Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları

Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 1, 274 - 297, 31.01.2019
https://doi.org/10.30831/akukeg.435487

Öz

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin geliştirdikleri metaforlardan yola çıkarak mesleki çalışmalar hakkındaki öğretmen görüşlerini belirlemektir. Mesleki çalışmalar, öğretmenler arasında seminer dönemi diye adlandırılan, haziran ve eylül aylarında ikişer haftalık periyotlarla düzenlenen çalışmalardır. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemine uygun olarak tasarlanan betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya İli Muratpaşa İlçesi’nde görev yapmakta olan 150 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Mesleki Çalışmalara Yönelik Öğretmen Metaforları Formu” aracılığıyla toplanmıştır. İçerik analizine tabi tutulan veriler “uygulanan mesleki çalışmalar” ve “ideal mesleki çalışmalar” diye iki kategoriye ayrılmıştır. Bu kategorilerden “uygulanan mesleki çalışmalar” kategorisi kendi içinde on temada, “ideal mesleki çalışmalar” kategorisi de kendi içinde dokuz temada gruplandırılmıştır. Öğretmenlerin çok büyük bir bölümü uygulanan mesleki çalışmalara yönelik olumsuz metafor geliştirirken; çok büyük bir bölümü de ideal mesleki çalışmalara yönelik olumlu metaforlar geliştirmişlerdir. “Uygulanan mesleki çalışmalar” kategorisinde, “sonuç doğurmayan eylemler olarak mesleki çalışmalar” ve “boşa geçen zaman olarak mesleki çalışmalar” temaları; “ideal mesleki çalışmalar” kategorisin de ise, “fayda veren eylemler olarak ideal mesleki çalışmalar” ve “öğretici olarak ideal mesleki çalışmalar” temaları en çok metafor üretilen temalar olmuştur.  

Kaynakça

 • Althusser, L. (2016). İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları. (A. Tümertekin, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Aslan, M. (2015). Türkiye milli eğitim sistemindeki değişmeler ışığında “hizmet içi eğitim”. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2013). Organizasyonları yeniden yapılandırmak. (A. Aypay & A. Tanrıöğen, Çev.). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Büyükcan, Y. (2008). İlkögretim okullarındaki hizmet içi eğitim seminerlerinin öğretmenlere yararlılığı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Can, N. (2004). Öğretmenlerin geliştirilmesi ve etkili öğretmen davranışları, Soysal Bilimler Dergisi, 16, 103-109.
 • Cerit, Y. (2004). Küreselleşmenin eğitimsel etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(9), 47-63.
 • Çelikten, M. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı e-hizmet içi eğitim uygulamalarında öğretmen görüşlerine göre karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Demirkol, M. (2004). İlköğretim okullarında öğretmenlere yönelik okul-temelli hizmetiçi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
 • Dinçer, M., (2003). Eğitimin toplumsal değişme sürecindeki gücü. Ege Eğitim Dergisi, 3(1), 102-112.
 • Direk, A. (2012). İlköğretim okullarında düzenlenen mesleki çalışma uygulamalarına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri, algı ve beklentileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bolu.
 • Gökyer, N., (2012). Öğretmenlerin hizmet içi eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve öncelikli ihtiyaç duydukları konular. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 162, 234-265.
 • Gülmez İşler, S. (2004). Sınıf öğretmenlerine uygulanan hizmet içi eğitim programlarının etkililiğine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Gültekin, M, Çubukçu, Z., & Dal, S. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin eğitim öğretimle İlgili hizmet içi eğitim gereksinimleri, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 131-152.
 • Gültekin, M, & Çubukçu, Z. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitime ilişkin görüşleri, Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 185-201.
 • Günbayı, İ., & Taşdöğen, B. (2012). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin hizmet içi eğitim programları üzerine görüşleri: bir durum çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1(3), 87-117.
 • Güneş, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarına katılmayı isteme ve istememe nedenleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Hoskins, B., & Fredriksson, U., (2008). Learning to Learn: What is it and can it be measured?, Luxembourg: European Communities.
 • İnam, A. (2014, Aralık 28). Öğrenmeyi öğrenme. http://www.phil.metu.edu.tr/ahmet-inam/ogrenme.htm sayfasından elde edilmiştir.
 • Lasi, H., & Kemper, H.G., (2014). Industry 4.0. Business & Information Systems Engineering, 4, 239-242.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. http://www.meb.gov.tr sayfasından elde edilmişitir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. http://www.meb.gov.tr sayfasından elde edilmişitir.
 • Morgan, D.L. (1997). Focus groups as qualitative research. California: SAGE.
 • Nemli, S., (2017). İlkokul öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarının etkililiğine yönelik görüşleri, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya.
 • Özden, Y. (2008). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özen, R. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarının etkilerine ilişkin görüşleri: Düzce ili örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 141-160.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme Yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Saka, F. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim etkinliklerinin meslek lisesi öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 83-95.
 • Sıcak, A. & Parmaksız, R. Ş. (2016). İlköğretim kurumlarındaki mesleki çalışmaların etkililiğinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 17-33.
 • Tezcan, M. (1997). Eğitim sosyolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayinlari No: 150.
 • Tok, T.N. & Tok, Ş. (2009). Opinions of teachers on effectiveness of IST programs. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 124–128.
 • Turgut, S. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının saptanması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Burdur.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Metaphoric Beliefs of Teachers about Occupational Practices

Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 1, 274 - 297, 31.01.2019
https://doi.org/10.30831/akukeg.435487

Öz

The aim of this study was to examine the beliefs of teachers about occupational practices through the metaphors they developed. The occupational practices, mostly experienced in their own schools, held in September and June annually. The study was designed as a descriptive quantitative research comprising of 150 teachers. The research data was collected from those teachers of Muratpaşa district of Antalya through “Metaphors Teachers Survey Towards the Occupational Practices” developed by researchers. Data applied content analysis was divided into two categories “occupational practices” and “ideal occupational practices”. Occupational practices period grouped into ten themes and ideal occupational practices grouped into nine themes. The important findings of study are that nearly all of the teachers have generated negative metaphors about the occupational practices and nearly all of the teachers have generated positive metaphors about the ideal occupational practices. The theme of “occupational practices as a wasted time and fruitless actions” has been the mostly observed metaphor theme and The theme of “ideal occupational practices as instructive actions and benefit-providing actions” has been the mostly observed metaphor theme.

Kaynakça

 • Althusser, L. (2016). İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları. (A. Tümertekin, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Aslan, M. (2015). Türkiye milli eğitim sistemindeki değişmeler ışığında “hizmet içi eğitim”. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2013). Organizasyonları yeniden yapılandırmak. (A. Aypay & A. Tanrıöğen, Çev.). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Büyükcan, Y. (2008). İlkögretim okullarındaki hizmet içi eğitim seminerlerinin öğretmenlere yararlılığı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Can, N. (2004). Öğretmenlerin geliştirilmesi ve etkili öğretmen davranışları, Soysal Bilimler Dergisi, 16, 103-109.
 • Cerit, Y. (2004). Küreselleşmenin eğitimsel etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(9), 47-63.
 • Çelikten, M. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı e-hizmet içi eğitim uygulamalarında öğretmen görüşlerine göre karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Demirkol, M. (2004). İlköğretim okullarında öğretmenlere yönelik okul-temelli hizmetiçi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
 • Dinçer, M., (2003). Eğitimin toplumsal değişme sürecindeki gücü. Ege Eğitim Dergisi, 3(1), 102-112.
 • Direk, A. (2012). İlköğretim okullarında düzenlenen mesleki çalışma uygulamalarına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri, algı ve beklentileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bolu.
 • Gökyer, N., (2012). Öğretmenlerin hizmet içi eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve öncelikli ihtiyaç duydukları konular. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 162, 234-265.
 • Gülmez İşler, S. (2004). Sınıf öğretmenlerine uygulanan hizmet içi eğitim programlarının etkililiğine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Gültekin, M, Çubukçu, Z., & Dal, S. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin eğitim öğretimle İlgili hizmet içi eğitim gereksinimleri, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 131-152.
 • Gültekin, M, & Çubukçu, Z. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitime ilişkin görüşleri, Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 185-201.
 • Günbayı, İ., & Taşdöğen, B. (2012). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin hizmet içi eğitim programları üzerine görüşleri: bir durum çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1(3), 87-117.
 • Güneş, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarına katılmayı isteme ve istememe nedenleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Hoskins, B., & Fredriksson, U., (2008). Learning to Learn: What is it and can it be measured?, Luxembourg: European Communities.
 • İnam, A. (2014, Aralık 28). Öğrenmeyi öğrenme. http://www.phil.metu.edu.tr/ahmet-inam/ogrenme.htm sayfasından elde edilmiştir.
