Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Teknolojik Ürünlerde Algılanan Riskin Tüketicilerin Yenilikleri Benimseme Eğilimleri Üzerinde Etkisi

Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı: 26, 55 - 68, 01.01.2017
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.1.004.x

Öz

Yenilikçilik kavramı son zamanlarda yaşanan teknolojik gelişmeler çerçevesinde üzerinde sıklıkla çalışılan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin yaptıkları inovasyonların birçoğunun başarısız olmasının altında tüketicilerin direnç göstermesi yatmaktadır. Bu nedenle, tüketicilerin yenilikleri benimsemelerine etki eden etmenlerin belirlenmesi önem kazanmıştır. Çalışmada, tüketicilerin teknolojik ürünleri satın alırken algıladıkları risk algısından oluşan direncin, yenilikçilik üzerindeki etkisine bakılmıştır. Bu kapsamda, 375 tüketiciden anket yöntemiyle veri toplanmış ve istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma bulguları tüketicilerin teknolojik ürünleri satın alırken algıladıkları finansal risk, teknolojik risk, zaman riski ve sosyal risk unsurlarının tüketici direnci ile pozitif ilişkisi olduğunu göstermektedir. Tüketici direnci ve tüketicilerin yenilikleri benimseme eğilimleri arasında ise negatif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Abzahk, A., Ling, K., & Alkilani, K. (2013). The impact of perceived risks on consumer resistance towards generic drugs in the malaysia pharmaceutical industry. International Journal of Business and Management, 8 (3), 42-50.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. (4.bs.). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Bao, Y. (2009). Organizational resistance to performance-enhancing technological innovations: a motivation-threat-ability framework. Journal of Business & Industrial Marketing, 24 (2), 119- 130.
 • Cornescu, V., & Adam, C. (2013). The consumer resistance behavior towards innovation. Procedia Economics and Finance, 457- 465.
 • Cunningham, L. F., Gerlach, J. H., Harper, M. D., & Young, C. E. (2005). Perceived risk and the consumer buying process: internet airline reservations. International Journal of Service Industry Management, 16 (4), 357-372.
 • Demir, M. Ö. (2011). Risk algısının marka sadakatine etkisi: cep telefonları kategorisinde bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 11 (2), 267-276.
 • Demirci, A., (2011). Yenilik yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2602.
 • Deniz, A. (2007). Kişilik özellikleri ile algılanan risk arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Dholakia, U. M. (2000). A motivational process model of product ınvolvement and services marketing. Journal of International Marketing, 16 (1), 120-146.
 • Gegez, A. E. (2007). Pazarlama Araştırmaları. (2.bs.). İstanbul: Beta Basım.
 • Hamamcıoğlu, N. Demirel, S. (2001). Tüketicilerin ürün inovasyonlarını değerlendirme süreçleri: tipoloji ve önermeler. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 65-102.
 • Jacoby, J. & Kaplan, L. B. (1972). The components of perceived risk. Proceedings of the Third Annual Conference of the Association for Consumer Research, Chicago, 382-393.
 • Keh, H. T., & Sun, J. (2008). The complexities of perceived risk in cross- cultural consumer risk perception. European Journal of Marketing, 35 (11), 1340-1360.
 • Kim, H. K., Lee, M., & Jung, M. (2005). Perceived risk and risk reduction strategies for high technology services in asia pacific. Asia Pacific Advances in Consumer Research, Volume 6, eds. Yong-Uon Ha and Youjae Yi, Duluth, MN : Association for Consumer Research, Pages: 171-179.
 • Koç, E. (2012). Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri global ve yerel yaklaşımlar. (4.bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Lee, Bruce C. Y. (2012). The determinants of consumer attitude toward service innovation - The evidence of ETC system in Taiwan. Journal of Services Marketing, 26 (1), 9-19.
 • Nakip, M. (2006). Pazarlamada araştırma teknikleri. (3.bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Odabaşı, Y., & Baris G. (2007). Tüketici davranışları. İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Roselius, T. (1971). Consumer rankings of risk reduction methods. Journal of Marketing, 35, 55-61.
 • Stone, R. N., & Gronhaug, K. (1993). Perceived risk: further considerations for the marketing discipline. European Journal of Marketing, 27 (3), 39-50.
 • Top, S. (2008). İşletmelerde yenilik ve yaratıcılık yönetimi, İstanbul: Beta Basım.
 • Türk Dil Kurumu (1997). Türk Dil Kurumu Sözlüğü. İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Uzkurt, C. (2007). Tüketicilerin yenilikleri benimseme eğilimleri üzerinde kişisel değerlerin etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 241-260.
 • Ünal, S. (2008). İçgüdüsel Alışveriş. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yener, D. (2013). Tüketicilerin algıladıkları risklerin azaltılmasında pazar eksperlerinin rolü. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 219-234.

