Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Antalya Bölgesinde Hizmet Veren Konaklama İşletmeleri Web Sayfalarının Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2016, Cilt: 7 Sayı: 23, 115 - 127, 01.04.2016
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2016.2.008.x

Öz

Bir rekreasyon işletmesi olarak değerlendirebileceğimiz turizm işletmeleri, çekiciliklerini arttırmak, daha fazla müşteri çekmek ve gelirlerini en üst düzeye çıkarabilmek için bünyelerinde çeşitli rekreasyonel faaliyetler gerçekleştirmektedir. Rekreasyonel faaliyetler, konaklama işletmeleri için önemli bir çekicilik unsuru ve gelir kaynağı olmanın yanında pazarlama ve tanıtma aracı olarak da önemli bir işlev görmektedir. Günümüzde çevrimiçi pazarlama faaliyetlerinin öneminin artmasıyla birlikte işletmelerin web sayfalarında yaptıkları uygulamalar işletme imajı ve pazarlama açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Antalya bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı 295 konaklama işletmesinin web sayfalarında yer alan rekreasyonel faaliyetler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. İnceleme sonucunda, araştırmada yer alan konaklama işletmelerinin web sayfalarının, hem rekreasyonel faaliyetler, hem de web sayfalarının içerik ve düzenleri açısından yetersiz oldukları belirlenmiştir. Araştırma sonunda bu yetersizliklere ilişkin öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Akın, A. ve Tarcan, E. (2002). The Internet andFive-Star Hotels: A Case StudyFromthe Antalya Region in Turkey. International Journal of ContemporaryHospitality Management, 14(2), 94-97.
 • Aktaş, A. (2002). Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi. Antalya: Azim Matbaa.
 • Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. Ve Yıldırım E. (2010). Sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Baloğlu, Ş. ve Pekcan, Y. A. (2006). TheWebsite Design and Internet Site Marketing Practices of UpscaleandLuxuryHotels in Turkey. Tourism Management. S. 27, ss. 171-176.
 • Batman, O. (2008). Otel İşletmelerinin Yönetimi. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Bayram, M. Ve Yaylı A. (2009). Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi YöntemiyleDeğerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Kış-2009, C.8, S.27, ss. 347-379.
 • Birkan, İ. (1998). Bilgisayar Teknolojisindeki Gelişmelerin Turizm Pazarlaması Üzerindeki Etkileri. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9, Eylül-Aralık, ss.26-32.
 • Chiang, L. C. (2003). Effectiveness of the Hotel Websites in Singapore: A Perspectivefrom
 • Business-to-Business (B2B) Organisations. Asia Pacific Journal of TourismResearch, 8(2), ss. 38-47.
 • Çevik, B. (2015). Turizm Sektöründe Sosyal Medya Uygulamaları: Antalya Yöresinde Bir Durum Çalışması. Journal of RecreationandTourismResearch. S. 2(1), ss. 10-21.
 • Çubukçu, M. İ. (2010). Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi. IUYD, 2010/1, ss.39-59.
 • Dinç, Y. (1999). Sayfiye Otel İşletmelerinde Boş Zaman ve Rekreasyon Değerlendirmelerinin Hizmet Satışlarını Artırmaya Yönelik Etkisi (Örnek Bir Araştırma). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Doolin, B.,Burgess, L. ve Cooper, J. (2002). EvaluatingtheUse of the Web forTourism Marketing: A Case Studyfrom New Zealand. Tourism Management, 23, ss. 557–561.
