Yazarlara Bilgi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi (Archives Medical Review Journal) ,  tıp bilimleri  (temel tıp, dahili tıp, ve cerrahi tıp bilimleri,) ve ilişkili bilimlerin tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını Türkçe ya da İngilizce  yayınlayan danışman değerlendirmeli (hakemli) bir dergidir. Dergi editörler kurulu "Council of Science Editors" tarafından onaylanan "Editorial Policy" bildirisine uyarlar (www.councilscienceeditors.org). Arşiv Kaynak Tarama Dergisi kapsamında yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır ve adresinde çevrimiçi olarak görüntülenir.

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin süreli yayını olup 3 ayda bir (Mart, Haziran, (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında) yılda dört kez yayınlanır. Yazılar aşağıda detaylandırılan kurallara göre hazırlanmalı ve çevrimiçi (online) olarak adresinden gönderilmelidir.

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, makale gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde  herhangi bir ücret talep etmemektedir. 

Makale Değerlendirme Süreci

Makaleler çift kör danışmanlık sistemine tabiidir. Yazarlar ya da danışmanlar diğerinin kimliği ile ilgili bilgi sahibi değildir. Tüm yazılar iki danışman tarafından değerlendirilir. Yazılarla ilgili son karar editoryal kurul ve editöre aittir.

Tüm yazılar plagiarizm yönünden İThenticate programı aracılığıyla taranır. 

On-line Makale  Gönderim Sistemi ve Yazışma Adresi:

Makale gönderimleri dergipark başvuru sistemi (dergipark.org.tr/aktd/) aracılığıyla yapılmalıdır. Yardım için gerekirse editoraktd@cu.edu.tr adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Diğer yazışmalarınız ve sorularınız için bizimle editoraktd@cu.edu.tr adresinden iletişime girebilrisiniz

Yazı Dili

Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir. Türkçe yazılar düzgün bir Türkçe ile yazılmalıdır. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Yazıyı, İngilizce yönünden değerlendiren kişi, yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda Teşekkür (Acknowledgement) bölümünde belirtilmelidir. Gönderilmiş olan yazılardaki imla ve gramer hataları, makalenin özüne dokunmadan, redaksiyon kurulumuz tarafından düzeltilme hakkına sahiptir.

Yazının Bir Başka Yerde Yayınlanmadığının Beyanı

Her yazar gönderilen yazının, matbu ya da dijital ortamda, kısmen veya tamamen başka bir yerde daha önce yayınlanmadığı ya da hali hazırda yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmelidir. Bu, 400 kelimeye kadar olan özetler hariç, sempozyumlar, bilgi aktarımları, kitaplar, davet üzerine yazılan makaleler, elektronik formatta gönderimler ve her türden ön bildirileri içerir. Eğer makalede daha önce yayınlanan makalelerden alıntı varsa, makalenin yazarı yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı muvafakat almak ve bunu makalesinde belirtmek zorundadır. Alınan muvafakat belgesi makaleyle beraber editörlüğümüze gönderilmelidir. Daha önce kongrelerde sözlü ya da poster olarak sunulmuş çalışmalar, yazının başlık sayfasında tarihi, kongre adı ve yeri ile birlikte belirtilmelidir.

Değerlendirme

Dergiye gönderilen yazıların, ilk olarak dergi formatına uygunluğuna bakılır. Derginin formatına uymayan yazılar, başka bir inceleme yapılmaksızın yazarına iade edilir. Bu yüzden zaman ve iş gücü kaybına neden olmamak için yazarlar dergi kurallarını özenle incelemelidir. Yayın için incelenecek her yazıya yurt içi ya da yurt dışından 2 ya da daha fazla hakem (danışma kurulu dışından da hakem atanabilir) atanır. Yazılar taşıdıkları önem, orjinallik ve bilimsel geçerlilik dikkate alınarak değerlendirilirler. Bu incelemeden geçen yazılar, yayın kurulu tarafından tekrar değerlendirilir. Yayın kurulu, yayınlamak için kabul ettiği yazılarda, yazının içeriğini değiştirmeden metinde gerekli düzenlemeleri yapabilir. Dergi, yazılarda düzeltme yapmak, biçiminde değişiklik yapmak ve kısaltma yapmak yetkisine sahiptir.

