Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 561 - 572 2019-06-30

Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği
Continuous Auditing Effectiveness as a Fraud Deterrent

Murat Karahan [1] , Mustafa Çolak [2]


İşletme yapılarının giderek büyümesi ve karmaşıklaşması ile yöneticilerin işletme faaliyetleri üzerindeki kontrol gücü, azalmaya başlamakta ve buna bağlı olarak işletmelerde hata ve hile riski de artmaya başlamaktadır. Bu bağlamda işletmelerin büyüklüğü ne olursa olsun hilelerin ortaya çıkartılması ve bu eylemleri önlemeye yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Hile önlemede birçok yöntem kullanılmakla birlikte en çok kullanılan yöntemlerden biri de sürekli denetim tekniğidir. Sürekli denetim, gerçek zamanlı muhasebe sistemleri altında dijital ortamlarda verilerin kaydedilmesi, raporlanması ve denetimini ifade etmektedir.  Kavramsal olarak tasarlanan bu çalışmanın amacı, sürekli denetimin hile önlemedeki rolünü incelemektir. Bu amaçla ilk olarak hata ve hile kavramları ve türleri ile ilgili bir kavramsal bir çerçeve oluşturularak denetim ve sürekli denetim kavramı açıklanmıştır. Son olarak hile önlemede sürekli denetimin rolü incelenmiştir.

