Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Nexus Between Financing Sources of Investments and Economic Growth: A Case Study For Turkey

Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 3, 313 - 330, 27.12.2018
https://doi.org/10.32709/akusosbil.410390

Öz

Kaynakça

  • Abdelhafidh, S. (2013). “Potencial Financing Sources of Investment and Economic Growth in North African Countries: A Causality Analysis”, Journal of Policy Modeling, Sayı 35, 150-169.Açıkalın, S., Gül, E. ve Yaşar, E. (2006). “Ücretler ve Büyüme ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, 271-282.Adams, S. (2009). “Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Economic Growth in Sub-Saharan Africa”, Journal of Policy Modeling, Sayı 31, 939-949.Agbloyor, E. K., Abor, J. Y., Adjasi, C. K. D. ve Yawson, A. (2014). “Private Capital Flows and Economic Growth in Africa: The Role of Domestic Financial Markets”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Sayı 30, 137-152. Agrawal, P. (2000). “Savings, Investment and Growth in South Asia”, Indira Gandhi Institute of Development Research, 1-47.Alagöz, M., Erdoğan, S. ve Topallı, N. (2008). “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Deneyimi 1992-2007”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 79-89.Albulescu, C. T. (2015). “Do Foreign Direct and Portfolio Investment Affect Long Term Economic Growth in Central and Eastern Europe?”, Procedia Economics and Finance, Sayı 23, 507-512. Anwar, S. ve Nguyen, L. P. (2010). “Foreign Direct Investment and Economic Growth in Vietnam”, Asian Pasific Business Review, Sayı 16, 183-202.Anoruo, E. ve Ahmad, Y. (2001). “Causal Relationship Between Domestic Savings and Economic Growth: Evidence From Seven African Countries”, African Development Bank Publishing, 238-249.Arndt, C. ve Jones, S. (2015). “Assessing Foreign Aid's Long-Run Contribution to Growth and Development”, World Development, Sayı, 69, 6-18.Asteriou, D. (2009). “Foreign Aid and Economic Growth: New Evidence From A Panel Data Approach For Five South Asian Countries”, Journal of Policy Modeling, Sayı 31, 155-161.Attanasio, O. P., Picci, L. ve Scorcu, A. E. (2000). “Saving, Growth and Investment: A Macroeconomic Analysis Usin A Panel of Countries”, The Review of Economics and Statistics, 82 (2), 182-211.Baharumshah, A. Z., Thanoon, M. A. (2006). “Foreign Capital Flows and Economic Growth in Asian Countries”, China Economic Review, Sayı 17, 70-83.Barış, S. ve Uzay, N. (2015). “Yurtiçi Tasarruflar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 46, 119-151.Borensztein, E., Gregorio, J. D. ve Lee, J. W. (1998). “How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?”, Journal of International Economics, Sayı 45, 115-135.Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance, New York: Cambridge University Press.Choong, C., Baharumshah, A. Z., Yusop, Z. ve Habibullah, M. S. (2010). “Private Capital Flows, Stock Market and Economic Growth in Developed and Developing Countries: A Comparative Analysis”, Japan and The World Economy, Sayı 22, 107-117.Dünya Bankası (2012). “Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü”, Türkiye Ülke Ekonomik Raporu, Rapor No: 66301-TR, 1-65.Gujurati, D. (2011). Econometrics by Example, London: Palgrave Macmillan.Gülmez, A. (2015). “Türkiye'de Dış Finansman Kaynakları Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2), 139-152.Hermes, N. ve