Yayına Kabul

Gönderilen yazılar Yayın Kurulu'nun onayı ile yayınlanmak üzere sıraya alınır ve en kısa zaman içerisinde online olarak yayınlanır. Yayına Kabul edilmeyen yazılar ve ekleri (fotograflar, tablolar, şekiller, CD, disket …vb), aksi belirtilmemişse geri gönderilmezler.

Yayın Hakkının Devri

Yazarlar, yayın telif hakkını Arşiv Kaynak Tarama Dergisi dergisine  devretmelidirler. Telif Hakları Yasasına göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez.

Makalelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için; derginin makale gönderim aşamasında web sitesinden ulaşabileceğiniz Yayın Hakkı Devir Formu  tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. İmzalanmış olan “Yayın hakkı devir formu” eş zamanlı olarak “posta yoluyla” belirtilen adrese gönderilmelidir.

Makale Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar

Kontrol listesi

Aşağıdaki liste yazarlara yazının dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmesinden önce kontrol edilerek eksiklerin tamamlanması için sunulmuştur. Eksik gönderilen yazılar değerlendirmeyecektir.

Genel

Yazılar tercihen Microsoft Word programı kullanılarak yazılmalıdır. Makaleler 12 puntolu font karakterleri kullanılarak yazılmalıdır.

Yazılar A4 (21x29.7 cm) formatında , tüm yazı boyunca (Başlık, Türkçe ve İngilizce özetler, makale, kaynaklar, tablolar ve altyazılar da dahil olmak üzere) tek aralıklı olarak ve sayfanın tüm kenarlarından 2,5  cm’lik boşluk bırakılarak  yazılmalıdır.


Tüm yazılar

1. Başlık sayfası,

2. Türkçe özet,

3. İngilizce özet,

4. Giriş bölümü: Maklaenin genel özelliklerini, literatüre katkısını da içeren bir giriş bölümü bulunmalıdır.

5. Genel gözden geçirme bölümü

6. Sonuç bölümü: Bu bölümde yazarlar, gnel olarak makalede aktardıkları bilgileri özetleyeceklerdir.

7. Teşekkür yazısı (varsa),

8. Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar (açıklanma zorunluluğu olan durumlarda),

9. Kaynaklar,

10. Tablolar ve/veya şekiller ve

11. Şekil altyazıları olarak dizilmelidir.

Başlık sayfasına 1 numara verildikten sonra tüm sayfalar sağ alt köşeden sırayla numaralandırılmalıdır.

Dergide sadece derleme ve  gözden geçirme makaleleri yayınlanacaktır.  Tıp bilimleri ile ilgili  güncel literatürü içine alacak şekilde hazırlanmalıdır.  Bu yeni güncel bir konu üzerine odaklanabileceği gibi, klasik bir bir konunun ayrıntılı değerlendirilmiş güncellenmiş bir şekli de olabilir.

 Başlık Sayfası

1. Mümkün olduğunca kısa ve net bir başlık kullanılmalıdır. Yazının başlığı araştırma ve inceleme yazılarında 100 karakteri (her harf ve boşluk bir karakter sayılır), olgu sunumları, mektuplar ve cerrahi teknik yazılarında ise 85 karakteri geçmemelidir..

2. Başlık Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

3. Başlığın hemen altına 40 karakteri geçmeyecek bir kısa başlık (running title) eklenmelidir.

4. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

5. Yazıda sadece çalışmaya doğrudan katkısı bulunan yazarların ad ve soyadları, ünvanları, çalıştıkları kurumlar açık olarak yazılmalıdır. Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar başlık sayfasında belirtilmelidir.

6. Başlık sayfasının en altına iletişim kurulacak yazarın iletişim bilgileri yazılmalıdır ( yazarın adı, soyadı, açık adresi, posta kodu, telefon numarası, faks numarası ve mutlaka e-posta adresi yazılmalıdır).

