Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A New Recommendation to the VAT: British Model

Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 2, 597 - 607, 30.06.2019
https://doi.org/10.32709/akusosbil.463807

Öz

Today taxes have importance in terms of economic, fiscal and political. Taxes are collected by the government for the finance of public services either directly or indirectly by adding them to the prices of some goods or services. Value Added Tax (VAT) is one of the indirect taxes. In VAT, taxpayers are not the final bearer of the tax but are the intermediary agencies who collects the tax from the final consumer on behalf of the government. This tax is a type of tax that is rapidly spreading and maintaining its importance all over the world. In Turkey, many types of taxes are changed over time. VAT is also among the taxes that are needed to make these changes by the time of progress. Last year, after the former Minister of Finance Naci Ağbal’s statements related to reform on transition to British Model of VAT started a debate on this issue.  In this context of the study, in case of adoption and application of the British VAT Model to our country, possible outcomes will be tried to be identified and evaluated.

Kaynakça

 • Aysel, A. (2018). İndirimli Orana Tabi İşlemlerdeki KDV İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar, Vergi Sorunları Dergisi, 356(Mayıs):90-96.
 • Bayazıt, H. (2018). Küresel Katma Değer Vergisi Uygulamaları, Vergi Sorunları Dergisi, 352(Ocak):162-166.
 • Dale, R. L. (2001). The Effects Of The Value Added Tax Rebate On Sales To Visitors To England And Ireland, Allied Academies International Conference, Proceedings of the Academy of Economic Education, Nasville, 4(1):27-32.
 • Demir, F. (2015). KDV İadesinde ‘Yüklenilen KDV Hesabına Dahil Edilebilecek Giderler’ Üzerine Bir İnceleme, Vergi Dünyası Dergisi, 404(Nisan):129-134.
 • Edizdoğan, N. ve Çelikkaya, A. (2012). Vergilerin Ekonomik Analizi, Yenilenmiş 2. Basım, Eylül, Dora Basım Yayın Dağıtım.
 • Ekinci, İ. (2017). İşte KDV’de İngiliz Modelinin Detayları, Dünya Gazetesi, https://www.dunya.com/ekonomi/iste-kdvde-ingiliz-modelinin-detaylari-haberi-366874, (Erişim tarihi: 10.08.2018).
 • Gümrük TV. (2017). https://www.gumruktv.com.tr/kdvde-ingiliz-modeli, (Erişim tarihi: 12.08.2018).
 • HMRC. (2018). https://www.gov.uk/vat-rates, (Erişim tarihi: 03.09.2018).
 • İnaltong, C. (2017). Sonraki Döneme Devreden KDV’nin Tamamının İade Edilememesi Sorunu, Vergi Dünyası Dergisi, 431(Temmuz):61-75.
 • James, M., (2016). The UK Tax System: An Introduction, Spiramus Press, Third Edition.
 • Kaya, M. G., İlik, H. K. ve Türkmen, H. (2017). Uluslararası Vergi Sistemi ve Denetim. 2. Basım, Haziran, Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.
 • Kılıç, M. H. (2018). Türk Vergi Sisteminde Katma Değer Vergisinin Tarihi, Vergi Gelirleri İçerisindeki Yeri ve Önemi ile Reform İhtiyacı, Vergi Dünyası Dergisi, 440(Nisan):125-135.
 • OZBEK Certified Public Accountant. (2017). http://www.ozbekcpa.com/tr/makaleler-ve-haberler/54-kdv’de-ingiltere-modelinin-genel-özellikleri-ve-türkiye-karşilaştirmasi, (Erişim tarihi: 15.08.2018).
 • Öncel, M., Kumrulu, A. ve Çağan, N. (2017). Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 26. Bası, Eylül, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Saraçoğlu, F. (2018). Türk Vergi Sistemi (Ders Notları), Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara:Gazi Kitabevi.
 • Şen, H. ve Sağbaş, İ. (2015). Vergi Teorisi ve Politikası, Eylül, Ankara: Kalkan Offset.
 • Şenyüz, D., Yüce, M. ve Gerçek, A. (2018). Türk Vergi Sistemi, 15. Baskı, Ocak, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Şişman, G. (2014). Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Şubat, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taşkıran, T. (2018). İngiltere’de KDV Uygulaması-I, E-Yaklaşım Dergisi, 301(Ocak), http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=30667, (Erişim tarihi: 17.08.2018).
 • Taşkıran, T. (2018). İngiltere’de KDV Uygulaması-II (Beyanname), E-Yaklaşım Dergisi, 302(Şubat), http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=30770, (Erişim tarihi: 17.08.2018).
 • Ticaret Gazetesi. (2017). http://ticaretgazetesi.com.tr/eynin-kdvde-ingiltere-modeli-degerlendirmesi, (Erişim tarihi: 18.08.2018).
 • Tosuner, M. ve Arıkan, Z. (2015). Türk Vergi Sistemi, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 21. Bası, Şubat, İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Usta, M., Gerekan, B. ve Kizir, E. (2017). İhtisas Vergi Dairelerinin İşlevini Arttırmaya Yönelik KDV İade Sürecinde Yaşanan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma, Vergi Sorunları Dergisi, 345(Haziran):56-66.
 • Yılmaz, H. (2018). Dünya Genelinde Katma Değer Vergisinin Popüler Hale Gelmesi, Uygulanan KDV Oranları ve Son Süreçte Katma Değer Vergisine Geçen Ülkeler, Vergi Dünyası Dergisi, 440(Nisan):136-143.
 • Yılmaz, M. M. (2014). OECD Uluslararası KDV Uygulama Rehberi ve Küresel KDV Forumu (17-18 Nisan 2014) Sonuç Bildirgesi, Vergi Dünyası Dergisi, 396(Ağustos):150-153.