Lensink, R. (2003). “Foreign Direcet Investment, Financial Development and Economic Growth”, Journal of Development Studies, Sayı 38, 1-42.Herzer, D. (2008). “The Long-Run Relationship Between Outward FDI and Domestic Output: Evidence From Panel Data”, Economic Letters, Sayı 100, 146-149.Hong, L. (2014). “Does and How Does FDI Promote The Economic Growth? Evidence From Dynamic Panel Data of Prefecture City in China”, IERI Procedia, Sayı 6, 57-62. Iamsiraroj, S. ve Ulubaşoğlu, M. A. (2015). “Foreign Direct Investment and Economic Growth: A Real Relationship or Wishful Thinking”, Economic Modelling, Sayı 51, 200-213.Irandoust, M. ve Ericsson, J. (2005). “Foreign aid, Domestic Savings and Growth in LDCs: An Application of Likelihood-Based Panel Cointegration”, Economic Modelling, Sayı 22, 616-627.Jayaraman, T. K. ve Lau, E. (2009). “Does External Debt Lead to Economic Growth in Pacific Island Countries”, Journal of Policy Modeling, Sayı 31, 272-288.Juselius, K., Moller, N. F. ve Tarp, F. (2014). “The Long-Run Impact of Foreign Aid in 36 African Countries: Insights From Multivariate Time Series Analysis”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 76 (2), 153-184.Kaya, A. ve Öndeş, T. (1997). “Türkiye’de Yabancı Portföy Yatırımlarının Belirleyicileri”, İMKB Dergisi, Sayı 52, 19-39.Mah, J. S. (2010). “Foreign Direct Investment Inflows and Economic Growth of China”, Journal of Policy Modeling, Sayı 32, 155-158.Museru, M., Toerien, F. ve Gossel, S. (2014). “The Impact of Aid and Public Investment Volatility on Economic Growth in Sub-Saharan Africa”, World Development, Sayı, 57, 138-147.Odhiambo, N. M. (2009). “Savings and Economic Growth in South Africa: A Multivariate Causality Test”, Journal of Policy Modeling, Sayı 31, 708-718.Omri, A. ve Kahouli, B. (2014). “The Nexus Among Foreign Investment, Domestic Capital and Economic Growth: Empirical Evidence From The MENA Region”, Research in Economics, Sayı 68, 257-263.Örnek, İ. (2008). “Yabancı Sermaye Akımlarının Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63 (2), 199-217.Rambaldi, A. ve Doran, H. (1996). “Testing for Granger Non-Causality in Cointegrated Systems”, University of England Working Papers in Econometric and Applied Statistics, Sayı 88, 1-23.Sancak, E. ve Demirci, N. (2012). “Ulusal Tasarruflar ve Türkiye'de Sürdürülebilir Büyüme İçin Tasarrufların Önemi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 159-198.Shirazi, N. S. ve Abdulmanap, T. A. (2005). “Export-Led Growth Hypothesis: Futher Econometric Evidence From South Asia”, The Developing Economies, 43 (4), 472-488.Singh, T. (2010). “Does Domestic Savings Cause Economic Growth? A Time-Series Evidence From India”, Journal of Policy Modeling, Sayı 32, 231-253.Tang, S., Selvanathan, E. A. ve Selvanathan, S. (2008). “Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Economic Growth in China”, UNU World Institute for Development Economics Research, Sayı 2008/19, 1-15.Takım, A. (2010). “Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Yabancı Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri”, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 39-59. Toda, H. Y. ve Yamamoto, T. (1995). “Statistical Inference in Vector Autoregressions With Possibly Integrated Process”, Journal of Econometrics, Sayı 66, 225-250.http://www.tcmb.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.03.2018).http://www.worldbank.org (Erişim Tarihi: 01.03.2018).

