Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Perspektifinden Türkiye ve Nijer’de Belediye Sistemi

Yıl 2020, Sayı 7, 16 - 33, 26.06.2020

Öz

Bu çalışmada bir Batı Afrika ülkesi olan Nijer Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyetinde belediye yönetimleri belediyelerin tarihi gelişimi ve reform süreci; türleri, organları ve yönetimi; yetki, görev ve sorumlulukları; gelir ve harcamaları; özerklik ve desantralizasyon bağlamında belediyelerin merkezi yönetimle ilişkileri olmak üzere beş kriter açısından karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Birbirinden uzak coğrafyalarda yer alan iki ülke de kendine özgü tarihsel gelişim dinamiklerine, farklı toplumsal, siyasal ve yönetsel kültüre ve ekonomik gelişmişlik düzeylerine sahip olmakla birlikte bir takım benzer siyasal ve yönetsel özelliklere sahiptir. Özellikle Fransız yönetim geleneğinin etkileri, idari yargı rejiminin olması, üniter ve merkeziyetçi devlet yapısı gibi ortak yönler bulunduğundan iki ülkenin karşılaştırılabilir olduğu düşünülmektedir. İki ülke belediye yönetiminin belirli kriterler çerçevesinde incelenmesi ülkeler arasında belediye reformuna ilişkin tecrübe paylaşımı ve ders çıkarma imkanı sağlayacağı varsayılmaktadır.

Kaynakça

 • (http://www.droit-africain.com/niger-organisation-judiciaire/ (Erişim Tarihi:16-06-2020).
 • (http://www.stat-niger.org/statistique/file/DSEDS/TBS_2019.pdf ( Erişim Tarihi:16-06-2020).
 • 2008-42 sayılı Nijer Cumhuriyeti İdari Örgütlenme Kanunu (L’organisation et l’administration du territoire de la République du Niger) (2008).
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005).
 • CADHP ve İWGIA, (2006) Rapport Du Groupe De Travail De la commission Africaine sur les populations/communautes Autochtones : Mission en Républùque du Niger,14-24 Février 2006
 • Contitution de la 7éme Répubique (2010).
 • Çelik,V ve Çelik, F ve Usta, S. ( 2008) “Yerel Özerklik ve Yerel Demokrasi İlişkisi”, Niğde İİBF Dergisi, C:1, S:2, ss.85-102
 • DGDCT, (2015), Brochure D’information Sur la Décentralisation au Niger, PNUD&UNCDF.
 • Eken, M ve Köseoğlu, Ö ve Tuzcuoğlu, F.(2020), Dünya Metropolien Kent Yönetim, Rapor 20, Marma Belediyeler Birliği.
 • Eryılmaz, B. (2009). Kamu Yönetimi, 2. Baskı, Ankara, Okutman Yayıncılık.
 • Eryılmaz, B. (2009). Kamu Yönetimi, 4. Baskı, Ankara, Okutman Yayıncılık.
 • Eryılmaz, B. (2016). Kamu Yönetimi, Kocaeli, Umuttepe Yayınları.
 • Eryılmaz, B.(2017). Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, 4.Baskı, İstanbul,İşaret Yayıncılık.
 • Gönenç, L,ve Ersoy,A. (2017), Tarihli Anayasa Değişikliği Sonrasında Yasama-Yürütme İlişkileri, 55. TBB Dergisi, 2019,145.
 • http://www.achpr.org/fr/states/niger/reports/1st-7th-1988-2002/ 16-06-2020), (Rapor).
 • http://www.banquemondiale.org/fr/country/niger/overview (Erişim Tarihi: 20-01-2020).
 • http://www.ceniniger.org/. Erişim Tarihi:16-06-2020).
 • http://www.presidence.ne/division-administrative( Erişim Tarihi: 03-03-2020).
 • http://www.presidence.ne/le-niger (Erişim Tarihi: 30-2-2020).
 • https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx. (Erişim Tarihi: 16-06-2020).
 • İsmael ,A,Y. (2007), Ethique et gouvernance le cas du Niger, L’harmattan.
 • İspanya ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Strategic Public Management Journal
 • Keleş, R. (2012). Yerinden Yönetim ve Siyaset, 8.Baskı, İstanbul, Cem yayınevi.
 • Miş, N. (2017). Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi:Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi. (Miş N. Duran, B.). İstanbul: Seta yayınları.
 • Okçu, Murat ve Özgür, Hüseyin (2013), Dünyada Yerel Yönetimler: Örnekler Uygulamalar, Ankara,Seçkin Yayınevi.
 • Ortaylı, İlber (1985), Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul, Hil Yayınları.
 • Parlak, Bekir (2001), Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, 2. Baskı, Bursa, Alfa Aktüel.
 • Retour sur un appariement classique à la lumière de l’expérience constitutionnelle du Niger, Afrilex.
 • Sobacı, M. Zahid ve Köseoğlu, Özer (2016), Başkanlık Sistemlerinde Yerel Yönetimler: ABD, Brezilya, Şili, Endonezya ve Güney Kore, 6. Baskı, Ankara, SETA Vakfı Yayınları.
 • Şengül, R. (2016),Yerel Yönetimler, 6. Baskı, Kocaeli, Umuttepe Yayınları.
 • Şengül, R. (2014), Yerel Yönetimler,Kocaeli, Umuttepe Yayınları.
 • Şinik, B.(2012), Avrupa’dan Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Örnekleri, İstanbul, Türkmen Kıtabevi.
 • TORTOP, N., AYKAÇ, B., YAYMAN, H. ve ÖZER, M. A. (2008), Mahalli İdareler, 2.Baskı, Nobel yayın Dağıtım, Ankara.
 • Usta, S ve Bilgiç, E. (2017). Merkezi Yönetim-Yerinden Yönetim İlişkileri:
 • Volume 3, Special Issue, pp. 121-137.DOI: 10.25069/spmj.344707
 • www.decentralisation-niger.org/index.php/decentralisation/processus(Erişim Tarihi:10-01-2020)
 • Zaki, Moussa(2017), REGIME SEMI PRESIDENTIEL ET SEPARATION DES POUVOIRS :

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Haziran
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahamane Moutari ABOUBACAR İSSA> (Sorumlu Yazar)
SAKARYA UNIVERSITY
0000-0002-5002-5375
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 5 Mart 2020
Kabul Tarihi 22 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Aboubacar İssa, M. M. (2020). Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Perspektifinden Türkiye ve Nijer’de Belediye Sistemi . Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (7) , 16-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/issue/55600/692754

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)