KDV’ye Yeni Bir Öneri: İngiliz Modeli

Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 2, 597 - 607, 30.06.2019
https://doi.org/10.32709/akusosbil.463807

Öz

Günümüzde vergiler; iktisadi, mali ve politik açıdan büyük önem arz etmektedir. Vergiler, kamu hizmetlerinin finansmanı için devlet tarafından ya doğrudan ya da bazı mal veya hizmetlerin fiyatlarına eklenerek dolaylı olarak toplanmaktadır. Katma Değer Vergisi (KDV), dolaylı olarak toplanan vergiler arasında yer almaktadır. KDV’de mükellefler verginin nihai yüklenicisi olmayıp, vergiyi idare adına nihai tüketiciden tahsil eden aracı durumundadır. Bu vergi, tüm dünyada hızla yayılan ve önemini koruyan bir vergi türüdür. Ülkemizde zaman içerisinde birçok vergi türünde değişiklikler yapılmaktadır. KDV de zaman içerisinde bu değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulan vergiler arasındadır. Geçtiğimiz yıl, eski Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın KDV’de İngiliz Modeli’ne geçilmesi ile ilgili reform açıklamalarının ardından İngiliz KDV Modeli tartışılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada, İngiliz KDV Modelinin ülkemizde benimsenmesi ve uygulanması durumunda ortaya çıkabilecek olası durumlar tespit edilmeye ve değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Kaynakça

