Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 1124 - 1141 2019-07-31

Orta Eğitim Kademesindeki Öğretmen ve Öğrencilerin Şiddet Algılarının Kırsaldaki Görünürlüğü
Rural Visibility of Teachers and Students of Violence of Secondary Education Levels

Gönül ŞENER [1]


Son yıllarda ülkemizde görünürlük düzeyinde meydana gelen artışla birlikte özellikle okullarda kaygı verici bir hal alan şiddet olayları üzerinde konuşmayı, düşünmeyi, araştırmayı zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan araştırma ile kırsal alanda yer alan orta eğitim kademesinde görev yapan öğretmenler ile bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin şiddet algıları metaforlar aracılığıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda öğrencilere “Şiddet…………..gibidir”  “Çünkü…….…….” ifadelerini içeren boş soru formları verilerek, katılımcıların boş soru formlarını doldurmaları istenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ ili Palu ilçesinde öğrenim gören altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencileri ile bu okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak metafor kullanılmıştır. Verilerin analizi ise içerik analizi çerçevesinde yürütülmüştür. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yarı yapılandırılmış forma verdikleri cevaplar incelenmiş ve metafor listesi oluşturulmuştur. Çözümlemeler bu liste üzerinden yapılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrenci algılarına ilişkin görüşlerin daha çok agresif insan, korku ve zor kullanma temalarında toplandığı, buna karşın, bağımlılık yaratan alışkanlık temasına ilişkin görüşlerin daha az tekrarlandığı görülmüştür. Öğretmen algılarına ilişkin görüşlerin ise daha çok agresif insan, doğal afet ve kayboluş temalarında toplandığı, zor kullanma ve hakaret temasına ilişkin görüşlerin ise daha az tekrarlandığı görülmüştür.

In recent years, with the increase in the visibility level in our country, it is obligatory to talk, think and research on the violent events which are especially alarming in schools. With research in this direction, violence perceptions of the teachers working in primary and secondary schools in rural areas and students in these schools were tried to be determined through metaphors. In this context, students were asked to fill empty questionnaires of the participants by giving blank questionnaires including "Violence ............", "Because ........". The study group of the study consisted of the sixth, seventh and eighth grade students who were educated in the Palu district of Elazığ province and the teachers working in these schools. The research is based on qualitative research methods. Metaphor was used as data collection tool. The analysis of the data was conducted within the context of content analysis. The responses of students and teachers to the semi-structured form were examined and a metaforest list was created. The resolutions were made on this list. As a result of the research; it was seen that opinions on student perceptions were collected more aggressively on the themes of aggressive human, fear and intimidation while the views on addictive habitual contact were less repeated. Opinions on teacher perceptions were more aggressive in terms of people, natural disasters and disappearances, while opinions on the theme of abuse and insult were less frequent. 

