Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Profesyonelleşmenin İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 1, 239 - 255, 20.03.2019
https://doi.org/10.32709/akusosbil.513871

Öz

Bu araştırmanın amacı, beş yıldızlı otel işletmelerinde profesyonelleşmenin iletişim becerileri üzerine etkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini, Antalya İli'nde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerindeki 561 çalışan oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak profesyonelleşme ve iletişim becerileri ölçeklerini içeren anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, betimsel istatistikler (frekans,-yüzde dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapma) korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, otel çalışanlarının profesyonelleşme düzeylerinin orta düzeyin altında (düşük), iletişim becerilerinin ise orta düzeyin üzerinde olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte profesyonelleşme ile iletişim becerileri arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiş olup, regresyon modeline göre profesyonelleşme düzeyindeki bir (1) birimlik artışın iletişim becerileri üzerinde 0,50 birimlik artış yarattığı tespit edilmiştir. 

Kaynakça

 • Abadel, F. T. ve Abdulla S. H. (2014). "Patients’ Assessment of Professionalism and Communication Skills of Medical Graduates, BMC Medical Education, 14(28):1-8.
 • Agarwal, S. ve Ashish, G. (2012). "The Importance of Communication within Organizations: A Research on Two Hotels in Uttarakhand", Journal of Business and Management, 3(2):40-49.
 • Alani, F., Firdouse, R. K. ve Diana F. M. (2017). "Need for Professionalism and Quality Service of the Tourist Quides in Oman", International Journal of Tourism and Hospitality Reviews, 4(1):20-29.
 • Alshatnawi, E. A. R. (2014). "Assessing Communication Skills among Jordanian Tour Quides: German Tourists Perceptions", Journal of Management Research, 6(1):1-11.
 • Ap, J. ve Kevin K. F. W. (2001). "Case Study on Tour Quiding: Professionalism, Issues and Problems, Tourism Management, 22:551-563.
 • Atre, S., Sangeeta, J. ve Vivek, S. (2013). "Impact of Communication Skills on Professional Effectiveness at the Top Level of Hierarchy", Global Journal of Management and Business Studies, 3(7):751-756.
 • Baker, S. B. ve Shaw, M. C. (1987). "Improving Counseling Through Primary Prevention", Ohio: Merrill Publishing Company.
 • Breen, H. (2002). "An Investigation of Professional Development Education for Tourism and Hospitality Employees Through University and Industry Cooperative Education, Journal of Teaching in Travel and Tourism, 2(3-4):1-22.
 • Bingöl, G. ve Demir, A. (2011). "Amasya Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri", Göztepe Tıp Dergisi, 26(4):152-159.
 • Blue, G. M. ve Minah, H. (2003). "Hospitality Language as a Professional Skill", English for Specific Purposes, 22:73-91.
 • Büyükkuru, M. (2015). "Turist Rehberlerinin İletişim Becerilerinin Turistlerin Tur Deneyimi Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma", Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir.
 • Ceylan, S. (2015). "Turizm Sektörüne Hizmet Veren Yöre Halkının İletişim Becerileri ve Turistler Tarafından Algılanması: Pamukkale Destinasyonunda Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Aydın.
 • Cheng, S. ve Alan, W. (2015). "Professionalism: A Contemporary Interpretation in Hospitality Industry Context", International Journal of Hospitality Management, 50:122-133.
 • Cockburn-Wootten, C. (2012). "Critically Unpacking Professionalism in Hospitality: Knowledge, Meaningful Work and Dignity", Hospitality and Society, 2(2):215-230.
 • Cousquer, G. O. ve Beames, S. (2013). "Professionalism in Mountain Tourism and the Claims to Professional Status of the International Mountain Leader", Journal of Sport and Tourism, 18(3):185-215.
 • Egan, G. (1994). "Psikolojik Danışmaya Giriş", Çev. F. Ö. Akkoyun, Ankara: Form Ofset.
 • Erözkan, A. (2007). "Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Etkileyen Faktörler , http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/1207/1368-2423-1-SM.pdf (Erişim Tarihi:25.10.2017).
 • Evetts, J. (2012). "Professionalism: Value and Ideology, Sociopedia.isa", http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Professionalism.pdf (Erişim Tarihi: 27.10.2017).