 • Escobar-Rodriguez, T. ve Carvajal-Trujillo, E. (2013). An Evaluation of Spanish Hotel Websites: Informational vs. RelationalStrategies. International Journal of Hospitality Management. 33, ss. 228-239.
 • Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A. ve Dinç, Y. (2015). Boş Zaman & Rekreasyon Yönetimi ÖrnekAnimasyon Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Karamustafa, K. ve Öz, M. (2010). Türkiye’de Konaklama İşletmelerinin Web SitelerindeYer Verilen Faktörlerin Başarımı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi Dergisi, S. 5(2), ss. 189-218.
 • Kırcova, İ. (2005). İnternette Pazarlama, İstanbul: Beta Basım Dağıtım.
 • Kozak, N. (2008). Otel İşletmeciliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kozak, N., Kozak, M. A. ve Kozak, M. (2001) Genel Turizm İlkeler-Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Law, R. ve Hsu, H. C. C. (2005). Customers’ Perceptions on theImportance of Hotel Web
 • Site DimensionsandAttributes. International Journal of ContemporaryHospitality Management, S. 17(6), ss. 493-503.
 • Lee, J. K. ve Morrison, A. M. (2010). A ComparativeStudy of Web Site Performance. Journal of HospitalityandTourismTechnology. S. 1(1), ss. 50-67.
 • Linnes, C.,Kowalski, P., Lema, J., Lam, W. ve Agrusa, J. (2014). Social Media andTechnology: TheInfluence on Hawaii’sHotels. ConsortiumJournal of HospitalityandTourism. S. 19(2), ss. 54-73.
 • Morkoç, D.K. (2009). Turizm İşletmelerinde Elektronik Pazarlama Uygulamaları: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Murphy, J., Edward, J. E., Wotring, E. ve Brymer, A. R. (1996). Hotel Management and
 • Marketing on the Internet. Cornell Hotel andRestaurant Administration Quarterly, S. 37(3), ss. 70-82.
 • Olalı, H. ve Korzay, M. (1993). Otel İşletmeciliği. İstanbul: Beta Basım Dağıtım.
 • Özdemir, G. (2007). Destinasyon Pazarlamasında İnternetin Rolü. Journal of Yaşar University, S. 2 (8), ss. 889-898.
 • Özkan, E. (1993). Konaklama İşletmelerinde Animasyon. Kalkınma Dergisi, Sayı:43, Haziran.
 • Özkul, E., Gökçe, H. ve Öztürk, M. (2010). İstanbul’da Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma. 9. İşletmecilik Kongresi,Kongre Kitabı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. ss: 126-130, 2010.
 • Rachman, Z. M. ve Buchanan, J. (1999). EffectiveTourism Web Sites‐Part 2: ExpectationVersus Delivery of Tourism Web Sites. Department ofManagement SystemsResearch Report Series, University of Waikato, Hamilton, New Zealand,Research Report Series No:99-13.
 • Sarı, Y. ve Kozak, M. (2005). Turizm Pazarlamasına İnternetin Etkisi: Destinasyon Web Siteleri İçin Bir Model Önerisi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 5(9), ss. 248-271.
 • Şener, B. (1990). Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ting, P. H.,Wang, S. T., Bau, D. Y. ve Chiang, M. L. (2013). Website Evaluation of the Top 100 Hotels Using Advanced Content Analysis andeMICA Model. Cornell HospitalityQuarterly. S. 54(3), ss. 284-293.
 • Türkmen, M., Kul, M., Genç, E. ve Sarıkabak, M. (2013). Konaklama İşletmesi Yöneticilerinin Rekreasyon Algı ve Tutumlarının Değerlendirilmesi: Batı Karadeniz Bölgesi Örneği. TurkishStudies- TurkishorTurkic, Volume 8/8 Summer 2013, pp. 2139-2152.

