Yıl 2019, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 762 - 768 2019-12-31

Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği

İbrahim TİRYAKİOĞLU [1] , Ali İhsan UMUTLU [2] , Fatih POYRAZ [3]


Gediz Grabeni Manisa’dan Pamukkale’ye kadar uzanan yaklaşık 200 km uzunluğunda bir tektonik yapıdır. Manisa ili Sarıgöl ve Alaşehir ilçe merkezleri ve çevresi deprem riski olan bölgelerden birisidir. Graben içinde oluşan son büyük depremlerden bir tanesi 28 Mart 1969 tarihinde M=6.9 büyüklüğündeki Alaşehir depremidir. Çalışma bölgesindeki tektonik hareketlerin incelenmesi için 2017 ve 2018 yıllarında GNSS ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlere ek olarak daha önce bu bölgede ve aynı noktalarda (2013-2015 yılları arasında) gerçekleştirilen GNSS gözlemleri de değerlendirme aşamasında kullanılmıştır. GNSS ölçülerinin değerlendirilmesi aşamasında GAMIT/GLOBK yazılımı kullanılmıştır. GNSS sonuçlarından elde edilen yatay hız bileşenleri 18 mm/yıl ile 29 mm/yıl arasında, düşey hızlar ise -15 mm/yıl ile -108 mm/yıl arasında hesaplanmıştır. GNSS verilerinin değerlendirilmesi sonucu grabenin iç kesiminde çökmeler, graben dışında ise yükselme değerleri elde edilmiştir. GNSS sonuçları bölge tektoniğinin karakteristiğini ortaya koymuştur. Yapılan gerinim analizinde bölgede G-K rejiminin baskın olduğu görülmüştür. Gerinim analiz sonuçlarından elde edilen Jeodezik Deprem Tekrarlama Haritaları incelendiğinde bölge için 6 veya 7 büyüklüğü civarında depremlerin tekrarlama periyodu 400-500 yıl arasında hesaplanmıştır.
Deprem, Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS), Alaşehir Fayı, GAMIT/GLOBK
 • Aktuğ, B., Nocquet, J.-M., Cingo, A., Parsons, B., Erkan, Y. & England, P. (2009). Deformation of western Turkey from a combination of permanent and campaign GPS data: limits to block-like behavior. Journal of Geophysical Research, 114: 1–22.
 • Aktuğ, B. (2017). Jeodezik Deprem Tehlike Haritası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 03.05.2017 - 06.05.2017, Beytepe Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
 • Brunner, F.K., (1979). “On the Analysis of Geodetic Networks for the Determination of the Incremental Strain Tensor”, Survey Review, XXV(192): 56–67.
 • Deniz, R., (1990). ”Jeodezik Ölçmelerden Yerkabuğundaki Lokal Gerilimlerin Belirlenmesi”, İTÜ Dergisi, 48(4).
 • Doğan, U., (2002). 17 Ağustos 1999 İZMİT Depreminden Kaynaklanan Deformasyonların Kinematik Modellerle Araştırılması, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Doğan, A., Tiryakioğlu, İ., Turgut, B., Umutlu, A.İ., Özkaymak, Ç., Poyraz, F., Sözbilir, H., Jeodezik Yöntemlerle Güncel Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi; Sarıgöl Örneği, Gediz Grabeni, 22. Aktif Tektonik Araştırma Gurubu Toplantıları (ATAG 22), 1-3 Kasım 2018, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale
 • Emre, T. (1996). Gediz grabenin jeolojisi ve tektoniği. Turkish Journal of Earth Sciences. 5: 171-186.
 • Emre, Ö., Özalp, S. ve Duman, T.Y. (2011). 1:250.000 ölçekli Türkiye diri fay haritası serisi, Uşak (NJ35-8) Paftası, Seri No: 11. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara-Türkiye.
 • Gören, R (2016) Alaşehir ve Çevresinde Gediz Grabeni Güney Kenar Faylarının Holosen Aktivitesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens. Eskişehir.,
 • Gül, D (2016) Sarıgöl (Manisa) Bölgesi Tektonik Hareketlerinin Gps İle Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens. Sivas.
 • Hakyemez, H.Y., Göktaş, F., Erkal. T. (2013). Gediz Grabeninin Kuvaterner Jeolojisi ve Evrimi (Quaternary Geology and Evolution of the Gediz Graben), Türkiye Jeoloji Bülteni, 56.
 • Hanks, T. C., and H. Kanamori (1979). A moment magnitude scale, Journal of Geophysical Research, 84, 5, 2348 – 235.
 • Kakkuri, J. ve Chen, R., (1992). On Horizontal Crustal Strain in Finland”, Bull Geiod, 66:12–20.
 • Koca, M.Y., Sözbilir, H., Uzel, B. (2011). Sarıgöl fay zonu boyunca meydana gelen deformasyonların nedenleri üzerine bir araştırma. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 35: 151-174.
 • Koçyiğit, A., Yusufoğlu, H., Bozkurt, E. (1999). Evidence from the Gediz graben for episodic two-stage extension in Western Turkey. Journal of the Geological Society, 156: 605-616.
 • McClusky, S., Balassanian, S., Barka, A.,Demir, C., Ergintav, S., Georgiev, I., Gurkan, O., Mahmoud, S., Mishin, A., Nadriya, M., Ouzounis, A., Paradissis, D., Peter, Y., Prilepin, M., Reilinger, R., Sanli, I., Seeger, H., Tealeb, A., Toksoz, M.N. ve Veis, G., (2000). Global Positioning System Constraints On Plate Kinematics and Dynamics in The Eastern Mediterranean and Caucaus, Journal of Geophysical Research, 105: 5695-5719.
 • Poyraz F., Tatar O.,Hastaoğlu K.Ö., Tiryakioğlu İ., Gürsoy Ö., Koçbulut F., Türk T., Demirel M., Duman H., Ciğer A.F., Gül D. (2015). Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Güncel Tektonik Hareketlerin GPS Ve Ps-InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi; İlk Sonuçlar. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7: 17-28.
 • Poyraz, F., Hastaoğlu, K.O., Koçbulut, F., Tiryakioğlu, İ., Tatar, O., Demirel, M., Duman, H., Aydın, C., Ciğer, A.F., Gursoy, O., Turk, T., Sıgırcı, R., Determination Of The Block Movements In The Eastern Section Of The Gediz Graben (Turkey) From Gnss Measurements, (2019). Journal of Geodynamics, 123 (2019) 38–48.
 • Reilinger, R., Mcclusky, S., Vernant, P., Lawrence, S., Ergintav, S., Cakmak, R , Ozener, H., Kadirov, F., Guliev, I., Stepanyan, R., Nadariya, M., Hahubia, G., Mahmoud, S., Sakr, K., ArRajehi, A., Paradissis, D., Al-Aydrus, A., Prilepin, M., Guseva, T., Evren, E., Dmitrotsa, A., Filikov, S.V., Gomez, F., Al-Ghazzi, R. ve Karam, G., (2006). GPS constraints on continental deformation in the Africa-Arabia- Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions, Tectonics, 111:1-26.
 • Tiryakioğlu, I., Floyd, M., Erdoğan, S., Gülal, E., Ergintav, S., McClusky, S., Reilinger, R. (2013). GPS Constraints on Active Deformation in the Isparta Angle Region of SW Turkey. Geophysical Journal International, 195: 1455–1463.
 • Umutlu, A.İ. (2019) Alaşehir ( Manisa ) Bölgesindeki Gerinim Alanların Jeodezik Verilerden Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens. Afyonkarahisar.
 • Ward, S. N., 1998. On the consistency of earthquake rates, geological fault data, and space geodetic strain: The United States, Geophys. Jour. Int., 134, 172-186.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4954-7109
Yazar: İbrahim TİRYAKİOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8541-6624
Yazar: Ali İhsan UMUTLU

