Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 3, Sayfalar 816 - 837 2019-09-30

Türkiye’deki Suriyeli Üniversite Öğrencileri İle İlgili Bir Durum Tespiti: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Örneği
A Situation Evaluation on the Syrian University Students in Turkey: The Case of the Osmaniye Korkut Ata University

Muazzez HARUNOĞULLARI [1] , Seval SÜZÜLMÜŞ [2] , Yadigar POLAT [3]


2011 yılının Mart ayında Suriye’de başlayan iç savaş ile birlikte milyonlarca Suriyeli Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Zorunlu göç sürecine katılan Suriyeli gençler, yarım kalan eğitimlerini ülkemizde sürdürmektedirler. Günümüzde Türkiye üniversitelerinde eğitim gören Suriyeli öğrenci sayısı 20 bini geçmiştir. Bu çalışmanın amacı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) 2017-2018 eğitim -öğretim yılında öğrenim gören Suriye uyruklu öğrencilerin aldıkları eğitime, sosyal ve kültürel ilişkilerine, ekonomik durumlarına ve geleceğe yönelik planlarına ilişkin görüşlerini belirlemek ve göç sürecinde yaşadıklarını değerlendirmektir. Bu amaçla likert tipi bir anket ölçeği geliştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin göç sürecini derinlemesine irdelemek için de görüşme formu geliştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, OKÜ’de öğrenim gören Suriyeli öğrenciler oluşturmaktadır. OKÜ’de kayıtlı toplam 196 Suriyeli öğrenciden 105’i araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Anket, gönüllük esası dikkate alındığı için 90 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen bulguları karşılaştırmak amacıyla anket çalışmasına ek olarak 15 öğrenciyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Anketten elde edilen nicel veriler SPSS programı aracılığı ile işlenmiş, görüşme formları da dikkate alınarak veri analizi yapılmıştır. Araştırma sonucu Suriyeli öğrencilerin; Türkçeyi öğrenmede zorluk yaşadıkları, psikolojilerinin savaştan derinden etkilendiği, bir kısmının maddi sıkıntı içinde olduğu, bir kısmının okul saatleri dışında part-time işlerde çalıştığı, çoğunun savaş bittikten sonra ülkelerine dönmek istediği belirlenmiştir. Eğitim sürecinde dil ile ilgili yaşanan problemlerin çözümü için yerel öğrenci gruplarıyla Suriyeli öğrenci grupları arasında sosyal-kültürel faaliyetler arttırılmalıdır. Suriyeli öğrencilerin eğitim süreci iyileştirilmeli ve geliştirilmeli, Türkiye toplumuna adapte olmalarını hızlandıracak sosyal uyum projeleri geliştirilmeli bu projelere yerel yönetim, üniversite ve STK’lar tarafından destek verilmelidir.

In March of 2011, with the civil war in Syria, millions of Syrians have been forced to emigrate to Turkey. Syrian youth, participating in the forced migration process, continue their education in Turkey. Today, the number of Syrian students studying in universities in Turkey has exceeded 20 thousand. The aim of this study is to determine the views of the Syrian students studying at Osmaniye Korkut Ata University (OKU) in 2017-2018 academic year about their education, social and cultural relations, economic conditions and future plans and to evaluate their experiences in the migration process. For this purpose, a likert-type questionnaire scale was developed. In addition, an interview form was developed in order to examine students' migration process in depth. The population of the study consists of Syrian students studying at OKU. 105 out of 196 Syrian students enrolled in OKU were included in the study. The questionnaire was applied to 90 students because of voluntariness. In addition to the questionnaire, in-depth interviews were conducted with 15 students in order to compare the findings. Quantitative data obtained from the questionnaire were processed through SPSS program and data analysis was performed by taking into account the interview forms. As a result of the research, Syrian students; It was determined that they had difficulty in learning Turkish, their psychologies were deeply affected by the war, some were in financial distress, some were working part-time outside of school hours, most of them wanted to return to their country after the war. Social-cultural activities should be increased between the local student groups and the Syrian student groups in order to solve the problems related to language in the education process. Syrian students of the educational process should be improved, social cohesion projects should be developed to accelerate to adapt to the Turkey society, these projects should be supported by local governments and NPOs and universities.

