Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Study on the Relationship Between Religious Attitudes and Forgiveness Among Female Convicts: Sivas Example

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 164 - 183, 15.12.2020

Öz

This study examined the relationship between the religiosity of convicted women in open penal institutions and their tendency to forgive in terms of age, education, marital status, residence, reason for admission to open penal institution, duration of stay in open penal institution, and repetitive crime. In the study, "Ok-Religious Attitude Scale" and "Forgiveness Tendency Scale" were used as data collection tools. The data were analyzed using Correlation, Anova, and Frequency analysis methods and the following results were obtained: “Taking revenge” in terms of the participants' tendency to forgive; In terms of religious attitude scale, the "relationship" dimension has the highest average. Regarding the relationship between religiosity and socio-demographic variables, a significant relationship was found between only the dimensions of cognition and behavior and the reason for entering the open penal institution. In terms of forgiveness and socio-demographic variables, there is a positive significant relationship between the age variable and the revenge and alienation dimension. A significant negative correlation was found between the duration of stay in open prisons and execution houses and all dimensions of the tendency to forgive except optimism. No significant relationship was found between the tendency to forgive and religiousness.

Kaynakça

 • ACİKA, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma. Resmî Gazete 28399 (2 Eylül 2012). Erişim: 6 Eylül 2020.
 • Akhtar, Salman. "Forgiveness: Origins, Dynamics, Psychopathology, And Technical Relevance". The Psychoanalytic Quarterly 7 1/2 (2002), 175 - 212.
 • Altan, Turnel Topbaşoğlu – Çivitci, Asım. “Öfke ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Affetmenin Düzenleyici Rolü”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9/18 (2017), 308 - 327.
 • Altıntaș, Muhammed Esat. "Ceza İnfaz Kurumlarında Gerçekleştirilen Manevî Rehberlik ve Din Hizmetleri Üzerine Nitel Bir Araştırma (Kayseri Örneği)". Diyanet İlmi Dergi 55/1 (Mart 2019), 81 – 119.
 • Anderson, Judıth. “Affedicilik İlişkisel Bir Süreç: Araştırma ve Yansımalar1”. çev. Hüseyin İbrahim Yeğin. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18/30 (2013), 211 – 234.
 • Aronson, Elliot vd.. Sosyal Psikoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2012.
 • Ascıoglu, Aslı Onal - Yalçın, İlhan. "Forgiveness Of Others And Self-Forgiveness: The Predictive Role Of Cognitive Distortions, Empathy, And Rumination". Eurasian Journal Of Educational Research 17/68 (2017/1), 97 - 120.
 • Asıcı, Esra – Uygur, Sebahat Sevgi. “Duygusal Öz- Yeterlik ve Affetmenin Algılanan Stres Düzeyini Yordayıcı Rolü”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6/3 (2017), 1353 - 1375.
 • Asıcı, Esra. “The Role Of Forgiveness Flexibility In Predicting Of Adolescents’ Well-Being”. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21/3 (2019), 17 - 31.
 • Aşcıoğlu, Aslı Onal – Yalçın. İlhan "Forgiveness Of Others And Self-Forgiveness: The Predictive Role Of Cognitive Distortions, Empathy And Rumination". Eurasian Journal Of Educational Research 17/68 (2017), 99 - 122.
 • Atçeken, Merve. Dindarlık, Evlilik Doyumu ve Kişilik Özelliklerinin Bağışlama İle İlişkisi. İstanbul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 • Aydın, Cüneyd. "Dindarlık İle Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 47 (2019/2), 241 - 269.
 • Ayten, Ali - Tura, Hatice. “Affetme ve Dindarlık, Hayat Memnuniyetini Nasıl Destekler?”. İslâmî İlimler Dergisi 12/3 (2017), 27 - 54.
