Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Asimilasyonculuk Sonrası Dönemde Asimilasyon

Yıl 2021, Cilt: 16 Sayı: 2, 63 - 81, 15.10.2021
https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.931028

Öz

Bir ulus-devlet içerisinde bulunun kültürel çeşitlikleri homojenleştirme stratejisi olarak asimilasyon, klasik ulusçuluğun ana söylemini ifade ederek asimilasyonun zorunlu bir süreç olduğu fikrini öne süren bir yaklaşım olarak anlaşılır. Asimilasyon ilk kez, uzun zamandan beri belli bir bölgede yerleşik halde bulunan azınlıkların zorunlu asimilasyona maruz kaldığı Avrupa deneyiminde ortaya çıkarken, bugünün asimilasyonu göçmen gruplarına atıfta bulunur. Bu çalışmada, bu iki ayrım iki dönemi ortaya çıkartarak ele alınacaktır. Birincisi, klasik ulusçuluk dönemi, ikincisi de dünya çapında yaşanan hareketliliğin, etnisitenin de keşfedilmesiyle birlikte asimilasyonculuğun önünde bir engel oluşturduğu post-ulusçuluk dönemi. Bu anlamda yaşanan dönüşüm, sosyal bir fenomen olarak asimilasyonun ortadan kalkması olarak anlaşılsa da, kaybolan yalnızca bir politika anlamında asimilasyondur. Buna göre asimilasyon teorileri ilk ortaya çıktıklarında çizgisel bir şekilde, asimilasyonu zorunlu tek yönlü bir süreç olarak açıklarken, ulusçuluk sonrası dönemde teoriler daha çift taraflı bir karaktere dönüşmüştür. Sonuç olarak, ulusçuluk döneminden post-ulusçuluk dönemine geçişin asimilasyonun kendisini değil asimilasyon teorisini ortadan kaldırdığını, yani sosyal bir fenomen olarak asimilasyonun hala yaşadığına vurgu yapılmıştır.

Kaynakça

 • Aktürk, Şener. Almanya, Rusya ve Türkiye'de Etnisite Rejimleri ve Milliyet. çev. V. Eke. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015.
 • Alba, Richard - Nee, Victor. "Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration". International Migration Review (Special Issue: Immigrant Adaptation and Native-Born Responses in the Making of Americans) 31/4 (1997), 826-874.
 • Alba, Richard - Nee, Victor. Rethinking Assimilation, Remaking The American Mainstream Assimilation and Contemporary Immigration. Cambridge, Massachussets, London: Harvard University Press, 2003.
 • Bauman, Zygmunt. Modernlik ve Müphemlik. çev. İ. Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Bauman, Zygmunt. Cemaatler Güvenli Olmayan Bir Dünyada Güvenlik Arayışı. çev. N. Soysal. İstanbul: Say Yayınları, 2017.
 • Beaud, Stéphane - Noiriel, Gérard. "L’« assimilation », un concept en panne". Revue internationale d'action communautaure 21/61 (1989), 63-76.
 • Brubaker, Roger. The Return of Assimilation. Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation-States. ed. C. Joppke - E. Morawska 39-58. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
 • Etimoloji Türkçe. 10 Temmuz 2020. https://www.etimolojiturkce.com/kelime/asimilasyon. Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1973.
 • Glazer, Nathan. We Are All Multiculturalists Now. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1997.
 • Glazer, Nathan. Assimilation Today: Is One Identity Enough?. Reinventing The Melting Pot The New Immigrants and What It Means To Be American. ed. T. Jacoby 61-74. New York: Basic Books, 2004.