Orcid: 0000-0001-9471-7261
Yazar: Fatih POYRAZ

Destekleyen Kurum AKU BAP
Proje Numarası 17.FENBİL.34
Teşekkür Sağladığı destekler için Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne (Proje: 17.FEN.BİL.34) teşekkür ederim.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akufemubid605885, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {762 - 768}, doi = {}, title = {Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği}, key = {cite}, author = {TİRYAKİOĞLU, İbrahim and UMUTLU, Ali İhsan and POYRAZ, Fatih} }
APA TİRYAKİOĞLU, İ , UMUTLU, A , POYRAZ, F . (2019). Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (3) , 762-768 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/51083/605885
MLA TİRYAKİOĞLU, İ , UMUTLU, A , POYRAZ, F . "Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 762-768 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/51083/605885>
Chicago TİRYAKİOĞLU, İ , UMUTLU, A , POYRAZ, F . "Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 762-768
RIS TY - JOUR T1 - Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği AU - İbrahim TİRYAKİOĞLU , Ali İhsan UMUTLU , Fatih POYRAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 762 EP - 768 VL - 19 IS - 3 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği %A İbrahim TİRYAKİOĞLU , Ali İhsan UMUTLU , Fatih POYRAZ %T Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 19 %N 3 %R %U
ISNAD TİRYAKİOĞLU, İbrahim , UMUTLU, Ali İhsan , POYRAZ, Fatih . "Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 3 (Aralık 2020): 762-768 .
AMA TİRYAKİOĞLU İ , UMUTLU A , POYRAZ F . Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(3): 762-768.
Vancouver TİRYAKİOĞLU İ , UMUTLU A , POYRAZ F . Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(3): 768-762.