Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Digital Identity Building in Social Media: Analysis of Instagram Users' Biography Articles According to Gender and Generation Category

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 219 - 233, 31.12.2023

Öz

Digital identity is the way individuals express themselves on social media. In this regard, in the process of building their digital identities, individuals can build an identity according to the individual qualities they have, the social roles that society imposes on them, or the identities they cannot have in real life but want to be. The subject of this study is the digital identities that individuals build on social media. The aim of the research is to determine how individuals representing the The sample of the research consists of a total of 230 people, selected by the purposeful sampling method, representing the X, Y and Z generations who actively use the Instagram application. Although the method of the research is quantitative content analysis, the data collected from 230 users were transferred to the SPSS package program, frequency analyzes were performed and Chi Square relationship tests were applied. In this regard, while there was no significant relationship between the gender of the participants and Instagram biography content (p=.314>.05), content format (p=.077>.05) and content language (p=.205>.05); A significant relationship was detected between the generation the participants belonged to and Instagram bio content (p=.000<.05), content format (p=.000<.05) and content language (p=.000<.05).

Kaynakça

 • Ak, Musa. (2022). Dijitalleşme ve Yeni Medya Döneminde Belgesel Film Estetiği. Doruk Yayınları.
 • Aziz, Aysel. (2022). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (14. b.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Boyd, Danah & Ellison, Nicole. B. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 210-230.
 • Dalton, Jon. C., & Crosby, Pamela. C. (2013). Digital Identity: How Social Media Are Influencing Student Learning and Development in College. Journal of College & Character, 14(1), 1-4.
 • Değer, Bilal E. & Sine Nazlı, Rengim (2022). Sosyal Medyada Influencer Etkisi Bağlamında Benlik Sunumu. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2):25-45.
 • Engin, Yahya. (2015). Sosyal Medya Kullanıcılarında Dijital Kimlik Olgusu ve Toplumsal Olaylar Bağlamında İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı.
 • Gill, Bradley C., Zampini, Anna M., & Mehta, Neil. B. (2015). Digital Identity: Develop One Before You’re Given One. Urology, 85(6), 1219-1223.
 • Kaplan, Andreas M., & Haenlein, Michael (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • Kara, Tolga (2013). Sosyal Medya Endüstrisi İnsan, Toplum, Ekonomi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Kaya, Sertaç (2021). Sosyal Medya Kullanıcılarının Dijital Kimlik İnşası Sürecinde Kültürel Faaliyet ve Sanat ile İlgili Paylaşımlarının Rolü. The Turkish Oline Journal of Design, Art and Communication, 11(4), 1403-1419.
 • Manovich, Lev (2016). HTML'den Borges'a Yeni Medya. M. Çakır (Dü.) içinde, Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar (S. K. Bozkurt, Çev.). İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Manovich, Lev (2016). Instagram and Contemporary Image.
 • https://www.academia.edu/35501327/Instagram_and_Contemporary_Image
 • Manovich, L. (2016). Notes on Instagrammism and mechanisms of contemporary cultural identity (and also photography, design, Kinfolk, kpop, hashtags, mise-en-scène, and cостояние). http://manovich.net/content/04-projects/093-notes-on-instagrammism-and- mechanisms-of-contemporary-cultural-identity/notes-on-instagrammism.pdf
 • Markovikj, Marijana & Serafimovska, Eleonora (2018). Real Self-Concept Versus Digital Identity on Facebook. Communication Electronique Cultures et Identitetes. Universite du Havre.
 • Rogers, M. E. (1986). Communication Technology ‘The New Media in Society’. New York: The Free Press.
 • Sönmez, Gurur, Keskin, Savaş, Laleh, Nafiseh, & Kömür, Gökhan. (2022). Dijital Hikaye Anlatısı Olarak Instagram Kimliği: 'Biyografi' Yazma Kültürü Üzerine Bir İnceleme. Yeni Medya, (13):127-147.
 • Türk Dil Kurumu. (2019). Türkçe Sözlük (11. b.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Yanık, Ali M. (2016). Yeni Medya Nedir Ne Değildir? Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 898-910.
 • Yeniçıktı, Nagihan T. (2016). Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram: Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir Araştırma. Selçuk İletişim Dergisi, 9(2), 92-115.
 • Zinderen, İbrahim. E. (2020). Yeni Medyada Kimlik İnşası: Youtuber Kimliğine İlişkin Bir İnceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 7(1), 415-434.