 • Ayten, Ali– Ferhan, Hamza. “ Forgiveness, Religiousness, And Life Satisfaction: An Empirical Study On Turkish And Jordanian University Student”. Spırıtual Psychology And Counselıng 1/1 (2015), 79 – 84.
 • Ayten, Ali. “Affedicilik ve Din: Affetme Eğilimi ve Dindarlıkla İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 37/2 (2009), 111 – 128.
 • Baumeister, Roy F. vd., "Victim Role, Grudge Theory And Two Diınensions Of Forgiveness". Dimension Of Forgiveness. ed. Everett L. Worthingiton. 79-104. London: Temleton Foundation Press, 1998.
 • Baynal, Fatma. "Yetişkinlerde Dindarlık ve Ruh Sağlığı". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4/1 (2015/1), 206 - 231.
 • Bugay, Aslı – Demir, Ayhan. “Affetme Arttırılabilir Mi?: Affetmeyi Geliştirme Grubu”. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4/37 (2012), 96 - 106.
 • Bugay, Aslı - Demir, Ayhan. “Hataya İlişkin Özelliklerin Başkalarını Affetmeyi Yordaması”. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4/35 (2011), 8 - 17.
 • Cengil, Muammer - Çimen, Emel. “Ceza İnfaz Kurumlarında Verilecek Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Üzerine Nitel Bir Araştırma”. Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi 12/68 (2019), 1318 - 1324. Çelik, Ercan. Suça Sürüklenen Çocukların Yeniden Toplumsallaşmasında Dinin Rolü (İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2019.
 • Çetinkaya, Fatih Ferhat – Şener, Emine. “Çalışma Yaşamında Affetme Eğilimi ve Duygusal Emek İlişkisi”. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016/1), 108 - 117.
 • Çınar, Fatih. “Ceza İnfaz Kurumlarında Din Eğitimi”. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15/29 (2016/1), 131 - 149.
 • Çoklar, Işıl - Dönmez, Ali. “Kişiler Arası İlişkilerde Bağışlama Üzerine Bir Gözden Geçirme.” Nesne, 2/4 (2014), 33 - 54.
 • Dilmaç, Bülent – Ekşi, Fusun vd.. “Psikolojik Danışma Deneyimi Yaşayanların Dini Başa Çıkma, Psikolojik iyi Olma ve Affetme Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı ilişkiler: Bir Model Önerisi”. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (Cilt-1), 169-186. ed. Ali Ayten vd.. İstanbul: Dem Yayınları, 2016.
 • Doğan, Mehmet. Büyük Türkçe Sözlük. İstanbul: Yeni Şafak Yayınları, 1996.
 • Dowrick, Stephanie. Sevginin Halleri. çev. Gürol. Koca. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2000.
 • Emmons, Robert A. - Paloutzıan, Raymond F. “Din Psikolojisi”. çev. Ali Ayten. M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 21 (2001/2), 105 - 124.
 • Enright, Robert D. – Freedman, Suzanne vd.. “The Psychology Of İnterpersonal Forgiveness”, Exploring Forgiveness. ed: Robert D. Enright- Joanna North. (46 - 53). Usa: The University Of Winconsin Press, 1998.
 • Enright, Robert D. – The Human Development Study Group. “The Moral Development Of Forgiveness”. Moral Behavior And Development. ed. W. Kurtines - J. Gewirtz. 123 – 152. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1991.
 • Enright, Robert D. vd., “Forgiveness Education With Children In Areas Of Violence And Poverty”, Forgıveness: A Sampling Of Research Results. ed. Florence Denmark vd.. (Washington, Dc: Office Of International Affairs, 2008), 11 - 13.
 • Frankl, Victor E. İnsanın Anlam Arayışı. İstanbul: Okyanus Us Yayınları, 2013.
 • Gökmen, Gülçin - Çakır, Sakine Gülfem. "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Bağlılık, Duyguları Yönetme, Yaşam Pozisyonları, Temas Engelleri ve Koşulsuz Kendini Kabul İle Affetme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 4/1 (2020/2), 1 - 7.
