).
 • Yaltırık, F., Efe, A., 1996. Otsu Bitkiler Sistematiği (2.Baskı). İ.Ü. Basımevi, Üniversite Yayın No:3940, Orman Fakültesi Yayın No:10, 518 s., İstanbul.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının (Çankırı/Eldivan) florası

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 51 - 65, 13.06.2022
https://doi.org/10.53516/ajfr.1101308

Öz

Bu çalışmada, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının floristik zenginliği ortaya çıkarılmıştır. 2017-2019 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında alandan toplanan 342 adet bitki örneğinin teşhis edilmesi sonucunda 58 familyaya ait 196 cins ve bu cinslere ait 304 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 2’si Pteridophytha, 302’si Spermatophyta bölümüne aittir. Spermatophyta bölümündeki taksonlardan 4’ü Gymnospermae, 298’i Angiospermae’dir. Angiospermae’lerin 267’si Dicotyledones, 31’i ise Monocotyledones sınıfına aittir. En çok takson içeren familyalar Asteraceae (45), Fabaceae (29), Lamiaceae (24) ve Rosaceae (22)’dir. En çok takson içeren cinsler Centaurea (7), Astragalus (6), Silene (6) ve Trifolium (6)’dur. Alandaki endemik takson sayısı 33 olup endemizm oranı %10,85’tir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımlarına bakıldığında; İran-Turan 51 (%16,77), Avrupa-Sibirya 43 (%14,14), Akdeniz 9 (%2,96), Öksin 8 (%2,63), Doğu Akdeniz 8 (%2,63), Hyrcano-Öksin 1 (%0,33) ve çok bölgeli veya geniş yayılışlı 184 (%60,53) takson bulunmaktadır.

Kaynakça

 • Abay, G., Ursavaş, S., 2009. Çankırı ili araştırma ormanı karayosunu (musci) flora ve ekolojisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11(16), 61-70.
 • Akkemik, Ü. (editör), 2014a. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 736 s., Ankara.
 • Akkemik, Ü. (editör), 2014b. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 680 s., Ankara.
 • Baytop, A., 1998. İngilizce-Türkçe Botanik Kılavuzu. Üni. yayın no:4058, Ecz. fak. yayın no:70, 375 s., İstanbul.
 • BGBM, 2019. Herbarium Berolinense, Berlin Müzesi Sanal Herbaryumu, http://ww2.bgbm.org/herbarium/ (Erişim Tarihi: 19.09.2019).
 • Çakır, M., Tunç, T., 2019. Ayrışma sürecinde orman karıncalarının (Formica rufa grup) rolü: ilk yıl sonuçları. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21(2), 477-485.
 • Çakır, M., Çakır, F., Yalçıntekin, H.İ., 2020. Çankırı Karatekin Üniversitesi, orman fakültesi araştırma ve uygulama ormanında humus formlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 6(2), 82-90.
 • Davis, P.H., 1965-1985. Flora of Turkey and East Aegean Islands vol. 1-9. Edinburg University Press, Edinburgh. Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K., 1988. Flora of Turkey and East Aegean Islands vol. 10 (suppl. 1), Edinburg University Press, Edinburgh.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N., 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, 246 s., Ankara.
 • Ekim, T., 2014. Damarlı Bitkiler. Şu eserde: Güner, A., Ekim, T. (edlr.), Resimli Türkiye Florası, cilt 1. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yayını, İstanbul.
 • Erdoğan, N., Ketenoğlu, O., Bingöl, Ü., 2007. Kabalı dağı (Çerkeş-Çankırı) florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14(2), 63-82.
 • Göğerçin, R., Günlü, A., 2017. Çankırı Karatekin Üniversitesi orman fakültesi araştırma ormanında Göktürk-2 uydu görüntüsü kullanılarak bazı meşcere parametrelerinin tahmin edilmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-13.
 • Göl, C., Yılmaz, H., Ediş, S., 2010. Çankırı Karatekin Üniversitesi, orman fakültesi araştırma ve uygulama ormanı topraklarının bazı özellikleri ve sınıflandırması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010. Cilt: III, 941-952.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C., 2000. Flora of Turkey and East Aegean Islands vol. 11 (suppl. 2), Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T. (edlr.), 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, 1290 s., İstanbul.
 • Harris, J.G., Harris, M.W., 2001. Plant Identification Terminology (An Illustrated Glossary). Spring Lake Publishing, Spring Lake, 206 p., Utah.
 • Kreutz, K. (C.A.J.), Çolak, A.H., 2009. Orchids of Turkey. Rota Yayınları, İstanbul.
 • Mutlu, H., 2006. Çankırı/Yapraklı ormanlarının vasküler bitkiler florası. Yüksek Lisans tezi (basılmamış), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 208 s., Ankara.
 • Raunkiaer, C., 1934. The Life Forms of Plants and Statictical Plant Geography. Oxford, England: Clarendon Press, pp. 147.
 • Sağıroğlu, M., Duman, H., 2004. Karlık tepesi ve çevresinin (Çankırı) florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11(2), 95-122.
 • Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekât, L., Leblebici, E., 2004. Tohumlu Bitkiler Sistematiği Ders Kitabı (7. Baskı). Ege Üniversitesi Basımevi, 394 s., İzmir.
 • The Plant List, 2013. Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (Erişim Tarihi: 19.09.2019).
 • Tuttu, G., Akkemik, A., 2017. Çankırı-Korubaşı tepe ve civarındaki jipsli alanların florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 24(1), 45-88.
 • Ursavaş, S., Öztürk, E., 2016. Çankırı Karatekin Üniversitesi, orman fakültesi araştırma ve uygulama ormanında ölü ağaçlar üzerinde tespit edilen karayosunları. Anatolian Bryology, 1(2), 21-46.
 • Ursavaş, S., Tuttu, G., 2020. Çankırı Karatekin Üniversitesi, orman fakültesi araştırma ve uygulama ormanının karayosunu florasına katkılar. Anatolian Bryology. 6(1), 27-40.
 • Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu VANF, 2019. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Web Sitesi. http://www.vanherbaryum.yyu.edu.tr/ (Erişim Tarihi: 19.09.2019).
 • Yaltırık, F., Efe, A., 1996. Otsu Bitkiler Sistematiği (2.Baskı). İ.Ü. Basımevi, Üniversite Yayın No:3940, Orman Fakültesi Yayın No:10, 518 s., İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gamze TUTTU> (Sorumlu Yazar)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3319-9365
Türkiye