 • Lasi, H., & Kemper, H.G., (2014). Industry 4.0. Business & Information Systems Engineering, 4, 239-242.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. http://www.meb.gov.tr sayfasından elde edilmişitir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. http://www.meb.gov.tr sayfasından elde edilmişitir.
 • Morgan, D.L. (1997). Focus groups as qualitative research. California: SAGE.
 • Nemli, S., (2017). İlkokul öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarının etkililiğine yönelik görüşleri, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya.
 • Özden, Y. (2008). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özen, R. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarının etkilerine ilişkin görüşleri: Düzce ili örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 141-160.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme Yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Saka, F. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim etkinliklerinin meslek lisesi öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 83-95.
 • Sıcak, A. & Parmaksız, R. Ş. (2016). İlköğretim kurumlarındaki mesleki çalışmaların etkililiğinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 17-33.
 • Tezcan, M. (1997). Eğitim sosyolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayinlari No: 150.
 • Tok, T.N. & Tok, Ş. (2009). Opinions of teachers on effectiveness of IST programs. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 124–128.
 • Turgut, S. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının saptanması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Burdur.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf TÜRKER
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-4276-6648
Türkiye


Türkay Nuri TOK (Sorumlu Yazar)
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2569-0576
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Başvuru Tarihi 21 Haziran 2018
Kabul Tarihi 3 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg435487, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, number = {1}, pages = {274 - 297}, doi = {10.30831/akukeg.435487}, title = {Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları}, key = {cite}, author = {Türker, Yusuf and Tok, Türkay Nuri} }
APA Türker, Y. & Tok, T. N. (2019). Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları . Journal of Theoretical Educational Science , 12 (1) , 274-297 . DOI: 10.30831/akukeg.435487
MLA Türker, Y. , Tok, T. N. "Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları" . Journal of Theoretical Educational Science 12 (2019 ): 274-297 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/42532/435487>
Chicago Türker, Y. , Tok, T. N. "Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları". Journal of Theoretical Educational Science 12 (2019 ): 274-297
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları AU - Yusuf Türker , Türkay Nuri Tok Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.435487 DO - 10.30831/akukeg.435487 T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 274 EP - 297 VL - 12 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.435487 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.435487 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları %A Yusuf Türker , Türkay Nuri Tok %T Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları %D 2019 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.435487 %U 10.30831/akukeg.435487
ISNAD Türker, Yusuf , Tok, Türkay Nuri . "Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları". Journal of Theoretical Educational Science 12 / 1 (Ocak 2019): 274-297 . https://doi.org/10.30831/akukeg.435487
AMA Türker Y. , Tok T. N. Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları. Journal of Theoretical Educational Science. 2019; 12(1): 274-297.
Vancouver Türker Y. , Tok T. N. Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları. Journal of Theoretical Educational Science. 2019; 12(1): 274-297.
IEEE Y. Türker ve T. N. Tok , "Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalara İlişkin Metaforik Algıları", Journal of Theoretical Educational Science, c. 12, sayı. 1, ss. 274-297, Oca. 2019, doi:10.30831/akukeg.435487

Cited By