Özetler

Özetler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı,  ve en fazla 250 kelime  olmalıdır.

Makale için verilecek Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (3-5 adet), MeSH index'den alınmalı, özetlerden hemen sonra verilmelidir. Özetlerde kısaltma kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kısaltma kullanılması mutlaka gerektiğinde, ilk geçtiği yerde parantez içinde tanımlandıktan sonra kullanılmalıdırlar.  İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir. http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).  Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir  (http://www.bilimterimleri.com).

Medical Subject Headings (MeSH) Nedir?
Uluslararası başlıca makale tarama dizinleri ve veri tabanlarında, makalelerin sınıflandırılması için kullanılmakta olan, tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan ve sürekli güncellenen, İngilizce makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği, geniş bir tıbbi-biyolojik terimler dizinidir.

Türkiye Bilim Terimleri (TBT) Nedir?
Ulusal düzeyde tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan, şimdilik 186.000 tıbbi-biyolojik terim içeren ve sürekli güncellenen, Türkçe makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği tibbi-biyolojik terimler dizinidir.

Metin

Yeterli sayıda alt başlığa yer verilmeli, makalenin giriş ve sonuç bölümleri olmalıdır. Giriş bölümünde makalenin amacı, bu amaçla hangi literatürün tarandığı mutlaka açıklanmalıdır.

Kaynaklar

Kaynakların kullanılmasında seçici olunmalı ve çalışmayla doğrudan ilgili kaynaklara yer verilmelidir. Cümle içerisinde isim verilmeyecek ise kaynak numarası cümle sonunda, nokta işaretinden önce üstsimge şeklinde verilmelidir. Kişisel temaslardaki bilgi-alışverişleri ve kişisel tecrübeler, hazırlık aşamasındaki makaleler ve diğer basılmamış veriler kaynak olarak gösterilmemelidir. Kaynaklar  ayrı bir sayfaya yazılmalı ve yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

Türkçe ve İngilizce metinlerde kullanılacak olan kaynaklar içerisinde yerli literatüre yer verilmesi tercih edilmelidir. Bu amaçla yazarların Türkiye Atıf Dizini (www.atifdizini.com), Türk Psikiyatri Dizini (www.psikiyatridizini.org) kaynaklarını öncelikli olarak taraması önerilir.

 Dergi kaynaklarında yıl, cilt, başlangıç ve bitiş sayfaları verilirken kitap kaynaklarında ise sadece yıl, başlangıç ve bitiş sayfaları belirtilmelidir.

Kaynaklar metin içinde gösterilirken şu kurallara uyulmalıdır:

Yazarlar, kaynakların doğruluğundan kendileri sorumludur. Makale içindeki kaynaklar, ilgili yerde cümle sonunda nokta işaretinden önce üstsimge şeklinde  numara verilerek yazılır. Makale sonunda, kaynaklar makaledeki geçiş sıralarına uygun numaralanarak dizilir.

İkiden fazla peş peşe gelen kaynak var ise ilk ve son olanları, aralarına "-" işareti konarak verilmelidir:2-611-179-13 gibi.

Kaynaklarda yazarların tam soyadları ve adlarının ilk harfleri yazılmalıdır.

Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, yazar sayısının daha fazla olduğu durumlarda ilk 6 yazarın sonuna "et al." ibaresi konularak kaynak yazılmalıdır.

Dergi isimleri Pubmed'e göre kısaltılmalıdır. Kaynakların ve yazılışlarının doğruluğundan yazarlar sorumludurlar.

Kaynaklar makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen önce belirtilmelidir.

Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretleri aşağıda belirtilen örneklere uygun olmalıdır.

