PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of the Relationship Between the Social Skills and Internet Addiction of Preschool Teachers

Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı: 3, 380 - 396, 01.09.2015

Öz

The purpose of this study is to reveal whether social skill levels of preschool teachers have a predictor
effect on the internet addiction or not. The sample group of the study consists of 150 teachers rendering service in
kindergarten classes at primary schools of Denizli Provincial Directorate for National Education, as well as
independent kindergartens and practice kindergartens. In the study, Social Skills Inventory (SSI) was used to measure
the social skill levels of teachers and Internet Addiction Scale (IAS) was used to measure their internet addiction.
According to results, there is a significant relationship between the internet addiction levels of teachers and all the
subscale levels of social skills. According to this result, as level of one of the subscales of social skills increases, the
internet addiction decreases and as the social skill level decreases, the internet addiction level increases. In addition,
the internet addictions of preschool teachers are predicted by the social sensitivity skills, which are among the social
skills, at most. They are followed by social control, emotional control and emotional expressivity.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerileri ve İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı: 3, 380 - 396, 01.09.2015

Öz

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin sosyal becerilerinin, internet bağımlılıkları üzerindeki yordayıcı etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu, Denizli il Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokulların anasınıflarında, bağımsız anaokullarında ve uygulama anaokullarında görev yapan 150 okul öncesi eğitim öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak, Riggio tarafından 1986 yılında geliştirilen ve Yüksel (1998) tarafından Türkçe'ye uyarlanan, Sosyal Beceri Envanteri (SBE); Young (1996) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlama çalışması Bayraktar tarafından 2001 yılında yapılan İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde Basit Doğrusal Regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin sosyal becerileri ile internet bağımlılıkları arasında olumsuz yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin sosyal duyarlılık, sosyal kontrol, duyuşsal kontrol ve duyuşsal anlatımcılık becerileri internet bağımlılıklarını anlamlı biçimde yordamaktadır. Sosyal anlatımcılık ve duyuşsal duyarlık becerileri ise internet bağımlılıklarını anlamlı düzeyde yordamamaktadır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA29BU66DF
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hülya Gülay OGELMAN Bu kişi benim


Özlem KÖRÜKÇÜ Bu kişi benim


Hande GÜNGÖR Bu kişi benim


Gökhan KÖRÜKÇÜ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
OGELMAN, H. G., KÖRÜKÇÜ, Ö., GÜNGÖR, H., KÖRÜKÇÜ, G. (2015). Examination of the Relationship Between the Social Skills and Internet Addiction of Preschool Teachers. Journal of Theoretical Educational Science, 8(3), 380-396.