Yıl 2017, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 36 2017-04-15

The Dairy (Ruzname) of Kanuni Sultan Suleyman’s Rhodes Campaign
Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Rûznâmesi

Mehmet Yaşar ERTAŞ [1] , Hacer KILIÇASLAN [2]


In this study, the dairy (ruzname) of Kanuni Sultan Suleyman’s Rhodes cam- paign, which is considerably important in terms of military history, is trans- literated into Latin alphabet according to a simple form of transliteration standards. The transliteration is based on the manuscript copy of Feridun Bey’s Münşeâtü’s-Selâtîn, available in Suleymaniye Library’s Nuruosmaniye section, numbered 4317. In the study, a general framework is given regar- ding the importance of such ruzname in the Ottoman military history, in addition to general information about the Ottoman ruzname as historical sources. The nature and stages of the Ottoman military organization, integ- rating role and the logistical importance of menzil system both in war and peace times are the main components of this framework. Followed by a brief information about the crucial role of the siege of Rhodes in the Ottoman Empire’s Mediterranean policy, the original text is given.

Bu çalışmada, harp tarihi açısından oldukça önemli olan Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferine ait rûznâme, basit transkripsiyon kuralları uyarınca Latin harflerine aktarılmıştır. Rûznâme’nin neşrinde, Feridun Bey’in Münşeâtü’s-Selâtîn isimli eserinin Süleymaniye Kütüphanesi, Nuru Osmaniye Kitaplığı 4317 numarada bulunan yazma nüshasından yararlanılmıştır. Çalışmada, rûznâmeler hakkında genel bilgi verilmiş, bu tür metinlerin genel olarak Osmanlı tarihi ve özelde askerî tarih açısından neden önemli olduğu hakkında bir çerçeve ortaya konulmaya çalışılmıştır. Osmanlı sefer organizasyonunun aşamaları ve mahiyeti, menzil sisteminin savaş ve barış dönemlerindeki bütünleştirici ve lojistik önemi bu çerçevenin başlıca unsurlarıdır. Rodos seferinin Osmanlı tarihindeki ve Osmanlı’nın Akdeniz siyasetindeki önemine dair yapılan kısa bilgilendirmenin ardından orijinal metne yer verilmiştir.

 • Aykut, Nezihi. “IV. Murad’ın Revan Seferi Menzilnâmesi” Tarih Dergisi, 34 (1984): 183-246.
 • Bozkurt, Rıza. Osmanlı İmparatorluğunda Kollar, Ulak ve İaşe Menzilleri. Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1966.
 • Börekçi, Günhan. “Yeni Bir Kaynağın Işığında Sultan III. Mehmed’in Eğri Seferi: Menzil Geçişleri ve Lojistik Sorunlar.” Yeni Bir Askeri Tarih Özlemi Savaş Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar, Hazırlayan: Kahraman Şakul. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013, s. 200-216.
 • Çetin, Cemal. Ulak Yol Durak, Anadolu Yollarında Padişah Postaları (Menzilhaneler) 1690-1750. İstanbul: Hikmetevi Yayınevi, 2013.
 • Çolak, Songül. IV. Murat’ın Bağdat Seferi Menzilnamesi (1638). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2016.
 • Erdoğan Kaçan, Meryem. II. Viyana Kuşatması. Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 • Erdoğru, Mehmet Akif. “Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Ruznâmesi.” Tarih İncelemeleri Dergisi, XIX/I (2004): 54-74.
 • Erdoğru, Mehmet Akif. “Kanuni Sultan Süleyman’ın 1532 Tarihli Alman Seferi Ruznâmesi.” Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIX/I (2014): 167-187.
 • Erdoğru, Mehmet Akif. “Kanuni Sultan Süleyman’ın 1538 Tarihli Karaboğdan Seferi Ruznâmesi.” Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIX/II (2014): 515-524.
 • Ertaş, Mehmet Yaşar. “XVIII. Yüzyıl Başlarında Rumeli’deki Menzillerin Askeri Fonksiyonları.” Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1997): 91-98.
 • Ertaş, Mehmet Yaşar. Sultanın Ordusu (Mora Seferi Örneği 1714-1716). İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2007.
 • Ertaş, Mehmet Yaşar. “Savaşlarla Şekillenen Yollar: Osmanlı Yol Sistemi,” CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem Sempozyum Bildirileri, 14-16 Nisan 2011 (Uşak), Cilt II. İzmir: Meta Basım Yayıncılık, 2011, s. 625-652.
 • Genç, Serdar. Lale Devrinde Savaş, İran Savaşlarında Organizasyon ve Lojistik. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2013. Gökpınar, Bekir. Varadin Seferinde Organizasyon ve Lojistik (1716). Basılmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • Güleç, İsmail ve Demiriz, H. Neslihan. Ortaçağ’da Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi. İstanbul: Denizler Kitabevi, 2015. Halaçoğlu, Yusuf. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Menzil Teşkilâtı Hakkında Bazı Mülâhazalar.” Osmanlı Araştırmaları II (1981): 123-132.
 • İnbaşı, Mehmet. Ukrayna’da Osmanlılar Kamaniçe Seferi ve Organizasyonu (1672). İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2004.
 • İşbilir, Ömer. XVII. Yüzyıl Başlarında Şark Seferlerinin İaşe, İkmal ve Lojistik Meseleleri. Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
 • Latif, Armağan, A.. “XVIII. Yüzyılda Hac Yolu Güzergâhı ve Menziller (=Menâzilü’l-Hacc).” Osmanlı Araştırmaları, XX (2000): 73-118.
 • Nasuhü’s-Silâhi (Matrakçı). Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i ‘Irâkeyn-i Sultân Süleymân Hân. Hazırlayan: Hüseyin G. Yurdaydın, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1976.
 • Sahillioğlu, Halil. “Dördüncü Muradın Bağdat Seferi Menzilnâmesi (Bağdat Seferi Harp Jurnali).” Belgeler-Türk Tarihi Belgeler Dergisi II/3-4 (1965): 1-35.
 • Sak, İzzet ve Çetin, Cemal. “XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Hac Menzilleri.” Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (2005): 200-260.
 • Sarıcaoğlu, Fikret. “Rûznâme.” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 35. İstanbul: TDV Yayınları, 2008. s. 278-281.
 • Ünver, Süheyl. “Dördüncü Sultan Murad’ın Revan Seferi Kronolojisi.” Belleten XVI/54 (1952): 547-576.
 • Yıldız, Hakan. Haydi Osmanlı Sefere! Prut Seferinde Organizasyon ve Lojistik. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2006.
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Mehmet Yaşar ERTAŞ

