Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE ENFLASYON, İŞSİZLİK VE BÜYÜME’ NİN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Yıl 2019, Sayı 6, 88 - 102, 12.12.2019

Öz

Asgari ücret, çalışan kişinin kendisi ve ailesinin zorunlu temel ihtiyaçlarını gidermesi için devlet tarafından garanti altına alınan bir sosyal politika aracıdır. Özellikle günümüzde ülkeler için gelişmişliği gösteren bir kıstas olarak ele alınmakta ve ülkemizde de asgari ücret düzeyinde çalışan nüfusun yoğun olması sebebiyle her zaman gündem de yer almaktadı. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde üzerinde durulan konu, her çalışanın kendisi ve ailesini insan onuruna yaraşır bir hayat seviyesi sağlama hatta gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir hayat standardı sağlayacak adil ve uygun bir ücret hakkı olduğu konusu üzerinde durmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde görüldüğü üzere çalışanların kendisine ve ailesine iyi bir yaşam düzeyi sağlayacak bir ücrete sahip olması hakkı vermektedir. Bu adil ve uygun ücrette asgari ücret uygulaması tespit edilerek yapılmaktadır.

Bu çalışma da enflasyon, büyüme ve işsizlik olgularının asgari ücret üzerinde ki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla Türkiye’nin 1984-2017 arasında ki enflasyon, büyüme, işsizlik ve asgari ücret artış oranları zaman serisi kullanılarak analiz yapılmıştır. Kurulan modelde asgari ücretteki değişimin nelerin etkilediğini hem cari dönemde hem de bir önceki dönem deki değerleri dikkate alınarak test sonuçları sınanmıştır. Çalışmada yapılan granger nedensellik testinde büyüme ve enflasyonun asgari ücret üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • KAYNAKÇAAkgeyik, T. ve Yavuz, N. (2011). Türkiye'de Asgari Ücret, Milli Gelir ve İşsizlik İlişkisi(Ekonometrik Bir Analiz, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Sayı 49, İstanbul.Costers, H. M. (1996). The Effect Of Minimum Wage on Employment, American Entrepreneurs Press, New York.Çil Yavuz, N. (2005). Türkiye’de Kamu Harcamalarının Özel Sektör Yatırım Harcamalarını Dışlama Etkisinin Testi (1980-2003), Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi 20 (1), 269-284.Dağlıoğlu, S. ve Bakır, M.A. (2015). “Türkiye’de Asgari Ücretin İstihdam Üzerindeki Etkisinin Sektörel Panel Regrasyon Modelleri ile İncelenmesi”, Sosyal Güvence Dergisi, 35-68.Gerek, S. (1999). Türkiye de Asgari Ücretler ve Enflasyon (1974-1999), Anaolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.Gökdere, A. (1997). Asgari Ücretin Türk Ekonomisine Etkileri, Tes-Ar Yayınları, Ankara.Gujarati, D. N. Ve Porter D. C. (2012). Temel Ekonometri, (Çev: Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen), LiteratürYayıncılık, 4. Baskı, İstanbul.Karaca, Coşkun (2016). Türkiye’nin Güncel Ekonomik Mali Sorunları ve Politikaları, EkinYayınevi, Bursa.Kargı, B. (2013). “Ücret Yapışkanlığı Hipotezi’nin Test Edilmesi: Türkiye’de Asgari Ücret ve Büyüme Üzerine Zaman Serileri Analizi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 183-2010.Korkmaz, A. Ve Çoban, O. (2006). “Emek Piyasasında Asgari Ücret, İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Bir Analizi: Türkiye Örneği (1969-2006)”, Maliye Dergisi, Sayı 151, 16-22.Mercan, M. ve Peker, O. (2013). Finansal gelişmenin ekonomik büyümeye etkisi: ekonometrik bir analiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, Nisan 2013, 8(1), 93-120.Öztürk, N. (2017). Gelir Dağılımının iktisadi analizi. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.Pürsünlerli, E. S. (2003). Asgari ücretin vergi dışı bırakılması, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.Rakıcı, C. ve Vural, T. (2011). “Asgari Ücret Üzerindeki Toplam Vergi Yükü ve Asgari Ücret Tutarının Anlamı”,Ekonomi Bilimler Dergisi, 57-68.Sever, E. ve İğdeli, A. (2018). Asgari Ücret, İstihdam ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS-T Örneğinde Bir İnceleme,Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1-14.Sunal, O. Ve Sezgin Alp, Ö. (2015). “Türkiye’de Reel Asgari Ücretler Ve Reel Gsyih Değişmeleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Enflasyon Oranına Endekslenmiş Bir Nominal Asgari Ücret Politikası”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 70, 111-129.Tokol, A. (2000). Sosyal Politika, Vipaş Yayınları, BursaTütüncü, A. Ve Gönülçalan A. (2018). Asgari Ücret ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 65-77.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bariş KARAMIZRAK> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-8058-4402
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 30 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 15 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Sayı 6

Kaynak Göster

APA Karamızrak, B. (2019). TÜRKİYE’DE ENFLASYON, İŞSİZLİK VE BÜYÜME’ NİN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ . Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (6) , 88-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/issue/50582/613333

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)