Serhat URSAVAŞ>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ÇANKIRI ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ PR.
0000-0001-5480-5590
Türkiye

Destekleyen Kurum Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
Proje Numarası OF200217B01
Teşekkür Bu çalışma, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü’nün OF200217B01 Nolu projesi tarafından desteklenmiştir.
Erken Görünüm Tarihi 13 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 10 Nisan 2022
Kabul Tarihi 26 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ajfr1101308, journal = {Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-856X}, eissn = {2564-7660}, address = {}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {8}, number = {1}, pages = {51 - 65}, doi = {10.53516/ajfr.1101308}, title = {Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının (Çankırı/Eldivan) florası}, key = {cite}, author = {Tuttu, Gamze and Ursavaş, Serhat} }
APA Tuttu, G. & Ursavaş, S. (2022). Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının (Çankırı/Eldivan) florası . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 51-65 . DOI: 10.53516/ajfr.1101308
MLA Tuttu, G. , Ursavaş, S. "Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının (Çankırı/Eldivan) florası" . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 8 (2022 ): 51-65 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajfr/issue/70262/1101308>
Chicago Tuttu, G. , Ursavaş, S. "Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının (Çankırı/Eldivan) florası". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 8 (2022 ): 51-65
RIS TY - JOUR T1 - Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının (Çankırı/Eldivan) florası AU - GamzeTuttu, SerhatUrsavaş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.53516/ajfr.1101308 DO - 10.53516/ajfr.1101308 T2 - Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 65 VL - 8 IS - 1 SN - 1309-856X-2564-7660 M3 - doi: 10.53516/ajfr.1101308 UR - https://doi.org/10.53516/ajfr.1101308 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının (Çankırı/Eldivan) florası %A Gamze Tuttu , Serhat Ursavaş %T Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının (Çankırı/Eldivan) florası %D 2022 %J Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi %P 1309-856X-2564-7660 %V 8 %N 1 %R doi: 10.53516/ajfr.1101308 %U 10.53516/ajfr.1101308
ISNAD Tuttu, Gamze , Ursavaş, Serhat . "Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının (Çankırı/Eldivan) florası". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (Haziran 2022): 51-65 . https://doi.org/10.53516/ajfr.1101308
AMA Tuttu G. , Ursavaş S. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının (Çankırı/Eldivan) florası. AOAD. 2022; 8(1): 51-65.
Vancouver Tuttu G. , Ursavaş S. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının (Çankırı/Eldivan) florası. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi. 2022; 8(1): 51-65.
IEEE G. Tuttu ve S. Ursavaş , "Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının (Çankırı/Eldivan) florası", Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 51-65, Haz. 2022, doi:10.53516/ajfr.1101308