 • Evetts, J. (2014). "The Concept of Professionalism: Professional Work, Professional Practice and Learning", (Ed: S. Billett, C. Harteis ve H. Gruber), International Handbook of Research in Professional and Practice-Based Learning, Springer, Dordrecht.
 • Flexner, A. (1915). Is Social Work a Profession. Proceedings of the National Conference of Charities and Corrections, Chicago, Illinois,1915, (pp. 576-590).
 • Fontes, R. B. V., Nathan R. S. ve Byrne, R. W. (2014). Fostering and Assessing Professionalism and Communication Skills in Neurosurgical Education", Journal of Surgical Education, 71(6):83-89.
 • Freidson, E. (1983). "The Theory of Professions: State of the Art, The Sociology of Professions", (Ed: R. Dingwall ve R. Lewis), London: Macmillan.
 • Freidson, E. (1986). "Professional Powers-A Study of the Institutionalization of Formal Knowledge", The University of Chicago Press.
 • Gibson, J. W. ve Michael S. H. (1992). "Introduction to Human Communication", Dubuque, Iowa: Wm.C. Brown.
 • Gordon, T. (1992). "Etkili Öğretmen Eğitimi", Çev. E. Aksoy E. ve B. Özkan, İstanbul:YA-PA Yayınları
 • Gorman, E. H. ve Sandefur, R. L. (2011), “Golden Age”, Quiescence, and Revival: How the Sociology of Professions Became the Study of Knowledge-Based Work", Work and Occupations, 38(3):275-302.
 • Görmüş, A. Ş., Aydın, S. ve Ergin, G. (2013). "İşletme Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Cinsiyet Rolleri Bağlamında İncelenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1):109-128.
 • Gülbahçe, Ö. (2010). "K. K. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi", Atabesbd, 12(2):12-22.
 • Gülönü, S. ve Karcı, Y. (2010). "İletişim Meslek Lisesi Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İli Örneği", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 31:123-140.
 • Hall, R. H. (1968). "Professionalism and Bureaucratization", American Sociology Review, 33(1):92-104.
 • Hanlon, G. (1999). "Lawyers, the State and the Market: Professionalism Revisited", Basingstoke: Macmillan.
 • Holliman, S. L. (2012). "Exploring the Effects of Empowerment, Innovation, Professionalism, Conflict, and Participation on Teacher Organizational Commitment", University of Iowa, PhD (Doctor pf Philosophy) Thesis, USA.
 • Hosseyni, S. S. (2012). "The Role of Nonverbal Communication Skills in Quiding Tourists", Journal of Management and Business Studies, 1(8):253-258.
 • Hussey, J., Holden, M. T. ve Lynch, P. (2011). A Conceptualisation of Professionalism in Tourism. 29th Eurochrie Conference, 19th-22nd of October 2011, Dubrovnik, Croatia.
 • İnel, S. ve Akbulut, Y. (2017). "Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Profesyonellik Düzeyinin Belirlenmesi", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(1):93-108.
 • Jacobson, S. K. (2009). "Communication Skills for Conservation Professionals", Second Edition, Islan Press, Washington DC, USA.
 • Jamnia, M. (2012). Attitudes to Professional Development among Tourism and Hospitality Students in an International College in Taiwan: An Exploratory Study. The 4th Asia Pacific Alliance on Tourism and Hospitality Education and the 12th Annual Conference in Hospitality and Tourism, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, May 17-18th 2012, Taiwan, (pp. 114-123).
 • Johnson, T. (1992). The Internationalization of Expertise. Sociology of Occupational Groups Conference, 19-20 November, Paris.
 • Keçeci, A. ve Taşocak, G. (2009). "Öğretim Elemanlarının İletişim Becerileri: Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(4):31-136.
 • Klemenc-Ketis, Z. ve Vrecko, H. (2014). "Development and Validation of a Professionalism Assessment Scale for Medical Students", International Journal of Medical Education,5:205-211.
 • Koç, B., Yüksel, T. ve Gül, A. (2015). "Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ile Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1):369-390.
 • Korkut, F. (1996). "İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik çalışmaları", Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7):18-23.
 • Korkut, F. (2005). "Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28:143-149.
 • Korkut-Owen, F. ve Bugay, A. (2014). "İletişim Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik çalışması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2):51-64.
