Makale Yayın Süreci

Sekreter Ön İncelemesi
Bu aşamada, makalenin dergi amaç ve kapsamına uygunluğu kontrol edilir, uygun olmayan makaleler reddedilir. Sisteme yüklenmesi gereken belgeler kontrol edilir. Sorumlu yazar tarafından doldurulan ve imzalanan “Telif Hakkı ve Yazar Katkı Formu”, etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için “Etik Kurul Raporu” ve çalışmanın intihal oranını gösteren belge makale gönderim aşamasında sisteme yüklenmelidir. Eksik olan ya da eksik doldurulmuş olan belgeler yazardan yeniden talep edilir. İntihal oranı %20 ve üzeri makaleler reddedilir.
Makalede gizliliği bozan bir durum (isim, fakülte, kurum, şehir vb.) olup olmadığı kontrol edilir. Gerekli durumlarda makale yazara geri gönderilir ve yazardan makaleyi şartlara uygun olarak yeniden göndermesi istenir.
Çalışmanın makale şablonuna konularak gönderilmiş olması gerekmektedir. Bu aşamada makalenin dergi formatına uygunluğu (makale şablonuna uygunluk, kelime/sayfa sınırına uygunluk, başlıkların uygunluğu, tabloların uygunluğu, kaynakçanın APA6’ya uygunluğu) kontrol edilir. Gerekli durumlarda makale yazara geri gönderilir. Gerekli düzenlemeler dosya üzerine yazılarak ya da mesajla yazara bildirilir. Yazardan makaleyi belirtilen şekilde düzenleyerek yeniden göndermesi istenir. Bütün şartları sağlayan makalelere editör ataması yapılır.
Editör Ön İncelemesi
Bu aşamada makale editör tarafından incelenir. Özgün değeri olmayan, eğitim bilimlerine katkısı olmayan ya da yeterli olmayan makaleler reddedilir. Akademik yazma (Türkçe ve İngilizce) açısından problemli/zayıf makaleler reddedilir. Makale bölümlerinin bir ya da daha fazlasında (girişin yapısı, araştırma modeli, örneklem/çalışma grubu, analizler, geçerlik-güvenirlik, bulgular, sonuç, tartışma ve öneriler) bilimsel açıdan kritik hatalar/eksiklikler bulunması durumunda makaleler reddedilir. Nicel makaleler gerektiğinde görüş almak üzere istatistik editörüne gönderilir. İstatistik editöründen gelen cevap (sistem üzerindeki "mesajlar" bölümünden) doğrultusunda gerektiğinde makale reddedilir. Reddedilmeyen makaleler alan editörüne yönlendirilir. İstatistiksel hatalar barındıran ancak reddedilecek düzeyde olmayan makaleler için istatistik editörü raporu alan editörüne iletilir.
Alan Editörü Ön İncelemesi
Alan editörleri çalışmaların, giriş, yöntem, bulgular, sonuç-tartışma bölümlerini ayrıntılı bir şekilde inceler. Özgün değeri olmayan, alana katkısı olmayan/yeterli olmayan makaleler reddedilir. Makale bölümlerinin bir ya da daha fazlasında (girişin yapısı, araştırma modeli, örneklem/çalışma grubu, analizler, geçerlik-güvenirlik, bulgular, sonuç, tartışma ve öneriler) bilimsel açıdan kritik hatalar/eksiklikler içermesi durumunda makaleler reddedilir. Reddedilmeyen makaleler hakem sürecine geçirilir.
Hakem Süreci
Hakem süreci alan editörü arafından takip edilir. Süreç boyunca yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Değerlendirme sürecinde çift-kör hakem sistemi (double-blind, peer review) benimsenir. Her makale için makale alanına uygun en az iki hakem atanır. Hakemlerin en az doktora derecesine sahip olmaları gereklidir. Hakemler makaleleri; özgünlük, alana sağladığı katkı, konuyla ilgili kaynaklara erişme ve literatürü araştırma düzeyi, kullanılan yöntemin, bulguların ve sonuçların doğruluğu ve sunumu, kullanılan akademik dilin uygunluğu vb. açılardan değerlendirirler. Hakemlerin İngilizce makalelere yönelik değerlendirmelerini İngilizce olarak yapmaları sağlanır. Hakemler yayınlanmaya uygun buldukları makaleleri olduğu gibi kabul edebilirler. Dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan çalışmalar ise reddedilir. Bunun yanında hakemler düzeltilebilecek hatalar içeren makaleler için major ya da minor revizyon kararı verebilirler. Hakemler gerekli düzeltme önerilerinin yer aldığı düzeltme dosyalarını ve doldurdukları hakem değerlendirme formunu sistem üzerinden dergiye iletirler.
