Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 3, Sayfalar 855 - 868 2019-09-30

Küreselleşme Sürecinde Yeni Bir Boyutta Güvenlik Anlayışı ve Çevresel Etkileri
Security Understanding of a New Dimension in the Globalization Process and Environmental Effects

Şafak Kaypak [1] , Vedat Yılmaz [2]


Bu çalışmanın amacı, küreselleşme sürecinde güvenlik alanında oluşmaya başlayan dönüşüm sürecinin incelenmesi ve bu perspektifte güvenlik anlayışının çevresel boyutunun konu alınmasıdır. Yapılan araştırmanın çıkış noktası, 21. yüzyıldaki küreselleşme, nüfustaki artış ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak çevrenin de güvenliğinin kalmaması durumudur. Dünyada küreselleşme sürecinde görülen hızlı değişime bağlı olarak günümüzdeki yaşamın koşulları da hızlı bir şekilde değişim göstermekte ve yeni problemler ve ihtiyaçlar kendini göstermektedir. Değişimin çoğunlukla görüldüğü mekanlardan biri, güvenliğin gittikçe daha fazla önemsendiği uluslararası alanlardır. Küreselleşmeye koşut olarak güvenliğin de küreselleştiği ve ülke sınırlarını aştığı görülmektedir. Yaşanan çevrenin sorunlarının her geçen gün artması, güvenliğin alanını genişleterek, çevresel güvenlik gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Araştırmada, güvenlik ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşim sürecinde güvenliğe hizmet edeceği perspektifler ile çevreye yansıma biçimi incelenmektedir.  Çevresel değerler ve insanın birbirinden ayrı düşünülmeyen bütünleşik bir yapıya sahip olduğunu görmek, güvende olmayı getirecektir. Bu bağlamda, çalışma beş bölümde ele alınacaktır. İlk bölümde, küreselleşme; ikinci bölümde güvenlik kavramları tanıtılacaktır. Üçüncü bölümde, değişen güvenlik anlayışına yer verilecektir. Dördüncü bölüm, küreselleşme sürecinde yeni bir boyut oluşturan çevresel güvenlik konusunu içermektedir. Son bölümde ise sonuç ve değerlendirmeye yer verilmiştir.

The purpose of this study, to examine the process of transformation began to occur in environmentally safe in the process of globalization and is accordingly subject to environmental dimension of security conception.  Starting point of the investigation is the globalization, increase in population and technological developments in the 21st century meanwhile the environment to be unsafe. Depending on the process of rapid change in the world of today's living conditions and needs are changing rapidly and new problems arise. One of the most striking places of change is international areas where security is being felt more It is understood that in parallel to globalization, security is also globalized, and the country's boundaries are exceeded. The increasing problems of living environment in expanding the scope of security, the need for environmental security have emerged. In study, the perspectives that will serve the security in the process of mutual interaction between security and environment and the ways of reflecting to the environment are examined. Environmental values ​​and the idea that man has an integrated structure that cannot be separated from each other will bring about being safe. In this context, the study consists of five chapters. In the first part, globalization; In the second part, security concepts will be introduced. In the third chapter, changing security understanding will be explained. In the fourth chapter, environmental security, which constitutes a new dimension in the process of globalization will be mentioned. The final section includes results and evaluation.