 • Akpınar, T. (2017). “Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Çocukların ve Kadınların Sosyal Politika Bağlamında Yaşadıkları Sorunlar”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 03 (03): 16-29.
 • Al Hessan, M. (2016). Understanding The Syrian Educational System in a Context of Crisis?, Vienna Institute of Demography Austrian Academy of Sciences, 1-45.
 • Al-Shagran, H., Khasawneh, O.M., Ahmed, A. K., Jarrah, A. M. (2015). Post-Traumatic Stress Disorder of Syrian Refugees in Jordan, International Journal of Liberal Arts and Social Science, 3 (3): 36-48.
 • Aslanoğlu, R. A. (1998). Kent Kimlik ve Küreselleşme, Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Bal, H. (2015). Kent Sosyolojisi, İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Bayraktaroğlu, S. Mustafayeva, L. (2010). “Türk Yüksek Öğretim Sistemi ve Türk Dünyası İlişkiler: Sakarya Üniversitesi’nde Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler Örneği”, Journal Of Azerbaijani Studies, 284-292.
 • Bijak, J. (2011). Forecasting International Migration İn Europe: A Bayesian View, The Sprınger Serıes On Demographıc Methods And Populatıon Analysıs, Southampton, UK.
 • Chambers, I. (2014). Göç, Kültür ve Kimlik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Çağlayan, S. (2006). “Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17: 67-91.
 • El-Ghali, H. A., Ali, A., Ghalayini, N. (2017). Higher Education and Syrian Refugee Students: The Case of Iraq Policies, Practices, and Perspectives, Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, Research Report.
 • Ergin, M. (2009). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım.
 • Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli Sığınmacıların Kilis Şehrindeki Mekânsal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (45): 373-396.
 • Jalbout, M. (2015). Partnering for a Better Future: Ensuring Educational Opportunity for All Syrian Refugee Children and Youth in Turkey, Theirworld All Rights Reserved The Global Business Coalition for Education, pp. 1-35.
 • Keeley, B. (2009). International Migration: The Human Face Of Globalisation, ISBN 978-92-64-047280 © Oecd 2009, ss.1-7, www.Oecd.Org/İnsights
 • Koçak, Y. Terzi, E. (2012). “Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri”, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3): 163-184.
 • Özyürek, R. (2009). Türk Devlet ve Topluluklarından Türkiye Üniversitelerine Gelen Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenimlerinde Karşılaştıkları Sorunlar, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 4 (3): 1819-1862.
 • Seydi, R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31: 267-305.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (2018). Göç İstatistikleri, www.goc.gov.tr (Erişim Tarihi. 09.01.2019).
 • Tanrıkulu, F. (2018). “Suriye Krizi Sonrası Türkiye’deki Sığınmacıların ve Göçmenlerin Eğitimi: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Perspektifleri”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (3), 2585-2604.
 • Taştan, C. Haklı, S. Z. Osmanoğlu, E. (2017). Suriyeli Sığınmacılara Dair Tehdit Algısı: Önyargılar ve Gerçekler, Polis Akademisi Yayınları: 29, Rapor No: 9.
 • Tuzcu, A. Bademli, K. (2014). Göçün Psikososyal Boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6 (1): 56-66.
 • Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2002). Beşeri Coğrafya (İnsan, Kültür, Mekân). İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Türk, E., (2019). “Türk Basınında Suriyeli Göçmenlere İlişkin Haberlere Yapılan Yorumların İncelenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 17-30.
 • ÜAK (Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı). (2016). Türkiye’de Yükseköğretim ve Uluslararasılaşma: Mevcut Durum ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırma, Analiz, Nisan 2016, Sayı: 2.
 • Yılmaz, A. (2014). Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 9 (2): 1685-1704.
 • YÖK. (2018). Yüksek Öğretim Kurulu İstatistik Verileri, https://istatistik.yok.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10.01.2019).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Dil ve Edebiyat – Eğitim – İlahiyat
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4334-3364
Yazar: Muazzez HARUNOĞULLARI (Sorumlu Yazar)
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8519-3187
Yazar: Seval SÜZÜLMÜŞ
Kurum: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5603-2149
Yazar: Yadigar POLAT
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

APA Harunoğulları, M , Süzülmüş, S , Polat, Y . (2019). Türkiye’deki Suriyeli Üniversite Öğrencileri İle İlgili Bir Durum Tespiti: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Örneği . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (3) , 816-837 . DOI: 10.32709/akusosbil.511181