With the continuous growth and increasing complexity of the business structures, control power of the managers on the business activities began to decrease and subsequently fault and fraud risks in the businesses started to increase. In this context, eliciting the frauds and execution of the applications aimed to prevent such actions no matter the size of the businesses is necessary. Various methods are being utilized in preventing frauds and continuous auditing technique is one of the most commonly used method. Continuous auditing means registry, report and auditing of the data given in digital mediums under the real time accounting systems. The goal of this study which was conceptually designed is to analyze the role of continuous auditing in preventing the frauds. For this purpose, auditing and concept of continuous auditing were first explained by creating a conceptual framework regarding the fault and fraud concepts and their types. Finally, the role of continuous auditing was analyzed in the prevention of frauds.
 • Aboa, Yohann Pierre Junior D. (2014). Continuous Auditing: Technology Involved, Undergraduate Honors Theses, 1-46.
 • Acar, D., Öztürk, M.S. ve Usul, H. (2016). Dijital Ortamda Denetim: Sürekli Denetim, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(5): 1561-1571.
 • Açık, S. (2012). Muhasebede Hata ve Hilelerin Vergi Hukuku Açısından İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3): 351-366.
 • Ajekwe,C., C.,M. and Ibiamke,A. (2017). Accounting Frauds: A Review of Literature, IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), 22(4), Ver. 8: 38-47.
 • Al-Khaddash, H., Nawas, N.R and Ramada, A. (2013). Factors affecting the quality of Auditing: The Case of Jordanian Commercial Banks, International Journal of Business and Social Science, 4(11): 206-222.
 • Alles,M.G., Tostes,F., Vasarhelyi, M.A. and Riccio, E.L. (2006). Continuous Auditing: The USA Experience And Considerations For Its Implementation In Brazil, Journal of Information Systems and Technology Management, 3(2): 211-224.
 • Ataman, B. ve Aydın, R. (2017). Hile Denetimi ve Denetçilerin Hile Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Marmara Business Review, 2(1): ISSN: 2536-457X: 1-23.
 • Coderre, D. (2005). Global Technology Audit Guide Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment, https://chapters.theiia.org/montreal/ChapterDocuments/GTAG%203%20-%20Continuous%20Auditing%20Implications%20for%20Assurance_%20Monitoring_%20and%20Risk%20Assessment.pdf: 1-41.
 • Codesso, M.M., Lunkes, R.J. and Silva, P.C. (2017). Proposal of Continuous Audit Model Data Integration Framework, ICIW 2017: The Twelfth International Conference on Internet and Web Applications and Services: 58-60.
 • Chan, D.Y. and Vasarhelyi, M.A. (2011). Innovation and practice of continuous auditing, International Journal of Accounting Information Systems, 12: 152-160.
 • Çatıkkaş, Ö. ve Çalış, Y.E. (2010). Hile Denetiminde Proaktif Yaklaşımlar, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (45): 146-156.
 • Dalğar, H. (2012). İşletmelerin Muhasebe Departmanlarında Hata Ve Hileleri Önlemeye Yönelik İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması, MÖDAV,https://abs.mehmetakif.edu.tr/upload/0168_162_yayinDosya.pdf: 129-155.
 • Doğan, S. ve Kayakıran, D. (2017). İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi, Maliye Finans Yazıları, (108): 167-188.
 • Dönmez, A ve Çavuşoğlu, K. (2015). Hilelerin Ortaya Çıkarılması Bakımından Bağımsız Denetim ile Adli Muhasebenin Karşılaştırılması, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 1(3), 34-67.
 • Erdoğan, M. (2002). Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği, Doğuş Üniversitesi Dergisi, (5): 51-63.
 • Flowerday, S., Blundell, A.W. and Von Solms, R.V. (2006). Continuous auditing technologies and models: A discussion, Computers & security: 325-331.
 • Gümüş, U.T. ve Göğebakan, H. (2016). Muhasebe Hata ve Hileleri ile Muhasebe Mesleğinde Etik, Aydın İlinde Muhasebeciler Üzerine Bir Araştırma, IJBEMP (International Journal of Business, Economics and Management Perspectives Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi) 1, (3): 12-27.
 • Gray, D. (2008). Forensic Accounting and Auditing: Compared and Contrasted to Traditional Accounting and Auditing, American Journal of Business Education – Fourth Quarter, 1(2), 115-126.
 • Hatunoğlu, Z., Koca, N. ve Kıllı, M. (2012). İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20): 169-189.
 • Kıymetli Şen, İ. (2006). Bilgi Teknolojilerindeki Değişimin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine Etkisi: Sürekli Denetim, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1): 383-404.
 • Kuhn, J. and, Suttun, S.G. (2010). Continuous Auditing in ERP System Environments: The Current State and Future Directions, Journal of Informatıon Systems, 24(1), DOI: 10.2308/jis.2010.24.1.91: 91–112.
 • Murcia, F., D-R., Souza, F.C., Borba, J.A., and Ykeda, M. (2008). Continuous Auditing: A Literature Review: 365-378.
 • Orhan, M. S. ve Serçemeli, M. (2015). İç Denetim Stratejisinde Sürekli Denetimin Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Araştırma, http://iibf.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/Dergi_1/06.pdf: 83-110.
 • Özçelik, H., Karataş-Aracı, Ö. N. ve Keskin, S. (2017). Muhasebe Hata ve Hileleri: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4, (29): 197-214.
 • Pathak, J., Chaouch, B. and, Sriram, R.S. (2005). Minimizing cost of continuous audit: Counting and time dependent strategies, Journal of Accounting and Public Policy, 24: 61–75.
 • Pehlivanlı, D. (2011). Türkiye’de Suistimal, Etik Kurallara Uyumsuzluklar, Asil Denetim http://www.asildenetim.com/images2/etik_kurallara_uyumsuzluklar_turkiyede_suiistimal.pdf: 1-20.
 • Rezaee, Z., Elam, R. and Sharbatoghlie, A. (2001). Continuous auditing: the audit of the future, Managerial Auditing Journal, 16(3): 150-158. Searcy, D., Woodroof, J and Behn, B. (2003). Continuous Audit: The Motivations, Benefits, Problems, and Challenges, Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences: 1-10.
 • Serçemeli, M. ve Orhan, M. S. (2016). Sürekli Denetim ve Denetimin Geleceğine Bakış Üzerine Bıst-100 Şirketlerinde Bir Araştırma, Sayıştay Dergisi, (101): 31-50.
 • Tüm, K. (2015). Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde İç Kontrol Sisteminin Önemi Üzerine Bir Araştırma, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(1): 105-128.
 • Weins, S., Alm, B., and Wang, T. (2016). Rethinking the Future of Auditing: How an Integrated Continuous Auditing Approach Can Leverage the Full Potential of Continuous Auditing, ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Kiel und Hamburg: 1-29.
 • Woodroof, J and, Searcy, D. (2001). Continuous audit Model development and implementation within a debt covenant compliance domain, International Journal of Accounting Information Systems: 169-191.
 • Yardımcıoğlu, M., Koca, N., Günay, Y. ve Kocamaz, H. (2017). Yolsuzluk, Muhasebe Hileleri ve Örnekleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2): 171-187.
 • Yıldız, E ve Başkan, Derya T. (2014). Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi: 1-18.
 • Zahid, A. (2012). Towards a Continuous Process Auditing Framework (Case study in Healthcare Auditing and Decision Support - Infection Regime Control Survey), Electronic Theses and Dissertations: 1-166.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler – Hukuk
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5066-4257
Yazar: Murat Karahan (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8310-3766
Yazar: Mustafa Çolak
Kurum: MALİYE BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @derleme { akusosbil529906, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {561 - 572}, doi = {10.32709/akusosbil.529906}, title = {Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği}, key = {cite}, author = {Karahan, Murat and Çolak, Mustafa} }
APA Karahan, M , Çolak, M . (2019). Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (2) , 561-572 . DOI: 10.32709/akusosbil.529906
MLA Karahan, M , Çolak, M . "Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 561-572 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/45362/529906>
Chicago Karahan, M , Çolak, M . "Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 561-572
RIS TY - JOUR T1 - Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği AU - Murat Karahan , Mustafa Çolak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.529906 DO - 10.32709/akusosbil.529906 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 561 EP - 572 VL - 21 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.529906 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.529906 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği %A Murat Karahan , Mustafa Çolak %T Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 21 %N 2 %R doi: 10.32709/akusosbil.529906 %U 10.32709/akusosbil.529906
ISNAD Karahan, Murat , Çolak, Mustafa . "Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 / 2 (Haziran 2019): 561-572 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.529906
AMA Karahan M , Çolak M . Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği. AKUSBD. 2019; 21(2): 561-572.
Vancouver Karahan M , Çolak M . Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 21(2): 572-561.