Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 391 - 408 2019-06-30

Men’s Evaluation of Violence Against Women: The Example of Sakarya
Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği

Yusuf Genç [1] , İpek Beyza Altıparmak [2] , Dilara Ustabaşı Gündüz [3]


This study is based on the evaluation of violence against women, which is common in our society, from a male point of view. Although all individuals in the family are exposed to domestic violence, women are at its center. A questionnaire was applied to 210 married males based on the general and sub-objectives of the study. The data were analyzed in SPSS software and frequency, Chi-Square, Spearman Rho, Independent Samples t-Test, One-Way ANOVA and One-way ANCOVA analyzes were applied and interpreted. According to research findings it is revealed that there is a linear relationship between education level and economic violence, the reason for violence against women differs according to the profession of men, there is a relationship between experience of violence in the past and attitude towards violence against women, considering religious criteria related to violence against women has an effect on attitude of publicly insulting women, and reasons for violence against women differs according to with whom marriage decision is given. The causes of violence are mostly economic, bilateral relational and psychological problems, followed by community pressure and substance abuse.

Bu araştırma toplumumuzda yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddetin erkek bakış açısıyla değerlendirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Aile içindeki tüm bireyler aile içi şiddete maruz kalmakla birlikte şiddetin merkezini kadın oluşturmaktadır. Araştırmanın genel amacı ve alt amaçları esas alınarak 210 evli erkeğe anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiş; frekans, Ki-Kare, Spearmon Rho, Bağımsız Örneklem t-Testi, Tek Yönlü Varyans ve Tek Yönlü ANCOVA analizleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; eğitim seviyesi ile ekonomik şiddet arasında doğrusal bir ilişki olduğu, kadına yönelik şiddet gösterme nedeninin erkeklerin mesleğine göre farklılık gösterdiği, geçmişteki şiddet deneyimi ile kadına yönelik şiddet tutumu arasında ilişki olduğu, şiddet uygulamada dini kriterlerin göz önünde bulundurulmasının başkalarının yanında kadına hakaret etme tutumu üzerinde etkiye sahip olduğu ve şiddet gösterme nedenlerinin evlilik kararının kim veya kimlerle birlikte verildiğine göre farklılık gösterdiği ortaya konmuştur. Şiddetin sebepleri daha çok ekonomik sorunlar, ikili ilişkilerden kaynaklı sorunlar ve psikolojik sorunlar olarak görülmekte ve bunları toplum baskısı ve madde kullanımı takip etmektedir.

