Amaç ve Kapsam

Tanımlar 

Dergi: Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Sanat'ı,

İmtiyaz Sahibi: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi adına Fakülte Dekanını,

Yayın Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenen, güzel sanatlar alanında görev yapan, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan öğretim üyelerini ve tüm bölümler tarafından görevlendirilmiş öğretim üyelerini,

Danışma Kurulu: Alanında uzmanlaşmış, yayın kurulu tarafından en az beş farklı üniversiteden seçilmiş öğretim üyelerini,

Hakem Kurulu: Alanında uzmanlaşmış, doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim elemanları,

Editör: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından görevlendirecek öğretim üyesi ve/veya öğretim üyelerini,

Editör Yardımcısı: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından görevlendirecek öğretim üyesi ve/veya öğretim elemanlarını,

Sekretarya: Editör tarafından belirlenen öğretim elemanlarını ifade etmektedir.

Amaç ve Kapsam:

1. Amaç, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Akdeniz Sanat'ın yayınına ilişkin esasları düzenlemektir.

2. Derginin amacı güzel sanatlar bünyesindeki farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmaktır.

3. Dergide, sanat konusu ile bağlantılı sosyal ve beşeri, bilim ve sanat araştırmaları alanındaki bilimsel yazılar yayınlanır.

4. Dergi, yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) yayınlanır (2018 yılından itibaren).

5. Dergi ulusal hakemli bir dergidir. 

İçerik:

1. Dergiye gönderilen yazılar; alana özgü araştırma, kuram, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alana katkı sağlayabilme niteliğine sahip olmalıdır.

2. Dergide, bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma ve derleme makalelere yer verilebilir.

3. Makale, derginin yayım esaslarına uygun yazım ilkeleri ve formatında olmalıdır.

4. Dergiye makale gönderen yazar, derginin etik ilkelerini kabul etmiş sayılmaktadır.

Görevler:

Derginin işleyişini sağlayan kurullar:

1. Yayın Kurulu’nun Görevleri:

·  Yayın Kurulu, dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alana uygunluğu açısından incelemektir.

·  Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayımlanmayacağına karar vermektir.

· Özel sayı çıkarılmasına salt çoğunlukla karar vermektir.

2. Hakemlerin Görevleri:

· Hakemler, gönderilen yazıların derginin yayım ve yayın ilkelerine uygunluğuna bakar; yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar vermektir.

· Dergi ekibinin DergiPark sistemi üzerinden gönderdiği Makale Değerlendirme Formu'nu doldurmakla mükelleftir.

3.  Editör ve Editör Yardımcısı’nın Görevleri:

· Editör, Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

· Gerektiğinde editör Yayın Kurulu'nun görevlerini yürütür. Bu durumda imtiyaz sahibinin onayını alır.

· Akademik camiada yazının uzmanlarını (tezler, yayınlar ve uzmanlık sahasını esas alarak) tespit eder.

· Editör, dergiye gelen makalelerin uzmanlığına uygun alan editörlerine gönderilmesini sağlar.

· Alan Editörlerinin önerileri doğrultusunda makaleleri uygun hakemlere gönderir.

. Yayınlanması kabul edilen makalelerin yayın sıralamasını yapar.

· Editör, göreviyle ilgili editör yardımcısı ile koordineli çalışır.

. Gerekli görüldüğünde Yayın Kurulu'nu toplantıya çağırır.

4. Sekretaryanın Görevleri:

· Teknik konularda ve yazıların takibinde editöre yardımcı olur.

. Dergiye gönderilen yazıların biçimsel düzeltmelerini yapar ve dergiyi basıma hazır hale getirir.

Kavram ve Misyon

Sanatın sınırları yoktur; sanat üzerine düşünmenin de. Bununla birlikte, sanat bağlamsaldır. Sanatın anlamı kendini en iyi bağlamsal öğelerin enine boyuna düşünülmesiyle ele verir: Bu bağlamsal öğeler sanat eserinin kendisini, sanatçıyı, teknik koşulları, politik ve estetik akım ve yaklaşımları, ekonomik temeli vb. içerir. Yerel bilgi ancak evrensel erdeme bir kapı araladığı müddetçe faydalı görülebilir. Bu nedenle, mahalli örneklere ilişkin derlenen tüm bilgi sanatın varlık nedeniyle alakalı teorik ve pratik sorulara değgin olmak durumundadır.

Akdeniz Sanat editöryal kimliği yukarıda ifade edilen düşünce üzerine kurulu olan hakemli bir dergidir. Dergi, sanata odaklanan tüm konular hakkında akademik makaleler yayınlar. Ana amaç sanatsal bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Bu süreçte, sanat araştırmalarının (artistic research) gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara öncelik verilmektedir.

20 Eylül 2023 tarihinde güncelleme yapılmıştır.


Yayımlanma Ayları
Ocak Temmuz

Akdeniz Sanat'ın 2024 Ocak sayısı (cilt: 18 sayı: 33) için makale gönderimi 1-15 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Creative Commons Lisansı
Akdeniz Sanat  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.