Diğer
BibTex RIS Kaynak Göster

İman ve Ahlâk Eğitimi Açısından Hucurât Suresi

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 144 - 174, 27.12.2019

Öz

Eğitim, kuşkusuz her insana doğuştan verilen en doğal haklardandır. Bu konuda Allah’ın Kur’an’da zikrettiği pek çok ayeti görmek mümkündür. Kur’an-ı Kerim incelendiği zaman görülecektir ki, her bir sure ve ayet eğitim adına pek çok mesaj ihtiva etmektedir. Yüce Allah insanı kuşkusuz en güzel biçimde yaratmıştır. İnsana diğer varlıklardan ayrı olarak akıl nimetini bahşederek olaylar ve yaratılanlar üzerine düşünmesini, ibret alması ve yaratılış amacına uygun hareket etmesini istemektedir.
Ancak insanın yalnız akıl ile tüm bunları kavramasının zor olabileceği ve aklını doğru yönde kullanamaması ihtimaline karşı Kur’an-ı Kerim gönderilmiştir. Kur’an, hayat rehberi olarak insanların aklını kullanması ve doğru yola ulaşmaları için gerekli eğitim örneklerini barındırmaktadır. Kur’an dinin temel kaynağı olmasının yanında eğitici vazifesi ile de ön plana çıkmaktadır. Kur’an’ın pek çok ayetinde insanlar için çeşitli eğitim örneklerinin bulunması bir noktada her döneme ışık tutmasının neticesi olabilir.
Bu çalışmada amacımız Hucurât suresinde yer alan iman ve ahlak eğitimi ilkelerini tespit ederek Kur’an’ın muradını ortaya koymaktır. Çalışmamızın ilk bölümünde kuramsal çerçeve çizilerek konunun dağılması önlenmiştir. İkinci bölümde Hucurât suresi ile ilgili kavramlar verilmiş ve bu kavramların tanımları zikredilmiştir. Üçüncü bölümde ise Hucurât suresinde din eğitimi açısından iman ve ahlak eğitimi konusu ele alınmıştır.