 • Alan Dikmen, H., Özaydın, T. ve Yılmaz, S. D. (2018). Üniversitedeki Kadın Öğrencilerde Yaşanan Flört Şiddeti ile Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki, ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2): 170-176.
 • Almış, B. H., Kütük, E. K., Gümüştaş, F. ve Çelik, M. (2018). Kadınlarda Ev İçi Şiddet İçin Risk Faktörleri ve Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlarda Ruhsal Bozulmanın Belirleyicileri, Arch Neuropsychiatry, 67-72.
 • Altınay, A.G. ve Arat, Y. (2007). Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırma Raporu. Ankara: TÜBİTAK.
 • Altıparmak, İ. B. (2018). Sosyal Öğrenmenin Aile İçi Şiddete Etkisi. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(34): 233-262.
 • Aşkın, E. Ö. ve Aşkın, U. (2017). “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Yoksulluk İlişkisi: Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınlar Üzerine Bir Araştırma”. Kapadokya Akademik Bakış Cappadocia Academic Review, 1(2): 16-37.
 • Ayan, S. (2018). Kadın Algısında Kadına Yönelik Şiddet; Türkiye’de Kadın Sığınma Evleri Üzerine Bir İnceleme, Journal Of Human Sciences, 15(1): 251-264.
 • Bilican Gökkaya, V. (2014). Cam Tavan, Kadın ve Ekonomik Şiddet, The Journal of Academic Social Science Studies, 26: 371-383.
 • Can, Y. (2014). Türk Ailesinde Aile İçi Şiddetin Kültürel Dinamikleri, Electronic Turkish Studies, 9(8): 13-19.
 • Canlı, S., ve Özyurda, F. (2018). Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Doğurgan Çağdaki Kadınlarda Kadına Yönelik Şiddet ve Depresyon İlişkisi, Nobel Medicus, 14(2): 31-39.
 • Daniel, W. W. (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences (7. Edt). New York: John Wiley & Sons.
 • Devries, K. M., Mak, J. Y. T., Garcia-Moreno, C., Petzold, M., Child, J. C., Falder, G., Lim, S., Bacchuss, L. J., Engell, R. E., Rosenfeld, L., Pallitto, C., Vos, T., Abrahams, N., Watts, C. H. (2013). “The Global Prevalence Of Intimate Partner Violence Against Women”, Science, 340(6140): 1527-1528.
 • Douki, S., Nacef, F., Belhadj, A., Bouasker, A., Ghachem, R. (2003). Violence Against Women in Arab and Islamic Countries, Archives of Women’s Mental Health, 6(3): 165-171.
 • Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., Watts, C. (2015). Prevention of Violence Against Women and Girls: What Does The Evidence Say?, The Lancet, 385(9977): 1555-1566.
 • Fang, X. and Corso, P. S.(2007). Child Maltreatment, Youth Violence And Intimate Partner Violence: Developmental Relationships, American Journal of Preventive Medicine, 33: 281-290.
 • Fawole, O. I. (2008). Economic Violence To Women And Girls, Trauma, Vıolence, & Abuse, 9(3): 167-177.
 • Heise, L. (2011). What Works To Prevent Partner Violence? An Evidence Overview. STRIVE Research Consortium, London School of Hygiene and Tropical Medicine: http://researchonline.lshtm.ac.uk/21062/
 • Genç, Y. (2016a). Gençlerin Sözel Şiddeti Öğrenme Yolları ve Şiddet Eğilimleri, The Journal of Academic Social Science, 30: 144-155.
 • Genç, Y. (2016b). Gençleri Fiziksel Şiddete İten Sebepler, Öğrenme Yoları ve Şiddet Eğilimleri, The Journal of Academic Social Science Studies, 44: 51-62.
 • Genç, Y. ve Seyyar, A. (2010). Sosyal Hizmet Terimleri Sözlüğü. Sakarya: Sakarya Yayınevi.
 • Genç, Y., Taylan, H. H., Adıgüzel, Y., ve Kutlu, İ. (2017). Aile İçi Şiddetin Ergenlerin Şiddet Eğilimlerine Etkisi: Antalya Liseleri Örneği, Sakarya University Journal of Education, 7(2): 409-422.
 • Gökkaya, V. B. (2011). Türkiye’de Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet, CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(2): 101-112.
 • Güler, N. Tel, H. ve Tuncay, F. Ö. (2005). Kadının Aile İçinde Yaşanan Şiddete Bakışı, CÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27(2): 51-56.
 • Gülpınar, D. B. ve Kandemirci, D. (2013). Evimin Kadını, Çocuklarımın Anası: Emekçi Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Türkiye Sinemasındaki Sunumu, Nişantaşı University Journal Of Social Sciences, 1(1): 28-44.
 • Gürkan, Ö. C. ve Coşar, F. (2009). Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Etkileri, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3): 124-129.
 • http://www.saglikis.org.tr/nisan-2018-aclik-ve-yoksulluk-siniri/, (Erişim tarihi: 17.06.2018).