The Effects of Perceived Risk on Consumer Inclination to Adopt Innovations

Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı: 26, 55 - 68, 01.01.2017
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.1.004.x

Öz

The concept of innovativeness in the context of recent technological developments emerged as a frequently studied subject. Consumers' resistance is the reason for failure of many business innovations. Therefore, identifying the factors affect consumers' adoption of innovations gained importance. In my study, when buying technological products consisting of perceptions of resistance to the impact on innovation were analyzed. In this context, the data were collected from 375 consumers via survey and statistical analyzes were performed. Research findings detected a positive relationship between financial, technological, time and social risk factors that consumers perceive when buying technological products and consumer resistance. On the other side, there is a negative relationship between consumer resistance and trends of the adoption of innovations by consumers.

Kaynakça

 • Abzahk, A., Ling, K., & Alkilani, K. (2013). The impact of perceived risks on consumer resistance towards generic drugs in the malaysia pharmaceutical industry. International Journal of Business and Management, 8 (3), 42-50.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. (4.bs.). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Bao, Y. (2009). Organizational resistance to performance-enhancing technological innovations: a motivation-threat-ability framework. Journal of Business & Industrial Marketing, 24 (2), 119- 130.
 • Cornescu, V., & Adam, C. (2013). The consumer resistance behavior towards innovation. Procedia Economics and Finance, 457- 465.
 • Cunningham, L. F., Gerlach, J. H., Harper, M. D., & Young, C. E. (2005). Perceived risk and the consumer buying process: internet airline reservations. International Journal of Service Industry Management, 16 (4), 357-372.
 • Demir, M. Ö. (2011). Risk algısının marka sadakatine etkisi: cep telefonları kategorisinde bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 11 (2), 267-276.
 • Demirci, A., (2011). Yenilik yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2602.
 • Deniz, A. (2007). Kişilik özellikleri ile algılanan risk arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Dholakia, U. M. (2000). A motivational process model of product ınvolvement and services marketing. Journal of International Marketing, 16 (1), 120-146.
 • Gegez, A. E. (2007). Pazarlama Araştırmaları. (2.bs.). İstanbul: Beta Basım.
 • Hamamcıoğlu, N. Demirel, S. (2001). Tüketicilerin ürün inovasyonlarını değerlendirme süreçleri: tipoloji ve önermeler. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 65-102.
 • Jacoby, J. & Kaplan, L. B. (1972). The components of perceived risk. Proceedings of the Third Annual Conference of the Association for Consumer Research, Chicago, 382-393.
 • Keh, H. T., & Sun, J. (2008). The complexities of perceived risk in cross- cultural consumer risk perception. European Journal of Marketing, 35 (11), 1340-1360.
 • Kim, H. K., Lee, M., & Jung, M. (2005). Perceived risk and risk reduction strategies for high technology services in asia pacific. Asia Pacific Advances in Consumer Research, Volume 6, eds. Yong-Uon Ha and Youjae Yi, Duluth, MN : Association for Consumer Research, Pages: 171-179.
 • Koç, E. (2012). Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri global ve yerel yaklaşımlar. (4.bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Lee, Bruce C. Y. (2012). The determinants of consumer attitude toward service innovation - The evidence of ETC system in Taiwan. Journal of Services Marketing, 26 (1), 9-19.
 • Nakip, M. (2006). Pazarlamada araştırma teknikleri. (3.bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Odabaşı, Y., & Baris G. (2007). Tüketici davranışları. İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Roselius, T. (1971). Consumer rankings of risk reduction methods. Journal of Marketing, 35, 55-61.
 • Stone, R. N., & Gronhaug, K. (1993). Perceived risk: further considerations for the marketing discipline. European Journal of Marketing, 27 (3), 39-50.
 • Top, S. (2008). İşletmelerde yenilik ve yaratıcılık yönetimi, İstanbul: Beta Basım.
 • Türk Dil Kurumu (1997). Türk Dil Kurumu Sözlüğü. İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Uzkurt, C. (2007). Tüketicilerin yenilikleri benimseme eğilimleri üzerinde kişisel değerlerin etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 241-260.
 • Ünal, S. (2008). İçgüdüsel Alışveriş. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yener, D. (2013). Tüketicilerin algıladıkları risklerin azaltılmasında pazar eksperlerinin rolü. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 219-234.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Tolga DURSUN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 8 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA DURSUN, T. (2017). Teknolojik Ürünlerde Algılanan Riskin Tüketicilerin Yenilikleri Benimseme Eğilimleri Üzerinde Etkisi. AJIT-E: Academic Journal of Information Technology, 8(26), 55-68. https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.1.004.x