Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Belediyelerde Mali Özerklik: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gelir Yapısının Mali Özerklik Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Sayı 7, 34 - 49, 26.06.2020

Öz

Son yıllarda yerel özerkliğin bir boyutu olarak mali özerklik kavramı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla tartışılan konular arasında gelmektedir. Türkiye’de yerel yönetim birimi olarak kabul edilen belediyeler 5393 sayılı Kanun’da mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada Antalya Büyükşehir Belediyesi özelinde 30 büyükşehir belediyesinin gelirlerinin mali özerklik durumu ortaya konulması amaçlanmaktadır. Son yıllarda büyükşehir belediye gelirlerinde artış olmasına rağmen bu artışın daha ziyade mali özerkliği azaltan transfer gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu bağlamda bundan önceki çalışmalarda da sıklıkla dile getirilen belediyelerin öz gelir seviyelerinin arttırılması gerekliliği vurgusu Antalya Büyükşehir Belediyesi özelinde bu çalışmada da ortaya konulmaktadır.

Kaynakça

 • Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gelir - Gider Bütçesi ve Kesin Hesapları, http://antalya.bel.tr/i/gelir-gider-butcesi (Erişim Tarihi: 12.02.2020).
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (2019). 2018 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu. URL: https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/icerikler//2018_faal-yet_raporu_kapakl--20191205075619.pdf (Erişim Tarihi: 05.01.2020).
 • Dulupçu, M. A., vd. (2014). Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirmeler. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (20), 27-54.
 • Encyclopedia.com. URL: https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/political-science-and-government/political-science-terms-and-concepts/local-government (Erişim Tarihi 03.12.2019).
 • Goldsmith, M. (1992). Local Government. Urban Studies, Vol. 29, No. 3/4, Review Double Issue (May 1992), 393-410.
 • Güner, A. (2006). Yönetimler Arası Gelir Bölüşümü: Temel İlke ve Uygulamalar. (Ed. A. Güner ve S. Yılmaz). Mali Yerelleşme Teori ve Uygulama Üzerine Yazılar İstanbul Güncel Yayıncılık, 61-82.
 • İçişleri Bakanlığı, Türkiye Mülki İdare Bölümleri Envanteri, URL: https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx (Erişim Tarihi: 15.01.2020).
 • Korlu, R. K. ve Çetinkaya Ö. (2015). Türkiye’deki Belediyelerin Mali Özerkliğinin Öz Gelirler Bağlamında Analizi ve Değerlendirilmesi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 4 (3), 95-111.
 • McMaster, J. (1991). Urban Financial Management: A Training Manual. Washington, DC: The World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/539611468764724525/Urban-financial-management-a-training-manual (Erişim Tarihi: 03.12.2019).
 • Ndreu, A. (2016). The Definition And Importance Of Local Governance. Social and Natural Sciences Journal. 10 (1), 5-8.
 • Özer, M.A. ve Akçakaya, M. (2015). Yerel Yönetimler Mali Boyut, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Psycharis, Y. Zoi, M. Iliopoulou, S. (2016). Decentralization And Local Government Fiscal Autonomy: Evidence From The Greek Municipalities. Environment and Planning C: Government and Policy. Volume 34, 262–280.
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri, URL: https://muhasebat.hmb.gov.tr/mahalli-idareler-butce-istatistikleri (erişim tarihi 29.01.2020).
 • Ulusoy, A. ve Akdemir T. (2009). Yerel Yönetimler Ve Mali Özerklik: Türkiye Ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), 259-287.
 • Vural, T. (2014). Mali Özerklik, Mali Yerinden Yönetim ve Vergilendirme Yetkisi. (Ed. Sakal M. Kesik A. ve Akdemir T.) Mali Yerinden Yönetim: Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye’ye İlişkin Değerlendirmeler içinde. (51-58). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Wolman, H. McManmon, R. Bell, M. and Brunori, D. (2010). Comparing Local Government Autonomy Across States. (Ed. Bell M. Brunori D. And Youngman J.), In The Property Tax and Local Autonomy, (p. 69-114), The Lincoln Institute of Land Policy.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Haziran
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat İÇMEN> (Sorumlu Yazar)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3965-8742
Türkiye


Rana İÇMEN Bu kişi benim
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7409-2919
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 6 Nisan 2020
Kabul Tarihi 27 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Sayı 7

Kaynak Göster

APA İçmen, M. & İçmen, R. (2020). Belediyelerde Mali Özerklik: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gelir Yapısının Mali Özerklik Açısından Değerlendirilmesi . Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (7) , 34-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/issue/55600/715416

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)