Sosyal Medyada Dijital Kimlik İnşası: Instagram Kullanıcılarının Biyografi Yazılarının Cinsiyet ve Kuşak Kategorisine Göre İçerik Analizi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 219 - 233, 31.12.2023

Öz

Dijital kimlik, bireylerin sosyal medyada kendilerini ifade etme biçimidir. Bu doğrultuda bireyler dijital kimliklerini inşa etme sürecinde, sahip olduğu bireysel nitelikler, toplumun kendisine yüklediği toplumsal roller veya gerçek hayatta olamayıp ama olmak istediği kimliklere göre bir kimlik inşa edebilir. Bu çalışmanın konusu bireylerin sosyal medyada inşa ettikleri dijital kimliklerdir. Araştırmanın amacı X, Y ve Z kuşağını temsil eden bireylerin Instagram biyografi yazılarında dijital kimliklerini ne şekilde betimlediklerini belirlemek ve ardından cinsiyet ve kuşak değişkenleri ile bireylerin biyografilerinde kullandıkları içeriklerin ilişkisini analiz etmektir. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen, Instagram uygulamasını aktif olarak kullanan X, Y ve Z kuşağını temsil eden toplam 230 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın yöntemi nicel içerik analizi olmakla birlikte, 230 kullanıcıdan toplanan veriler SPSS paket programına aktarılarak frekans analizleri gerçekleştirilmiş ve Chi Square (Ki Kare) ilişki testleri uygulanmıştır. Bu doğrultuda katılımcıların cinsiyeti ile Instagram biyografi içerik (p=,314>,05), içerik biçimi (p=,077>,05) ve içerik dili (p=,205>,05) arasında anlamlı bir ilişki bulunamazken; katılımcıların ait oldukları kuşak ile Instagram biyografi içerik (p=,000<,05), içerik biçimi (p=,000<,05) ve içerik dili (p=,000<,05) arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Ak, Musa. (2022). Dijitalleşme ve Yeni Medya Döneminde Belgesel Film Estetiği. Doruk Yayınları.
 • Aziz, Aysel. (2022). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (14. b.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Boyd, Danah & Ellison, Nicole. B. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 210-230.
 • Dalton, Jon. C., & Crosby, Pamela. C. (2013). Digital Identity: How Social Media Are Influencing Student Learning and Development in College. Journal of College & Character, 14(1), 1-4.
 • Değer, Bilal E. & Sine Nazlı, Rengim (2022). Sosyal Medyada Influencer Etkisi Bağlamında Benlik Sunumu. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2):25-45.
 • Engin, Yahya. (2015). Sosyal Medya Kullanıcılarında Dijital Kimlik Olgusu ve Toplumsal Olaylar Bağlamında İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı.
 • Gill, Bradley C., Zampini, Anna M., & Mehta, Neil. B. (2015). Digital Identity: Develop One Before You’re Given One. Urology, 85(6), 1219-1223.
 • Kaplan, Andreas M., & Haenlein, Michael (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • Kara, Tolga (2013). Sosyal Medya Endüstrisi İnsan, Toplum, Ekonomi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Kaya, Sertaç (2021). Sosyal Medya Kullanıcılarının Dijital Kimlik İnşası Sürecinde Kültürel Faaliyet ve Sanat ile İlgili Paylaşımlarının Rolü. The Turkish Oline Journal of Design, Art and Communication, 11(4), 1403-1419.
 • Manovich, Lev (2016). HTML'den Borges'a Yeni Medya. M. Çakır (Dü.) içinde, Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar (S. K. Bozkurt, Çev.). İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Manovich, Lev (2016). Instagram and Contemporary Image.
 • https://www.academia.edu/35501327/Instagram_and_Contemporary_Image
 • Manovich, L. (2016). Notes on Instagrammism and mechanisms of contemporary cultural identity (and also photography, design, Kinfolk, kpop, hashtags, mise-en-scène, and cостояние). http://manovich.net/content/04-projects/093-notes-on-instagrammism-and- mechanisms-of-contemporary-cultural-identity/notes-on-instagrammism.pdf
 • Markovikj, Marijana & Serafimovska, Eleonora (2018). Real Self-Concept Versus Digital Identity on Facebook. Communication Electronique Cultures et Identitetes. Universite du Havre.
 • Rogers, M. E. (1986). Communication Technology ‘The New Media in Society’. New York: The Free Press.
 • Sönmez, Gurur, Keskin, Savaş, Laleh, Nafiseh, & Kömür, Gökhan. (2022). Dijital Hikaye Anlatısı Olarak Instagram Kimliği: 'Biyografi' Yazma Kültürü Üzerine Bir İnceleme. Yeni Medya, (13):127-147.
 • Türk Dil Kurumu. (2019). Türkçe Sözlük (11. b.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Yanık, Ali M. (2016). Yeni Medya Nedir Ne Değildir? Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 898-910.
 • Yeniçıktı, Nagihan T. (2016). Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram: Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir Araştırma. Selçuk İletişim Dergisi, 9(2), 92-115.
 • Zinderen, İbrahim. E. (2020). Yeni Medyada Kimlik İnşası: Youtuber Kimliğine İlişkin Bir İnceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 7(1), 415-434.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Medya Çalışmaları, Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu Kalafat ÇAT 0000-0003-2960-0790

Begüm AYDIN 0000-0001-6539-3034

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 13 Ekim 2023
Kabul Tarihi 29 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÇAT, A. K., & AYDIN, B. (2023). Sosyal Medyada Dijital Kimlik İnşası: Instagram Kullanıcılarının Biyografi Yazılarının Cinsiyet ve Kuşak Kategorisine Göre İçerik Analizi. Academic Knowledge, 6(2), 219-233.

20808


Creative Commons Lisansı
              Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.