 • Göksel, Gülay Uğur. Göçmen Entegrasyonu ve Tanınma Teorisi "Adil Entegrasyon". çev. M. Kızıltuğ. İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2019.
 • Gordon, Milton. Assimilation in American Life: The Role Of Race, Religion And National Origins. New York: Oxford University Press, 1964.
 • Handlin, Oscar. The Uprooted: The Epic Story of Great Migrations That Made The American People. Boston and New York: Little, Brown and Company, 1979.
 • Hirschman, Charles. "America's Melting Pot Reconsidered". Annual Review of Sociology 9 (1983), 397-423. İrem, Nazım. "Eritme Potasından Eriyen Pota'ya: XX. Yüzyılın Eşiğinde Amerika". Doğu Batı Dergisi 32 (2005), 199-220.
 • Kallen, Horace M.. Culture and The American Idea. Cultural Pluralism and the American Idea. ed. H. M. Kallen 56-100. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1956.
 • Kim, Young Y. "Toward an Interactive Theory of Communication-Acculturation". Annals of the International Communication Association 3/1 (1979), 435-453.
 • Kurubaş, Erol. "Etnik Sorunlar: Ulus Devlet ve Etnik Gruplar Arasındaki Varoluşsal İlişki". Doğu Batı Dergisi 44 (2008), 11-42.
 • Kurubaş, Erol. Asimilasyondan Tanınmaya Uluslararası Alanda Azınlık Sorunları ve Avrupa Yaklaşımı. İstanbul: Küre Yayınları, 2017.
 • Larousse. Erişim 10 Temmuz 2020. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/assimilation/5836#locution.
 • LeMay, Michael C.. The Perennial Struggle Race, Ethnicity, and Minority Group Politics in the United State. New Jersey: Prentice Hall Inc, 2000.
 • Park , Robert. - Burgess, Ernesy (ed.). Introduction to the Science of Sociology. Chicago: The University of Chicago Press, 1921.
 • Park, Robert - Burgess, Ernest. Asimilasyon ve Sosyal Kontrol Sosyoloji Bilimine Giriş - II. çev. P. S. Kızılçalı. İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2017.
 • Salins, Peter D. Assimilation, American Style. New York: Basic Books, 1997.
 • Sam, David L. - Berry, John W.. "Acculturation: When Individuals and Groups of Different Cultural Backgrounds Meet". Perspectives on Psychological Science 5/4 (2010), 472-481.
 • Şan, Mustafa K. - Haşlak, İrfan. "Asimilasyon ile Çokkültürlülük Arasında". Akademik İncelemeler Dergisi, 7/1 (2012), 29-54.
 • Şan, Mustafa K. - Akyiğit, Handan. "Türkiye’de Ulusal Birlik Algısını Ölçmek: Sakarya Örneği". Akademik İncelemeler Dergisi, 11/2 (2016), 143-168.
 • Schnapper, Dominique. "La République Face aux Communautarismes". Études, 400/2 (2004), 177-188.
 • Schnapper, Dominique. Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki. çev. A. Sönmezay. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005.
 • Shils, Edward. "Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties: Some Particular Observations on the Relationships". The British Journal of Sociology 8/2 (1957), 130-145.
 • Teske Jr., Raymond - Nelson, Bardin. "Acculturation and Assimilation: A Clarification". American Ethnologist 1/2 (1974), 351-367.
 • Van den Berghe, Pierre. The Ethnic Phenomenon. London: Greenwood Publishing Group, 1987.
 • Zangwill, Israel. "Works of Israel Zangwill". The Project Gutenberg EBook. Erişim 11 Temmuz 2020 https://www.gutenberg.org/files/23893/23893-h/23893-h.htm.