 • Acar, M. (2002). Globalization through It’s Economic, Political and Socio-Cultural Dimensions: Threat or Opportunity?, Liberal Thought, Year: 8, (32).
 • Akayın, M. K. (2004). The Effects of Globalization on Urban Politics, Unpublished Master Thesis, Ankara, AU Institute of Social Sciences.
 • Aksoy, E. (2009). Crime and Safe City Approach, http://www.benliseda.com, (Accessed on: 15/01/2018.)
 • Algan, N. (2002). Environmental Security in the Turkish Straits, Mülkiye Magazine, XXVI, (234): 21-34.
 • Algan, N. (2005). Pollution from National Security, http://www.yesilufuklar.info/rec-bulten/rec-turkiye/640, (Access Date: 10/01/2018).
 • Aydın, A. H. (1996). Police Professional Law, Ankara, Doğus Publications
 • Barnett, J. (2003). Security and Climate Change, Global Environmental Change, 13, (1): 7-17.
 • Barnett, J. and Dovers, S. (2001). Environmental Security, Sustainability and Policy, Pacifica Review: Peace, Security and Global Change, 13, Num. 2nd.
 • Batmaz, N. and Özcan, A. (2007). The Effects of Globalization on Economic Growth and Poverty: Financial Crise, IV. International NGO Congress Proceedings, Onsekiz Mart University :37-51.
 • Buzan, B. (1991). People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in Cold War Era, Great Britain, Harvester Wheatsheaf.
 • Cali, H. H. (2010). Transboundary Dimensions of Environmental Security, Crimes from Local to Transboundary, Ankara Police Academy Publications, 235-254,
 • Çetin, E. (2003), Globalization and International Security, İmaj, June, Issue 2, Background International Policy, http // www.foreignpolicy.org.tr, (Accessed on: 05/01/2018).
 • Law Amending the Law on Environment, Law No. No. 5491, issued Apr. 26, 2006 to R.G.
 • Dabelko, G. and David D. (1993). Environmental Security: Issues of Concept and Redefinition, Occasional Paper No.1, Harrison Program on the Future Global Agenda.
 • Dalby, S. (2008). Security and Environmental Connections International relations, Volume: 5, Issue: 18 (Summer), pp.179-195.
 • Demiral, N. Evin, H. and Demiral, B. (2007). Globalization of Poverty and Global Poverty, IV. Proceedings of International NGO Congress, Onsekiz Mart University, Çanakkale, pp. 1-10.
 • Eckersley, R. (2005). Ecological Security Dilemmas, New Envıronment Agendas II Chap. 8, http://www.arts.monash.edu.au/ncas/teach/08.html (Accessed on: 18/02/2018).
 • Erdoğdu, K. (2005). From Shanghai Five to the Shanghai Cooperation Organization, http://www.aydınlanma 1923.org, (Accessed on: 18/07/2018).
 • Frevel, B. (2006). Urban Safety, German Policy Studies, Vol 3, No: 1, pp. 1-18.
 • Giddens, A. (1994). The Transformation of Intimacy, Basil Blacwell, Oxford.
 • Giddens, A. (2000). Globalization of Modernity, Ed: Bülbül, Kudret, Globalization Readings, Ankara, Ancient Publications: 203-214.
 • Habermas, J. (2005), The Inclusion of the Other, Trans, Ak, İlknur, İstanbul, Yapı Kredi Publications.
 • Harvey, D. (1997). Status of Postmodernism, Trans. Savran, Sungur, İstanbul. Metis Publications,
 • Karabulut, B. (2009). Changes in the Field of Security in the Process of Globalization: Rethinking the Security of the Black Sea, Black Sea Studies, Volume: 6, Number: 23, pp.1-11.
 • Kaya, E. (2009). Basic Responsibility of City Management http://www.yerelsiyaset.com/v2/index.php?goster=ayrinti&id=800, (Date of Access: 28/04/2018).
 • Kaypak, Ş. (2011). New Developments in Urban Security; Community Supported Policing, Contemporary Approaches in Fighting Crime, Society-Supported Policing Theory and Applications, (Ed. Muhittin, K. and Selahattin, G.), Ankara, Police Academy, pp. 43-72.
 • Keleş, R. and Ertan, B. (2002). Introduction to Environmental Law, Ankara, İmge Publications.
 • Keleş, R. and Hamamcı, C. (2005). Environmental Policy, İmge Publications.
 • Koçer, G. (2005). International Security Environment and Turkey's National Security after the Cold War, Journal of Strategic Studies, 3(5).
 • Küçükşahin, A. (2006). What are the differences between the concepts of risk and threat in the context of security?, Institute of Strategic Studies Security Strategies Journal, 2(4): 7-40.
 • Maslow A. (1968). Motivation and Personality, Harber Publishing, New York.
 • Özyurt, C. (2005). Identity and Differentiation in the Globalization Process, Açılım Book, İstanbul.
 • Pektaş, E. Kadri (2003). Municipal Police Services in the Administration and the Place of the Police in the 21st Century, http://basarm.com.tr/yayin/malihukuk//04.htm, Date of Access: 28/3/2018.
 • Porter, G. and Brown, J. W. (1991). Global Environmental Politics, Westview Press Inc., San Francisco.
 • Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage Publications, London.