 • Kumcağız, H., Yılmaz, M., Balcı Çelik, S. ve Aydın Avcı, İ. (2011). "Hemşirelerin İletişim Becerileri: Samsun İli Örneği, Dicle Tıp Dergisi, 38(1):49-56.
 • Larson, M. S. (1979). "Professionalism: Rise and Fall", International Journal of Health Services, 9(1):613.
 • Lunenburg, F. C. (2010). "Communication: The Process, Barriers, and Improving Effectiveness", Schooling, 1(1):1-11.
 • Manoela, P. ve Crenicean, L. C. (2013). "Interpersonal Communication Skills at the Organizational Level Relevant in the Context of Globalization", Romanian Economic and Business Review, 8(41):410-415.
 • Meng, L., Metro, D. G. ve Patel, R. M. (2009). "Evaluating Professionalism and Interpersonal and Communication Skills: Implementing a 360-Degree Evaluation Instrument in an Anesthesiology Residency Program", Journal of Graduate Medical Education, 1(2):216-220.
 • Mihut, S. (2010). "Verbal Communication Skills in Different Tourism Context, http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/rezumatemai2010.pdf (Erişim Tarihi: 27.10.2017).
 • Milli, M. S. ve Yağcı, U. (2017). "Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1):286-298.
 • Ming, F. C. C. (2010). "Formal and Informal Communication: An Organizational Investigation", University of South Australia, International Graduate School of Business, Doctor of Philosophy Thesis, Australia.
 • Mitchell, J. D., Ku, C., Diachun, C. A. B., DiLorenzo, A., Lee, D. E., Karan, S., Wong, V., Schell, R. M., Brzezinski M. ve Jones, S.B. (2017). "Enhancing Feedback on Professionalism and Communication Skills in Anesthesia Residency Programs", International Anesthesia Research Society, 125(2):620-631.
 • Örücü, E. ve Kıvrak, O. (2013). "Telekomünikasyon Sektöründe Çalışan Personelin İletişim Becerileri Düzeylerinin İncelenmesi", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1):15-29.
 • Özdamar, K. (2001). "Spss ile Biyoistatistik", (4.Basım). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Pandya, H. (2011). "Professionalism and Communication in Medical Practice, Medicine Update,544-548.
 • Pehlivan Baykara, K. (2005). "Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalışma", İlköğretim-Online, 4(2):7-23.
 • Pelit, E. ve Karaçor, M. (2015). "Turizm Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği", Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(4):847-872.
 • Rhodes, R. L. (1985). "Professionalism: A Review of Its Impact on the Health Services", Orthotic and Prosthetic, 38(4):69-74.
 • Saleem, M. (2015). "The Impact of Formal and Informal Communication in Organizations", http://ssrn.com/abstract=2583387 (Erişim Tarihi: 31.10.2017).
 • Seçer, H. Ş. (2007). "Mesleki Yaşam Modelinin Oluşturulması ve Mesleki Analizlerde Kullanımı", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.
 • Shahini, N., Sanagoo, A., Mahasti Jouybari, L. (2012). "Communication Skills and Professionalism: The Self-assessment of Golestan University of Medical Sciences’ Students", Future of Medical Education Journal, 2(3):3-6.
 • Sheldon, P. J. (1989). "Professionalism in Tourism and Hospitality", Annais of Tourism Research, 16(4):492-503.
 • Swailes, S. (2003). "Professionalism: Evaluation and Measurement", The Service Industries Journal 23(2):130-149.
 • Şahman, İ., Tengilimoğlu, D. ve Işık, O. (2008). "Özel Hastanelerde Yönetimin Profesyonelleşmesinin, Kurumsallaşma Süreci Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2): 1-23.
 • Thomas, R. ve Huw, T. (2014). "Hollow from the Start’ Professional Associations and the Professionalisation of Tourism in the UK", The Service Industries Journal, 34(1):38-55.
 • Tokmak, İ., Turgut, H. ve Öktem, Ş. (2013). "Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin Sosyotropik-otonomik Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisi", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1):83-95.
 • Toren, N. (1976). "Bureaucracy and Professionalism: A Reconsideration of Weber’s Thesis", Academy of Management Review, 1(3):36-46.
 • Yıldız, S. B. (2016). "Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin İletişim ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi", Journal of Human Sciences, 13(3):4084-4099.
 • Yılmaz, İ. ve Çimen, Z. (2008). "Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İletişim Beceri Düzeyleri", Atatürk Journal of Physical Education and Sport Sciences-Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(3):3-14.