Yatırım Finansman Kaynakları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 3, 313 - 330, 27.12.2018
https://doi.org/10.32709/akusosbil.410390

Öz

Bu çalışmanın amacı, ülkelerin yatırımların finansman kaynakları olarak kullandıkları yerli ve yabancı sermayenin ekonomik büyüme ile ilişkisinin Türkiye açısından analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır. Bu doğrultuda, çalışmada yapılan analizlerde yerli sermaye değişkeni olarak “Yurtiçi tasarruflar”,  yabancı sermaye değişkeni olarak “Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Portföy Yatırımları, Dış Yardımlar ve Krediler”, ekonomik büyüme değişkeni olarak da “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla” kullanılmıştır. Çalışmada, söz konusu yatırım finansman kaynakları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi, değişkenlerin durağanlık düzeylerinin birbirlerinden farklı olduğu durumlarda uygulanabilen Toda-Yamamoto (1995) yaklaşımı ile araştırılmıştır. Tüm veriler, 1974 ve 2015 yılları arasını kapsayan 42 yıllık veriden oluşmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar, yurtiçi tasarruflar ve gayrisafi yurtiçi hasılanın Granger nedenidir. Portföy yatırımları, gayri safi yurtiçi hasıla ve yurtiçi tasarrufların nedeni iken, yardımlar ile gayri safi yurtiçi hasıla ve yurtiçi tasarruflar arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir. Analiz sonuçları, gayri safi yurtiçi hasıla ve yurtiçi tasarrufların kısa vadeli kredilerin nedeni olduğunu, uzun vadeli kredilerin ise hem yurtiçi tasarrufların hem de gayrisafi yurtiçi hasılanın nedeni olduğunu göstermektedir. Yurtiçi tasarruflar ve gayrisafi yurtiçi hasıla arasında da çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Abdelhafidh, S. (2013). “Potencial Financing Sources of Investment and Economic Growth in North African Countries: A Causality Analysis”, Journal of Policy Modeling, Sayı 35, 150-169.Açıkalın, S., Gül, E. ve Yaşar, E. (2006). “Ücretler ve Büyüme ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, 271-282.Adams, S. (2009). “Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Economic Growth in Sub-Saharan Africa”, Journal of Policy Modeling, Sayı 31, 939-949.Agbloyor, E. K., Abor, J. Y., Adjasi, C. K. D. ve Yawson, A. (2014). “Private Capital Flows and Economic Growth in Africa: The Role of Domestic Financial Markets”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Sayı 30, 137-152. Agrawal, P. (2000). “Savings, Investment and Growth in South Asia”, Indira Gandhi Institute of Development Research, 1-47.Alagöz, M., Erdoğan, S. ve Topallı, N. (2008). “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Deneyimi 1992-2007”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 79-89.Albulescu, C. T. (2015). “Do Foreign Direct and Portfolio Investment Affect Long Term Economic Growth in Central and Eastern Europe?”, Procedia Economics and Finance, Sayı 23, 507-512. Anwar, S. ve Nguyen, L. P. (2010). “Foreign Direct Investment and Economic Growth in Vietnam”, Asian Pasific Business Review, Sayı 16, 183-202.Anoruo, E. ve Ahmad, Y. (2001). “Causal Relationship Between Domestic Savings and Economic Growth: Evidence From Seven African Countries”, African Development Bank Publishing, 238-249.Arndt, C. ve Jones, S. (2015). “Assessing Foreign Aid's Long-Run Contribution to Growth and Development”, World Development, Sayı, 69, 6-18.Asteriou, D. (2009). “Foreign Aid and Economic Growth: New Evidence From A Panel Data Approach For Five South Asian Countries”, Journal of Policy Modeling, Sayı 31, 155-161.Attanasio, O. P., Picci, L. ve Scorcu, A. E. (2000). “Saving, Growth and Investment: A Macroeconomic Analysis Usin A Panel of Countries”, The Review of Economics and Statistics, 82 (2), 182-211.Baharumshah, A. Z., Thanoon, M. A. (2006). “Foreign Capital Flows and Economic Growth in Asian Countries”, China Economic Review, Sayı 17, 70-83.Barış, S. ve Uzay, N. (2015). “Yurtiçi Tasarruflar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 46, 119-151.Borensztein, E., Gregorio, J. D. ve Lee, J. W. (1998). “How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?”, Journal of International Economics, Sayı 45, 115-135.Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance, New York: Cambridge University Press.Choong, C., Baharumshah, A. Z., Yusop, Z. ve Habibullah, M. S. (2010). “Private Capital Flows, Stock Market and Economic Growth in Developed and Developing Countries: A Comparative Analysis”, Japan and The World Economy, Sayı 22, 107-117.Dünya Bankası (2012). “Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü”, Türkiye Ülke Ekonomik Raporu, Rapor No: 66301-TR, 1-65.Gujurati, D. (2011). Econometrics by Example, London: Palgrave Macmillan.Gülmez, A. (2015). “Türkiye'de Dış Finansman Kaynakları Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2), 139-152.Hermes, N. ve Lensink, R. (2003). “Foreign Direcet Investment, Financial Development and Economic Growth”, Journal of Development Studies, Sayı 38, 1-42.Herzer, D. (2008). “The Long-Run Relationship Between Outward FDI and Domestic Output: Evidence From Panel Data”, Economic Letters, Sayı 100, 146-149.Hong, L. (2014). “Does and How Does FDI Promote The Economic Growth? Evidence From Dynamic Panel Data of Prefecture City in China”, IERI Procedia, Sayı 6, 57-62. Iamsiraroj, S. ve Ulubaşoğlu, M. A. (2015). “Foreign Direct Investment and Economic Growth: A Real Relationship or Wishful Thinking”, Economic Modelling, Sayı 51, 200-213.Irandoust, M. ve Ericsson, J. (2005). “Foreign aid, Domestic Savings and Growth in LDCs: An Application of Likelihood-Based Panel Cointegration”, Economic Modelling, Sayı 22, 616-627.Jayaraman, T. K. ve Lau, E. (2009). “Does External Debt Lead to Economic Growth in Pacific Island Countries”, Journal of Policy Modeling, Sayı 31, 272-288.Juselius, K., Moller, N. F. ve Tarp, F. (2014). “The Long-Run Impact of Foreign Aid in 36 African Countries: Insights From Multivariate Time Series Analysis”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 76 (2), 153-184.Kaya, A. ve Öndeş, T. (1997). “Türkiye’de Yabancı Portföy Yatırımlarının Belirleyicileri”, İMKB Dergisi, Sayı 52, 19-39.Mah, J. S. (2010). “Foreign Direct Investment Inflows and Economic Growth of China”, Journal of Policy Modeling, Sayı 32, 155-158.Museru, M., Toerien, F. ve Gossel, S. (2014). “The Impact of Aid and Public Investment Volatility on Economic Growth in Sub-Saharan Africa”, World Development, Sayı, 57, 138-147.Odhiambo, N. M. (2009). “Savings and Economic Growth in South Africa: A Multivariate Causality Test”, Journal of Policy Modeling, Sayı 31, 708-718.Omri, A. ve Kahouli, B. (2014). “The Nexus Among Foreign Investment, Domestic Capital and Economic Growth: Empirical Evidence From The MENA Region”, Research in Economics, Sayı 68, 257-263.Örnek, İ. (2008). “Yabancı Sermaye Akımlarının Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63 (2), 199-217.Rambaldi, A. ve Doran, H. (1996). “Testing for Granger Non-Causality in Cointegrated Systems”, University of England Working Papers in Econometric and Applied Statistics, Sayı 88, 1-23.Sancak, E. ve Demirci, N. (2012). “Ulusal Tasarruflar ve Türkiye'de Sürdürülebilir Büyüme İçin Tasarrufların Önemi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 159-198.Shirazi, N. S. ve Abdulmanap, T. A. (2005). “Export-Led Growth Hypothesis: Futher Econometric Evidence From South Asia”, The Developing Economies, 43 (4), 472-488.Singh, T. (2010). “Does Domestic Savings Cause Economic Growth? A Time-Series Evidence From India”, Journal of Policy Modeling, Sayı 32, 231-253.Tang, S., Selvanathan, E. A. ve Selvanathan, S. (2008). “Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Economic Growth in China”, UNU World Institute for Development Economics Research, Sayı 2008/19, 1-15.Takım, A. (2010). “Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Yabancı Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri”, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 39-59. Toda, H. Y. ve Yamamoto, T. (1995). “Statistical Inference in Vector Autoregressions With Possibly Integrated Process”, Journal of Econometrics, Sayı 66, 225-250.http://www.tcmb.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.03.2018).http://www.worldbank.org (Erişim Tarihi: 01.03.2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğrul KANDEMİR (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3544-7422
Türkiye


Arif ARİFOĞLU Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3361-6760
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kandemir, T. & Arifoğlu, A. (2018). Yatırım Finansman Kaynakları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (3) , 313-330 . DOI: 10.32709/akusosbil.410390