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24643, (Erişim tarihi: 13.08.2018).
 • Jasinski, J. L. (2001). Theoretical Explanations For Violence Against Women, İçinde: Sourcebook On Violence Against Women, s. 5-21. London: Sage Publications.
 • Kahraman, S. D. (2010). Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(1): 30-35.
 • Krantz, G., & Garcia-Moreno, C. (2005). Violence Against Women, Journal of Epidemiology & Community Health, 59(10): 818-821.
 • García-Moreno, C., Zimmerman, C., Morris-Gehring, A., Heise, L., Amin, A., Abrahams, N., Montoya, O., Bhate-Deosthali, P., Kilonzo, N., Watts, C. (2015). “Addressing Violence Against Women: A Call To Action”, The Lancet, 385(9978): 1685-1695.
 • Ögel, K., Tarı, I. ve Eke, C. Y. (2005). Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme. İstanbul: Yeniden Yayın.
 • Öyekçin, D. G., Yetim, D. ve Şahin, E. M. (2012). Kadına Yönelik Farklı Eş Şiddeti Tiplerini Etkileyen Psikososyal Faktörler, Türk Psikiyatri Dergisi, 23(2): 73-81.
 • Özkan, G. (2017). Kadına Yönelik Şiddet-Aile İçi Şiddet ve Konuya İlişkin Uluslararası Metinler Üzerine Bir İnceleme, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1): 533-564.
 • Özpulat, F. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri ile Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişki, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(2): 151-161.
 • Sakarya Nüfusu (2018), Sakarya Nüfusu 2018, https://www.nufusu.com/il/sakarya-nufusu, (Erişim tarihi: 14.04.2018).
 • Vahip, I. ve Doğanavşargil, Ö. (2006). Aile İçi Fiziksel Şiddet ve Kadın Hastalarımız, Türk Psikiyatri Dergisi, 17(2): 107-114.
 • Yanık, A., Hanbaba, Z., Soygür, S., Ayaltı, B. ve Doğan, M. (2014). Kadına Yönelik Şiddet Davranışlarının Değerlendirilmesi: Türkiye’den Kanıt, Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(4): 104-111.
 • Yüksel Oktay, E. (2015). Türkiye'nin ve Dünyanın Ortak Sorunu: Kadına Şiddet, Journal of Academic Studies, 16(64): 57-118.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Antropoloji – Felsefe – Psikoloji - Sosyoloji
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6580-0883
Yazar: Yusuf Genç (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2971-3090
Yazar: İpek Beyza Altıparmak
Kurum: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8184-8446
Yazar: Dilara Ustabaşı Gündüz
Kurum: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil537650, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {391 - 408}, doi = {10.32709/akusosbil.537650}, title = {Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği}, key = {cite}, author = {Genç, Yusuf and Altıparmak, İpek Beyza and Ustabaşı Gündüz, Dilara} }
APA Genç, Y , Altıparmak, İ , Ustabaşı Gündüz, D . (2019). Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (2) , 391-408 . DOI: 10.32709/akusosbil.537650
MLA Genç, Y , Altıparmak, İ , Ustabaşı Gündüz, D . "Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 391-408 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/45362/537650>
Chicago Genç, Y , Altıparmak, İ , Ustabaşı Gündüz, D . "Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 391-408
RIS TY - JOUR T1 - Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği AU - Yusuf Genç , İpek Beyza Altıparmak , Dilara Ustabaşı Gündüz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.537650 DO - 10.32709/akusosbil.537650 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 391 EP - 408 VL - 21 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.537650 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.537650 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği %A Yusuf Genç , İpek Beyza Altıparmak , Dilara Ustabaşı Gündüz %T Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 21 %N 2 %R doi: 10.32709/akusosbil.537650 %U 10.32709/akusosbil.537650
ISNAD Genç, Yusuf , Altıparmak, İpek Beyza , Ustabaşı Gündüz, Dilara . "Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 / 2 (Haziran 2019): 391-408 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.537650
AMA Genç Y , Altıparmak İ , Ustabaşı Gündüz D . Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği. AKUSBD. 2019; 21(2): 391-408.
Vancouver Genç Y , Altıparmak İ , Ustabaşı Gündüz D . Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 21(2): 408-391.