The Effect of Professionalization on Communication Skills: A Study in Five Star Hotel Establishments

Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 1, 239 - 255, 20.03.2019
https://doi.org/10.32709/akusosbil.513871

Öz

The aim of this study is to determine the effect of professionalization on communication skills in five star hotel establishments. The sample of the study consists of 561 personnel working in the five star hotel establishments in Antalya. The questionnaire including professionalization and communication skills scales was used as data collection technique. Descriptive statistics (frequency, ratio, mean, standard deviation) and regression analysis were used to analyze the data obtained. As a result of the study, it was found that the professionalization levels of the hotel employees were below the medium level and the communication skills were above the medium level. However, there was a positive and medium level relationship between professionalization and communication skills. According to the regression model, it is determined that one (1) unit increase in the level of professionalization creates a 0.50 unit increase on communication skills.

Kaynakça

 • Abadel, F. T. ve Abdulla S. H. (2014). "Patients’ Assessment of Professionalism and Communication Skills of Medical Graduates, BMC Medical Education, 14(28):1-8.
 • Agarwal, S. ve Ashish, G. (2012). "The Importance of Communication within Organizations: A Research on Two Hotels in Uttarakhand", Journal of Business and Management, 3(2):40-49.
 • Alani, F., Firdouse, R. K. ve Diana F. M. (2017). "Need for Professionalism and Quality Service of the Tourist Quides in Oman", International Journal of Tourism and Hospitality Reviews, 4(1):20-29.
 • Alshatnawi, E. A. R. (2014). "Assessing Communication Skills among Jordanian Tour Quides: German Tourists Perceptions", Journal of Management Research, 6(1):1-11.
 • Ap, J. ve Kevin K. F. W. (2001). "Case Study on Tour Quiding: Professionalism, Issues and Problems, Tourism Management, 22:551-563.
 • Atre, S., Sangeeta, J. ve Vivek, S. (2013). "Impact of Communication Skills on Professional Effectiveness at the Top Level of Hierarchy", Global Journal of Management and Business Studies, 3(7):751-756.
 • Baker, S. B. ve Shaw, M. C. (1987). "Improving Counseling Through Primary Prevention", Ohio: Merrill Publishing Company.
 • Breen, H. (2002). "An Investigation of Professional Development Education for Tourism and Hospitality Employees Through University and Industry Cooperative Education, Journal of Teaching in Travel and Tourism, 2(3-4):1-22.
 • Bingöl, G. ve Demir, A. (2011). "Amasya Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri", Göztepe Tıp Dergisi, 26(4):152-159.
 • Blue, G. M. ve Minah, H. (2003). "Hospitality Language as a Professional Skill", English for Specific Purposes, 22:73-91.
 • Büyükkuru, M. (2015). "Turist Rehberlerinin İletişim Becerilerinin Turistlerin Tur Deneyimi Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma", Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir.
 • Ceylan, S. (2015). "Turizm Sektörüne Hizmet Veren Yöre Halkının İletişim Becerileri ve Turistler Tarafından Algılanması: Pamukkale Destinasyonunda Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Aydın.
 • Cheng, S. ve Alan, W. (2015). "Professionalism: A Contemporary Interpretation in Hospitality Industry Context", International Journal of Hospitality Management, 50:122-133.
 • Cockburn-Wootten, C. (2012). "Critically Unpacking Professionalism in Hospitality: Knowledge, Meaningful Work and Dignity", Hospitality and Society, 2(2):215-230.
 • Cousquer, G. O. ve Beames, S. (2013). "Professionalism in Mountain Tourism and the Claims to Professional Status of the International Mountain Leader", Journal of Sport and Tourism, 18(3):185-215.
 • Egan, G. (1994). "Psikolojik Danışmaya Giriş", Çev. F. Ö. Akkoyun, Ankara: Form Ofset.
 • Erözkan, A. (2007). "Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Etkileyen Faktörler , http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/1207/1368-2423-1-SM.pdf (Erişim Tarihi:25.10.2017).
 • Evetts, J. (2012). "Professionalism: Value and Ideology, Sociopedia.isa", http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Professionalism.pdf (Erişim Tarihi: 27.10.2017).
 • Evetts, J. (2014). "The Concept of Professionalism: Professional Work, Professional Practice and Learning", (Ed: S. Billett, C. Harteis ve H. Gruber), International Handbook of Research in Professional and Practice-Based Learning, Springer, Dordrecht.
