Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 232 - 250 2020-01-09

İzlenim Yönetimi Taktikleri Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
An Examination on the Opinions of Teachers Regarding the Use of Impression Management Tactics

Fatih BOZBAYINDIR [1]


Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin izlenim yönetimi taktikleri kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Gaziantep’teki ortaokullarda görev yapan 13 öğretmen oluşturmuştur.Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İki araştırmacı tarafından yapılan kodlama sonucunda, kodlayıcılar arası görüş birliği 0.93 olarak hesaplanmıştır. Analizlerden elde edilen bulgulara göre, öğretmenler okul ortamında çeşitli izlenim yönetimi taktikleri kullanmaktadırlar. Öğretmenlerin izlenim yönetimi taktikleri kullanımı duruma ve kişiye göre değişiklik göstermektedir. İzlenim yönetimi taktikleri ile ilgili öğretmen görüşleri, kendini acındırma, niteliklerini tanıtma, kendini sevdirme, örnek birey olma, farklılıklara saygı, kendi önemini zorla fark ettirme ve görevlendirmelerden kaçınma” olmak üzere toplam yedi alt tema altında toplanmıştır. Öğretmenler bir işi başaracaklarına ilişkin izlenim oluşturma, yetersiz görünmekten kaçınma, arkadaşlık ilişkilerine önem verme ve mesai saatleri dışında da verilen görevlerde yer alarak örnek çalışan olma ile ilgili görüş belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin duruma ve kişiye göre farklı taktikler kullanarak çevrelerindeki bireyler üzerinde istenilen izlenimleri oluşturma ve kendileriyle ilgili oluşan izlenimleri yönetmek için çaba gösterdikleri belirlenmiştir. Kendilerine, öğrencilere ve uzun vadede tüm topluma yeni bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılmasında önemli rol ve sorumluluklar üstlenen öğretmenlerin, sergiledikleri tutum ve davranışlarıyla çevrelerindeki bireyler üzerinde olumlu bir izlenim oluşturmaları gerekmektedir.

The purpose of this study was to examine the opinions of teachers regarding the use of impression management tactics. Phenomenological pattern from qualitative research patterns was used in this study. The study group was comprised of 13 teachers working at the secondary schools in the province of Gaziantep during the 2017-2018 academic year. Semi-structured interview form was used in the study for data acquisition. The data were analyzed via content analysis method. The agreement between coders was calculated as 0.93 following the coding by two researchers. Based on the findings obtained from the analyses, teachers use different impression management tactics at school. The use of impression tactics among teachers varies from person to person. Teacher opinions on the use of impression management tactics were classified under a total of seven sub-themes including supplication, self-promotion, ingratiation, exemplification, respect to differences, intimidation and avoiding assignments”. The teachers also expressed their opinions on constructing an impression that they will be successful at a task, avoiding considerations of incompetence, giving importance to friendly relations and being an exemplified employee by taking part in out of work hour tasks. It was determined as a result of the study that teachers use different tactics for generating the desired impression on others by using different tactics subject to cases and individuals and that they put in an effort to manage the impressions related with themselves. Teachers who take on important roles and responsibilities with regard to adding new knowledge, skills and values to themselves and students in the long run should generate a positive impression on individuals around them with their attitudes and behaviors.

