Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 94 - 110, 29.06.2020

Öz

Kaynakça

 • KAYNAKÇA İbn Sînâ, eş-Şifâ, el-İlâhiyyât. Kahire 1960.
 • Mustafa Sabri Efendi, Mevkıfu’l-Akl. Beyrut 1427/2007.
 • Kılıç, Mahmud Erol, Şeyh-i Ekber, İstanbul 2009, s. 94-144.
 • Bedirhan, Muhammed, Vahdet-i Vücûdu Savunmak. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2019.
 • Chittick, William. Varolmanın Boyutları. çev. Turan Koç, İstanbul 1997, s. 273-299.
 • Mahadevan, T. M. P. & Radhakrishnan, Dr. S. The Philosophy Of Advaita . Madras: Ganesh & Co. (Madras) Private Ltd ., 1957.
 • İzutsu, Toshihiko. İbn Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar. çev. Ahmet Yüksel Özemre, İstanbul 1999, s. 21-42.
 • Toshihiko Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts. California: University of California Press, 1984.
 • Haydar Âmulî, Nakdu’n-Nukûd fî Maʻrifeti’l-Vücûd. Tahran 1989 (Câmiu’l-Esrâr’la birlikte).
 • Mustafa Sabri Efendi, Mevkıfu’l-beşer tahte sultâni’l-kader. Kahire : Matbaatü’s-Selefiyye, 1352.
 • Mustafa Sabri Efendi, Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyyesi. Dârülhilâfetilaliyye : Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1335-1337.
 • Harry Austryn Wolfson, Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity and Islam. Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press, 1962.

MUSTAFA SABRİ EFENDİ’NİN VARLIK ANLAYIŞI VE VAHDET-İ VÜCÛD ELEŞTİRİSİ

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 94 - 110, 29.06.2020

Öz

Tasavvuf içerisinde gelişen metafizik anlayış, belirgin hâle geldiği ilk dönemlerden itibaren
çeşitli eleştirilerin odağında yer almıştır. Bu eleştiriler vahdet-i vücûd diye adlandırılan ve
büyük ölçüde İbnü’l-Arabî ve sonrası dönemde sistemleşen metafizik anlayışın tasavvuf
dünyasında etkin hâle gelmesiyle ivme kazanır. Son dönem Osmanlı şeyhülislâmlarından biri
olan Mustafa Sabri Efendi de vahdet-i vücûd adıyla sistemleşen bu metafiziği eleştirenler
arasındadır. Eleştirileri genel ve özel ilâhiyat bahisleri, kozmoloji, meâd doktrini gibi
ontolojik hususlar ile vahdet-i vücûda kaynaklık ettiği ileri sürülen keşf ve müşâhedeye dayalı
bilgi anlayışını kapsar.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA İbn Sînâ, eş-Şifâ, el-İlâhiyyât. Kahire 1960.
 • Mustafa Sabri Efendi, Mevkıfu’l-Akl. Beyrut 1427/2007.
 • Kılıç, Mahmud Erol, Şeyh-i Ekber, İstanbul 2009, s. 94-144.
 • Bedirhan, Muhammed, Vahdet-i Vücûdu Savunmak. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2019.
 • Chittick, William. Varolmanın Boyutları. çev. Turan Koç, İstanbul 1997, s. 273-299.
 • Mahadevan, T. M. P. & Radhakrishnan, Dr. S. The Philosophy Of Advaita . Madras: Ganesh & Co. (Madras) Private Ltd ., 1957.
 • İzutsu, Toshihiko. İbn Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar. çev. Ahmet Yüksel Özemre, İstanbul 1999, s. 21-42.
 • Toshihiko Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts. California: University of California Press, 1984.
 • Haydar Âmulî, Nakdu’n-Nukûd fî Maʻrifeti’l-Vücûd. Tahran 1989 (Câmiu’l-Esrâr’la birlikte).
 • Mustafa Sabri Efendi, Mevkıfu’l-beşer tahte sultâni’l-kader. Kahire : Matbaatü’s-Selefiyye, 1352.
 • Mustafa Sabri Efendi, Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyyesi. Dârülhilâfetilaliyye : Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1335-1337.
 • Harry Austryn Wolfson, Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity and Islam. Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press, 1962.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammed Bedirhan 0000-0003-0834-8733

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 11 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD Bedirhan, Muhammed. “MUSTAFA SABRİ EFENDİ’NİN VARLIK ANLAYIŞI VE VAHDET-İ VÜCÛD ELEŞTİRİSİ”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 3/1 (Haziran 2020), 94-110.