BibTex RIS Kaynak Göster

Asimilasyon ile Çokkültürlülük Arasında Amerikan Anaakımını Yeniden Düşünmek

Yıl 2012, Cilt: 7 Sayı: 1, 29 - 54, 24.07.2014

Öz

Günümüzde çoğulculuk yaşadığımız toplumların doğal bir yapısı olarak görünmektedir. Küreselleşmenin bir sonucu olarak, çoğulcu kimliklerin demokratikleşmesi tüm dünyada bir artış gösterdi. Özellikle 1989’da Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından dünyanın da iki blok arasında bölünmesinin sonuna gelindi. O dönemden beri ünlü Kanadalı iletişim bilimci McLuhan’ın da ifade ettiği gibi küresel bir köyde yaşıyoruz. Bazı ülkelerde büyük bir çeşitlilikle karşı karşıyayız. Avrupa’da İngiltere, Almanya, Fransa, İsviçre, İsveç gibi ülkeler yüksek bir çeşitlilik taşıyor. Bu ülkeler kendilerini çok kültürlü tanısalar da tanımasalar da yaşanılan etnik çeşitlilik inkâr edilemez bir boyutta bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri de dünya üzerindeki en yüksek etnik çeşitliliğe sahip ülke olarak ortaya çıkmıştır. Her ne kadar ABD kendini çokkültürlü bir devlet olarak tanımlamasa da biz ABD’yi çok kültürlü bir toplum olarak tanımlayabiliriz. Ancak özellikle 11 Eylül 2001 olaylarından sonra Amerika’nın kültürel çeşitlik konusunda da ciddi bir açmaza girdiği görülmektedir. Bu süreç sonunda yükselen islamofobi son zamanlarda Atlantiği aşarak Avrupa kıyılarında da etkili olmaya başlamıştır. Bu süreç çokkültürlülük modelini uyguladığını söyleyen ülkelerde bile ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu makalede Amerika’nın bu süreçteki arayışları konu edilecektir.

Kaynakça

 • Kaynaklar
 • AKTAY, Y. (2003) “Küreselleşme ve Çokkültürlülük”, Tezkire, Düşünce, Siyaset ve Sosyal Bilim Dergisi, Sayı: 35, Aralık.
 • ALBA, R., Nee. V. (2003) Remaking The American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration, Harvard University.
 • ALEXANDER, J. (2005) “Theorizing the “Modes of Incorporation: Assimilation, Hyphenation and Multiculturalism as Varieties of Civil Participation”, in Incorporating Diversity: Rethinking Assimilation in a Multicultural Age, Edid by Peter Kivisto, Boulder: Paradigm Publishers.
 • ANDREWS, P.A. (1992) Türkiye’de Etnik Gruplar, İstanbul: Ant Yayınları.
 • BURUBAKER, R. (2003) “The Return Of Assimilation? Changing Perspectives on Immigration and Its Sequels in France, Germany and The United States”, Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation States, Edid by Christian Joppke and Ewa Morawska, Palgrave Macmillan.
 • CLARK, William A.V. (2003) Immigrants and The American Dream: Remaking The Middle Class, The Guilford Press.
 • DENTON, Nancy A., Tolnay, S. (2002) American Diversity: A Demographic Challenge For The Twenty First Century, Suny Press.
 • DRIEDGER, L. (1989) Ethnic Factor: Identity in Diversity, McGraw- Hill Ryerson Limited, Toronto, New York.
 • GLAZER, N. (1997) We Are All Multiculturalist Now, Harvard University Pres, Cambridge, Massachusetts.
 • GLAZER, N. (1998) “ Is Assimilation Dead”, Multiculturalism and American Democracy, Ed. Arthur M. Melzer, Jerry Weingberger and M. Richard Zinman, University Press Of Kansas.
