Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Reklamlar Aracılığıyla Betimlenen Tüketim Ritüelleri ve Marka Sadakati İlişkisi

Yıl 2016, Cilt , Sayı 26, 24 - 46, 31.12.2016
https://doi.org/10.31123/akil.438557

Öz

Ritüeller, geçmişten günümüze değin insan yaşamının bir parçası olmuştur. Tüketim toplumunda markalar, toplumda yer alan ritüellerden yararlanarak veya kendilerine özgü birtakım ritüeller yaratarak tüketiciler ile bağ kurmaktadırlar. Bu süreçte bir anlam taşıyıcısı olarak reklamlar da önemli bir rol üstlenmektedirler. Bu bağlamda markalar, reklamlarda kendilerine özgü tüketim ritüellerini sunmakta ve kendilerini bu tüketim ritüelleri aracılığı ile konumlandırmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, markaların reklamlarında kullandıkları ritüel olgusunun marka sadakatiyle ilişkisini araştırmaktır. Ayrıca araştırma kapsamında tüketicilerin marka ritüellerini hangi koşullarda tüketim alışkanlıklarına dönüştürdükleri de değerlendirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden odak grup görüşme yöntemi uygulanmıştır. Amaçsal örneklem yöntemiyle seçilen katılımcılara marka ritüellerinin tüketicilerin tüketim ritüellerine yansıması ve reklamlar aracılığıyla oluşturulan marka ritüelleri ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre ritüel yaratan markaların tüketici ile bağ kurma sürecinde etkili olduğu saptanmıştır. Katılımcılara göre marka ritüelleri, kültürel değerleri yansıtmaktadır. Ritüellerine reklamlarda yer veren markaların reklamları dikkat çekmektedir. Bir diğer araştırma bulgusu ise marka ritüellerinin dikkat çekmesine karşın katılımcıların bu ritüelleri tüketim ritüellerine yansıtmadıkları saptanmıştır. Ritüel ile marka sadakati arasında olumlu ilişki saptanırken bazı katılımcılar, sadakatin sadece ritüel yaratacağı ancak uzun süreli olamayacağı görüşündedirler

Kaynakça

 • Aaker, D.A. (1996). Building Strong Brands. New York: Free Press.
 • Algesheımer, R., Dholakia, U. M., Herrmann, A. (2005). The Social İnfluence Of Brand Community: Evidence From European Car Clubs. Journal Of Marketing, 69, 19–34.
 • Arık, M. B. (2004). Bir Kültür Endüstrisi Ürünü Olarak 14 Şubat Sevgililer Günü, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 20, 79-87.
 • Baudrıllard, J. (2015). Tüketim Toplumu Söylenceleri/Yapıları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Batı, U. (2015). Tüketici Davranışları Tüketim Kültürü, Psikolojisi Ve Sosyolojisi Üzerine Şeytanın Notları,İstanbul: Alfa Basım.
 • Belk, R. (1987). A Child’s Christmas İn America, Journal Of American Culture, 10(1), 87-100.
 • Belk, R. (1990). Halloween: An Evolving American Consumption Ritual, Advances İn Consumer Research, 17, 508-517.
 • Bocock, R. (2014). Tüketim.(İ. Kutluk, Trans.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Chaudrı, A., Holbrook, M. B. (2001). The Chain Of Effects From Brand Trust And Brand Affect To Brand Performance: The Role Of Brand Loyalty, The Journal Of Marketing, 65(2), 81-99.
 • Coşgun, M. (2012). Popüler Kültür Ve Tüketim Toplumu, Batmanüniversitesi Journal Of Life Sciences, 1 (1), 837-850.
 • Cowell F. (N.D). Cult Brands. (Elevator E-Book). Retrieved From Http://Enrichment.Elevatoragency. Com/Hubfs/Campaigns/2015-4-Cult-Brands/Cult-Brands-Ebook.Pdf?Utm_Referrer=Http%3a %2f%2felevatoragency.Com%2fcult-Brands-Why-Some-Ordinary-Products-Generate-SuchDevoted-Followings%2f (Erişim Tarihi: 02.04.2016)
 • Çokluk, Ö. (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi, Kuramsal Eğitimbilim, 4 (1), 95-107.
 • Dağtaş, E., Dağtaş, B. (2006). Tüketim Kültürü, Yaşam Tarzları, Boş Zamanlar Vemedya Üzerine Bir Literatür Taraması, Eğitim Bilim Toplum, 4(14), S.4-31.
 • Dıck, A. S., Basu, K. (1994). Customer Loyalty: Toward An Integrated Conceptual Framework,Journal Of The Academy Of Marketing Science, 22(2), 99-113.
 • Erdoğan, İ. (2006). Teori Ve Pratikte Halkla İlişkiler. Ankara: Erk Yayınları.
 • Featherstone, M. (2013). Postmodernizm Ve Tüketim Kültürü.(Çeviren: M. Küçük,). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Fern, F. E. (2001) Advanced Focus Group Research, Sage Publications, Usa.
 • Fournıer, S. (1997). Reviving Brand Loyalty: A Reconceptualization Within The Framework Of Consumer-Brand Relationships, International Journal Of Research İn Marketing, 14, 451-472.
 • Gaıner, B. (1995). Ritual And Relationships: Interpersonal Influences On Shared Consumption, Journal Of Business Research, 32(3), 253-261.
 • Gılde, C., Pace, S., Pervan, S. J., Strong, C. (2011). Examining The Boundary Conditions Of Customer Citizenship Behavior: A Focus On Consumption Ritual, Journal Of Strategic Marketing, 19(7), 619-631.
 • Holt, D. B. (1992). Examining The Descriptive Value Of “Ritual” İn Consumer Behavior: A View From The Field, Advances İn Consumer Research, 19, 213-218.
 • Kazançoğlu, İ., Aytekin, P. (2014). Sevgililer Günü Ritüellerinin Alışveriş Deneyimi Ve Hazcı Alışverişdeğerine Etkisi: Alışveriş Merkezlerinde Bir Uygulama, Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 10 (22), 67-93.
 • Korkmaz, D. F. (2008). Türkiye’de Ramazan Ayı Bağlamında Reklam Kültür İlişkisi.Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Keller. L. (2001). Building Customer-Based Brand Equity: A Blueprint For Creating Strong Brands. Marketing Sciences Institute, 1(107):1-31.
 • Levınson, S., Mack, S., Reınhardt, D., Suarez, H., Yeh, C. (1992). Halloween As A Consumption Experience, Advances İn Consumer Research, 19, 219-228.
 • Lıtosselıtı, L. (2007). Using Focus Groups İn Research, Continuum,3. Baskı, London.
 • Mccracken, G. (1986). Culture And Consumption: A Theoretical Account Of The Structure And Movement Of The Cultural Meaning Of Consumer Goods, Journal Of Consumer Research, 13, 71-84.
 • Mckechnıe, S., Tynan, C. (2006). Social Meaning İn Christmas Consumption: An Exploratory Study Of Uk Celebrants’ Consumption Rituals, Journal Of Consumer Behavior, 5, Issue 2, 130- 144.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ebru GÖKALİLER (Sorumlu Yazar)


Ezgi SAATÇİOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 23 Temmuz 2016
Kabul Tarihi 17 Kasım 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 26

Kaynak Göster

APA Gökaliler, E. & Saatçioğlu, E. (2016). Reklamlar Aracılığıyla Betimlenen Tüketim Ritüelleri ve Marka Sadakati İlişkisi . Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , (26) , 24-46 . DOI: 10.31123/akil.438557