PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Problems of Turkish Students Studying at Universities of Kyrgyzstan

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 426 - 440, 01.09.2016

Öz

This study aims to determine problems encountered by Turkish students studying at universities of Kyrgyzstan. This is a qualitative, single case study. Participants were 20 students studying at Kyrgyzstan-Turkey Manas University, who were selected through maximum variation sampling In this study, data were obtained through semi-structured interviews Descriptive analysis was carried out to analyze the data. Data obtained from interviews were coded and analyzed in detail. The significant findings of this study revealed that students mostly encountered problems related to communication and bribery during the first days in Kyrgyzstan Among the main problems related to education, an education system, which is based upon rote learning, insufficient language instruction and course materials at preparatory classes were listed.

Kırgızistan Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türkiye Vatandaşı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 426 - 440, 01.09.2016

Öz

Araştırmanın amacı, Kırgızistan üniversitelerinde öğrenim gören Türkiye vatandaşı öğrencilerin karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Nitel bir araştırma olan bu çalışma, durum çalışmasının tek durum yaklaşımı kullanılarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden görüşmeyi kabul eden 20 öğrenci oluşturmuştur. Grubun oluşturulmasında amaçlı örnekleme tekniklerinden maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmada veriler, görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Görüşme formlarından elde edilen veriler kodlanarak ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bazı önemli bulgular ise şunlardır: Kırgızistan’a geldikleri ilk günlerde öğrencilerin en fazla iletişim (dil) sorunu yaşadığı ve polislerin sık sık durdurup rüşvet istemeleri problemi ile karşılaştığı görülmüştür. Eğitimle ilgili temel sorunlar arasında “ezberle ve geç” olarak belirttikleri ezbere dayalı öğretimin gerçekleştirilmesi, hazırlık sınıfında dil eğitiminin yeterli verilememesi, derslerle ilgili yeterli kaynak olmaması sıralanmıştır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA23MM86YY
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Asım ARI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ARI, A. (2016). The Problems of Turkish Students Studying at Universities of Kyrgyzstan. Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 426-440.