Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Düzeltme: Yeni Medya ve Temsil: İnternet Gazeteciliğinde Toplumsal Cinsiyet Kimliklerinin Sunumu

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 35, 510 - 527, 30.06.2021
https://doi.org/10.31123/akil.953251

Öz

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte pek çok alanda olduğu gibi habercilik pratiklerinde de önemli değişimler olmuştur. İnternet gazetesi denilen çevrimiçi habercilik yapmaya imkân tanıyan yeni bir medya türü ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada yeni bir medya türü olarak görülen internet gazetesi ve temsil konu edilmiştir. Özellikle internet gazetelerinde cinsiyet kimliklerinin nasıl inşa edildiği sorusuna cevap aranmaktadır. Bu çalışma kapsamında, internet gazetelerinde cinsiyet kimliklerinin görünürlük seviyesini, hangi cinsiyetin ne ölçüde görünür kılındığını ve nasıl görüntülendiğini tespit etmek üzere nitel içerik çözümlemesi yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında sistematik yöntemle seçilen örneklemin belirlenmesinde kullanılan ölçüt internet gazetelerinin tıklanma sayısı olup, tıklanma bilgileri internet reyting verilerini yayınlayan Alexa.com adlı siteden alınmıştır. Bu doğrultuda, tıklanma sayısı en fazla olan ilk üç internet sitesi belirlenmiştir. Bu siteler, tıklanma sayısı sırasıyla “milliyet.com.tr”, “hurriyet.com.tr” ve “sabah.com.tr” dir. Elde edilen araştırma bulgularına göre kadın kimliğinin internet gazetelerinde daha çok magazin malzemesi olarak kullanıldığı, aynı zamanda bu eğilim sonucunda, internet gazetelerinde ağırlıklı olarak eğlence sektöründe yer alan 20-35 yaş arası kadınların görünür kılındığı tespit edilmiştir. İncelenen internet gazetelerinde ön plana çıkan erkeğin temsil özellikleri; modayı ve teknolojik gelişmeleri takip eden, delikanlı, baba ve eş, sert, dayanıklı, güçlü erkek şeklinde belirginleşmiştir ve ataerkil düzendeki erkek egemenliği bu temsil özellikleriyle meşrulaştırılmıştır.


Bu makalenin ilk hali 30-06-2019 tarihinde yayınlandı. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akil/issue/47030/531977 

Kaynakça

 • Akınerdem, F. (2016). Türkiye Medyasında Kadınların Temsili: Gazete ve İnternet Haberciliği. https://hrantdink.org/tr/asulis/yayinlar/72-medyada-nefret-soylemi-raporlari/457-turkiye- medyasinda-kadinlarin-temsili-gazete-ve-internet-haberciligi. Erişim Tarihi: 02.12.2018.
 • Armstrong, C. (2006). “Writing About Women: An Examination of How Content for Women Is Determined in Newspapers.” Mass Communication and Society, (4) 9: 447-460.
 • Büyükbaykal, C. I. (2011). “Medyada Kadın Olgusu.” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (28): 19-30.
 • Çelenk, S. (2005). Televizyon, Temsil, Kültür: 90’lı Yıllarda Sosyokültürel İklim ve Televizyon İçerikleri. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Durham, Meenakshi G. ve Kellner, D. (2006). Media And Cultural Studies: Keyworks. Malden: Blackwell Publishing.
 • Elo, S. ve Kyngash, H. (2008). “The Qualitative Content Analysis Process.” Journal of AdvancedNursing. (62): 107-115.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji. H. Özel ve Cemal G. (çev.). Ankara: Ayraç Yayınları.
 • Glaser, B. ve Anselm, S. (2006). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New Burnswick: Aldine Transaction. GMMP (2015). “The Global Media Monitoring Project,” http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2015-reports. Erişim: 20 Mayıs 2017.
 • Gökçe, N. (2001). İçerik Çözümlemesi. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları.
 • Grossberg, L. (2006). Media Making: Mass Media in a Popular Culture. California: Sage.
 • Hall, S. (1998). “Anlamlandırma, Temsil, ideoloji, Althusser ve Postyapısalcı Tartışmalar.” Kitle İletişim Kuramları. Erol Mutlu (der.) içinde. Ankara: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Hall, S. (2003). “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü.” Medya, İktidar, İdeoloji. Mehmet Küçük (der.) içinde. Ankara: Ark Yayınları.
 • Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. California: Sage.
 • Kuruoğlu, H. (2000). “Kadın Medyada Nasıl Yer Alıyor?.” http://www.kazete.com.tr/arsiv/2000/19/yazarlar/huriye.html. Erişim Tarihi: 02.12.2018.
 • Kuruoğlu, H. ve Akçora, E. (2017). “Türkiye de televizyon ana haber bültenlerinde haber öznesi olarak kadın kimliklerinin kıyaslamalı incelenmesi- 2001 ve 2016.” Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (2) 4: 175-200.
 • Larson, S. (2006). Media & Minorities: The Politics of Race in News and Entertainment. Maryland: Rowman & Littlefield.
 • MEDİZ (2008). “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri Araştırması” http://bianet.org/files/doc_files/000/000/015/original/mediz_rapor_0806.doc. Erişim Tarihi: 07.02.2017.
 • Miles, M. ve Huberman, M. (1994). Qualitative Data Analysis. California: Sage.
 • Neuendorf, Kimberly (2002). The Content Analysis Guidebook. California: Sage.
 • Price, J. (1998). Advanced Studies In Media. Cheltenham: Nelson Thornes.
 • Rose, G. (2002). Visual Methodologies. California: Sage.
 • Sabuncuoğlu, A. (2006). Televizyon Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi SBE.
 • Said, E. (1999). Şarkiyatçılık. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Saktanber, A. (1995). “Women in The Media in Turkey: The Free, Available Woman or The Good Wife and Selfless Mother?.” Women in Modern Turkhis Society: a Reader/ Edite. Şermin Tekeli (der.) içinde. London: Zed Books.
 • Signorielli, Nancy (1997). Reflections of Girls in the Media: A Content Analysis A Study of Television Shows and Commercials, Movies, Music Videos, and Teen Magazine Articles and Ads.An Executive Summary. California: Henry J. Kaiser Family Foundation.
 • Tanrıöver, H. U. (2007). “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın Hakları İhlalleri.” Kadın Odaklı Habercilik. Sevda Alankuş (der.) içinde. İstanbul: İPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Tanrıöver, H. U. (2013, Şubat). “Medyada Şiddet ve Cinsiyetcilik, Erkek Şiddeti”. Erkek Şiddeti, Görünürlük ve Medya Konferansı. İstanbul: İsveç Araştırma Enstitüsü. 1. Cilt: 54-69.
 • Weber, R. (1990). Basic content analysis. California: Sage.
 • Wimmer, R. ve Dominick, J. (2011). Mass Media Research: An Introduction. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih SÖĞÜT
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-6529-9056
Türkiye


Vahit İLHAN (Sorumlu Yazar)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2765-9652
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 25 Şubat 2019
Kabul Tarihi 27 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 35

Kaynak Göster

APA Söğüt, F. & İlhan, V. (2021). Düzeltme: Yeni Medya ve Temsil: İnternet Gazeteciliğinde Toplumsal Cinsiyet Kimliklerinin Sunumu . Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 0 (35) , 510-527 . DOI: 10.31123/akil.953251