 • GLAZER, N. (2004) “Assimilation Today: Is One Identity Enough?”, Reinventing The Melting Pot, Ed. Tamar Jacoby, New York.
 • GORDON, M. (1964) Assimilation in American Life: The Role Of Race, Religion And National Origins, Oxford University Press, New York.
 • HALL, S. (1998) “Eski ve Yeni Kimlikler, Eski ve Yeni Etniklikler”, Kültür, Küreşellesme Ve Dünya Sistemleri, Der. Anthony D. King, Çev. Gülcan Seçkin, Ümit Hüsrev Yolsal, Bilim Sanat Yayınları, Ankara.
 • HANDLIN, O. (1979) The Uprooted: The Epic Story of Great Migrations That Made The American People, Little, Brown and Company, Boston and New York.
 • HOLLINGER, David A. (1988) “Postethnic America”, Beyond Pluralism: The Conception of Groups and Group Identities in America, Ed. Wendy F. Katkin, Ned Landsman, Andree Tyree, Oxford University Press, New York.
 • HUNTINGTON, P. S. (2004) Who We Are?, The Challenges to American’s National Identity, Simon& Schuster, New York.
 • KENNEDY, John, F.; Harper & Row (1964) Anation Of Immigrants, Harper Collins Publishers.
 • KIVISTO, P. (2005) “The Revival Of Assimilation in Historical Perspective” in Incorporating Diversity: Rethinking Assimilation in A Multicultural Age, Edid by Peter Kivisto. Boulder: Paradigm Publishers.
 • KYMLICKA, W. (1998) Çokkültürlü Yurttaşlık: Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, Çev: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • LEVINE, L. (1996) American Opening of the American Mind- Canons, Culture, and History, Beacon Pres, Boston. MCDONALD, L. (2007) American Ethnic History: Themes And Perspectives, Rutgers University Press.
 • PORTES, A. and Rumbaut Ruben G. (2006) Immigrant America, University of California Press.
 • RAVAGE, M. E. (2009) “An American In The Making: The Life Story Of An Immigrant, Edit by Steven G. Kellman, Rutgers University Press.
 • ROSE, Peter I. (1964) They and We: Racial and Ethnic Relation in the United States, Random House, New York.
 • SALINS, P. D. (1997) Assimilation, American Style, A New Republic Book,Basic Books.
 • SCHMIDT, A. J. (1997) The Menace of Multiculturalism: Trojan Horse in America, Praeger, Westport, London.
 • SCHNAPPER, D. (2005) Öteki İle İlişki, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • SOMERSAN, S. (2001) “Çokkültürlülük İçin Asgari Öneriler”, Toplumbilim Dergisi: Kültürel Çalışmalar Özel Sayısı, Sayı:14,İstanbul.
 • ŞAN, M. K. (2006) Küreselleşme Çağında Farklılık ve Çokkültürlülük Siyaseti, Avrupa Günlüğü, Sayı: 8.
 • TAKAKI, R. (1993) A Different Mirror: A History of Multicultural America, Little, Brown and Company, Boston, New York, London.
 • TYLER, M. K. and STEVENS, G. (2002) “Ethnic and Racial Intermarriage in the United States: Old and New Regimes”, American Diversity: A Demographic Challenge For The Twenty First Century, Ed. Nancy A. Denton and Stewart E. Tolnay, SUNY Press.
 • VATANDAŞ, C. (2002) Çokkültürlülük, I. Baskı, Değişim yayınları, İstanbul.
 • YALÇIN, C. (2002) “Çokkültürcülük Bağlamında Türkiye’den Batı Avrupa Ülkelerine Göç”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 26, No.1.
 • ZİZEK, S. (2001) “Çokkültürcülük ya da Çokuluslu Kapitalizmin Kültürel Mantığı”, Defter Dergisi, Sayı. 44.