 • Saltık, Ahmet (1995), Socio-Economic Foundations of Voluntary Organizations in Contemporary Society, Ankara, Environment Foundation of Turkey.
 • Seymen, O. and Bolat, T. (2005). A Conceptual Perspective on the Concept of Globalization, Globalization and Multinational Business Administration, Ed: Seymen, O. and Bolat, T., Ankara: Nobel Publication, pp.3-31.
 • Shaw, B. R. (1996). Wilson Center Issue, http://www.aepi.army.mil/internet/env-sec -PDF. pp.39-44, (Accessed on: 12/05/2018).
 • Short, R. J. (2004). Global Metropolitan: Globalizing Cities in Capitalist World, Routledge, London.
 • Short, J. R., Breitbach, C., Buckman, S. & Essex, J. (2000). From World Cities o Gateway Cities: Extending the Boundaries of Globalization Theory”, City, Vol: 4.
 • Tutar, H. (2000). Business Management in Globalization Process, İstanbul, Hayat Publications,
 • Steger, B. Manfred (2006). Globalization, Trans. Ersoy, A., Ankara, Dost Bookstore.
 • TDK, http: /www.tdk.gov.tr. (Accessed on: 11/03/2018).
 • Toprak, Z. (2001a). Urban Management and Policy, İzmir: Anadolu Publications.
 • Toprak, Z. (2001b). Local Authorities, İzmir: Dokuz Eylül University Publications.
 • Environmental Problems Foundation of Turkey (1989). Our Common Future, World Commission on Environment and Development Report, New York: Publication of TÇSV.
 • Ugurlu, Ö. (2006). Environmental Security in the Context of Sustainable Energy Policies in Turkey, Unpublished PhD Thesis, Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Ülman, B. (2000). Separatism and Turkey's New Security Detection, The Longest Decade, Turkey's National Security and Foreign Policy Agenda in Nineties, (Ed. Özcan, G. and Kut, S.), İstanbul: Büke Publications.
 • Yavuz, C. (2010). Multidimensional New Meanings of a Concept of Security Security Strategies, http://www.turksam.org/en/a1997 html, (Access Date: 11/04/2016).
 • Yıkılmaz, N. (2003). New World Order and Environment, İstanbul: Social Research Foundation Publications.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler – Hukuk
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4593-2525
Yazar: Şafak Kaypak
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4624-9824
Yazar: Vedat Yılmaz (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @derleme { akusosbil551474, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {855 - 868}, doi = {10.32709/akusosbil.551474}, title = {Security Understanding of a New Dimension in the Globalization Process and Environmental Effects}, key = {cite}, author = {Kaypak, Şafak and Yılmaz, Vedat} }
APA Kaypak, Ş , Yılmaz, V . (2019). Security Understanding of a New Dimension in the Globalization Process and Environmental Effects. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (3) , 855-868 . DOI: 10.32709/akusosbil.551474
MLA Kaypak, Ş , Yılmaz, V . "Security Understanding of a New Dimension in the Globalization Process and Environmental Effects". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 855-868 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/48890/551474>
Chicago Kaypak, Ş , Yılmaz, V . "Security Understanding of a New Dimension in the Globalization Process and Environmental Effects". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 855-868
RIS TY - JOUR T1 - Security Understanding of a New Dimension in the Globalization Process and Environmental Effects AU - Şafak Kaypak , Vedat Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.551474 DO - 10.32709/akusosbil.551474 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 855 EP - 868 VL - 21 IS - 3 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.551474 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.551474 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Security Understanding of a New Dimension in the Globalization Process and Environmental Effects %A Şafak Kaypak , Vedat Yılmaz %T Security Understanding of a New Dimension in the Globalization Process and Environmental Effects %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 21 %N 3 %R doi: 10.32709/akusosbil.551474 %U 10.32709/akusosbil.551474
ISNAD Kaypak, Şafak , Yılmaz, Vedat . "Security Understanding of a New Dimension in the Globalization Process and Environmental Effects". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 / 3 (Eylül 2019): 855-868 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.551474
AMA Kaypak Ş , Yılmaz V . Security Understanding of a New Dimension in the Globalization Process and Environmental Effects. AKUSBD. 2019; 21(3): 855-868.
Vancouver Kaypak Ş , Yılmaz V . Security Understanding of a New Dimension in the Globalization Process and Environmental Effects. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 21(3): 868-855.