Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 88 - 98, 28.06.2019

Öz

Kitap Tanıtımı

Kaynakça

  • el-Bağdâdî, Babanzâde İsmail Paşa. Hediyyetü’l-‘ârifîn. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1951.
  • Kâtip Çelebi, Hacı Halife Mustafa b. Abdullah. Keşfü’z-zunûn. Beyrut: Dârü İhyâ’i’t-Türâsi’l-‘Arabî, t.y.
  • Kehhâle, Ömer Rızâ. Mu‘cemü’l-müellifîn. Beyrut: Mektebetü’l-Müsennâ, t.y.
  • Koca, Ferhat. “Menârü’l-Envâr”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 29: 118-119XXIX, Ankara: TDV Yayınları, 2004.
  • Koçhisârî, Şemsedddin Muhammed. el-Fevâidü’ş-Şemsiyye. İnebey Ktp., nr. HO665.
  • Taşköprîzâde, Ahmed b. Mustafa. eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî ‘ulemâ’i’d-devleti’l-Osmâniyye. Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-‘Arabî, 1975.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Diğer Yayınlar
Yazarlar

Münir Yaşar Kaya

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 28 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD Kaya, Münir Yaşar. “Şemseddin Muhammed El-Koçhisârî, El-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2/1 (Haziran 2019), 88-98.