Between Assimilation And Multiculturalism Rethinking The American Mainstream

Yıl 2012, Cilt: 7 Sayı: 1, 29 - 54, 24.07.2014

Öz

Today pluralism has almost become the natural structure of all societies. As a result of globalization, the democratization process of plural identities have increased all over the world. Especially after the collapse of the Soviet Union in 1989, the condition of separation of the world in two parts ended. Since that date we have been living in a small village, as mentioned by Marshal McLuhan, a famous Canadian communications scientist. We can find huge diversity in some countries. In Europe many countries such as England, Germany, France, Switzerland and Sweden live great diversity. Whether they define their state as multicultural or not, ethnic diversities is an undeniable reality of our epoch. The United States is one of the most diverse societies in the world. Although the United States government doesn’t define their country as a multicultural state, we can still define its as a multicultural society. However, it is possible to argue that America faced a serious dilemma regarding cultural diversity, especially after the events of September 11. Islamophia which gained momentum at the end of this process, by crossing the Atlantic, has recently started to be effective in Europe. This process leads to serious problems, even in countries which are characterized as accepting multiculturalism. The present work endeavours to deal with multicultural experiences that the USA has witnessed since the big immigration flux appeared.

Kaynakça

 • Kaynaklar
 • AKTAY, Y. (2003) “Küreselleşme ve Çokkültürlülük”, Tezkire, Düşünce, Siyaset ve Sosyal Bilim Dergisi, Sayı: 35, Aralık.
 • ALBA, R., Nee. V. (2003) Remaking The American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration, Harvard University.
 • ALEXANDER, J. (2005) “Theorizing the “Modes of Incorporation: Assimilation, Hyphenation and Multiculturalism as Varieties of Civil Participation”, in Incorporating Diversity: Rethinking Assimilation in a Multicultural Age, Edid by Peter Kivisto, Boulder: Paradigm Publishers.
 • ANDREWS, P.A. (1992) Türkiye’de Etnik Gruplar, İstanbul: Ant Yayınları.
 • BURUBAKER, R. (2003) “The Return Of Assimilation? Changing Perspectives on Immigration and Its Sequels in France, Germany and The United States”, Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation States, Edid by Christian Joppke and Ewa Morawska, Palgrave Macmillan.
 • CLARK, William A.V. (2003) Immigrants and The American Dream: Remaking The Middle Class, The Guilford Press.
 • DENTON, Nancy A., Tolnay, S. (2002) American Diversity: A Demographic Challenge For The Twenty First Century, Suny Press.
 • DRIEDGER, L. (1989) Ethnic Factor: Identity in Diversity, McGraw- Hill Ryerson Limited, Toronto, New York.
 • GLAZER, N. (1997) We Are All Multiculturalist Now, Harvard University Pres, Cambridge, Massachusetts.
 • GLAZER, N. (1998) “ Is Assimilation Dead”, Multiculturalism and American Democracy, Ed. Arthur M. Melzer, Jerry Weingberger and M. Richard Zinman, University Press Of Kansas.
 • GLAZER, N. (2004) “Assimilation Today: Is One Identity Enough?”, Reinventing The Melting Pot, Ed. Tamar Jacoby, New York.
 • GORDON, M. (1964) Assimilation in American Life: The Role Of Race, Religion And National Origins, Oxford University Press, New York.
 • HALL, S. (1998) “Eski ve Yeni Kimlikler, Eski ve Yeni Etniklikler”, Kültür, Küreşellesme Ve Dünya Sistemleri, Der. Anthony D. King, Çev. Gülcan Seçkin, Ümit Hüsrev Yolsal, Bilim Sanat Yayınları, Ankara.
 • HANDLIN, O. (1979) The Uprooted: The Epic Story of Great Migrations That Made The American People, Little, Brown and Company, Boston and New York.
 • HOLLINGER, David A. (1988) “Postethnic America”, Beyond Pluralism: The Conception of Groups and Group Identities in America, Ed. Wendy F. Katkin, Ned Landsman, Andree Tyree, Oxford University Press, New York.
 • HUNTINGTON, P. S. (2004) Who We Are?, The Challenges to American’s National Identity, Simon& Schuster, New York.
 • KENNEDY, John, F.; Harper & Row (1964) Anation Of Immigrants, Harper Collins Publishers.
 • KIVISTO, P. (2005) “The Revival Of Assimilation in Historical Perspective” in Incorporating Diversity: Rethinking Assimilation in A Multicultural Age, Edid by Peter Kivisto. Boulder: Paradigm Publishers.
 • KYMLICKA, W. (1998) Çokkültürlü Yurttaşlık: Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, Çev: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • LEVINE, L. (1996) American Opening of the American Mind- Canons, Culture, and History, Beacon Pres, Boston. MCDONALD, L. (2007) American Ethnic History: Themes And Perspectives, Rutgers University Press.
 • PORTES, A. and Rumbaut Ruben G. (2006) Immigrant America, University of California Press.
 • RAVAGE, M. E. (2009) “An American In The Making: The Life Story Of An Immigrant, Edit by Steven G. Kellman, Rutgers University Press.
 • ROSE, Peter I. (1964) They and We: Racial and Ethnic Relation in the United States, Random House, New York.
 • SALINS, P. D. (1997) Assimilation, American Style, A New Republic Book,Basic Books.
 • SCHMIDT, A. J. (1997) The Menace of Multiculturalism: Trojan Horse in America, Praeger, Westport, London.
 • SCHNAPPER, D. (2005) Öteki İle İlişki, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • SOMERSAN, S. (2001) “Çokkültürlülük İçin Asgari Öneriler”, Toplumbilim Dergisi: Kültürel Çalışmalar Özel Sayısı, Sayı:14,İstanbul.
 • ŞAN, M. K. (2006) Küreselleşme Çağında Farklılık ve Çokkültürlülük Siyaseti, Avrupa Günlüğü, Sayı: 8.
 • TAKAKI, R. (1993) A Different Mirror: A History of Multicultural America, Little, Brown and Company, Boston, New York, London.
 • TYLER, M. K. and STEVENS, G. (2002) “Ethnic and Racial Intermarriage in the United States: Old and New Regimes”, American Diversity: A Demographic Challenge For The Twenty First Century, Ed. Nancy A. Denton and Stewart E. Tolnay, SUNY Press.
 • VATANDAŞ, C. (2002) Çokkültürlülük, I. Baskı, Değişim yayınları, İstanbul.
 • YALÇIN, C. (2002) “Çokkültürcülük Bağlamında Türkiye’den Batı Avrupa Ülkelerine Göç”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 26, No.1.
 • ZİZEK, S. (2001) “Çokkültürcülük ya da Çokuluslu Kapitalizmin Kültürel Mantığı”, Defter Dergisi, Sayı. 44.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa ŞAN

İrfan HAŞLAK

Yayımlanma Tarihi 24 Temmuz 2014
Gönderilme Tarihi 24 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ŞAN, M., & HAŞLAK, İ. (2014). Asimilasyon ile Çokkültürlülük Arasında Amerikan Anaakımını Yeniden Düşünmek. Akademik İncelemeler Dergisi, 7(1), 29-54.

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Akademik İncelemeler Dergisi (AID) bilginin paylaşımı için Açık Erişim Politikasına uymaktadır.