Yıl 2013, Cilt 4 , Sayı 10, Sayfalar 35 - 55 2013-01-01

The Viewing of Audience to the Issue of Information Overload in Media
İzlerkitlenin Medyadaki Aşırı Enformasyon Sorununa Bakışı

Orhan BAYTAR [1]


In recent years, the developments in communication and printing technologies have significantly increased the opportunities of media companies to provide information. As the production and distribution of information and entertainment is getting easier in the media with the effect of globalization, the audience are exposed to overload information. As newspapers, magazines, cinema, radio, television, books and the internet constantly are processing the world as a source of news, almostly there are not any place for audience to keep away from information overload. By the increasing of production capability and emerging information overload leads to an audience apathy and neglect against to media content. For example, it is claimed that information overload effects audience resulting the lack of attention, anxiety, timelessness and mental fatigue. Indeed, the information based on diversity and quality is important for the function of democracy. From this perspective, as a developing country with a significant market-driven and a commercialized media model, the tendencies of audience against to information overload were examined by a survey method in Turkey.
Son yıllarda iletişim ve baskı teknolojisindeki gelişmeler, medya işletmelerinin enformasyon sunma olanaklarını önemli oranda artırmıştır. Küreselleşmenin de etkisiyle medyada haber ve eğlence üretimi ve dağıtım olanakları artarken, izlerkitle gereğinden fazla enformasyona maruz kalmıştır. Gazete, dergi, sinema, radyo, televizyon, kitap ve internet yeryüzünü sürekli haber kaynağı olarak işlerken, neredeyse izlerkitlenin enformasyon yağmurundan kendisini koruyabileceği alan kalmamıştır. Enformasyon üretim olanaklarının kolaylaşmasıyla ortaya çıkan aşırı enformasyon yükü, izlerkitlede medya ürünlerine karşı bir ilgisizliğe yol açmaktadır. Sözgelimi aşırı enformasyonun izlerkitlede dikkat eksikliği, kaygı, zamansızlık, bilgiyi özümseyememe ve zihinsel yorgunluğa yol açtığına ilişkin iddialar ileri sürülmektedir. Sağlıklı bir demokrasinin işlemesi için enformasyonun nitelikli ve çeşitliliğe dayanması önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında gelişmekte olan bir ülke olarak, önemli ölçüde serbest piyasa ve ticarileşen bir medya modeli olan Türkiye’de aşırı enformasyon yükünden etkilenen izlerkitlenin eğilimleri anket yoluyla incelenmiştir.
 • Albarran Alan B. (1996), Media Economics, Understanding Markets, Industries And Concepts, Iowa, USA, Iowa State University Press.
 • Baytar, O. & Sayılgan M. Ş. (2010), “Yöndeşmenin Gazetecilerin İş Pratikleri Üzerine Etkisi”, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İstanbul .
 • Baudrillard Jean (2008), Simülakrlar ve Simülasyon, (Çev. Oğuz Adanır), 4. Baskı, Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Bauman Z. (2006), Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, (Çev. Abdullah Yılmaz), 2. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Berner S., “Information Overload Or Attention Deficiency?,” http://www.samberner.com/documents/KM/infoglut.pdf internet adresinde 09.11.2012 tarihinde edinilmiştir.
 • Güngör N. (2011), İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara:Siyasal Kitabevi.
 • Cüceloğlu D. (2005), İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi: İstanbul.
 • Edmunds A. & Morris M. (2000), “The Problem Of Information Overload In Business Organisations: A Review Of The Literature”, International Journal Of Information Management, 20(2): 17-28.
 • Foster D., “Tips for Handling Information Overload: Too Much Content”, 13 Aug 2010, http://gigaom.com/collaboration/tips-for-handling-information-overload-too-muchcontent/ internet adresinde 25.10.2012 tarihinde edinilmiştir.
 • Heylighen F., Complexity And Information Overload In Society: Why İncreasing Efficiency Leads To Decreasing Control, http://claude.rochet.pagesperso-orange.fr/pdf/InfoOverload.pdf internet adresinde 25.09.2012 tarihinde edinilmiştir.
 • Lucian R. & De Farias S. A. (2009), “Effects of Information Overload on Brazilian EConsumers”, American Journal of Economics and Business Administration, 1 (1) 21-26.
 • Mutlu E. (2005), Kitle İletişim Kuramları, Ankara:Ütopya Yayınevi.
 • Öztürk Ş. (2005), “Televizyonda Şiddet İçerikli Yayınlar Karşısında Çocuğun Durumu”, 2. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul Ü. İletişim Fakültesi, 4-6 Nisan 2005, 3- 22.
 • Pirker H. (1999), “On Becoming A Content Company: The Case Of Styria, Austria”, The Roads To Growth/The 1999 World Forum On Newspaper Strategy, Newspaper Management and Marketing Bureau of the World Association of Newspapers, Compiègne, France, http://.wan-press.org/IMG/pdf/doc-366.pdf internet adresinde 16.05.2004 tarihinde edinilmiştir..
 • Tan Akbulut N. & Kartopu E. (2005), Yalıtılmış Çocuk, 2. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul Ü. İletişim Fakültesi, 4-6 Nisan 2005, 253-264.
 • Tekinalp Ş. & Uzun R.(2004), İletişim Araştırmaları ve Kuramları, İstanbul:Derin Yayınları.
 • Wikipedia The Free Encyclopedia, “Information Overload”, http://www.en.wikipedia.org/wiki/Information_overload internet adresinde 25.10.2012 tarihinde edinilmiştir.
 • Whittam S. A. , How To Handle The Information Surplus, The Independent, 25 September 2012, http://www.independent.co.uk/voices/how-to-handle-the-informationsurplus-1256443.html, internet adresinde 01.10.2012 tarihinde edinilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Orhan BAYTAR
Kurum: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Ocak 2013
Kabul Tarihi : 23 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2013

APA Baytar, O . (2013). İzlerkitlenin Medyadaki Aşırı Enformasyon Sorununa Bakışı . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 4 (10) , 35-55 . DOI: 10.5824/1309-1581.2013.1.003.x