PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Information Literacy Level of Vocational School and Technical School Students

Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı: 3, 421 - 436, 01.09.2015

Öz

In 21.century it is necessary to gain new literacies and skills with focusing on learning. The skills can
be exampled as career, technology and innovation and literacies as information, technology, culture and media. In
this connection, the aim of this study is to examine vocational and technical high school students’ level of
information literacy. The screening model is used. Information literacy scale is used for data collection. From 11th
class 176 students from vocational and technical high schools’ departments of information technologies, accounting,
child development, justice / clerkship, food and beverage services are participated in study, and they were selected by
appropriate sampling method from Ankara province. For analyzes of collected data, descriptive analyzes were
conducted according to the values of mean and standard deviation, the t-test and analysis of variance were used for
comparison. At the end of study it is stated that the frequency of information literacy level os vocational school
students’ is “often” ( x =3.86). A meaningful difference is not found according to gender. As a result of the analysis
in order to determine whether there are differences in terms of sections in the part of the students' access to
information there was a significant difference between students – departments of information technology, accounting
and food and beverage service. Also there was a significant difference about dimension of ethical and legal
regulations for using information between students-departments of information Technologies, justice / clerkship and
food/beverage and between the students section It can be suggested that some qualitative and quantitative researches
about different types of literacy at various vocational and technical education high schools can be useful.

Meslek Lisesi ve Teknik Lise Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri

Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı: 3, 421 - 436, 01.09.2015

Öz

21. yüzyıl, öğrenmeyi merkeze alarak yeni becerileri ve okuryazarlıkları zorunlu kılmaktadır. Bu beceriler yenilikçilik, teknoloji ve kariyer gibi beceriler olarak, okuryazarlıklar ise bilgi, teknoloji, kültür ve medya gibi okuryazarlıklar biçiminde sıralanabilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, mesleki ve teknik eğitim lisesi öğrencilerinin bilgi okuryazarlık düzeyini incelemektir. Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak bilgi okuryazarlık ölçeğinden yararlanılmıştır. Çalışmaya Ankara ilinden uygun örnekleme yöntemiyle seçilen meslek lisesi ve teknik lisedeki bilişim teknolojileri, muhasebe, çocuk gelişimi, adalet/zabıt kâtipliği ve yiyecek içecek hizmetleri bölümlerinin 11. sınıfında okuyan toplam 176 öğrenci katılmıştır. Toplanan verilerin analizlerinde frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerlerine göre betimsel analizler yapılmış, karşılaştırmalarda ise t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, meslek lisesi öğrencilerinin bilgi okuryazarlığının “çoğu zaman” (=3.86) düzeyinde olduğu bulunmuştur. Cinsiyet açısından yapılan karşılaştırmada anlamlı bir farlılık bulunamamıştır. Okunulan bölümler açısından fark olup olmadığını belirlemek için yapılan analiz sonucunda ise bilgiye erişme boyutunda bilişim teknolojileri ve muhasebe bölümü öğrencilerinin yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bunun yanında bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeler boyutunda da bilişim teknolojileri ve adalet/zabıt kâtipliği bölümü öğrencileriyle yiyecek içecek bölümü öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Çeşitli okuryazarlık türleri konusunda ve farklı mesleki ve teknik eğitim liselerinin çeşitli bölümlerinin katılımıyla nitel ve nicel araştırmaların yapılmasının yararlı olacağı önerilebilir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA75FT58TN
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halük ÜNSAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ÜNSAL, H. (2015). The Information Literacy Level of Vocational School and Technical School Students. Journal of Theoretical Educational Science, 8(3), 421-436.