 • Aysel, A. (2018). İndirimli Orana Tabi İşlemlerdeki KDV İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar, Vergi Sorunları Dergisi, 356(Mayıs):90-96.
 • Bayazıt, H. (2018). Küresel Katma Değer Vergisi Uygulamaları, Vergi Sorunları Dergisi, 352(Ocak):162-166.
 • Dale, R. L. (2001). The Effects Of The Value Added Tax Rebate On Sales To Visitors To England And Ireland, Allied Academies International Conference, Proceedings of the Academy of Economic Education, Nasville, 4(1):27-32.
 • Demir, F. (2015). KDV İadesinde ‘Yüklenilen KDV Hesabına Dahil Edilebilecek Giderler’ Üzerine Bir İnceleme, Vergi Dünyası Dergisi, 404(Nisan):129-134.
 • Edizdoğan, N. ve Çelikkaya, A. (2012). Vergilerin Ekonomik Analizi, Yenilenmiş 2. Basım, Eylül, Dora Basım Yayın Dağıtım.
 • Ekinci, İ. (2017). İşte KDV’de İngiliz Modelinin Detayları, Dünya Gazetesi, https://www.dunya.com/ekonomi/iste-kdvde-ingiliz-modelinin-detaylari-haberi-366874, (Erişim tarihi: 10.08.2018).
 • Gümrük TV. (2017). https://www.gumruktv.com.tr/kdvde-ingiliz-modeli, (Erişim tarihi: 12.08.2018).
 • HMRC. (2018). https://www.gov.uk/vat-rates, (Erişim tarihi: 03.09.2018).
 • İnaltong, C. (2017). Sonraki Döneme Devreden KDV’nin Tamamının İade Edilememesi Sorunu, Vergi Dünyası Dergisi, 431(Temmuz):61-75.
 • James, M., (2016). The UK Tax System: An Introduction, Spiramus Press, Third Edition.
 • Kaya, M. G., İlik, H. K. ve Türkmen, H. (2017). Uluslararası Vergi Sistemi ve Denetim. 2. Basım, Haziran, Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.
 • Kılıç, M. H. (2018). Türk Vergi Sisteminde Katma Değer Vergisinin Tarihi, Vergi Gelirleri İçerisindeki Yeri ve Önemi ile Reform İhtiyacı, Vergi Dünyası Dergisi, 440(Nisan):125-135.
 • OZBEK Certified Public Accountant. (2017). http://www.ozbekcpa.com/tr/makaleler-ve-haberler/54-kdv’de-ingiltere-modelinin-genel-özellikleri-ve-türkiye-karşilaştirmasi, (Erişim tarihi: 15.08.2018).
 • Öncel, M., Kumrulu, A. ve Çağan, N. (2017). Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş, Değişiklikler İşlenmiş 26. Bası, Eylül, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Saraçoğlu, F. (2018). Türk Vergi Sistemi (Ders Notları), Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara:Gazi Kitabevi.
 • Şen, H. ve Sağbaş, İ. (2015). Vergi Teorisi ve Politikası, Eylül, Ankara: Kalkan Offset.
 • Şenyüz, D., Yüce, M. ve Gerçek, A. (2018). Türk Vergi Sistemi, 15. Baskı, Ocak, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Şişman, G. (2014). Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Şubat, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taşkıran, T. (2018). İngiltere’de KDV Uygulaması-I, E-Yaklaşım Dergisi, 301(Ocak), http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=30667, (Erişim tarihi: 17.08.2018).
 • Taşkıran, T. (2018). İngiltere’de KDV Uygulaması-II (Beyanname), E-Yaklaşım Dergisi, 302(Şubat), http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=30770, (Erişim tarihi: 17.08.2018).
 • Ticaret Gazetesi. (2017). http://ticaretgazetesi.com.tr/eynin-kdvde-ingiltere-modeli-degerlendirmesi, (Erişim tarihi: 18.08.2018).
 • Tosuner, M. ve Arıkan, Z. (2015). Türk Vergi Sistemi, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 21. Bası, Şubat, İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Usta, M., Gerekan, B. ve Kizir, E. (2017). İhtisas Vergi Dairelerinin İşlevini Arttırmaya Yönelik KDV İade Sürecinde Yaşanan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma, Vergi Sorunları Dergisi, 345(Haziran):56-66.
 • Yılmaz, H. (2018). Dünya Genelinde Katma Değer Vergisinin Popüler Hale Gelmesi, Uygulanan KDV Oranları ve Son Süreçte Katma Değer Vergisine Geçen Ülkeler, Vergi Dünyası Dergisi, 440(Nisan):136-143.
 • Yılmaz, M. M. (2014). OECD Uluslararası KDV Uygulama Rehberi ve Küresel KDV Forumu (17-18 Nisan 2014) Sonuç Bildirgesi, Vergi Dünyası Dergisi, 396(Ağustos):150-153.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler – Hukuk
Yazarlar

Zeynep DEMİRCİ (Sorumlu Yazar)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
0000-0002-2613-2525
Türkiye


Orçun AVCI
Aksaray Üniversitesi
0000-0002-7917-9802
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Demirci, Z. & Avcı, O. (2019). KDV’ye Yeni Bir Öneri: İngiliz Modeli . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (2) , 597-607 . DOI: 10.32709/akusosbil.463807