Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açıları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Örneği

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 2, 133 - 151, 31.12.2016

Öz

Muhasebe mesleği için gerekli nitelikli eleman ihtiyacının önemli bir bölümü ülkemizde meslek yüksekokulları tarafından karşılamaktadır. Meslek yüksekokullarının, işletme, muhasebe, muhasebe ve vergi uygulamaları bölümleri nitelikli muhasebe elemanı yetiştirilmesinde aktif görev alan bölümlerdir. Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokullarında muhasebe dersi alan öğrencilerin, muhasebe eğitimine bakış açılarını incelemektir. Araştırmada Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) meslek yüksekokulu öğrencilerinin muhasebeye bakış açıları ele alınmıştır. Öğrencilerin demografik yapısının belirlenmesi ve muhasebe ile ilgili görüşlerini tespit etmek için anket çalışması yapılmıştır. Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin, Çay, Bayat ve Şuhut meslek yüksekokullarında muhasebe dersi almakta olan ve daha önce almış olan öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Kolayda örneklem yöntemi ile tespit edilen 272 öğrencinin katıldığı anket çalışması, Mayıs 2014 tarihinde yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerin anket sorularına verdiği yanıtlar; Frekans Analizi, T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi teknikleri kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma bulguları öğrencilerin muhasebeye bakış açılarının %52’sinin olumlu, %24’ünün kararsız ve %24’ünün de olumsuz olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Abed, S. 2014. A Review of E-Accounting Education for Undergraduate Accounting Degrees. International Business Research, Vol. 7, No. 2; 2014; pp.113-119.
 • Atmaca M., ve Çoşgun N. 2014. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 4, ss.167-184, 2014.
 • Byrne, M. ve Flood, B. 2005. A Study of Accounting Students Motives, Expectations and Preparedness for Higher Education. Journal of Further and Higher Education, 29 (2), pp.111-124.
 • Çelenk, H., Atmaca, M.ve Horasan, E. 2010. Marmara Üniversitesinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Alanına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Öneri Dergisi, Cilt:9, Sayı: 33, s. 159-171.
 • Çelik , M. ve Serinkan, C. 2011. Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencilerinin Bireysel ve Bölümsel Farklılıkları. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Ankara, ss. 289-322.
 • Demir, M. ve Çam, M. 2006. Muhasebe Bolumu Öğrencilerinin Muhasebe Öğreniminde Başarılarını Olumsuz Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (32), ss.160-169.
 • Erol, M. ve Erkan, G. 2008. Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Biga İktisadi ve İdari Birimler Fakültesinde Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10, 14, ss. 284-301.
 • Gençtürk, M., Demir, Y. ve Çarıkçı, O. 2008. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe-Finans Eğitimine Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13, 1, ss. 209-228.
 • Gökgöz, A. ve Zeytin, M. 2012. Muhasebe Mesleğinin Seçilmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Yalova ve Bilecik İlleri Örneği. Uluslararası İktisadı ve İdari İncelemeler Dergisi, 4, 8, ss.67-86.
 • Gurbetoğlu, A. 2008. “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, http://agurbetoglu.com/bilimselarastirma.html Erişim Tarihi: 06.05.2014.
 • Kaya, U. 2007. İlk Defa Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılamaları Üzerine Bir Alan Araştırması: KTU Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (36), ss.125-133.
 • Tekşen, Ö., Tekin, M. ve Gençtürk, M. 2010. Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokulları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 46, ss.100-112.
 • Terim, B. ve Öztürk, A. 2009. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Gördes Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 2, ss.153-168.
 • Tugay, O. ve Ömürbek, V. 2014. Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), ss.53-74.
 • Ünal, O. ve Doğanay, M. 2009. Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalışma. Sayıştay Dergisi, 74-75, ss.117-138.
 • Yardımcıoğlu, M. ve Büyükşalvarcı A. 2007. Muhasebe Eğitiminde Meslek Yüksekokullarının Yeterliliği ve Tercih Edilme Sebepleri: Selçuk Üniversitesinde Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 36, ss.173- 178.
 • Zamannianfar, L. and Monasojdehee, H. 2014. Accountıng Educatıon and Expectatıon of Accountıng Professıonals. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. 2014 Vol. 4 (S1) April-June, pp.298-305.

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 2, 133 - 151, 31.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Abed, S. 2014. A Review of E-Accounting Education for Undergraduate Accounting Degrees. International Business Research, Vol. 7, No. 2; 2014; pp.113-119.
 • Atmaca M., ve Çoşgun N. 2014. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 4, ss.167-184, 2014.
 • Byrne, M. ve Flood, B. 2005. A Study of Accounting Students Motives, Expectations and Preparedness for Higher Education. Journal of Further and Higher Education, 29 (2), pp.111-124.
 • Çelenk, H., Atmaca, M.ve Horasan, E. 2010. Marmara Üniversitesinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Alanına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Öneri Dergisi, Cilt:9, Sayı: 33, s. 159-171.
 • Çelik , M. ve Serinkan, C. 2011. Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencilerinin Bireysel ve Bölümsel Farklılıkları. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Ankara, ss. 289-322.
 • Demir, M. ve Çam, M. 2006. Muhasebe Bolumu Öğrencilerinin Muhasebe Öğreniminde Başarılarını Olumsuz Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (32), ss.160-169.
 • Erol, M. ve Erkan, G. 2008. Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Biga İktisadi ve İdari Birimler Fakültesinde Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10, 14, ss. 284-301.
 • Gençtürk, M., Demir, Y. ve Çarıkçı, O. 2008. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe-Finans Eğitimine Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13, 1, ss. 209-228.
 • Gökgöz, A. ve Zeytin, M. 2012. Muhasebe Mesleğinin Seçilmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Yalova ve Bilecik İlleri Örneği. Uluslararası İktisadı ve İdari İncelemeler Dergisi, 4, 8, ss.67-86.
 • Gurbetoğlu, A. 2008. “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, http://agurbetoglu.com/bilimselarastirma.html Erişim Tarihi: 06.05.2014.
 • Kaya, U. 2007. İlk Defa Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılamaları Üzerine Bir Alan Araştırması: KTU Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (36), ss.125-133.
 • Tekşen, Ö., Tekin, M. ve Gençtürk, M. 2010. Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokulları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 46, ss.100-112.
 • Terim, B. ve Öztürk, A. 2009. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Gördes Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 2, ss.153-168.
 • Tugay, O. ve Ömürbek, V. 2014. Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), ss.53-74.
 • Ünal, O. ve Doğanay, M. 2009. Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalışma. Sayıştay Dergisi, 74-75, ss.117-138.
 • Yardımcıoğlu, M. ve Büyükşalvarcı A. 2007. Muhasebe Eğitiminde Meslek Yüksekokullarının Yeterliliği ve Tercih Edilme Sebepleri: Selçuk Üniversitesinde Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 36, ss.173- 178.
 • Zamannianfar, L. and Monasojdehee, H. 2014. Accountıng Educatıon and Expectatıon of Accountıng Professıonals. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. 2014 Vol. 4 (S1) April-June, pp.298-305.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğrul KANDEMİR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Zafer KARDEŞ
Türkiye


Ender BAYKUT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kandemir, T. , Kardeş, Z. & Baykut, E. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açıları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Örneği . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 133-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/31333/339865