Yıl 2012, Cilt 3 , Sayı 6, Sayfalar 47 - 65 2012-01-01

Harmanlanmış Öğrenme Yönteminde Benzetim Uygulamalarının Öğrenmeye Etkisi
The Effects of Simulation Based Applications on Blended Learning

Yusuf BUDAK [1] , Esra ÇOBAN BUDAK [2]


Özellikle eğitim müfredatında teorik içeriğin yanında uygulamaya dayalı tekniklerin de uygulandığı derslerde, uygulama alanlarının oluşturulması, yönetilmesi, sürdürülebilirliği ve aynı zamanda nispeten mevcut bakımından yüksek rakamlara sahip sınıflarda fiziki altyapı gereklilikleri, eğitim-öğretim faaliyetlerini kısıtlayan unsurlardır. Bu bağlamda içeriğin etkili bir şekilde pekiştirilmesi için hazırlanan ortamların hem fiziki altyapı gereklerinin azaltılması, hem de uygulamaların yapılma aşamasında öğrenci ve eğitmen açısından zaman kısıtının ortadan kaldırılması amacıyla harmanlanmış öğrenme yönteminde benzetim uygulama çalışmalarının kullanılabilirliği söz konusudur. Bu çalışmada, Temel Bilgi Teknolojileri dersinin içeriğini oluşturan konuların uygulamalı modellerinin hazırlanarak bir uzaktan öğretim yöntemiyle eşzamanlı senkron ve eşzamanlı olmayan asenkron uygulamaların yürütülmesi; ölçme-değerlendirme aracı olmaktan öte, tekrar ve alıştırma öğretim yazılımı olarak değerlendirilmiştir ve bu uygulamalardan elde edilen veriler, uygulamaların başarım düzeyini ifade etmektedir.
Especially for the courses including application based techniques besides theoretical content, the major constraining factors for educational activities are constructing, managing, maintaining the application fields, and physical infrastructure requirements for classes that relatively high capacity. In this context, it is possible to use simulated applications in blended learning method, either reducing time limits while doing applications for both teachers and students, or reducing infrastructural requirements for reinforcement of content. In this research, the simulation models were being prepared for content topics of “Basics of Information Technology”, then applied with a web based tutor method both synchrony and asynchrony. This method was used as educational software for drill and practice different from a measurement and evaluation instrument and the data derived from these applications were being expressed the performance levels.
 • “Bilgisayar Destekli Eğitim nedir?” http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php /BDE_Nedir%3F [18.11.2011]
 • Alkan, C., Deryakulu, D. ve Şimsek, N. (1995). Eğitim Teknolojisine Giriş. Ankara: Önder Matbaacılık Ltd. Şti.
 • Avşar, İlker İbrahim (2011). “MOODLE İle Temel Bilgi Teknolojileri Dersinin Uygulama Süreci”, Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011, Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Aytaç, Tufan (2006). Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Gazete 5, Türkiye’nin Yüzde 5’i üniversiteli, 26 mart 2011, http://www.gazete5.com/ haber/turkiye-de-universite-ogrenci-ve-ogretmen-sayisi-kac-26-mart-2011-98827.htm [14.11.2011]
 • “Harmanlanmış Öğrenme”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Harmanlanm%C4%B1 %C5%9F_%C3%B6%C4%9Frenme [10.11.2011]
 • Harting, K.A. (2004). Student Learning Outcomes in a Computer Applications Module: Online Vs. Face‐to‐Face Instruction. Unpublished PHD Thesis Southern Illinois University Carbondale, USA.
 • Luecht, R. M. (2001). Challenges of Web‐Based Assessment. (ERIC Document Reproduction Service No. ED458294).
 • Michael, K.Y. (2002). Comparison of Studentsʹ Product Creativity Using a Computer Simulation Activity versus a Hands‐on Activity in Technology Education. Unpublished PDH Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University. Blacksburg, Virginia. USA
 • Namlu, A.G. ve Ceyhan, E. (2003). Bilgisayar Kaygısı: Öğretmen Adayları Üzerinde Çok Yönlü Bir İnceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(2), 401-432.
 • Oral, B. (2007). “Uzaktan Eğitim”, Ed: Demirel, Ö., Altun, E., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, (s.171-205), Ankara: Pegem Akademi Yayıcılık.
 • Osguthorpe, T. R. Ve Graham, C. R. (2003). “Blended Learning Environments Definitions and Directions.” The Quarterly Review of Distance Education. Volume 4(3). ss.227-233.
 • Picciano, Anthony G.(2005). Blended Learning: Implications for Growth and Access, http://sloanconsortium.org/sites/default/files/v10n3_8picciano_0.pdf [24.12.2011]
 • Sankaran, S.R. ve Bui, T. (2001). Impact of Learning Strategies and Motivation on Performance: A Study in Web Based Instruction. Journal of Instructional Psychology, 28 (3). S. 191-198
 • Semerci, Ç., Bektaş, C. (2005). “İnternet Temelli Ölçmelerin Geçerliğini Sağlamada Yeni Yaklaşımlar”, The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 4 (1), 30-134.
 • Shuey, S. (2002). Assessing Online Learning in Higher Education. Journal of Instruction Delivery Systems, 16(2).
 • Singh, Harvey and Chris Reed. (2001). A White Paper: Achievign Success With Blending Learning, ASTD State Of The Industry Report, American Society for Traning & Development, March.
 • Singh, Harvey (2003). Building effective Blended Learning Programs.43(6),51-54.
 • http://www.bookstoread.com/framework/ blended-learning.pdf [16.12.2011]
 • Sünbüli, Ali Murat. (2000). “Çağdaş Öğretim Teknolojileri”, Çağdaş Öğretim Teknolojileri Konulu Okul Yöneticileri Seminerinde Konuşmacı, Konya.
 • Tanrıverdi, B. (2011). Öğretim Yöntemleri, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Kocaeli.
 • TÜBİTAK, Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi : Ek-1, Ocak 2005.
 • Tümer, Erdal, İsmail Şahin, Oğuz Aktürk, (2008). “Online Sınav Sistemi ve Bu Sistem İle İlgili Öğrenci Görüşleri”, 8th International Educational Technology Conference, 6-9 May 2008, Anadolu Üniversitesi, ESKİŞEHİR-TURKEY
 • Uluyol, Çelebi, Şirin Karadeniz. (2009) “Bir Harmanlanmış Öğrenme Ortamı Örneği: Öğrenci Başarısı ve Görüşleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2009. Cilt:V1, Sayı:I, 60-84
 • Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yağcı, Mustafa, Hüseyin Ekiz, Selahattin Gelbal. (2011). “Çevrimiçi Sınav Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi”, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Yusuf BUDAK
Kurum: Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Yazar: Esra ÇOBAN BUDAK
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Enformatik Bölümü

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Ocak 2012
Kabul Tarihi : 24 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2012

APA Budak, Y , Çoban Budak, E . (2012). Harmanlanmış Öğrenme Yönteminde Benzetim Uygulamalarının Öğrenmeye Etkisi . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 3 (6) , 47-65 . DOI: 10.5824/1309-1581.2012.1.003.x