 • Akdoğan, A. ve Aykan, E. (2008). İzlenim yönetimi taktikleri: Erciyes Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin izlenim yönetimi taktiklerini belirlemeye yönelik bir uygulama. Yönetim Dergisi, 19(60), 6-21.
 • Akgün, T. (2009). İzlenim yönetimi taktikleri ile iş performansı değerleme puanları arasındaki ilişki: Bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Alev, S. (2018). Öğretmenlerin genel öz yeterlilik algıları ile duygusal emek davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi: İzlenim yönetimi taktiklerinin aracılık rolü. Yayınlanmamış doktora tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Bolino, M. C. and Turnley, W. H. (1999). Measuring impression management in organizations: A scale development based on the Jones and Pittman taxonomy. Organizational Research Methods, 2(2), 187-206.
 • Bolino, M. C., Kacmar, K. M., Turnley, W. H. and Gilstrap, J. B. (2008). A multi-level review of impression management motives and behaviors. Journal of Management, 34, 1080-1109.
 • Caillouet, R. H. and Allen, M. W. (1996). Impression management strategies employees use when discussing their organization's public image. Journal of Public Relations Research, 8(4), 211-227.
 • Crane, E. and Crane F. G. (2002). Usage and effectiveness of impression management strategies in organizational settings. Journal of Group Psychotherapy Psychodrama and Sociometry, 55,25-34.
 • Christensen, L.B., Johnson, R.B. ve Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. A. Aypay. (Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. V. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. M. Bütün ve S.B. Demir. (Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çetin, F. ve Basım H.N. (2010). İzlenim yönetimi taktiklerinde öz yeterlilik algısının rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (35), 255-269.
 • Demir, K. (2002). Türkiye’deki resmi ve özel lise öğretmenlerinin izlenim yönetimi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, K. (2003). Türkiye’deki resmi ve özel lise öğretmenlerinin izlenim yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33, 82-107.
 • Demiral, Ö. (2013). İzlenim yönetimi taktiklerinin örgütsel sonuçlara etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Doğan, S. ve Kılıç, S. (2009). Örgütlerde izlenim yönetimi davranışı üzerine kavramsal bir inceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 53-83.
 • Drory, A. and Zaidman, N. (2007). Impression management behavior: Effects of the organizational system. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 290-308.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ellis, A. P., West, B. J., Ryan, A. M. and DeShon, R. P. (2002). The use of impression management tactics in structured interviews: A function of question type? Journal of Applied Psychology, 87(6), 1200-1208.
 • Erdem, F. S. (2008). Organizasyonlarda lider-üye etkileşiminin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkilerinde, izlenim yönetimi davranışının rolü: Kayseri’de hizmet sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Gardner, W. L. and Martinko, M. J. (1988). Impression management in organizations. Journal of Management, 14(2), 321-338.
 • Gilmore, D. C., Stevens, C. K., Harrell-Cook, G. and Ferris, G. R. (1999). Impression management tactics. In R. W. Eder & M. M. Harris (Eds.), The Employment Interview Handbook. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Gwal, R. (2015). Tactics of impression management: Relative success on workplace relationship. International Journal of Indian Psychology, 2(2), 37-44.
 • Harris, K. J., Kacmar, K. M., Zivnuska, S. and Shaw, J. D. (2007). The impact of political skill on impression management effectiveness. Journal of Applied Psychology, 92(1), 278.
 • Higgins, C. A., Judge, T. A. and Ferris, G. R. (2003). Influence tactics and work outcomes: A meta‐analysis. Journal of Organizational Behavior, 24(1), 89-106.
 • Jaja, S. A. (2003). Impression management metaphors: An agenda for the 21. century African industrial managers. Management Research News, 26(12), 73-94.
 • Kacmar, K. M. and Carlson, D. S. (1994). Using impression management in women’s job search processes, American Behavioural Scientist, 37(5), 682-697.
 • Kacmar, K. M. and Carlson, D. S. (1999). Effectiveness of impression management tactics across human resource situations. Journal of Applied Social Psychology, 29(6), 1293-1311.
 • Kacmar, K. M., Harris, K. J. and Nagy, B. G. (2007). Further validation of the Bolino and Turnley impression management scale. Journal of Behavioral and Applied Management, 9(1), 16-32.
 • Kasar, A. (2011). Örgüt içi kişilerarası iletişimde ikna ve izlenim yönetimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Khadyr, A. (2016). Extrinsic motivation orientation аs a predictor of impression management among academics in Istanbul, Turkey. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Lai, J. Y., Lam, L. W. and Liu, Y. (2010). Do you really need help? A study of employee supplication and job performance in China. Asia Pacific Journal of Management, 27(3), 541-559.
 • Leary, M. R. (1996). Self-Presentation, Impression Management and Interpersonal Behaviour. Oxford: Westview Press.
 • Leary, M. R. and Kowalski, R. M. (1990). Impression management: A literature review and two-component model. Psychological Bulletin, 107(1), 34-47.
 • Liden, R. C. and Mitchell, T. R. (1988). Ingratiatory behaviors in organizational settings. Academy of Management Review, 13(4), 572-587.
 • Lievens, F. and Peeters, H. (2008). Interviewer’s sensitivity to impression management tactics in structured interviews. European Journal of Psychological Assessment, 24(3), 174-180.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi. S.A. Altun ve A. Ersoy (Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Mohamed, A. A., Gardner, W. L. and Paolillo, J. G. (1999). A taxonomy of organizational impression management tactics. Journal of Competitiveness Studies, 7(1), 108-130.
 • Oğuzhan, T. (2015). Algılanan etik iklim boyutları, lider üye etkileşimi ve öz kendilik değerlendirmesinin izlenim yönetimi taktikleri kullanımı üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Kara Harp Okulu, Ankara.