 • Ayan, S. (2007). Aile içinde şiddete uğrayan çocukların saldırganlık eğilimleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 206-214.
 • Bakıcı, Y. (2012). Kültür ve medeniyet şehri Palu. Elazığ: Güntek Matbaa.
 • Chen, J. & Astor, R. A. (2009). Students’ reports of violence against teachers in taiwanese schools. Journal of School Violence, 8, 2-17.
 • Clarken, R. H. (1997). Five metaphors for educators. (ERIC Document Reproduction Service No. ED407408).
 • Cornelissen, J. P., Oswick, C., Christensen, L T., & Phillips, N. (2008). Metaphor in organizational research: context, modalities and implications for research introduction. Organization Studies, 29(7), 8-22.
 • Çetiner. G. Ş. (2006). Aile içi şiddet yaşayan kadınlarda cinsel sorunlar ve intihar olasılığı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Çınkır, Ş. (2006). Okullarda zorbalık türleri, etkileri ve önlenmesi. 1. Şiddet ve Okul Sempozyumu, İstanbul.
 • Deveci, H., Karadağ, R. & Yılmaz, F. (2008). İlköğretim öğrencilerinin şiddet algıları. Electronic Journal of Social Sciences, 24(7), 351-368.
 • Gamsız Bilgin, N., Toros, F., Çamdeviren, H. & Şaşmaz, T. (2004). Okullarda fiziksel ve sözel şiddete maruz kalan çocukların sosyodemografik özellikleri: prevalans çalışması, Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 1, 25–30.
 • Girmen, P. (2007). İlköğretim öğrencilerinin konuşma yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Işık, H. (2006). Çocuk suçluluğu ve okullar ile ilişkisi. 1. Şiddet ve Okul Sempozyumu, İstanbul.
 • Kale, N. (2004). Etik sorunsallar ve eğitim. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Kartal, H. (2009). Öğretmen adaylarının uygulama okullarındaki zorbalıkla ilgili değerlendirmeleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1).
 • Kızmaz, Z. (2006). Okullardaki şiddet davranışının kaynakları üzerine kuramsal bir yaklaşım. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 1(30), 47–70.
 • Küçükturan, G. & Akbaba Altun, S. (2006). Okul öncesi dönem çocuklarına uygulanan şiddetin değerlendirilmesi. 1. Şiddet ve Okul Sempozyumu, İstanbul.
 • Mertoğlu, M. (2008). İstanbul’da yoğun göç alan bölgelerdeki ilköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticilere verilen eğitimin, şiddet algılarına ve tutumlarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publication
 • Özgür, G., Yörükoğlu, G. & Baysan Arabacı, L. (2011). Lise öğrencilerinin şiddet algıları, şiddet eğilim düzeyleri ve etkileyen faktörler. Journal of Psychiatric Nursing, 2(2), 53-60.
 • Özönder, C. (2005). İlköğretim okullarının 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin “okulda şiddet” ve “taciz” kavramlarına ilişkin kavramsallaştırmaları http://www.turkegitimsen.org.tr/lib_basili/72.pdf adresinden 17.11.2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Saban, A., Koçbekir, B. N. & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461-522.
 • Sezgin, F. & Özok, D. (2006). Okulda şiddet olgusunun W. Glasser’in seçim kuramına göre açıklanması. 1. Şiddet ve Okul Sempozyumu, İstanbul.
 • Taktak, N. (2007). İlköğretim kurumlarında “şiddet” (6. ,7.ve 8. Sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Terzi, Ş. (2007). Okullarda yaşanan şiddet önleyici bir yaklaşım: kendini toparlama gücü. Aile ve Toplum Dergisi, 12(3).
 • Totan, T. (2007). Okulda zorbalığı önlemede eğitimcilere ve ebeveynlere öneriler. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 190 - 202.
 • Usta, A. (2009). Etnik şiddet olgusu üzerine sosyo-psikolojik bir değerlendirme. Polis Bilimleri Dergisi, 11(2), 87-106.
 • Uysal, A. (2003). Şiddet karşıtı programlı eğitimin örgencilerin çatışma çözümleri, şiddet eğilimleri ve davranışlarına yansıması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Yalçın, M., & Erginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar. Journal of Teacher Education and Educators, 1(2), 229-256.
 • Yatmaz, A. (2009). Orta dereceli mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenci algılarına göre, öğrencilerin şiddet eğilimlerinin nedenleri: nitel bir araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3212-7703
Yazar: Gönül ŞENER (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg475912, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {1124 - 1141}, doi = {10.30831/akukeg.475912}, title = {Orta Eğitim Kademesindeki Öğretmen ve Öğrencilerin Şiddet Algılarının Kırsaldaki Görünürlüğü}, key = {cite}, author = {ŞENER, Gönül} }
APA ŞENER, G . (2019). Orta Eğitim Kademesindeki Öğretmen ve Öğrencilerin Şiddet Algılarının Kırsaldaki Görünürlüğü. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 12 (3) , 1124-1141 . DOI: 10.30831/akukeg.475912
MLA ŞENER, G . "Orta Eğitim Kademesindeki Öğretmen ve Öğrencilerin Şiddet Algılarının Kırsaldaki Görünürlüğü". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019 ): 1124-1141 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/46293/475912>
Chicago ŞENER, G . "Orta Eğitim Kademesindeki Öğretmen ve Öğrencilerin Şiddet Algılarının Kırsaldaki Görünürlüğü". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019 ): 1124-1141
RIS TY - JOUR T1 - Orta Eğitim Kademesindeki Öğretmen ve Öğrencilerin Şiddet Algılarının Kırsaldaki Görünürlüğü AU - Gönül ŞENER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.475912 DO - 10.30831/akukeg.475912 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1124 EP - 1141 VL - 12 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.475912 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.475912 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Orta Eğitim Kademesindeki Öğretmen ve Öğrencilerin Şiddet Algılarının Kırsaldaki Görünürlüğü %A Gönül ŞENER %T Orta Eğitim Kademesindeki Öğretmen ve Öğrencilerin Şiddet Algılarının Kırsaldaki Görünürlüğü %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 3 %R doi: 10.30831/akukeg.475912 %U 10.30831/akukeg.475912
ISNAD ŞENER, Gönül . "Orta Eğitim Kademesindeki Öğretmen ve Öğrencilerin Şiddet Algılarının Kırsaldaki Görünürlüğü". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 3 (Temmuz 2019): 1124-1141 . https://doi.org/10.30831/akukeg.475912
AMA ŞENER G . Orta Eğitim Kademesindeki Öğretmen ve Öğrencilerin Şiddet Algılarının Kırsaldaki Görünürlüğü. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(3): 1124-1141.
Vancouver ŞENER G . Orta Eğitim Kademesindeki Öğretmen ve Öğrencilerin Şiddet Algılarının Kırsaldaki Görünürlüğü. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(3): 1141-1124.