Hakemlerin cevap verme/vermeme durumları takip edilerek gerektiğinde yeni hakem ataması yapılır. Alan editörü, revizyon kararı verdiği halde dosya yüklemeyen hakemlerle irtibat kurup dosya yüklemelerini ister. Dosya yüklemeyen hakemler yerine yeni hakem ataması yapar. Her iki hakem makale için minor revizyon kararı vermişse yazara minor revizyon verilir. Hakemlerden biri ya da her ikisi major revizyon istemişse yazara major revizyon verilir. Revizyon kararı, hakem raporları ile birlikte yazara gönderilir.
Yazarlar talep edilen düzeltme ve iyileştirme önerilerinin çalışmanın özgünlüğünü artırıcı nitelikte olduğunun bilinciyle düzeltme ve iyileştirmeleri eksiksiz bir şekilde yapmakla yükümlüdürler. Yazardan gelen düzeltmeler yeniden hakem/hakemlere gönderilir. Yapılan revizyonları görmek isteyen ve major revizyon veren hakemler mutlaka yeniden atanır. Hakemlerden makaleyi yeniden inceleyerek görüşlerini içeren dosyayı sisteme yüklemeleri istenir. Hakemler yazarlardan gelen düzeltilmiş makaleleri tekrar inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden fazla defa düzeltme de talep edebilirler. Makalenin sürece devam edebilmesi için mutlaka iki hakemden kabul almış olması şartı aranır. Hakemlerden biri red kararı verirse yerine yeni bir hakem atanır. İki hakemden red alan makale için “red” kararı verilir.
Alan Editörü Son İncelemesi
Hakemlerden en az iki kabul alan makale alan editörü tarafından ayrıntılı bir şekilde okunur. Hakemlerin isteklerinin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilir. Alan editörü gerek gördüğünde dil ve anlatım kuralları ile bilimsel açıdan görülen hatalar için (istatistik editörü önerileri de dahil) makaleyi yazara/yazarlara geri gönderebilir. İstenen düzenlemeler dosya üzerine yazılarak ya da mesajla yazara bildirilir. Yazardan makaleyi belirtilen şekilde düzenleyerek yeniden göndermesi istenir. Alan editörü İngilizce makalelere yönelik değerlendirmelerini ve yazışmalarını İngilizce olarak yapar. Alan editörü yayına hazır olduğunu düşündüğü makale için editöre sistem üzerindeki "mesajlar" bölümünden kabul önerisinde bulunur.
Editör Son İncelemesi
Editör alan editörü ve hakem görüşlerini de dikkate alarak makaleyi detaylı olarak inceler. Editör bu aşamada yayınlanmaya engel bir durumla karşılaşırsa makaleyi düzeltilmek üzere yazara/yazarlara geri gönderebilir ya da makaleyi reddedebilir. Yayınlanmaya engel bir durum olmayan Türkçe makalelerin yayın sürecine geçmeden önce İngilizceye çevrilmesi istenir. İngilizce makaleler ve İngilizceye çevrilen makaleler İngilizce dil editörüne gönderilir. Dil editörü makaleleri ayrıntılı bir şekilde okur. Yazardan/yazarlardan gerektiğinde düzeltme isteyebileceği gibi proofreading yapılmasını da isteyebilir. Dil editörü makale hakkında “yayınlanabilir” kararını  sistem üzerindeki "mesajlar" bölümünden editöre bildirir. Editör makaleyi yayın sürecine geçirir ve yayın editörünü atar.
Yayın Süreci
Yayın editörü makalede şekil-format açısından gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra son okumayı yaparak gerekli düzenlemeleri yapar. daha sonra makale sıraya alınarak sayıya atanma işlemleri gerçekleştirilir.

Son Güncelleme Zamanı: 16.12.2020 23:48:36

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.