Yıl 2014, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 8 2014-04-01

Teachers Working in Secondary Schools Views On The Instructional Technologies And Designs Of Material
Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımlarına İlişkin Görüşleri (015101) (1-8)

Sinan YÖRÜK [1] , Gülay VERİM [2]


In this research, the ability of middle school teachers to use instructional technologies and their skills to use materials were evaluated. The structure of the research was defined as descriptive and scanning method was used. The study population was chosen to be middle school teachers employed in Ministry of National Education, Afyonkarahisar Provincial National Education Directorate between 2012 -2013. The samples were chosen by exampling method from the population. Data gathering were carried out by a poll questionnaire shown in the literature named as “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Becerileri”. The analysis of the data were done by means of frequency and percentages, mean value, standard deviation, independent samples t-test, one way ANOVA, and open-ended questions were held also content analysis. According to the results of research on the gender variable the use of whiteboards and tablet computers has emerged in favour of men than womens. According to the seniority variable, the teachers with less period of service used the computer and internet technologies better. According to level of education, the graduate subjects had better perception of mind than undergraduates. The branch of job did not yield significant differences between subjects. © Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bu araştırmada, ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğretim teknolojisi ve materyal kullanım becerilerinin değerlendirilmiştir. Araştırma betimsel bir araştırmadır ve tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evreni, Milli Eğitim Bakanlığı Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi Ortaöğretim Okullarında 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılında görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu evrende uygun örnekleme yöntemleri kullanılarak örneklem belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama olarak “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Becerileri” anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdeler, aritmetik ortalama, standart sapma, ilişkisiz örneklem t - testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmış olup açık uçlu sorulara ise içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmadan çıkan sonuca göre cinsiyet değişkeninde akıllı tahta ve tablet bilgisayar kullanımı konusunda erkekler lehine farklılık ortaya çıkmıştır. Mesleki kıdem değişkenine göre hizmet yılı az olan öğretmenlerin bilgisayar ve internet teknolojilerinin daha iyi kullandıkları görülmektedir. Öğrenim durumu değişkenlerine göre lisansüstü öğrenim gören deneklerin lisans eğitimi alanlara göre algılarının daha iyi olduğu söylenebilir. Branş değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır
 • Adıgüzel, A., 2010. İlköğretim Okullarında Öğretim Teknolojilerinin Durumu ve Sınıf Öğretmenlerinin Bu Teknolojileri Kullanma Düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-17.
 • Alkan, C., 2005. Eğitim Teknolojisi. Anı Yayıncılık.
 • Akkoyunlu, B., 2002. “Educational Technology in Turkey: Past, Present and Future”. Internatiınall, 39, 165-174. Educational Media
 • Boyraz, Z., 2008. Türk Eğitim Sisteminde Eğitim Teknolojisinin Eğitim-Öğretim Kalitesine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Clark, K. D., 2000. Urban Middle School Teachers' Use of Instructional Technology. Sam Houston State University Journal of Research on Computing in Education, 33, 178-195.
 • Demirel, Ö., Altun, E., 2009. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Eroldoğan, Y. A., 2007. İlköğretim II. Kademe Okullarındaki Değişkenlere Göre Öğretim Teknolojilerini Kullanma
 • Öğretmenlerinin, Bazı Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Fraenkel, J. R. and Wallen, N. E., 2006. How to Designe And Evaluate Researche in Education (Third Edition), New York.
 • Gorder, L. M., 2008. A Study Of Teacher Perceptions Of İnstructional Technology İntegration İn The Classroom. The Delta Pi Epsilon Journal. 50(2), Spring/Summer.
 • Gözütok, D. F., 2006. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ekinoks Yayınları.
 • Hollingsworth P. M. and Hoover, K. H., 1999. İlköğretimde Öğretim Yöntemler. Çev. Prof.Dr. Tanju Gürkan, Erten Gökçe, Duygu S. Güler. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, No: 214.
 • 200 İlköğretim Kale, M., Bölümü Öğretim
 • Elemanlarının, Öğretim Teknoloji ve Materyallerini
 • Kullanma Becerilerinin, Öğrenci Görüşlerine Göre
 • Değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi,
 • Gazi Üniversitesi, Kök Yayıncılık, Ankara, 2, 351-366,
 • Kocasaraç, H., 2003. Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2, 77-85.
 • Numanoğlu, G., 1995. Bir Eğitim Ortamı Olarak Bilgisayardan Yararlanmada Politika ve Stratejiler. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Semerci, A., 2006. İlköğretim Birinci Kademede Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin, Etkili Materyal Kullanma Yeterlilikleri Üzerine Öğretmen Ve Yönetici Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Sur D., 2012. Meslek Liselerinin Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Öğretmenlerin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Görev Yapan
 • Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S., 2002. Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme. Anı Yayınları.
 • Taşkaya, S., Bal, T., 2010. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Ders Araç Gereçlerini Kullanma Durumları. Özakademik Bakış Dergisi, 22, 1-16.
 • Varank, İ., Ergün, S., 2009. Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Becerileri Ölçeği Geliştirme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 173-185
 • Yanpar Yelken, T., 2011. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Anı Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sinan YÖRÜK

Yazar: Gülay VERİM

Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Ağustos 2015
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2014

Bibtex @ { akufemubid19935, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımlarına İlişkin Görüşleri (015101) (1-8)}, key = {cite}, author = {YÖRÜK, Sinan and VERİM, Gülay} }
APA YÖRÜK, S , VERİM, G . (2014). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımlarına İlişkin Görüşleri (015101) (1-8). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 14 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/1603/19935
MLA YÖRÜK, S , VERİM, G . "Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımlarına İlişkin Görüşleri (015101) (1-8)". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2014 ): 1-8 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/1603/19935>
Chicago YÖRÜK, S , VERİM, G . "Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımlarına İlişkin Görüşleri (015101) (1-8)". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2014 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımlarına İlişkin Görüşleri (015101) (1-8) AU - Sinan YÖRÜK , Gülay VERİM Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 14 IS - 1 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımlarına İlişkin Görüşleri (015101) (1-8) %A Sinan YÖRÜK , Gülay VERİM %T Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımlarına İlişkin Görüşleri (015101) (1-8) %D 2014 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD YÖRÜK, Sinan , VERİM, Gülay . "Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımlarına İlişkin Görüşleri (015101) (1-8)". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 / 1 (Nisan 2014): 1-8 .
AMA YÖRÜK S , VERİM G . Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımlarına İlişkin Görüşleri (015101) (1-8). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2014; 14(1): 1-8.
Vancouver YÖRÜK S , VERİM G . Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımlarına İlişkin Görüşleri (015101) (1-8). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2014; 14(1): 8-1.