Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Can Web 2.0 Reconstruct Woman’s Reason?

Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı: 29, 53 - 74, 01.09.2017
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.4.003.x

Öz

The interaction characteristic of Web 2.0 shows the most critical impact in our lives by social media. In this study; the relationship between the form of female representation and the way of thinking of women in the social media is examined. Social media; In the context of social equality, what gives or doesn’t gives as an opportunity to woman to get out of the house that they cannot come out, or they are able to achieve visibility in the society that they are invisible, They are Seeking answers to the question of whether traditional women's mind reformulates and shapes them appropriately for postmodern situations For this purpose the first 100 responses that Twitter gave to the word "woman" were analyzed in terms of gender. In the second stage, 18 different words were searched from Twitter indicating "interesting about popular science" and "logical thinking"; the profiles of the first 50 responses given by Twitter for each word were analyzed statistically in terms of gender. In the analyzes, interesting results were encountered: As a technology literate subject, the female mind is exposed to the domination of the male mind while seeking to take advantage of social media freedom and to rebuild herself In terms of social norms, the current unequal status of women continues to exist in the process of rebuilding themselves in the social media. Unlike the male mind, women are exposed to the social sanctions of the traditional paradigm, which defines women as a moral and family object when they share intelligent, rational qualities, even torture contempt, derogation, positioning, hate speech, etc. . This ultimate situation breaks the courage of the female mind in the social media and consolidates the dominant view established between male intelligence and technology. That's why the web. 2.0 do not allow women to interact into a mutual dialectic with technology and man’s reason doesn’t let to expand their power of thinking and power of world.