Evaluating the Website of The Hotel Businesses in Terms of Recreational Activities: A Case Study of Antalya Region

Yıl 2016, Cilt: 7 Sayı: 23, 115 - 127, 01.04.2016
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2016.2.008.x

Öz

Tourism businesses can be assessed the company as a recreation, performs a variety of recreational activities to increase the attractiveness, attract more customers and to maximize the level of income. Recreational activities have an important function as marketing and promotion tool besides being an important element of attractiveness and a source of income. Nowadays, with the increasing importance of online marketing, applications on their business' web page are important in terms of business image and marketing. In this article, situated recreational activities on 295 five-stars hotel businesses’ web sites in Antalya region have analyzed by content analysis. As a result of survey, web sites of the Hotel businesses in the survey are determined that insufficient in terms of both recreational activities and web sites’ contents and schemes.

Kaynakça

 • Akın, A. ve Tarcan, E. (2002). The Internet andFive-Star Hotels: A Case StudyFromthe Antalya Region in Turkey. International Journal of ContemporaryHospitality Management, 14(2), 94-97.
 • Aktaş, A. (2002). Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi. Antalya: Azim Matbaa.
 • Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. Ve Yıldırım E. (2010). Sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Baloğlu, Ş. ve Pekcan, Y. A. (2006). TheWebsite Design and Internet Site Marketing Practices of UpscaleandLuxuryHotels in Turkey. Tourism Management. S. 27, ss. 171-176.
 • Batman, O. (2008). Otel İşletmelerinin Yönetimi. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Bayram, M. Ve Yaylı A. (2009). Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi YöntemiyleDeğerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Kış-2009, C.8, S.27, ss. 347-379.
 • Birkan, İ. (1998). Bilgisayar Teknolojisindeki Gelişmelerin Turizm Pazarlaması Üzerindeki Etkileri. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9, Eylül-Aralık, ss.26-32.
 • Chiang, L. C. (2003). Effectiveness of the Hotel Websites in Singapore: A Perspectivefrom
 • Business-to-Business (B2B) Organisations. Asia Pacific Journal of TourismResearch, 8(2), ss. 38-47.
 • Çevik, B. (2015). Turizm Sektöründe Sosyal Medya Uygulamaları: Antalya Yöresinde Bir Durum Çalışması. Journal of RecreationandTourismResearch. S. 2(1), ss. 10-21.
 • Çubukçu, M. İ. (2010). Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi. IUYD, 2010/1, ss.39-59.
 • Dinç, Y. (1999). Sayfiye Otel İşletmelerinde Boş Zaman ve Rekreasyon Değerlendirmelerinin Hizmet Satışlarını Artırmaya Yönelik Etkisi (Örnek Bir Araştırma). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Doolin, B.,Burgess, L. ve Cooper, J. (2002). EvaluatingtheUse of the Web forTourism Marketing: A Case Studyfrom New Zealand. Tourism Management, 23, ss. 557–561.
 • Escobar-Rodriguez, T. ve Carvajal-Trujillo, E. (2013). An Evaluation of Spanish Hotel Websites: Informational vs. RelationalStrategies. International Journal of Hospitality Management. 33, ss. 228-239.
 • Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A. ve Dinç, Y. (2015). Boş Zaman & Rekreasyon Yönetimi ÖrnekAnimasyon Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Karamustafa, K. ve Öz, M. (2010). Türkiye’de Konaklama İşletmelerinin Web SitelerindeYer Verilen Faktörlerin Başarımı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi Dergisi, S. 5(2), ss. 189-218.
 • Kırcova, İ. (2005). İnternette Pazarlama, İstanbul: Beta Basım Dağıtım.
 • Kozak, N. (2008). Otel İşletmeciliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kozak, N., Kozak, M. A. ve Kozak, M. (2001) Genel Turizm İlkeler-Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Law, R. ve Hsu, H. C. C. (2005). Customers’ Perceptions on theImportance of Hotel Web
 • Site DimensionsandAttributes. International Journal of ContemporaryHospitality Management, S. 17(6), ss. 493-503.
 • Lee, J. K. ve Morrison, A. M. (2010). A ComparativeStudy of Web Site Performance. Journal of HospitalityandTourismTechnology. S. 1(1), ss. 50-67.
 • Linnes, C.,Kowalski, P., Lema, J., Lam, W. ve Agrusa, J. (2014). Social Media andTechnology: TheInfluence on Hawaii’sHotels. ConsortiumJournal of HospitalityandTourism. S. 19(2), ss. 54-73.
 • Morkoç, D.K. (2009). Turizm İşletmelerinde Elektronik Pazarlama Uygulamaları: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Murphy, J., Edward, J. E., Wotring, E. ve Brymer, A. R. (1996). Hotel Management and
 • Marketing on the Internet. Cornell Hotel andRestaurant Administration Quarterly, S. 37(3), ss. 70-82.
 • Olalı, H. ve Korzay, M. (1993). Otel İşletmeciliği. İstanbul: Beta Basım Dağıtım.
 • Özdemir, G. (2007). Destinasyon Pazarlamasında İnternetin Rolü. Journal of Yaşar University, S. 2 (8), ss. 889-898.
 • Özkan, E. (1993). Konaklama İşletmelerinde Animasyon. Kalkınma Dergisi, Sayı:43, Haziran.
 • Özkul, E., Gökçe, H. ve Öztürk, M. (2010). İstanbul’da Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma. 9. İşletmecilik Kongresi,Kongre Kitabı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. ss: 126-130, 2010.
 • Rachman, Z. M. ve Buchanan, J. (1999). EffectiveTourism Web Sites‐Part 2: ExpectationVersus Delivery of Tourism Web Sites. Department ofManagement SystemsResearch Report Series, University of Waikato, Hamilton, New Zealand,Research Report Series No:99-13.
 • Sarı, Y. ve Kozak, M. (2005). Turizm Pazarlamasına İnternetin Etkisi: Destinasyon Web Siteleri İçin Bir Model Önerisi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 5(9), ss. 248-271.
 • Şener, B. (1990). Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ting, P. H.,Wang, S. T., Bau, D. Y. ve Chiang, M. L. (2013). Website Evaluation of the Top 100 Hotels Using Advanced Content Analysis andeMICA Model. Cornell HospitalityQuarterly. S. 54(3), ss. 284-293.
 • Türkmen, M., Kul, M., Genç, E. ve Sarıkabak, M. (2013). Konaklama İşletmesi Yöneticilerinin Rekreasyon Algı ve Tutumlarının Değerlendirilmesi: Batı Karadeniz Bölgesi Örneği. TurkishStudies- TurkishorTurkic, Volume 8/8 Summer 2013, pp. 2139-2152.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orhan AKOVA Bu kişi benim

Merve ÖZ Bu kişi benim

Mehmet KESKİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 7 Sayı: 23

Kaynak Göster

APA AKOVA, O., ÖZ, M., & KESKİN, M. (2016). Antalya Bölgesinde Hizmet Veren Konaklama İşletmeleri Web Sayfalarının Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi. AJIT-E: Academic Journal of Information Technology, 7(23), 115-127. https://doi.org/10.5824/1309-1581.2016.2.008.x