 • Flexner, A. (1915). Is Social Work a Profession. Proceedings of the National Conference of Charities and Corrections, Chicago, Illinois,1915, (pp. 576-590).
 • Fontes, R. B. V., Nathan R. S. ve Byrne, R. W. (2014). Fostering and Assessing Professionalism and Communication Skills in Neurosurgical Education", Journal of Surgical Education, 71(6):83-89.
 • Freidson, E. (1983). "The Theory of Professions: State of the Art, The Sociology of Professions", (Ed: R. Dingwall ve R. Lewis), London: Macmillan.
 • Freidson, E. (1986). "Professional Powers-A Study of the Institutionalization of Formal Knowledge", The University of Chicago Press.
 • Gibson, J. W. ve Michael S. H. (1992). "Introduction to Human Communication", Dubuque, Iowa: Wm.C. Brown.
 • Gordon, T. (1992). "Etkili Öğretmen Eğitimi", Çev. E. Aksoy E. ve B. Özkan, İstanbul:YA-PA Yayınları
 • Gorman, E. H. ve Sandefur, R. L. (2011), “Golden Age”, Quiescence, and Revival: How the Sociology of Professions Became the Study of Knowledge-Based Work", Work and Occupations, 38(3):275-302.
 • Görmüş, A. Ş., Aydın, S. ve Ergin, G. (2013). "İşletme Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Cinsiyet Rolleri Bağlamında İncelenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1):109-128.
 • Gülbahçe, Ö. (2010). "K. K. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi", Atabesbd, 12(2):12-22.
 • Gülönü, S. ve Karcı, Y. (2010). "İletişim Meslek Lisesi Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İli Örneği", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 31:123-140.
 • Hall, R. H. (1968). "Professionalism and Bureaucratization", American Sociology Review, 33(1):92-104.
 • Hanlon, G. (1999). "Lawyers, the State and the Market: Professionalism Revisited", Basingstoke: Macmillan.
 • Holliman, S. L. (2012). "Exploring the Effects of Empowerment, Innovation, Professionalism, Conflict, and Participation on Teacher Organizational Commitment", University of Iowa, PhD (Doctor pf Philosophy) Thesis, USA.
 • Hosseyni, S. S. (2012). "The Role of Nonverbal Communication Skills in Quiding Tourists", Journal of Management and Business Studies, 1(8):253-258.
 • Hussey, J., Holden, M. T. ve Lynch, P. (2011). A Conceptualisation of Professionalism in Tourism. 29th Eurochrie Conference, 19th-22nd of October 2011, Dubrovnik, Croatia.
 • İnel, S. ve Akbulut, Y. (2017). "Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Profesyonellik Düzeyinin Belirlenmesi", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(1):93-108.
 • Jacobson, S. K. (2009). "Communication Skills for Conservation Professionals", Second Edition, Islan Press, Washington DC, USA.
 • Jamnia, M. (2012). Attitudes to Professional Development among Tourism and Hospitality Students in an International College in Taiwan: An Exploratory Study. The 4th Asia Pacific Alliance on Tourism and Hospitality Education and the 12th Annual Conference in Hospitality and Tourism, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, May 17-18th 2012, Taiwan, (pp. 114-123).
 • Johnson, T. (1992). The Internationalization of Expertise. Sociology of Occupational Groups Conference, 19-20 November, Paris.
 • Keçeci, A. ve Taşocak, G. (2009). "Öğretim Elemanlarının İletişim Becerileri: Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(4):31-136.
 • Klemenc-Ketis, Z. ve Vrecko, H. (2014). "Development and Validation of a Professionalism Assessment Scale for Medical Students", International Journal of Medical Education,5:205-211.
 • Koç, B., Yüksel, T. ve Gül, A. (2015). "Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ile Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1):369-390.
 • Korkut, F. (1996). "İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik çalışmaları", Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7):18-23.
 • Korkut, F. (2005). "Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28:143-149.
 • Korkut-Owen, F. ve Bugay, A. (2014). "İletişim Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik çalışması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2):51-64.
 • Kumcağız, H., Yılmaz, M., Balcı Çelik, S. ve Aydın Avcı, İ. (2011). "Hemşirelerin İletişim Becerileri: Samsun İli Örneği, Dicle Tıp Dergisi, 38(1):49-56.
 • Larson, M. S. (1979). "Professionalism: Rise and Fall", International Journal of Health Services, 9(1):613.
 • Lunenburg, F. C. (2010). "Communication: The Process, Barriers, and Improving Effectiveness", Schooling, 1(1):1-11.
 • Manoela, P. ve Crenicean, L. C. (2013). "Interpersonal Communication Skills at the Organizational Level Relevant in the Context of Globalization", Romanian Economic and Business Review, 8(41):410-415.