 • Oğuzhan, T. ve Sığrı, Ü. (2014). Eğitim örgütlerinde izlenim yönetimi taktiklerinin kullanımına etik iklim tipinin etkisinde lider üye etkileşiminin aracılık rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 355-379.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. M. Bütün ve S.B. Demir (Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ralston, S. M. and Kirkwood, W. G. (1999). The trouble with applicant impression management. Journal of Business and Technical Communication, 13(2), 190-207.
 • Rosenfeld, P. and Giacalone, R. A. (1991). From extreme to mainstream: applied ımpression management in organizations. Applied Impression Management: How Image Making Affects Managerial Decisions, 3-12. Sage Publications.
 • Rosenfeld, P., Giacalone R. A. and Riordan C. (1995). Impression management in organization. New York: Routhledge.
 • Schütz, A. (1998). Assertive, offensive, protective, and defensive styles of self presentation: A taxonomy. The Journal of Psychology, 132(6), 611-628.
 • Shoko, S. and Dzimiri, W. (2018). Impression management tactics employed by primary school heads to influence management and leadership decisions in schools: A survey of two districts in Zimbabwe. Advances in Social Sciences Research Journal, 5(5), 252-261.
 • Singh, V. and Vinnicombe, S. (2001). Impression management, commitment and gender: Managing others' good opinions. European Management Journal, 19(2), 183-194.
 • Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation,7(17), 137-146.
 • Tabak, A., Basım, H.N., Tatar, İ. ve Çetin, F. (2010). İzlenim yönetimi taktiklerinde beş faktör kişilik özelliklerinin rolü: Savunma sanayinde bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 10(2), 539-557.
 • Tatar, İ. (2006). İzlenim yönetiminde kendilik algısı ve stres: Kara kuvvetlerinde bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tatar, S. (2013). İzlenim yönetimi davranışlarında kişilik özelliklerinin rolü: Konaklama işletmeleri çalışanlarına yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Teddlie, C. ve Tashakkiro, A. (2015). Karma yöntem araştırmalarının temelleri. S. B. Demir ve Y. Dede. (Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Teddlie, C. and Yu, F. (2007). Mixed methods sampling: A typology with examples. Journal of Mixed Methods Research,1(1), 77-100.
 • Tsai, W. C., Chen, C. C. and Chiu, S. F. (2005). Exploring boundaries of the effects of applicant impression management tactics in job interviews. Journal of Management, 31(1), 108-125.
 • Turan, E.Z. (2018). İzlenim yönetimi taktikleri, lider-üye etkileşimi ve örgütsel bağlılığın duygusal emek üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bayburt.
 • Türköz, T. (2010). Çalışanların öz liderlik algısının izlenim yönetimi taktiklerini kullanımlarına olan etkileri: Savunma sanayinde uygulamalı bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünaldı, S. (2005). Emniyet örgütü yöneticilerinin izlenim yönetimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Wayne, S. J. and Green, S. A. (1993). The effects of leader-member exchange on employee citizenship and impression management behavior. Human Relations, 46(12), 1431-1440.
 • Wayne, S. J. and Liden, R. C. (1995). Effects of impression management on performance ratings: A longitudinal study. Academy of Management Journal, 38(1), 232-260.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zaidman, N. and Drory, A. (2001). Upward impression management in the work place cross-cultural analysis. International Journal of Intercultural Relations, 25(6), 671-690.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5293-0955
Yazar: Fatih BOZBAYINDIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: University of Gaziantep, Nizip Faculty of Education
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg567225, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {232 - 250}, doi = {10.30831/akukeg.567225}, title = {An Examination on the Opinions of Teachers Regarding the Use of Impression Management Tactics}, key = {cite}, author = {BOZBAYINDIR, Fatih} }
APA BOZBAYINDIR, F . (2020). An Examination on the Opinions of Teachers Regarding the Use of Impression Management Tactics. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 13 (1) , 232-250 . DOI: 10.30831/akukeg.567225
MLA BOZBAYINDIR, F . "An Examination on the Opinions of Teachers Regarding the Use of Impression Management Tactics". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 (2020 ): 232-250 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/50135/567225>
Chicago BOZBAYINDIR, F . "An Examination on the Opinions of Teachers Regarding the Use of Impression Management Tactics". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 (2020 ): 232-250
RIS TY - JOUR T1 - An Examination on the Opinions of Teachers Regarding the Use of Impression Management Tactics AU - Fatih BOZBAYINDIR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30831/akukeg.567225 DO - 10.30831/akukeg.567225 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 232 EP - 250 VL - 13 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.567225 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.567225 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi An Examination on the Opinions of Teachers Regarding the Use of Impression Management Tactics %A Fatih BOZBAYINDIR %T An Examination on the Opinions of Teachers Regarding the Use of Impression Management Tactics %D 2020 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 13 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.567225 %U 10.30831/akukeg.567225
ISNAD BOZBAYINDIR, Fatih . "An Examination on the Opinions of Teachers Regarding the Use of Impression Management Tactics". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 / 1 (Ocak 2020): 232-250 . https://doi.org/10.30831/akukeg.567225
AMA BOZBAYINDIR F . An Examination on the Opinions of Teachers Regarding the Use of Impression Management Tactics. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2020; 13(1): 232-250.
Vancouver BOZBAYINDIR F . An Examination on the Opinions of Teachers Regarding the Use of Impression Management Tactics. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2020; 13(1): 250-232.