Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 42, Sayfalar 123 - 142 2020-10-17

Covid 19 Pandemisi Sürecinde Stresle Baş Etme Yöntemi Olarak Sosyal Medyada Mizah Olgusu: cezmikalorifer ve saykodelipaylasimlarr İsimli Instagram Hesaplarının Analizi

Sedef SUBÖLEN [1]


Yeni medya teknolojilerinin gelişimi sosyal medya ortamında etkileşim düzeylerine de aynı oranda etki etmektedir. Fiziksel mesafelerin öneminin kaybolduğu ağ toplumunda, sosyal medya kullanım seviyesindeki artış oldukça yüksek bir noktaya ulaşmıştır. Bireyin gündelik hayatın sorunlarından kaçmak için sosyal medya ortamında etkileşimde bulunma isteği, hayata ilişkin kriz durumlarında daha etkin şekilde ortaya çıkmaktadır. Çalışma kapsamında, Covid 19 pandemisinin birey üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden kurtulmak amacıyla, bireyin sosyal medyada ürettiği mizah odaklı içeriklerin ve bu mizahın diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından aldığı etkileşimi saptamak amacıyla Instagram’da yer alan yüksek takipçili “cezmikalorifer” ve “saykodelipaylasimlarr” isimli iki fenomen hesabın pandemi sürecindeki gönderilerinin nicel içerik analizi yapılmış, elde edilen bulgularda pandemi döneminde bireylerin mizah konulu etkileşimlerde bulundukları, bu etkileşimlerin sokağa çıkma yasağının ilk zamanlarında daha yüksek oranda olduğu tespit edilmiştir.

Covid 19, pandemi, mizah, sosyal medya
 • Adorno, Theodor W. (2003). Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken, Cogito Adorno Özel Sayısı. Çev.B.O. Doğan. Cogito, Sayı:36. İstanbul: YKY Alver, F. (2003). Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı Düşmanlığı, Der Yayınları, İstanbul, s.241 Bell, D. (2007).Cyber Culture Theorists: Manuel Castells and Donna Haraway, Routledge: Oxon.
 • Castells, M. (2005). Enformasyonculuk ve Network Toplumu, Hacker Etiği: İş Hayatına Yıkıcı Bir Yaklaşım, Pekka Himanen, Çev. Şebnem Kaptan, Ayrıntı Yayınları. İstanbul, s. 123-133.
 • Fuchs, C. (2010a). Social Networking Sites and Complex Technology Assessment International Journal of E-Politics.
 • McLuhan, M., ve Fiore, Q., (1967): The Medium is the Massage. New York,Bantam
 • McLuhan, M., ve Fiore, Q. (1968). WarandPeace in the Global Village. NewYork, Bantam.
 • Manovich, L.(2001).The Language of New Media, MIT Press: Cambridge, Mass.
 • Pazarbaşı, B. (1998). Görsel Medyada Şiddet: Ana Teması Şiddet Olan Çizgi Filmlerin İçerik Analizi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Pazarbaşı, B. (2016).Küresel Eğlence Endüstrisinde Yaşanan Gelişmenin Televizyon Programları ile Dizi Filmler Üzerindeki Etkileri. TRT Akademi Dergisi, Eğlence Endüstrisi Sayısı (1) Cilt 1.
 • Yaylagül, Levent (2008). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • https://mukaddercakir.files.wordpress.com/2017/12/mukadder-c3a7akc4b1r-sosyal-medya-ve-gc3b6steri.pdf Erişim tarihi: 06.06.2020.
 • https://www.instagram.com/cezmikalorifer/Erişim tarihi: 10.06.2020.
 • https://www.instagram.com/saykodelipaylasimlarr/ Erişim tarihi: 10.06.2020.
 • https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ Erişim Tarihi: 20.06.2020.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7227-5861
Yazar: Sedef SUBÖLEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Eylül 2020
Kabul Tarihi : 21 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 17 Ekim 2020

APA Subölen, S . (2020). Covid 19 Pandemisi Sürecinde Stresle Baş Etme Yöntemi Olarak Sosyal Medyada Mizah Olgusu: cezmikalorifer ve saykodelipaylasimlarr İsimli Instagram Hesaplarının Analizi . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 11 (42) , 123-142 . DOI: 10.5824/ajite.2020.03.005.x