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem. Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayın Evi, 2006.
 • Karakaş, Ahmet Canan. “Manevi Zekanın İç Yönelimli Dindarlık, Affetme Esnekliği ve Öznel İyi Oluşla İlişkisi”. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 1/1 (2017), 53 - 63.
 • Karan, Cuma. “Cezaevlerindeki Din Hizmetleri ve Mahkûmlarla İletişim Dili (Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi Örneği). Diyanet İlmî Dergi 49/1 (2013), 107 - 112.
 • Karanfil, İbrahim. 12 -18 Yaş Gurubu Tutuklu Çocuklarda Dini Algıların Davranışlara Yansıması. Ankara: Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 • Karslı, Necmi. "Psikolojik İyi Oluş ve Dindarlık İlişkisi: Trabzon İlahiyat Örneği". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (2019/1), 173 – 205.
 • Kasapoğlu, Abdurrahman. “Kuran’da Affetme Olgusu: İnsanların Birbirlerini Affetmeleri”, Diyanet İlmi Dergi 43/4 (2007), 7 - 30.
 • Kaya, Özgür Salih – Orçan, Fatih. “Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi”. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19/2 (2019), 540 - 554.
 • Kızmaz, Zahir. “Din ve Suç: Cezaevinde Hükümlü Bulunan Bazı Suçluların Dindarlık Durumları”. SBArD 16 (2010), 27-58.
 • Koç, Mustafa - Çolak, Tuğba Seda. “Investigation Of The Effect Of Intolerance Of Uncertainty And The Effect Of Anger Control On The Relationship Between Forgiveness And Psychological Well-Being Through Structural Equation Modelling”. Sakarya University Journal of Education 6/3 (2016/ 2), 201 - 209.
 • Kozan, Hatice İrem Özteke vd., “Affedicilik ve Duyguları Yönetme Becerisi Arasındaki Çoklu İlişkinin İncelenmesi”. Değerler Eğitimi Dergisi 15/34 (2017), 193 - 215.
 • Lutjen, Laura J. vd., “Religion, Forgiveness, Hostility And Health: A Structural Equation Analysis”. J Relig Health 51 (2012), 468 – 478.
 • Mccullough, Michael E. - Worthington, Everett L. Jr. “Religion And The Forgiving Personality”,Jpers. 67/6 (1999), 1141 - 1164.
 • Ok, Üzeyir. “Dini Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Geçerlik Çalışması”. Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi 8/2 (2011), 528 - 549.
 • Özdemir, Şuayip. “Ceza Evlerinde Din Eğitiminin Temel Problemlerine Genel Bir Bakış”. Değerler Eğitimi Dergisi 3/9 (2005), 163 - 175.
 • Özel, İsa. “Mahkumların Dindarlık ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Samsun Örneği”. Akademik Araştırmalar Dergisi 16 (2012), 163 - 192.
 • Sarı, Murat. "The Impacts Of The Age Factor On Relıgıosıty". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 27 / 2 (2017/1), 257 - 264.
 • Şahin, Hüseyin. Kuran’da Af Kelimesi ve Affetmenin Anlam Alanı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014, 9 - 18.
 • Şantaş, Gülcan vd.. "Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Affetme ve Örgütsel Dedikodunun İntikam Niyeti Üzerindeki Etkisi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 36 (2019), 131 - 148.
 • Şener, Emine. “Affetme Niyeti Eleştirel Düşünme Eğilimine Duyarlı Mıdır?”. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10/3 (2019), 527.
 • Şener, Emine. “Affetme Niyeti Eleştirel Düşünme Eğilimine Duyarlı Mıdır?”. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10/3 (2019), 522 - 532.
 • Tatarlar, Ceren Cengiz – Cangarlı, Burcu Güneri. “İntikam Mı Affetme Mi? Örgütsel Yaşamda Çok Bilinmeyenli Bir Denklem”. Ege Akademik Başarı 18/4 (2018/2), 591 - 603.