Kaynakça

  • Akalın, Şükrü Halûk v.d. TDK Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları, 6. Baskı 2015. Akdemir, Fuat. “Kur’an’da İtaat Kavramı Ve Peygambere İtaatin Mahiyeti”. Kader Kelam Araştırmaları Dergisi 11/ 1 (Ocak 2013), 425-442. Akgün, Tuncay. “Bilgi, İnanç ve İman”. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/ 1 (Ocak 2018), 213-229. Akgün, İbrahim. “Kur’an Perspektifinde Tefekkür Ve Vasıtaları”. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (Ocak 2013), 55-80. Akgün, İbrahim. “Tefekkür ve Tefekküre Engel Durumlar”. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (Ocak 2015), 103-117. Ateş, Süleyman. Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri. Cilt 13, İstanbul: Yeni Ufuklar Yayınları, 2014. Aydın, M. Şevki. Din Eğitimi Bilimi. Kayseri: Kimlik Yayınları, 2017. Aydoğan, Rüştü. İlköğretim Türkçe Sözlük. Ankara: Evrensel İletişim Yayınları, 2013. Ayhan, Halis. Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Şule Yayınları, 1995. Bilgin, Beyza. Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları(185), 1988. Cebeci, Suat. Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları, 2005. Çalışkan, Mehmet. “Hucurât Suresi Bağlamında Takva”. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11/ 11 (Ocak 2017), 91-119. Çamyar, Selahattin. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 6. Ankara: Gün Yayınları, 2018. Çetin, Mustafa. “Kur’an’da Tefekkür Kavramı”.Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (Ekim1994), 43-59. Çınar, Mahmut. “Peygambere İtaatin Dayanağı Olarak İsmet Meselesi”. İlahiyat Akademi Dergisi 6/7 (Ocak 2018), 327-344. Doğan Lütfi. Fatiha ve Hucurât Surelerinin Meal Ve Tefsiri. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2.Baskı, 2011. Ekiz, Durmuş (ed.). & Durukan Haydar (ed.). Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul, Lisans Yayıncılık, 2016. Emiroğlu, H. Tahsin. Esbab-I Nüzul. Cilt 11, İstanbul: Yasin Yayıncılık 2013. Esen, Muammer. “İman Kavramı Üzerine”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 49/1 (Ocak 2008), 79-91. Güven, Şahin. Erdemli Toplumun İnşası(Hucurât Suresi Tefsiri). İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2012. Ilgaz, Selçuk & Bilgili, Türkan. “Eğitim Ve Öğretimde Etik”. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (Aralık2010), 199- 210. Karaman, Hayreddin. vd. Kur’an Yolu Türkçe Meal Ve Tefsir. Cilt 5. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Baskı, 2007. Keskinkılıç, Kadir (ed.). Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2016. Kıral, Erkan. “Kayıp Giden Bir Değer: Saygı”. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5/1 (Ocak 2018), 4-10. Köylü, Mustafa & Altaş. Nurullah. Din Eğitimi. İstanbul: Ensar Neşriyat Yayınları, 2014. Kutup, Seyyid. Fî Zilâli’l Kur’an. Cilt 13. İstanbul: Hikmet Yayınevi, 3. Baskı, 1973. MEB. Dini Terimler Sözlüğü. Ankara 2013. Mehmed Vehbi Efendi. Hûlasat’ül Beyân Fî Tefsir’il Kur’an. Cilt 13. İstanbul: Üçdal Neşriyat, 4. Baskı, 1968. Mevdudi, Ebu’l A’la. Tefhimu’l Kur’an. Cilt 5. İstanbul: İnsan Yayınları, 2005. Özafşar, Sabahattin. “saygı”. TDK Türkçe Sözlük. İstanbul: Ema Yayınları, 2016. Özçelik, Harun. “Hadislere Göre Günahların Bağışlanma Yolları I”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 34 (Ocak 2010), 139-166. Özdemir, M. Çağatay (ed.).& Arslangilay A.Selcen (ed.). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2017. Özdemir, Metin. “Anlam Kaymasına Uğrayan Kur’ani Bir Kavram: Fasık”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (Ocak 1998), 499-519. Selçuk, Ahmet. “Sabır”. Türkçe Sözlük. Ankara: Karatay Okul Yayınları, 2014. Sözen Kemal. “Din Tefekkür İlişkisi”. Diyanet İlmi Dergi 54/4 (Ocak 2018), 87-106. Şimşek, Ali. “Hümeze Suresi’nde Ahlâkî Yozlaşma Unsurları”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 43 (Ocak 2015), 240–258. TDK. Türkçe Sözlük. Ankara 2015. Tok, Fatih & Kahraman H. İbrahim. “Cahiliyeden İslam’a “Sabır” Kavramı”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6/10 (Ocak 2019), 87-116. Tosun, Cemal. Din Eğitimi Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2012. Yagır, Mehmet Yusuf. “Günümüz Medyasının Hucurât Suresindeki Bazı Ahlâkî İlkelere Göre Değerlendirilmesi”. E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 10/2 (Ocak 2018), 638-650. Yazır, Hamdi. Hak Dini Kur’an Dili, Cilt 7. İstanbul: Umut Matbaası, 2011. Yıldız, H. Erol. Türkçe Sözlük. Ankara: Karatay Yayınları, 2017. Yılmaz, Musa Kazım. “Fasık ve Eğlence”. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3/3 (Ocak 1997), 5-28. Yılmaz, Musa Kazım. “Hucurât Suresinin Öne Çıkardığı Âdâb-I Muaşeret”. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 22/38 (Ocak 2017), 1-30. Yücedoğru, Tevfik. “Kur’an’da İman Kavramı”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15/2 (Haziran 2006), 21-33. Zuhayli, Vehbe. Et-Tefsirü’l-Münir. Cilt 13, İstanbul : Bilimevi Basın Yayın, 2013. Erişim, 25.04.2019. Http://İslamiyontem.Net/Kitaplar/Turkce%20tefsir/Tefsirkulliyati/049hucurât/013.Htm#_Ftn12
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih Güdürü 0000-0002-3849-3977

Ramazan Buyrukçu 0000-0002-3849-3977

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 30 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD Güdürü, Fatih - Buyrukçu, Ramazan. “İman Ve Ahlâk Eğitimi Açısından Hucurât Suresi”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2/2 (Aralık 2019), 144-174.