PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Analysis of the Relationship Between the Organizational Climate and Transformational Leadership Roles of the School Administrators

Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı: 3, 337 - 359, 01.09.2015

Öz

In this research, the correlation between the transformational leadership roles of school administrators
and climate of organization according to perceptions of teachers who officiate in primary schools was analyzed. The
sample of this research consisted of 258 teachers who officiate in public primary schools in Yakutiye, Erzurum that
subordinated to Ministry of Education in 2013-2014 educational years old. As data collection tools in research,
““Organizational Climate Scale’’” and ““Transformational Leadership Survey’’” was used. In this descriptive
research ,while analyzing the data was profited from standard deviation ,average, Pearson Product-Moment
Correlation and multiple linear regression. Results of research showed that the transformational leadership roles of
school administrators and climate of organization has a moderately significant correlation. The results of regression
analysis predicted idealized effect, being inspiration and individualized concern sides of transformational leadership
and supportive administrator behaviour side of climate of organization positively and meaningfully. School
administrators’ imperious behaviours and teachers’ unconcerned behaviours sides of climate of organization
predicted being inspiration side of transformational leadership. The results of research was discussed depending on
improve climate of organization in schools and transformational leadership behaviours of school administrators.

Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı: 3, 337 - 359, 01.09.2015

Öz

Bu araştırmada, ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmen algılarına göre, örgüt iklimi ile okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili Yakutiye ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan 258 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Örgütsel İklim Ölçeği” ile “Dönüşümcü Liderlik Anketi” kullanılmıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin çözümlenmesinde standart sapma, ortalama, Pearson Momentler Çarpım korelasyonu ve çoklu doğrusal regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ile örgüt iklimi arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçları, dönüşümcü liderliğin idealleştirilmiş etki, esin kaynağı olma, bireyselleştirilmiş ilgi boyutlarının örgüt ikliminin destekleyici müdür davranışları boyutunu pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir. Örgüt ikliminin emredici müdür davranışları ve umursamaz öğretmen davranışları boyutları dönüşümcü liderliğin esin kaynağı olma boyutu tarafından yordandığını göstermiştir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA99YV22KZ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet AYIK Bu kişi benim


Okan DİŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
AYIK, A., & DİŞ, O. (2015). Analysis of the Relationship Between the Organizational Climate and Transformational Leadership Roles of the School Administrators. Journal of Theoretical Educational Science, 8(3), 337-359.