Yazım Kuralları

Makale Şablonunu Buradan İndirebilirsiniz

 • Derginin dili İngilizcedir. Makalelerin süreçleri Türkçe olarak yürütülebilecek, kabul aşamasından sonra makaleler İngilizceye çevrilebilecektir.
 • Makale yukarıda yer alan makale şablonuna konularak gönderilmelidir.
 • Makale, tam metin, özet ve referanslar dahil 20 sayfa ya da 8000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Yazarlarla ilgili bilgiler (unvan, kurum, Doi numarası ve e-posta adresleri) ilk sayfanın en altında yer almalı fakat ilk makale gönderiminde yazar isimlerine ve yazarları tanımlayacak herhangi bir bilgiye yer verilmemelidir.
 • Eğer çalışma herhangi bir kongre veya sempozyumda sunulduysa başlık, tarih ve yer ile ilgili bilgiler ilk sayfanın altında dipnotta yer almalıdır.
 • Sayfa formatı; A4, kenar boşlukları (üst, alt, sol, sağ) 3 cm olmalıdır.
 • Makale başlığı 14 punto ile koyu yazılmalı, her kelimenin baş harfi büyük olmalıdır. Makale başlığı sayfa ortasında yer almalıdır. Başlık kısa ve açıklayıcı olmalı, maksimum 12 kelime içermelidir.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve temel sonuçları içermeli ve 150-250 kelime arasında olmalıdır. Yazılar tek satır aralıklı, 9 punto ve Times New Roman formatında yazılmalıdır. Özden sonra 3-5 anahtar kelimeye yer verilmelidir. Anahtar kelimeler virgülle ayrılmalıdır. Sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalı, diğer kelimeler küçük harfle başlamalıdır. Özette atıf yapılmamalıdır.
 • Yazılar tek satır aralıklı olmalı, 11 punto ve Times New Roman formatında olmalıdır. Metin formatı tek sütunlu olmalıdır. İlgili tüm bilgiler ana metne dahil edilmelidir. Paragraf başlarında girinti yapılmamalıdır. Vurgulama yapmak için kelimelerin altı çizilmemeli, bunun yerine italik harfler kullanılmalıdır.
 • Alt başlıklar numaralandırılmış, kısa ve anlamlı olmalıdır. Birinci seviye başlıklar için 12 punto, ikinci seviye başlıklar için 11 punto, üçüncü seviye başlıklar için 11 punto italik yazı tipi seçilmelidir. Başlıklar koyu ve her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Birinci seviye başlıklar ortalanmalı, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar sola yaslanmalıdır.
 • Makaleler APA6 yayın kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Metin içindeki referanslardan alıntı yaparken aşağıdaki format kullanılmalıdır.

 1 yazar (Şahin, 2007).
2 yazar (Yıldız & Elibol, 1979).
3 yazar ve daha fazla (Karatekin et al., 1985).
 • Atıf ilk geçtiği yerde tüm yazar soyadları yer almalıdır. Ancak 7 ve daha fazlı yazarlı çalışmalarda ilk geçtiği yerde de “et al.” kullanılmalıdır.
 • Makale, özet, giriş, yöntem (örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçları, veri toplama süreci, veri analizi, geçerlik ve güvenirlik), bulgular, tartışma ve sonuç, referanslar alt başlıklarından oluşmalıdır. Ancak makalenin yapısına göre bazı değişiklikler yapılabilir.
 • Giriş bölümünde, kavramsal çerçeve açıklanmalı, araştırmanın önemi ve literatürde bu konuda yapılmış çalışmalardan bahsedilmeli, yapılan araştırmanın alanda dolduracağı boşluk ve alana sağlayacağı katkı belirtilmelidir. Araştırmanın amcı ve problem/alt problemler (varsa) yazılmalıdır.
 • Yöntem bölümünde okuyucular, çalışmanın modeli, veri toplama kaynakları (nicel, nitel veya her ikisi), veri toplama ve analiz süreçleri hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Bulgular ve yorumlar bölümünde, elde edilen veriler açık bir şekilde sunulmalıdır. Bulguların anlamı açıklanmalıdır. Literatürle karşılaştırma yapılmamalıdır. Çalışmanın sonuçları, çalışmanın amacını ve problemini destekleyecek şekilde tablo, diyagram, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.
 • Tablolarda 10 punto yazı boyutu kullanılmalı ve dikey çizgiler çizilmemelidir. Tabloların numarası tablonun üzerine olmalı ve tablo açıklaması tablo numarasının altında ve italik olmalıdır.
 • Şekiller sayfaya ortalanmış olarak yerleştirilmeli, .jpg, .tiff veya .gif formatında olmalı, şekil numarası ve açıklaması şeklin altında sayfaya ortalanmış şekilde olmalıdır.
 • Tartışma ve sonuç bölümünde, çalışmanın önemi ışığında, sonuçlar literatür ve yazar görüşlerine atıfta bulunarak tartışılmalıdır. Öneriler, çalışmanın sonuçlarına göre yapılmalıdır.
 • Referanslar bölümü APA6 stiline uygun olarak düzenlenmelidir. Metin içi alıntıların referans listesinde yer aldığından emin olunmalıdır. Referanslar numaralandırılmamalıdır. Referanslara doi numaraları (eğer varsa) mutlaka eklenmelidir.

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.