Kaynakça

 • APC. (2014). Feminist Principles of The Internet. Febr 16, 2017 tarihinde Gender IT.org: http://www. genderit.org/articles/feminist-principles-internet adresinden alındı.
 • Aristoteles (1989). Organon 1: Kategoriler, Çeviren Hamdi Ragıp Atademir, Ankara: MEB Yayınları.
 • Aristoteles (1957), Aristotelis Politica. Der. W. D. Ross, Oxford: Clarendon Press.
 • Asano, E. (2017, Jan 4). “How much time do people spend social media (infographic)”. Nisan 24, 2017
 • tarihinde Social Media Today: http://www.socialmediatoday.com/marketing/how-much-timedo-people-spend-social-media-infographic adresinden alındı.
 • Ataman, M. (2009). Feminizim: Geleneksel Uluslar arası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti. Alternatif Politika.
 • Blake, C. (2015). Defining technology literacy: skills studenst need for personal and professional success.
 • Concoridia Univeristy Nebreska.http://online.cune.edu/defining-technology-literacy/ adresinden 20 Şubat 2017 tarihinde alındı.
 • Caturani, D. (2014, Sept 16). Why do the Feminist Principles of the Internet Matter? December 20, 2016 tarihinde Engage Media: https://www.engagemedia.org/blog/why-the-feminist-principles-ofthe-internet-matter adresinden alındı.
 • Chemaly, S. (2014). There's No Comparing Male and Female Harassment Online. Febuary 20, 2017 tarihindeTime/Feminism: http://time.com/3305466/male-female-harassment-online/ adresinden alındı.
 • Dawley, L. (2009). Social Network Knowledge Construction: Emerging Virtual World Pedagogy (Cilt 17). Horizon: On the Horizon.
 • Demos (2016). New Demos study reveals scale of social media misogyny. https://www.demos.co.uk /press-release/staggering-scale-of-social-media-misogyny-mapped-in-new-demos-study/ adresinden 20 Şubat 2017 tarihinde alındı.
 • Derrida, J. (1999). İnsan bilimlerinin söyleminde yapı, gösterge ve oyun. Çeviren Önay Gözel, Toplumbilim Dergisi (Jacques Derrida Özel Sayısı), 10, 165-173.
 • Descartes, R. (1997). Yöntem Üzerine Söylem. Çeviren Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Europian Parliament (2015). Surveillance and censorship: The impact of technologies on human rights. Doi (pdf): 10.2861/035360, Doi (paper): 10.2861/676232.
 • Hango, D. (2013). “Gender differences in science, technology, engineering, mathematics and computer science (STEM) programs at university”. Statistics Canada — December 2013 Insights on Canadian Society.
 • Hegel, G. W. (1986).Tinin Görüngübilimi, Çeviren Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Hess, A. (2014). Why Women Aren’t Welcome on the Internet. Şubat 20, 2017 tarihinde Pacific Standart:https://psmag.com/why-women-aren-t-welcome-on-the-internet-aa21fdbc8d 6#.a5gfl5 w35 adresinden alındı.
 • Hilton, J. K. (2003). The Effect of Technology on Student Achievement. M. Khosrowpour içinde, Information Technology and Organisation (s. 170-182). New York: İdea Group Inc.
 • Huysse, J. V. (2015, Aug 28). We’re committing to a more diverse Twitter. Şubat 18, 2017 tarihindeBlog.Twitter:https://blog.twitter.com/2015/we-re-committing-to-a-more-diver setwitter adresinden alındı.
 • Hume, D. (1976). İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma. Çeviren Oruç Aruoba, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • ICT (2015). “ICT 2015: The world in 2015”. Nisan 26, 2017 tarihinde https://www.itu.int/en/ ITUD/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf adresinden alındı.
 • Indianexpress. (2015). Almost half of Indian women find no reason to use Internet, says Google. Fub 20, 2017 tarihinde The Indian Express Tech.i.e.: http://indianexpress.com/article /technology/technology-others/49-indian-women-find-no-reason-to-use-internet-oogle/ adresinden alındı.
 • Internet Live Stats (2016). http://www.internetlivestats.com/internet-users. Erişim tarihi: 20.02.2017.
 • Işıklı, Ş. (2014). Kadına Tahakküm ya da Eril Us'un Tavırları. Akademik Bakış (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi) (43). Kırgızistan.
 • Işıklı, Ş. ve Küçükvardar, M. (2016). Bilişim Devrimi: Teknolojinin Felsefi ve Sosyolojik Analizi. Ankara: Birleşik Kitabevi.
 • Işıklı, Ş. (2014). Büyük Veri, Epistemoloji ve Etik Sorunlar, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 2014 Fall/Güz – Cilt/Vol: 5 - Sayı/Num: 17 DOI: 10.5824/1309- 1581.2014.4.006.x, http://www.ajit-e.org/?menu=pages&p=details_of_article&id=135.
 • Kant, I. (2002). Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Her Türlü Metafiziğine Prolegomena. Çeviren İonna Kuçuradi, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Derneği Yayınları.
 • Konca, T. (2011). Lilith: İlk Kadın, İlk İnsan. İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Kuran’ı Kerim. (2013). Çeviren Elmamlili Muhammed Yazır. İstanbul: Huzur Yayınevi.
 • Locke, J. (2000). İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Çeviren Meral D. Topçu, 2. Baskı, İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • Lee, N. (2016, June 30). Focusing on diversity. Şubat 18, 2017 tarihinde BlogGoogle: https://blog.google/topics/diversity/focusing-on-diversity30/ adresinden alındı.
 • Marty, A. (2016). What’s the link between intelligence and violent behavior?. https://sacsconsult.com.au/blog/whats-link-intelligence-violent-behaviour/adresinden 14 şubat 2017 tarihinde alındı.
 • Mestçi, A. (2009). Akademik Bilişim Konferansı. Web 2.0 Teknolojisi & İnteraktif Pazarlama ve Reklam Modelleri (s. 589-596). İstanbul: Harran Üniversitesi.
 • Merchant, C. (2006). “The Scientific Revolution and The Death of Nature,” Isis. 2006, 97:513–533.
 • Şeriati, A. (1996). Muhammedi Tanıyalım. Çeviren Ali Seyyidoğlu, Ankara:Fecr Yayınları.
 • Orhan, Ö. (2015). “Aristoteles’te Siyasal Yönetim Kavramı ve Politika’nın Türkçe Çevirilerinin Bir Eleştirisi”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 70, No. 3, 2015, s. 607 – 653.
 • TUİK. (2016). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2016. Ankara: TUİK Yayınları.
 • Williams, M. (2015, June 25). Facebook Newsroom. Şubat 15, 2017 tarihinde Facebook Inc.: http://newsroom.fb.com/news/2015/06/driving-diversity-at-facebook/adresinden alındı.

Web 2.0, Dişil Usu Yeniden İnşa Edebilir mi?

Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı: 29, 53 - 74, 01.09.2017
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.4.003.x

Öz

Web 2.0’ın karakteristiği olan etkileşim interaktivite , hayatımızdaki en kritik etkisini sosyal medya ile göstermektedir. Bu araştırmada; sosyal medyada kadının temsil biçimiyle kadın düşünme biçimi dişil us arasındaki ilişki incelenmektedir. Sosyal medyanın; toplumsal eşitlik bağlamında kadına ne kazandırdığı, çıkamadığı evinden çıkma veya görünemediği toplumda görünürlüğe kavuşma imkânı verip vermediği, geleneksel kadın aklını us postmodern durumlara uygun biçimde yeniden biçimlendirip biçimlendirmediği sorularına yanıt aranmaktadır. Bu amaçla ilk aşamada Twitter’ın “kadın” sözcüğüne verdiği ilk 100 yanıt, cinsiyet açısından analiz edilmiştir. İkinci aşamada ise Twitter’dan “popüler bilime karşı ilgiyi” ve “mantıksal düşünmeyi” işaret eden 18 farklı sözcük aranmış; her bir sözcük için Twitter’ın verdiği ilk 50 yanıtın profilleri, cinsiyet açısından istatistiki yöntemle analiz edilmiştir. Analizlerde ilginç bulgulara rastlanmıştır: Teknoloji okur-yazarı bir özne olarak dişil us, sosyal medya özgürlüğünden yararlanmak ve kendini yeniden oluşturmak isterken eril usun tahakkümüne maruz kalmaktadır. Kadınla erkeğin sosyal normlar açısından hâlihazırdaki eşitsiz durumu, ussal bir özne olarak sosyal medyada kendini yeniden inşa etme sürecinde de varlığını sürdürür. Eril ustan farklı olarak dişil us, rasyonel nitelikleri öne çıkan içerikler paylaştığında, kadını ahlaki ve ailevi bir nesne olarak tanımlayan geleneksel paradigmanın toplumsal yaptırımlarına küçümseme, alaya alma, önemsizleştirme, konumlandırma, nefret söylemi vb. hatta tacize maruz kalmaktadır. Bu nihai durum, sosyal medyada dişil usun cesaretini kırmakta, eril us ile teknoloji arasında kurulan egemen görüşü ise pekiştirmektedir. Bu yüzden Web 2.0 da kadınların teknolojiyle karşılıklı bir diyalektiğe girmelerine, düşünme gücü ve düşünce dünyalarını genişletmelerine izin vermemektedir.

