Yıl 2016, Cilt 7 , Sayı 24, Sayfalar 95 - 112 2016-07-01

Dijital Ortamlarda Toplumsal Katılım Anlayışı: Sosyal Eylem Platformları Üzerine Bir İnceleme
Understanding of Social Participation on Digital Media: An Investigation of Social Action Platforms

Mustafa Cankut KURT [1] , Özhan TINGÖY [2]


Bu çalışmada sosyal eylem platformları üzerinden yürütülen kampanyalara katılan bireylerin, toplumsal katılım düzeylerindeki değişim ve bu değişimin bireyler üzerindeki etkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın evreni, sosyal eylem platformlarına ilişkin çeşitli deneyimleri olan bireyler, örneklemi ise bu evrenden olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden amaca yönelik örnekleme metodu ile seçilen katılımcılar olarak belirlenmiştir. Nitel veri toplama tekniği ile ele alınan çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Likert tipi tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın temel bulguları katılımcıların, sosyal eylem platformları üzerinden toplumsal katılım aktivitelerine dâhil olmak konusunda temel noktalar açısından benzer bakış açısına sahip oldukları üzerinedir. Ancak alt temalar açısından katılımcıdan katılımcıya değişkenlik gösteren görüşler bulunmaktadır.
In this study, it is aimed to understand the effects of the social action platforms on the participation levels of individuals who participate the campaigns on social action platforms. The population of this study consists of individuals who have experience with social action platforms and the samples selected with by purposive sampling which is one of the non-probability sampling methods. Semi-structured interview technique is used in this qualitative research. A Semi-structured interview form and a Likert type attitude scale designed by researcher, used as data collection tools. In the main findings of this study, participants have similar point of view about the joining the social participation activities but on the sub-themes, there are some different opinions that depend on the participants.
 • Berger, P. L., ve Luckmann, T. (1967). The Construction of Reality: A treatise in the Sociology of Knowledge.
 • Brodie, E., Hughes, T., Jochum, V., Miller, S., Ockenden, N., ve Warburton, D. (2011). Pathways through participation.
 • Cicognani, E., Pirini, C., Keyes, C., Joshanloo, M., Rostami, R., ve Nosratabadi, M. (2008). Social participation, sense of community and social well being: A study on American, Italian and Iranian university students. Social Indicators Research, 89(1), 97-112.
 • Cruickshank, P., Edelmann, N., ve Smith, C. F. (2010). Signing an e-petition as a transition from lurking to participation (pp. 275-282). Trauner.
 • Graham, S., ve Marvin, S. (2002). Telecommunications and the city: Electronic spaces, urban places. Routledge.
 • Hochheiser, H., & Shneiderman, B. (2010). From bowling alone to tweeting together: technology-mediated social participation. interactions, 17(2), 64-67.
 • Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T., ve Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?. American psychologist, 53(9), 1017.
 • Öğüt, A., ve Erbil, C. (2009). Sosyal Sermaye Yönetimi: Strateji, Enformasyon, Güven. Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları.
 • Piškur, B., Daniëls, R., Jongmans, M. J., Ketelaar, M., Smeets, R. J., Norton, M., & Beurskens, A. J. (2013). Participation and social participation: are they distinct concepts?. Clinical Rehabilitation, Vol. 28 (3): 211-220.
 • Prohaska, T. R., Anderson, L. A., ve Binstock, R. H. (2012). Public health for an aging society. JHU Press.
 • Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. Journal of democracy, 6(1), 65-78.
 • Stern, M. J., ve Dillman, D. A. (2006). Community participation, social ties, and use of the internet. City & Community, 5(4), 409-424.
 • Vera-Sanso, P., Barrientos, A., Damodaran, L., Gilhooly, K., Goulding, A., Hennessy, C., ve Walford, N. (2014). Participation and social connectivity.The New Science of Ageing.
 • Zhang, S., Jiang, H., ve Carroll, J. M. (2011). Integrating online and offline community through Facebook. 2011 International Conference on Collaboration T
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Mustafa Cankut KURT
Kurum: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gümüşhane, Türkiye

Yazar: Özhan TINGÖY
Kurum: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2016
Kabul Tarihi : 23 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

APA Kurt, M , Tıngöy, Ö . (2016). Dijital Ortamlarda Toplumsal Katılım Anlayışı: Sosyal Eylem Platformları Üzerine Bir İnceleme . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 7 (24) , 95-112 . DOI: 10.5824/1309-1581.2016.3.006.x