Yazım Kuralları

Makale Şablonunu Buradan İndirebilirsiniz
 • Derginin dili İngilizce ve Türkçe'dir.
 • Çalışma yukarıda yer alan makale şablonuna yerleştirilerek gönderilmelidir.

 • Tam metin, öz ve referanslar dahil, uzun özet hariç olmak üzere 20 sayfa ya da 8000 kelimeyi geçmemelidir.

 • Yazar isimleri, kurumları ve e-posta adresleri ilk sayfanın en altında yer almalı fakat ilk makale gönderimin de yazar isimlerine yer verilmemelidir.

 • Eğer çalışma herhangi bir kongre veya sempozyumda sunulduysa, başlık, tarih ve yer ile ilgili bilgiler ilk sayfanın en altında yer almalıdır.

 • Sayfa formatı; A4, kenar boşlukları (normal) (üst, alt, sol, sağ 3 cm) olmalıdır.

 • Eğer makalenin dili Türkçe ise makalenin sonunda 1000-1500 kelimelik İngilizce geniş özet (Extended Abstract) bulunmalıdır. Geniş özette tüm ana başlıklar yer almalıdır.

 • Türkçe makale başlığı 14 punto ile koyu yazılmalı, her kelimenin baş harfi büyük olmalıdır. Makale başlığı sayfa ortasında yer almalıdır. Başlık kısa ve açıklayıcı olmalı, maksimum 12 kelime içermelidir.

 • Türkçe özet; amaç, yöntem, bulgular ve temel sonuçları içermeli ve 150-250 kelime arasında olmalıdır. Yazılar tek satır aralıklı, 9 punto ve Times New Roman formatında yazılmalıdır. Özden sonra 3-5 anahtar kelimeye yer verilmelidir. Anahtar kelimeler virgülle ayrılmalıdır. Her bir anahtar kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır. Özde atıf yapılmamalıdır.

 • Türkçe özetten sonra İngilizce başlık yer almalıdır. İngilizce başlık 14 punto ile ve koyu yazılmalı, her kelimenin baş harfi büyük olmalıdır.

 • İngilizce özet; amaç, yöntem, bulgular ve temel sonuçları içermeli ve 150-250 kelime arasında olmalıdır. İngilizce özetten sonra 3-5 anahtar kelimeye yer verilmelidir. Anahtar kelimeler virgülle ayrılmalıdır. Her bir anahtar kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır. Özde atıf yapılmamalıdır.

 • Yazılar tek aralıklı olmalı, 11 punto ve Times New Roman formatında olmalıdır. Metin formatı tek sütunlu olmalıdır. İlgili tüm bilgiler ana metne dahil edilmelidir. Paragraf başlarında girinti yapılmamalıdır. Vurgulama yapmak için kelimelerin altını çizilmemeli, bunun yerine italik harfler kullanılmalıdır.

 • Alt başlıklar numaralandırılmış, kısa ve  anlamlı olmalıdır. Birinci seviye başlıklar için 12 punto, ikinci seviye başlıklar için 11 punto, üçüncü seviye başlıklar için 11 punto italik yazı tipi seçilmelidir. Başlıklar koyu ve her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Referanslar numaralandırılmamalıdır. Birinci seviye başlıklar ortalanmalı, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar sola yaslanmalıdır.

 • Makaleler, APA (Amerikan Psikoloji Derneği) yayın kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Metin içindeki referanslardan alıntı yaparken aşağıdaki format kullanılmalıdır:

 • 1 yazar (Şahin, 2007).

 • 2 yazar (Yıldız & Elibol, 1979)

 • 3 yazar (Yıldız vd., 1998)

 • 3 yazardan daha fazla yazar (Karatekin vd., 1985).

 • Makale, öz, giriş, yöntem (örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama süreci, veri analizi, geçerlilik ve güvenilirlik), bulgular, tartışma ve sonuç, referanslar alt başlıklarından oluşmalıdır.

 • Giriş bölümünde, çalışmanın amacı, problem/alt problemler (varsa), literatür taraması hakkında bilgi ve bu bilgilerin problemle ilişkisi hakkında bilgi verilmelidir.

 • Yöntem bölümünde okuyucular, çalışmanın türü, veri toplama kaynakları (nicel, nitel veya her ikisi), veri toplama ve analiz süreçleri hakkında bilgilendirilmelidir.

 • Bulgular ve yorumlar bölümünde, elde edilen veriler açık bir şekilde sunulmalıdır. Bulguların anlamı açıklanmalıdır. Literatürle karşılaştırma yapılmamalıdır. Çalışmanın sonuçları, çalışmanın amacını ve problemini destekleyecek şekilde tablo, diyagram, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

 • Tablolarda yazı tipi boyutu 10 punto kullanılmalı ve dikey çizgiler çizilmemelidir. Tabloların numarası tablonun üzerine yazılmalıdır.

 • Şekiller sayfaya ortalanmış olarak yerleştirilmeli, .jpg, .tiff veya .gif formatında olmalıdır.

 • Tartışma ve sonuç bölümünde, çalışmanın önemi ışığında, sonuçlar literatür ve yazar görüşlerine atıfta bulunarak tartışılmalıdır. Öneriler, çalışmanın sonuçlarına göre yapılmalıdır.
 • Referanslar bölümü APA stiline uygun olarak düzenlenmelidir. Metin içi alıntıların referans listesinde yer aldığından  emin olunmalıdır.

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.