 • Meng, L., Metro, D. G. ve Patel, R. M. (2009). "Evaluating Professionalism and Interpersonal and Communication Skills: Implementing a 360-Degree Evaluation Instrument in an Anesthesiology Residency Program", Journal of Graduate Medical Education, 1(2):216-220.
 • Mihut, S. (2010). "Verbal Communication Skills in Different Tourism Context, http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/rezumatemai2010.pdf (Erişim Tarihi: 27.10.2017).
 • Milli, M. S. ve Yağcı, U. (2017). "Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1):286-298.
 • Ming, F. C. C. (2010). "Formal and Informal Communication: An Organizational Investigation", University of South Australia, International Graduate School of Business, Doctor of Philosophy Thesis, Australia.
 • Mitchell, J. D., Ku, C., Diachun, C. A. B., DiLorenzo, A., Lee, D. E., Karan, S., Wong, V., Schell, R. M., Brzezinski M. ve Jones, S.B. (2017). "Enhancing Feedback on Professionalism and Communication Skills in Anesthesia Residency Programs", International Anesthesia Research Society, 125(2):620-631.
 • Örücü, E. ve Kıvrak, O. (2013). "Telekomünikasyon Sektöründe Çalışan Personelin İletişim Becerileri Düzeylerinin İncelenmesi", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1):15-29.
 • Özdamar, K. (2001). "Spss ile Biyoistatistik", (4.Basım). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Pandya, H. (2011). "Professionalism and Communication in Medical Practice, Medicine Update,544-548.
 • Pehlivan Baykara, K. (2005). "Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalışma", İlköğretim-Online, 4(2):7-23.
 • Pelit, E. ve Karaçor, M. (2015). "Turizm Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği", Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(4):847-872.
 • Rhodes, R. L. (1985). "Professionalism: A Review of Its Impact on the Health Services", Orthotic and Prosthetic, 38(4):69-74.
 • Saleem, M. (2015). "The Impact of Formal and Informal Communication in Organizations", http://ssrn.com/abstract=2583387 (Erişim Tarihi: 31.10.2017).
 • Seçer, H. Ş. (2007). "Mesleki Yaşam Modelinin Oluşturulması ve Mesleki Analizlerde Kullanımı", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.
 • Shahini, N., Sanagoo, A., Mahasti Jouybari, L. (2012). "Communication Skills and Professionalism: The Self-assessment of Golestan University of Medical Sciences’ Students", Future of Medical Education Journal, 2(3):3-6.
 • Sheldon, P. J. (1989). "Professionalism in Tourism and Hospitality", Annais of Tourism Research, 16(4):492-503.
 • Swailes, S. (2003). "Professionalism: Evaluation and Measurement", The Service Industries Journal 23(2):130-149.
 • Şahman, İ., Tengilimoğlu, D. ve Işık, O. (2008). "Özel Hastanelerde Yönetimin Profesyonelleşmesinin, Kurumsallaşma Süreci Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2): 1-23.
 • Thomas, R. ve Huw, T. (2014). "Hollow from the Start’ Professional Associations and the Professionalisation of Tourism in the UK", The Service Industries Journal, 34(1):38-55.
 • Tokmak, İ., Turgut, H. ve Öktem, Ş. (2013). "Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin Sosyotropik-otonomik Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisi", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1):83-95.
 • Toren, N. (1976). "Bureaucracy and Professionalism: A Reconsideration of Weber’s Thesis", Academy of Management Review, 1(3):36-46.
 • Yıldız, S. B. (2016). "Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin İletişim ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi", Journal of Human Sciences, 13(3):4084-4099.
 • Yılmaz, İ. ve Çimen, Z. (2008). "Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İletişim Beceri Düzeyleri", Atatürk Journal of Physical Education and Sport Sciences-Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(3):3-14.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim KILIÇ> (Sorumlu Yazar)
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı
0000-0003-0595-8771
Türkiye


Hürriyet ÇİMEN>
Ardahan Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
0000-0001-6107-2444
Türkiye


Tülin TUNÇ>
Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0000-0002-6067-9575
Türkiye


Neslihan KAN SÖNMEZ>
Harran Üniversitesi, Birecik Meslek Yüksekokulu
0000-0001-6198-8129
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kılıç, İ. , Çimen, H. , Tunç, T. & Kan Sönmez, N. (2019). Profesyonelleşmenin İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (1) , 239-255 . DOI: 10.32709/akusosbil.513871