 • Tekinalp, Bengü Ergüner – Terzi, Şerife. “Terapötik Bir Araç Olarak Bağışlama: İyileştirici Etken Olarak Bağışlama Olgusunun Psikolojik Danışma Sürecinde Kullanımı”. Eğitim ve Bilim 37 (2012), 14 - 24.
 • Tunca, Aslı – Durmuş, Emine. “Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumu ile Bağışlama Düzeylerinin İlişkisi”. Uluslararası Toplum Araştırma Dergisi 9/169 (2008), 525 - 550.
 • Uysal, Veysel. “Genç Yetişkinlerde Affetme Eğilimleri ve Dinî Yönelim/Dindarlık”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 48 (2015), 43 - 52.
 • Yalçın, İlhan - Malkoç, Asude. “A The Relationship Between Meaning in Life and subjective Well-Being: Forgiveness and Hope as Mediators”. Journal of Happiness Studies 16 (2015), 915 – 929.
 • Yıldız, Mualla. “Suça Sürüklenen Ergenlerde Affetme Üzerine Bir İnceleme”, Toplum Bilimleri Dergisi 11/22 (2014), 39 - 53.
 • Yılmaz, Ö. Devrim. “ Algılanan Mağduriyetin Affetme Eğilimi ve İntikam Niyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”. Afyonkarahisar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16/1 (2014/1), 87 - 105.
 • Zümbül, Saadet. “Öğretmen Adaylarının Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinde Bilinçli Farkındalık ve Affetmenin Yordayıcı Rolleri”. Ege Eğitim Dergisi 20/1 (2019), 20 - 36.

Kadın Hükümlülerde Dini Tutum ve Affetme Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerinde Bir Araştırma: Sivas Örneği.

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 164 - 183, 15.12.2020

Öz

Bu çalışma, açık ceza infaz kurumlarında hükümlü kadınların dindarlıkları ile affetme eğilimleri arasındaki ilişkiyi yaş, eğitim, medeni durum, ikamet, açık ceza infaz kurumuna girme nedeni ve açık ceza infaz kurumunda kalış süresi, tekrarlı suç işleme şeklindeki değişkenler açısından incelemiştir. Araştırmada “Ok-Dini Tutum Ölçeği” ile “Affetme Eğilimi Ölçeği” veri toplamak aracı olarak kullanılmıştır. Veriler, Korelasyon, Anova ve Frekans analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: Katılımcıların affetme eğilimi açısından “öç alma”; dini tutum ölçeği açısından ise, “ilişki” boyutu, en yüksek ortalamaya sahiptir. Dindarlık ile sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiyle ilgili olarak ise sadece biliş ve davranış boyutuyla açık ceza infaz kurumuna giriş nedeni arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Affetme ve sosyo-demografik değişkenler açısından ise yaş değişkeni ile öç alma ve uzaklaşma boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Açık ceza ve infaz evlerinde kalış süresiyle iyimserlik boyutu dışında affetme eğiliminin tüm boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Affetme eğilimi ile dindarlık arasındaysa anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.

Kaynakça

 • ACİKA, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma. Resmî Gazete 28399 (2 Eylül 2012). Erişim: 6 Eylül 2020.
 • Akhtar, Salman. "Forgiveness: Origins, Dynamics, Psychopathology, And Technical Relevance". The Psychoanalytic Quarterly 7 1/2 (2002), 175 - 212.
 • Altan, Turnel Topbaşoğlu – Çivitci, Asım. “Öfke ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Affetmenin Düzenleyici Rolü”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9/18 (2017), 308 - 327.
 • Altıntaș, Muhammed Esat. "Ceza İnfaz Kurumlarında Gerçekleştirilen Manevî Rehberlik ve Din Hizmetleri Üzerine Nitel Bir Araştırma (Kayseri Örneği)". Diyanet İlmi Dergi 55/1 (Mart 2019), 81 – 119.
