Yıl 2017, Cilt 19 , Sayı 1, Sayfalar 39 - 58 2017-06-30

Üniversite Öğrencilerinin Şehir İmajlarına Yönelik Bir Araştırma: Balıkesir Üniversitesi Örneği

Alpaslan ALİAĞAOĞLU [1] , Alper UZUN [2]


Şehirler, içinde yaşayanlar tarafından farklı şekillerde algılanmaktadır. Bu algı, kişilerin yaşı ve eğitim düzeyi, yerli/yabancı olması gibi çeşitli faktörlere göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların temelinde ise deneyimler vardır. Algının şehirsel mekânın anlaşılması, örgütlenmesi ve çeşitli problemlerin çözümünde önemli bir yeri vardır.  Şehrin eksik yönlerini tamamlamak, olumsuz yönlerini düzeltmek ve farkındalığını artırmak için öğrencilerin şehirsel değerlendirme imajı bilinmelidir. Bu çalışmada; Balıkesir Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin perspektifinden, Balıkesir şehri imajına ilişkin algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın problemi Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin Balıkesir şehrini nasıl algıladıkları, onların değerlendirmelerine göre şehir imajıdır. Bu bağlamda Balıkesir Üniversitesi’nin 4 yıllık okullarının son sınıflarında okuyan 460 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket çalışmasıyla birlikte; üniversite öğrencilerinin perspektifinden, şehrin üstünlük imajları, şehrin soyut imajları ve şehir halkına yönelik imajlar tespit edilmiştir. Tüm katılımcılar birlikte değerlendirildiğinde; coğrafi konum ve şehirlerarası ulaşım yüksek imaja sahip ifadelerdir. Sosyal, sportif, kültürel, eğlence ve sanat faaliyetleri bağlamında ise imaj düşüktür. Şehrin modernlik ve gelişmişlik ile ilgili imajları da düşüktür. Bu iki ifade ile paralel olacak şekilde şehir halkının girişimci ve yenilikçi imajları da diğer ifadelere göre düşük kalmıştır.