Yazar: Hacer KILIÇASLAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2017

Bibtex @araştırma makalesi { akademikincelemeler308774, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi}, issn = {1306-7885}, eissn = {2602-3016}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {12}, pages = {1 - 36}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.308774}, title = {Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Rûznâmesi}, key = {cite}, author = {Ertaş, Mehmet Yaşar and Kılıçaslan, Hacer} }
APA Ertaş, M , Kılıçaslan, H . (2017). Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Rûznâmesi . Akademik İncelemeler Dergisi , 12 (1) , 1-36 . DOI: 10.17550/akademikincelemeler.308774
MLA Ertaş, M , Kılıçaslan, H . "Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Rûznâmesi" . Akademik İncelemeler Dergisi 12 (2017 ): 1-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademikincelemeler/issue/28937/308774>
Chicago Ertaş, M , Kılıçaslan, H . "Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Rûznâmesi". Akademik İncelemeler Dergisi 12 (2017 ): 1-36
RIS TY - JOUR T1 - Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Rûznâmesi AU - Mehmet Yaşar Ertaş , Hacer Kılıçaslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.308774 DO - 10.17550/akademikincelemeler.308774 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 36 VL - 12 IS - 1 SN - 1306-7885-2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.308774 UR - https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.308774 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akademik İncelemeler Dergisi Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Rûznâmesi %A Mehmet Yaşar Ertaş , Hacer Kılıçaslan %T Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Rûznâmesi %D 2017 %J Akademik İncelemeler Dergisi %P 1306-7885-2602-3016 %V 12 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.308774 %U 10.17550/akademikincelemeler.308774
ISNAD Ertaş, Mehmet Yaşar , Kılıçaslan, Hacer . "Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Rûznâmesi". Akademik İncelemeler Dergisi 12 / 1 (Nisan 2017): 1-36 . https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.308774
AMA Ertaş M , Kılıçaslan H . Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Rûznâmesi. Akademik İncelemeler Dergisi. 2017; 12(1): 1-36.
Vancouver Ertaş M , Kılıçaslan H . Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Rûznâmesi. Akademik İncelemeler Dergisi. 2017; 12(1): 1-36.
IEEE M. Ertaş ve H. Kılıçaslan , "Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Rûznâmesi", Akademik İncelemeler Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 1-36, Nis. 2017, doi:10.17550/akademikincelemeler.308774