 • Anderson, Judıth. “Affedicilik İlişkisel Bir Süreç: Araştırma ve Yansımalar1”. çev. Hüseyin İbrahim Yeğin. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18/30 (2013), 211 – 234.
 • Aronson, Elliot vd.. Sosyal Psikoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2012.
 • Ascıoglu, Aslı Onal - Yalçın, İlhan. "Forgiveness Of Others And Self-Forgiveness: The Predictive Role Of Cognitive Distortions, Empathy, And Rumination". Eurasian Journal Of Educational Research 17/68 (2017/1), 97 - 120.
 • Asıcı, Esra – Uygur, Sebahat Sevgi. “Duygusal Öz- Yeterlik ve Affetmenin Algılanan Stres Düzeyini Yordayıcı Rolü”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6/3 (2017), 1353 - 1375.
 • Asıcı, Esra. “The Role Of Forgiveness Flexibility In Predicting Of Adolescents’ Well-Being”. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21/3 (2019), 17 - 31.
 • Aşcıoğlu, Aslı Onal – Yalçın. İlhan "Forgiveness Of Others And Self-Forgiveness: The Predictive Role Of Cognitive Distortions, Empathy And Rumination". Eurasian Journal Of Educational Research 17/68 (2017), 99 - 122.
 • Atçeken, Merve. Dindarlık, Evlilik Doyumu ve Kişilik Özelliklerinin Bağışlama İle İlişkisi. İstanbul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 • Aydın, Cüneyd. "Dindarlık İle Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 47 (2019/2), 241 - 269.
 • Ayten, Ali - Tura, Hatice. “Affetme ve Dindarlık, Hayat Memnuniyetini Nasıl Destekler?”. İslâmî İlimler Dergisi 12/3 (2017), 27 - 54.
 • Ayten, Ali– Ferhan, Hamza. “ Forgiveness, Religiousness, And Life Satisfaction: An Empirical Study On Turkish And Jordanian University Student”. Spırıtual Psychology And Counselıng 1/1 (2015), 79 – 84.
 • Ayten, Ali. “Affedicilik ve Din: Affetme Eğilimi ve Dindarlıkla İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 37/2 (2009), 111 – 128.
 • Baumeister, Roy F. vd., "Victim Role, Grudge Theory And Two Diınensions Of Forgiveness". Dimension Of Forgiveness. ed. Everett L. Worthingiton. 79-104. London: Temleton Foundation Press, 1998.
 • Baynal, Fatma. "Yetişkinlerde Dindarlık ve Ruh Sağlığı". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4/1 (2015/1), 206 - 231.
 • Bugay, Aslı – Demir, Ayhan. “Affetme Arttırılabilir Mi?: Affetmeyi Geliştirme Grubu”. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4/37 (2012), 96 - 106.
 • Bugay, Aslı - Demir, Ayhan. “Hataya İlişkin Özelliklerin Başkalarını Affetmeyi Yordaması”. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4/35 (2011), 8 - 17.
 • Cengil, Muammer - Çimen, Emel. “Ceza İnfaz Kurumlarında Verilecek Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Üzerine Nitel Bir Araştırma”. Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi 12/68 (2019), 1318 - 1324. Çelik, Ercan. Suça Sürüklenen Çocukların Yeniden Toplumsallaşmasında Dinin Rolü (İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2019.
 • Çetinkaya, Fatih Ferhat – Şener, Emine. “Çalışma Yaşamında Affetme Eğilimi ve Duygusal Emek İlişkisi”. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016/1), 108 - 117.
 • Çınar, Fatih. “Ceza İnfaz Kurumlarında Din Eğitimi”. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15/29 (2016/1), 131 - 149.
 • Çoklar, Işıl - Dönmez, Ali. “Kişiler Arası İlişkilerde Bağışlama Üzerine Bir Gözden Geçirme.” Nesne, 2/4 (2014), 33 - 54.