Kaynakça

 • APC. (2014). Feminist Principles of The Internet. Febr 16, 2017 tarihinde Gender IT.org: http://www. genderit.org/articles/feminist-principles-internet adresinden alındı.
 • Aristoteles (1989). Organon 1: Kategoriler, Çeviren Hamdi Ragıp Atademir, Ankara: MEB Yayınları.
 • Aristoteles (1957), Aristotelis Politica. Der. W. D. Ross, Oxford: Clarendon Press.
 • Asano, E. (2017, Jan 4). “How much time do people spend social media (infographic)”. Nisan 24, 2017
 • tarihinde Social Media Today: http://www.socialmediatoday.com/marketing/how-much-timedo-people-spend-social-media-infographic adresinden alındı.
 • Ataman, M. (2009). Feminizim: Geleneksel Uluslar arası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti. Alternatif Politika.
 • Blake, C. (2015). Defining technology literacy: skills studenst need for personal and professional success.
 • Concoridia Univeristy Nebreska.http://online.cune.edu/defining-technology-literacy/ adresinden 20 Şubat 2017 tarihinde alındı.
 • Caturani, D. (2014, Sept 16). Why do the Feminist Principles of the Internet Matter? December 20, 2016 tarihinde Engage Media: https://www.engagemedia.org/blog/why-the-feminist-principles-ofthe-internet-matter adresinden alındı.
 • Chemaly, S. (2014). There's No Comparing Male and Female Harassment Online. Febuary 20, 2017 tarihindeTime/Feminism: http://time.com/3305466/male-female-harassment-online/ adresinden alındı.
 • Dawley, L. (2009). Social Network Knowledge Construction: Emerging Virtual World Pedagogy (Cilt 17). Horizon: On the Horizon.
 • Demos (2016). New Demos study reveals scale of social media misogyny. https://www.demos.co.uk /press-release/staggering-scale-of-social-media-misogyny-mapped-in-new-demos-study/ adresinden 20 Şubat 2017 tarihinde alındı.
 • Derrida, J. (1999). İnsan bilimlerinin söyleminde yapı, gösterge ve oyun. Çeviren Önay Gözel, Toplumbilim Dergisi (Jacques Derrida Özel Sayısı), 10, 165-173.
 • Descartes, R. (1997). Yöntem Üzerine Söylem. Çeviren Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Europian Parliament (2015). Surveillance and censorship: The impact of technologies on human rights. Doi (pdf): 10.2861/035360, Doi (paper): 10.2861/676232.
 • Hango, D. (2013). “Gender differences in science, technology, engineering, mathematics and computer science (STEM) programs at university”. Statistics Canada — December 2013 Insights on Canadian Society.
 • Hegel, G. W. (1986).Tinin Görüngübilimi, Çeviren Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Hess, A. (2014). Why Women Aren’t Welcome on the Internet. Şubat 20, 2017 tarihinde Pacific Standart:https://psmag.com/why-women-aren-t-welcome-on-the-internet-aa21fdbc8d 6#.a5gfl5 w35 adresinden alındı.
 • Hilton, J. K. (2003). The Effect of Technology on Student Achievement. M. Khosrowpour içinde, Information Technology and Organisation (s. 170-182). New York: İdea Group Inc.
 • Huysse, J. V. (2015, Aug 28). We’re committing to a more diverse Twitter. Şubat 18, 2017 tarihindeBlog.Twitter:https://blog.twitter.com/2015/we-re-committing-to-a-more-diver setwitter adresinden alındı.
 • Hume, D. (1976). İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma. Çeviren Oruç Aruoba, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • ICT (2015). “ICT 2015: The world in 2015”. Nisan 26, 2017 tarihinde https://www.itu.int/en/ ITUD/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf adresinden alındı.
 • Indianexpress. (2015). Almost half of Indian women find no reason to use Internet, says Google. Fub 20, 2017 tarihinde The Indian Express Tech.i.e.: http://indianexpress.com/article /technology/technology-others/49-indian-women-find-no-reason-to-use-internet-oogle/ adresinden alındı.
 • Internet Live Stats (2016). http://www.internetlivestats.com/internet-users. Erişim tarihi: 20.02.2017.
 • Işıklı, Ş. (2014). Kadına Tahakküm ya da Eril Us'un Tavırları. Akademik Bakış (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi) (43). Kırgızistan.
 • Işıklı, Ş. ve Küçükvardar, M. (2016). Bilişim Devrimi: Teknolojinin Felsefi ve Sosyolojik Analizi. Ankara: Birleşik Kitabevi.
 • Işıklı, Ş. (2014). Büyük Veri, Epistemoloji ve Etik Sorunlar, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 2014 Fall/Güz – Cilt/Vol: 5 - Sayı/Num: 17 DOI: 10.5824/1309- 1581.2014.4.006.x, http://www.ajit-e.org/?menu=pages&p=details_of_article&id=135.
 • Kant, I. (2002). Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Her Türlü Metafiziğine Prolegomena. Çeviren İonna Kuçuradi, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Derneği Yayınları.
 • Konca, T. (2011). Lilith: İlk Kadın, İlk İnsan. İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Kuran’ı Kerim. (2013). Çeviren Elmamlili Muhammed Yazır. İstanbul: Huzur Yayınevi.
 • Locke, J. (2000). İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Çeviren Meral D. Topçu, 2. Baskı, İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • Lee, N. (2016, June 30). Focusing on diversity. Şubat 18, 2017 tarihinde BlogGoogle: https://blog.google/topics/diversity/focusing-on-diversity30/ adresinden alındı.
 • Marty, A. (2016). What’s the link between intelligence and violent behavior?. https://sacsconsult.com.au/blog/whats-link-intelligence-violent-behaviour/adresinden 14 şubat 2017 tarihinde alındı.
 • Mestçi, A. (2009). Akademik Bilişim Konferansı. Web 2.0 Teknolojisi & İnteraktif Pazarlama ve Reklam Modelleri (s. 589-596). İstanbul: Harran Üniversitesi.
 • Merchant, C. (2006). “The Scientific Revolution and The Death of Nature,” Isis. 2006, 97:513–533.
 • Şeriati, A. (1996). Muhammedi Tanıyalım. Çeviren Ali Seyyidoğlu, Ankara:Fecr Yayınları.
 • Orhan, Ö. (2015). “Aristoteles’te Siyasal Yönetim Kavramı ve Politika’nın Türkçe Çevirilerinin Bir Eleştirisi”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 70, No. 3, 2015, s. 607 – 653.
 • TUİK. (2016). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2016. Ankara: TUİK Yayınları.
 • Williams, M. (2015, June 25). Facebook Newsroom. Şubat 15, 2017 tarihinde Facebook Inc.: http://newsroom.fb.com/news/2015/06/driving-diversity-at-facebook/adresinden alındı.
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Şevki Işıklı Bu kişi benim

Gamze Gezginci Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2017
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 8 Sayı: 29

Kaynak Göster

APA Işıklı, Ş., & Gezginci, G. (2017). Web 2.0, Dişil Usu Yeniden İnşa Edebilir mi?. AJIT-E: Academic Journal of Information Technology, 8(29), 53-74. https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.4.003.x