Assimilation in the Post-Assimilationist Era

Yıl 2021, Cilt: 16 Sayı: 2, 63 - 81, 15.10.2021
https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.931028

Öz

The strategy of homogenizing the cultural diversity in a nation-state, namely assimilation, refers to the main discourse of classical nationalism, that is, an approach that suggests the idea of assimilationism as a mandatory process. Assimilation occurs for the first time in the European experience in which perennially settled minorities are subject of necessary assimilation, while today’s assimilation refers to the immigrant groups. In this study, these two distinctions will be discussed by revealing the two periods. First, the classical nationalist era, and second, the post-nationalist era in which worldwide mobility sets a barrier in front of the assimilationism, especially by the discovery of the ethnicity. In this sense, the transformation was understood as the disappearance of the assimilation as a social phenomenon, however, it was only assimilation as a policy that disappeared. Accordingly, theories of assimilation emerged for the first time in a linear manner that explained the assimilation as a mandatory one-sided process, while in the post-nationalist era theories are transformed into a more two-sided character. In conclusion, it was pointed out that the transition from the nationalist era to the post-nationalist era, did not remove the assimilation itself but the assimilationist theory, that is to say, assimilation as a social phenomenon is still alive.

Kaynakça

 • Aktürk, Şener. Almanya, Rusya ve Türkiye'de Etnisite Rejimleri ve Milliyet. çev. V. Eke. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015.
 • Alba, Richard - Nee, Victor. "Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration". International Migration Review (Special Issue: Immigrant Adaptation and Native-Born Responses in the Making of Americans) 31/4 (1997), 826-874.
 • Alba, Richard - Nee, Victor. Rethinking Assimilation, Remaking The American Mainstream Assimilation and Contemporary Immigration. Cambridge, Massachussets, London: Harvard University Press, 2003.
 • Bauman, Zygmunt. Modernlik ve Müphemlik. çev. İ. Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Bauman, Zygmunt. Cemaatler Güvenli Olmayan Bir Dünyada Güvenlik Arayışı. çev. N. Soysal. İstanbul: Say Yayınları, 2017.
 • Beaud, Stéphane - Noiriel, Gérard. "L’« assimilation », un concept en panne". Revue internationale d'action communautaure 21/61 (1989), 63-76.
 • Brubaker, Roger. The Return of Assimilation. Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation-States. ed. C. Joppke - E. Morawska 39-58. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
 • Etimoloji Türkçe. 10 Temmuz 2020. https://www.etimolojiturkce.com/kelime/asimilasyon. Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1973.
 • Glazer, Nathan. We Are All Multiculturalists Now. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1997.
 • Glazer, Nathan. Assimilation Today: Is One Identity Enough?. Reinventing The Melting Pot The New Immigrants and What It Means To Be American. ed. T. Jacoby 61-74. New York: Basic Books, 2004.
 • Göksel, Gülay Uğur. Göçmen Entegrasyonu ve Tanınma Teorisi "Adil Entegrasyon". çev. M. Kızıltuğ. İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2019.
 • Gordon, Milton. Assimilation in American Life: The Role Of Race, Religion And National Origins. New York: Oxford University Press, 1964.
 • Handlin, Oscar. The Uprooted: The Epic Story of Great Migrations That Made The American People. Boston and New York: Little, Brown and Company, 1979.
 • Hirschman, Charles. "America's Melting Pot Reconsidered". Annual Review of Sociology 9 (1983), 397-423. İrem, Nazım. "Eritme Potasından Eriyen Pota'ya: XX. Yüzyılın Eşiğinde Amerika". Doğu Batı Dergisi 32 (2005), 199-220.
 • Kallen, Horace M.. Culture and The American Idea. Cultural Pluralism and the American Idea. ed. H. M. Kallen 56-100. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1956.
 • Kim, Young Y. "Toward an Interactive Theory of Communication-Acculturation". Annals of the International Communication Association 3/1 (1979), 435-453.
 • Kurubaş, Erol. "Etnik Sorunlar: Ulus Devlet ve Etnik Gruplar Arasındaki Varoluşsal İlişki". Doğu Batı Dergisi 44 (2008), 11-42.
 • Kurubaş, Erol. Asimilasyondan Tanınmaya Uluslararası Alanda Azınlık Sorunları ve Avrupa Yaklaşımı. İstanbul: Küre Yayınları, 2017.
 • Larousse. Erişim 10 Temmuz 2020. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/assimilation/5836#locution.
 • LeMay, Michael C.. The Perennial Struggle Race, Ethnicity, and Minority Group Politics in the United State. New Jersey: Prentice Hall Inc, 2000.
 • Park , Robert. - Burgess, Ernesy (ed.). Introduction to the Science of Sociology. Chicago: The University of Chicago Press, 1921.
 • Park, Robert - Burgess, Ernest. Asimilasyon ve Sosyal Kontrol Sosyoloji Bilimine Giriş - II. çev. P. S. Kızılçalı. İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2017.
 • Salins, Peter D. Assimilation, American Style. New York: Basic Books, 1997.
 • Sam, David L. - Berry, John W.. "Acculturation: When Individuals and Groups of Different Cultural Backgrounds Meet". Perspectives on Psychological Science 5/4 (2010), 472-481.
 • Şan, Mustafa K. - Haşlak, İrfan. "Asimilasyon ile Çokkültürlülük Arasında". Akademik İncelemeler Dergisi, 7/1 (2012), 29-54.
 • Şan, Mustafa K. - Akyiğit, Handan. "Türkiye’de Ulusal Birlik Algısını Ölçmek: Sakarya Örneği". Akademik İncelemeler Dergisi, 11/2 (2016), 143-168.
 • Schnapper, Dominique. "La République Face aux Communautarismes". Études, 400/2 (2004), 177-188.
 • Schnapper, Dominique. Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki. çev. A. Sönmezay. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005.
 • Shils, Edward. "Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties: Some Particular Observations on the Relationships". The British Journal of Sociology 8/2 (1957), 130-145.
 • Teske Jr., Raymond - Nelson, Bardin. "Acculturation and Assimilation: A Clarification". American Ethnologist 1/2 (1974), 351-367.
 • Van den Berghe, Pierre. The Ethnic Phenomenon. London: Greenwood Publishing Group, 1987.
 • Zangwill, Israel. "Works of Israel Zangwill". The Project Gutenberg EBook. Erişim 11 Temmuz 2020 https://www.gutenberg.org/files/23893/23893-h/23893-h.htm.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa Kemal ŞAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3669-0766
Türkiye


Salich TZAMPAZ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8106-3606
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2021
Gönderilme Tarihi 1 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 10 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 16 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD Şan, Mustafa Kemal , Tzampaz, Salich . "Asimilasyonculuk Sonrası Dönemde Asimilasyon". Akademik İncelemeler Dergisi 16 / 2 (Ekim 2021): 63-81 . https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.931028

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Akademik İncelemeler Dergisi (AID) bilginin paylaşımı için Açık Erişim Politikasına uymaktadır.