 • Dilmaç, Bülent – Ekşi, Fusun vd.. “Psikolojik Danışma Deneyimi Yaşayanların Dini Başa Çıkma, Psikolojik iyi Olma ve Affetme Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı ilişkiler: Bir Model Önerisi”. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (Cilt-1), 169-186. ed. Ali Ayten vd.. İstanbul: Dem Yayınları, 2016.
 • Doğan, Mehmet. Büyük Türkçe Sözlük. İstanbul: Yeni Şafak Yayınları, 1996.
 • Dowrick, Stephanie. Sevginin Halleri. çev. Gürol. Koca. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2000.
 • Emmons, Robert A. - Paloutzıan, Raymond F. “Din Psikolojisi”. çev. Ali Ayten. M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 21 (2001/2), 105 - 124.
 • Enright, Robert D. – Freedman, Suzanne vd.. “The Psychology Of İnterpersonal Forgiveness”, Exploring Forgiveness. ed: Robert D. Enright- Joanna North. (46 - 53). Usa: The University Of Winconsin Press, 1998.
 • Enright, Robert D. – The Human Development Study Group. “The Moral Development Of Forgiveness”. Moral Behavior And Development. ed. W. Kurtines - J. Gewirtz. 123 – 152. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1991.
 • Enright, Robert D. vd., “Forgiveness Education With Children In Areas Of Violence And Poverty”, Forgıveness: A Sampling Of Research Results. ed. Florence Denmark vd.. (Washington, Dc: Office Of International Affairs, 2008), 11 - 13.
 • Frankl, Victor E. İnsanın Anlam Arayışı. İstanbul: Okyanus Us Yayınları, 2013.
 • Gökmen, Gülçin - Çakır, Sakine Gülfem. "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Bağlılık, Duyguları Yönetme, Yaşam Pozisyonları, Temas Engelleri ve Koşulsuz Kendini Kabul İle Affetme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 4/1 (2020/2), 1 - 7.
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem. Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayın Evi, 2006.
 • Karakaş, Ahmet Canan. “Manevi Zekanın İç Yönelimli Dindarlık, Affetme Esnekliği ve Öznel İyi Oluşla İlişkisi”. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 1/1 (2017), 53 - 63.
 • Karan, Cuma. “Cezaevlerindeki Din Hizmetleri ve Mahkûmlarla İletişim Dili (Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi Örneği). Diyanet İlmî Dergi 49/1 (2013), 107 - 112.
 • Karanfil, İbrahim. 12 -18 Yaş Gurubu Tutuklu Çocuklarda Dini Algıların Davranışlara Yansıması. Ankara: Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 • Karslı, Necmi. "Psikolojik İyi Oluş ve Dindarlık İlişkisi: Trabzon İlahiyat Örneği". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (2019/1), 173 – 205.
 • Kasapoğlu, Abdurrahman. “Kuran’da Affetme Olgusu: İnsanların Birbirlerini Affetmeleri”, Diyanet İlmi Dergi 43/4 (2007), 7 - 30.
 • Kaya, Özgür Salih – Orçan, Fatih. “Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi”. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19/2 (2019), 540 - 554.
 • Kızmaz, Zahir. “Din ve Suç: Cezaevinde Hükümlü Bulunan Bazı Suçluların Dindarlık Durumları”. SBArD 16 (2010), 27-58.
 • Koç, Mustafa - Çolak, Tuğba Seda. “Investigation Of The Effect Of Intolerance Of Uncertainty And The Effect Of Anger Control On The Relationship Between Forgiveness And Psychological Well-Being Through Structural Equation Modelling”. Sakarya University Journal of Education 6/3 (2016/ 2), 201 - 209.
 • Kozan, Hatice İrem Özteke vd., “Affedicilik ve Duyguları Yönetme Becerisi Arasındaki Çoklu İlişkinin İncelenmesi”. Değerler Eğitimi Dergisi 15/34 (2017), 193 - 215.