Şehir, Şehir İmajı, Üniversite Öğrencileri
 • Akdoğan, Ş Akkuş Kargın, .G. 2010. Şehir Pazarlaması Kapsamında Bir İmaj Çalışması: Sivas Örneği. I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 540-556.
 • Aliağaoğlu, A. 2007. Davranışsal Coğrafyaya Bir Örnek: Öğrenci Merkezli Balıkesir Şehir İmajı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1). 17-44.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. 2010. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.
 • Aydınoğlu, Ö. 2014. Kent İmajı ve Kent İmajının Ölçümü (Kahramanmaraş Kent İmajı Üzerine Bir Araştırma), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Bakan, Ö. ve Kaya, F. 2010. Konya İmajını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma”, e-journal of New World Sciences Academy, 5 (4), 637-645.
 • Bergman, E. 1995. Human Geography, Cultures, Connections and Landscapes, USA: Printice Hall.
 • Can, C. M. ve Kazancı Başaran, Z. 2014. Kent Markası ve İmajının Belirlenmesi: Rize Örneği, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 2 (42), 2742.
 • Çalışkan, U. Tutar, H. ve Sallan, S. (editörler). 2014. Kars Algısı, İmajı ve Marka Kimliği Araştırması, Kars: T.C. Serhat Kalkınma Ajansı.
 • Demirel, M. 2014. Burdur Kent İmajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (10), 230-241.
 • Downs, R. M. ve Stea, D. 1973). Cognitive Maps and Spatial Behavior: Process and Products, Image and Environment, İçinde R. M. Downs ve D. Stea, s. 10-26, Chicago: Aldire Publishing Company.
 • Dülger Türkoğlu, H. 2002. Kentsel İmge: İstanbul‟dan Bulgular. itüdergisi/a, mimarlık, planlama, tasarım, 1 (1), 57-64.
 • Fırat, A. ve Kömürcüoğlu, F. 2015. Muğla Şehir Markası ve İmaj Algısı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13 (26), 285-304.
 • Geçikli, F. 2012. Şehir İmajı, Amasya Şehri Üzerine Bir Uygulama, Ankara: Fenomen.
 • Gelibolu, L., Kanıbir, H., Saydan, R., Tutar, H. ve Yavuz, M. C. 2014. Kars Algısı İmajı ve Marka Kimliği Araştırması. Kars: T.C. Serhat Kalkınma Ajansı.
 • Görkemli, N., Tekin, G. ve Baypınar, Y. E. 2013. Kültürel Etkinlikler ve Kent İmajı-Mevlana Törenlerinin Konya Kent İmajına Etkilerine İlişkin Hedef Kitlelerin Görüşleri, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2 (1), 151-171.,
 • Görkemli, N. ve Solmaz, B. 2014. Konya ile İlgili Basında Yer Alan Haberlerin Kent İmajı Açısından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dr. Mehmet YILDIZ özel sayısı, 145-157.
 • Günal, F. E. 2008. Kent İmajı ve Kentsel Doku Bağlamında Çanakkale Kent Merkezinin İrdelenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. Hoşgör, N. 2010. Kent Vizyonu ve Kent İmajı Açısından Kültürel Değeler, Konya Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Karadağ, A. ve Turut, H. 2013. Üniversite Öğrencilerinin Kentsel Çevre Algısı Üzerine Bir Araştırma: İzmir Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 11 (1), 31-51.
 • Knox, P. 1982. Urban Social Geography, An Introduction, New York: Longman.
 • Köksal, Y. ve Sarı, S. 2014. Burdur Kent İmajının Yerel Halk ile Üniversite Öğrencileri Arasındaki Karşılaştırmalı İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 279-288.
 • Lynch, K. 2010. Kent İmgesi, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Park, R. ve Burgess, W. E. 2015. Şehir, Kent Ortamındaki İnsan Davranışlarının Araştırılması Üzerine Öneriler, Ankara: Heretik.
 • Peker, A. E. 2006. Kentin Markalaşma Sürecinde Çağdaş Müzelerin Rolü: Kent Markalaşması ve Küresel Landmark. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Pocock, D. ve Hudson, C. R. 1978. Images of Urban Environment, London and Basingstoke: Macmillan Press Ltd.
 • Olcay, A. ve Doğan, G. 2015. Bir Destinasyon Olarak Gaziantep Şehir İmajına Yönelik Öğrenci Görüşleri. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 235-267.
 • Öcal, A., Polat, R. ve Altınok, A. 2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin „Önemli Yer‟ Algısı. Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1), 61-79.
 • Özdemir, Ş. ve Karaca, Y. 2009. Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 11 (2), 113-134.
 • Sağdıç, M. 2014. Üniversite Öğrencilerinin İstanbul‟a İlişkin Algılarının Şehir İmajı Açısından Analizi. Turkish Studies, International Periodical for Language, Literature and History of Turkish orTurkic, 92 (Winter), 1267-1283.
 • Selçuk, G. N., Sağlık, E. ve SERÇEOĞLU, N. 2010. Şehir İmajı Erzurum Ölçeğinde Bir Uygulama, Erzurum: Cemre Ofset.
 • Şahbaz, R. P. ve KILIÇLAR, A. 2009. Filmlerin ve Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına Etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1(1), 31-52.
 • Temurçin, K.ve KEÇELİ, K. 2015. Bir Davranışsal Coğrafya Çalışması: Isparta Şehri Örneğinde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekân Algısı. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 117-138.
 • Tuan, Y. F. 1975. Images and Mental Maps. Annals of theAssociation of American Geographers, 65 (2), 205-213.
 • Tunçel, H. 2002. Türk Öğrencilerinin Zihin Haritalarında İslam Ülkeleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (12), 83-103.
 • Tunçel, H. 2009. Kentsel Mekânın Algılanması: Elazığ Örneği. Ankara Üniversitesi V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (16-17 Ekim 2008) Ankara.
 • Uzun, İ., Akyol Altun, T., D. ve Bal, E. 2011. İzmirlinin İzmir‟i: Kentlinin Belleğindeki Mekânsal Temsiller, Ege Mimarlık, 34-39. Üçışık Erbilen, S. 2012. Kentsel Mekân Algılanmasına Bir Örnek: Gazimağusa (İsmet İnönü Bulvarı), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1, 157-166.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Alpaslan ALİAĞAOĞLU
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Alper UZUN
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2017

APA Ali̇ağaoğlu, A , Uzun, A . (2017). Üniversite Öğrencilerinin Şehir İmajlarına Yönelik Bir Araştırma: Balıkesir Üniversitesi Örneği . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (1) , 39-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/31874/347145