Kaynak bir dergi ise;

Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i (6 ve daha az sayıda yazar için yazarların tümü, 6'nın üzerinde yazarı bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli, daha sonra  "et al." ibaresi kullanılmalıdır). Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus'a uygun kısaltılmış ismi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ sites/entrez/query. fcgi?db=nlmcatalog). Yıl;Cilt:İlk sayfa numarası-Son sayfa numarası (arada boşluk olmadan) 

Örnek: Aydemir O, Eren I, Savaş H, Kalkan Oğuzhanoğlu N, Koçal N, Devrimci Ozgüven H et al.. Development of a questionnaire to assess inter-episode functioning in bipolar disorder: Bipolar Disorder Functioning Questionnaire. Turk Psikiyatri Derg. 2007;18:344-52.

Kaynak bir kitap ise;

Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i. Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Basımevi, Basım Yılı. Örnek: Ropper AH, Brown RH. Adams and Victor's Principles of Neurology. 8th ed. New York, McGraw-Hill, 2007.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise;

Bölüm yazar(lar)ının soyadı adının başharf(ler)i. Bölüm başlığı. InKitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. (Ed y ada Eds. Editör(ler)in ad ve soyadlarının  başharf(ler)i): Bölümün ilk sayfa numarası-son sayfa numarası. Basım yeri, Yayınevi, Baskı yılı.


Örnek: Phillips MK, Gain P. Hypertension and stroke. In Hypertension: Pathophysiology and Management, 2nd ed (Eds JH Laragh, BM Brenner):495-8. London, Ran Press, 1985. 


Kaynak bir web sitesi ise;

Web sitesinin adı.Available from: Web sitesinin adresi. (accessed date)
World Health Organization (WHO).  Available from: http://www.who.int .Accessed: 9 July 2008

Kaynak tez ise;

Yazarın soyadı adının başharfi. Tezin başlığı (tez). Tezin yapıldığı şehir adı, Üniversite adı (üniversite ise), Yılı.

Örnek: Koç F. Amiyotrofik lateral sklerozda klinik bulguların dağılımı (Uzmanlık tezi). Adana, Çukurova Üniversitesi, 1999.

Tablolar:

1. Tablolar tek satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.

2. Her tablonun üstünde numarası ve açıklayıcı bilgi olmalıdır.

3. Tabloda kısaltmalara yer verilmişse bu kısaltmaların açılımı altyazı şeklinde tablonun altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır.

4. Daha önce basılmış veya elektronik olarak yayınlanmış tablolardan yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu, dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.

5. Tablo içerisinde enlemesine ve boylamasına çizgiler kullanılmamalı, sadece üst ve altına düz çizgi çizilmelidir.

6. Tablolar yazı içerisindeki bilginin tekrarı olmamalıdır.

7. Tablolar yazının içine yerleştirilmiş halde gönderilmemeli.

8. Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği dosya içinde olmalıdır.

 Şekil Grafik Resim ve Altyazıları:

1. Altyazılar iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.

2. Metin içerisindeki sıralarına göre numaralandırılmalı ve şekil, grafik ve resimlerde kısaltmalara yer verilmişse, bu kısaltmaların açılımı altyazının altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır. 

3. Tablo, şekil ve grafikler yazının içine yerleştirilmiş halde gönderilmemeli.

4. Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır.

5. Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış şekil, grafik ve resimlerden yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.

6. Tanınacak şekilde görünen şahısların resimlerini kullanırken kendilerinden yazılı izin alınmalıdır.

7. Şekillere ait açıklamalar yazının gönderildiği dosyanın en sonuna yazılmalıdır.

8. Tablo, şekil ve grafiklerin yazıda nerede geçtiği belirtilmelidir.

9. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.

10. Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer. jpg dosyası olarak sisteme eklenmelidir.

11. Resim ve fotograf dosyaları 100 pixel/inch, 8 cm eninde ve 300dpi çözünürlükten daha küçük değerde olmamalıdır.

Araştırma Yazıları ve Olgu Sunumları

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi (Archives Medical Review Journal), araştırma yazıları ve olgu sunumlarını yayınlamamaktadır. Bu tür makalelerinizi diğer dergimiz olan Cukurova Medical Journal dergisine yönlendirebilirsiniz.