 • Lutjen, Laura J. vd., “Religion, Forgiveness, Hostility And Health: A Structural Equation Analysis”. J Relig Health 51 (2012), 468 – 478.
 • Mccullough, Michael E. - Worthington, Everett L. Jr. “Religion And The Forgiving Personality”,Jpers. 67/6 (1999), 1141 - 1164.
 • Ok, Üzeyir. “Dini Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Geçerlik Çalışması”. Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi 8/2 (2011), 528 - 549.
 • Özdemir, Şuayip. “Ceza Evlerinde Din Eğitiminin Temel Problemlerine Genel Bir Bakış”. Değerler Eğitimi Dergisi 3/9 (2005), 163 - 175.
 • Özel, İsa. “Mahkumların Dindarlık ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Samsun Örneği”. Akademik Araştırmalar Dergisi 16 (2012), 163 - 192.
 • Sarı, Murat. "The Impacts Of The Age Factor On Relıgıosıty". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 27 / 2 (2017/1), 257 - 264.
 • Şahin, Hüseyin. Kuran’da Af Kelimesi ve Affetmenin Anlam Alanı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014, 9 - 18.
 • Şantaş, Gülcan vd.. "Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Affetme ve Örgütsel Dedikodunun İntikam Niyeti Üzerindeki Etkisi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 36 (2019), 131 - 148.
 • Şener, Emine. “Affetme Niyeti Eleştirel Düşünme Eğilimine Duyarlı Mıdır?”. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10/3 (2019), 527.
 • Şener, Emine. “Affetme Niyeti Eleştirel Düşünme Eğilimine Duyarlı Mıdır?”. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10/3 (2019), 522 - 532.
 • Tatarlar, Ceren Cengiz – Cangarlı, Burcu Güneri. “İntikam Mı Affetme Mi? Örgütsel Yaşamda Çok Bilinmeyenli Bir Denklem”. Ege Akademik Başarı 18/4 (2018/2), 591 - 603.
 • Tekinalp, Bengü Ergüner – Terzi, Şerife. “Terapötik Bir Araç Olarak Bağışlama: İyileştirici Etken Olarak Bağışlama Olgusunun Psikolojik Danışma Sürecinde Kullanımı”. Eğitim ve Bilim 37 (2012), 14 - 24.
 • Tunca, Aslı – Durmuş, Emine. “Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumu ile Bağışlama Düzeylerinin İlişkisi”. Uluslararası Toplum Araştırma Dergisi 9/169 (2008), 525 - 550.
 • Uysal, Veysel. “Genç Yetişkinlerde Affetme Eğilimleri ve Dinî Yönelim/Dindarlık”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 48 (2015), 43 - 52.
 • Yalçın, İlhan - Malkoç, Asude. “A The Relationship Between Meaning in Life and subjective Well-Being: Forgiveness and Hope as Mediators”. Journal of Happiness Studies 16 (2015), 915 – 929.
 • Yıldız, Mualla. “Suça Sürüklenen Ergenlerde Affetme Üzerine Bir İnceleme”, Toplum Bilimleri Dergisi 11/22 (2014), 39 - 53.
 • Yılmaz, Ö. Devrim. “ Algılanan Mağduriyetin Affetme Eğilimi ve İntikam Niyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”. Afyonkarahisar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16/1 (2014/1), 87 - 105.
 • Zümbül, Saadet. “Öğretmen Adaylarının Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinde Bilinçli Farkındalık ve Affetmenin Yordayıcı Rolleri”. Ege Eğitim Dergisi 20/1 (2019), 20 - 36.
Toplam 60 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice Acar Çınar 0000-0003-4605-9430

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 14 Eylül 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD Acar Çınar, Hatice. “Kadın Hükümlülerde Dini Tutum Ve Affetme Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerinde Bir Araştırma: Sivas Örneği”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 3/2 (Aralık 2020), 164-183.