Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 4, Sayfalar 1045 - 1058 2019-12-30

The Effect of Electronic Portfolio Applications on Academic Success in Database Organization Course
Veritabanı Organizasyonu Dersinde Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi

Gülçin Zeybek [1]


The aim of the research is to identify the effect of e-portfolio on the academic achievement of students in the "database organization" course and to determine student opinions on the applications. The research was carried out with experimental design with pre-test and post-test control groups. The study group was established in the 11th grade of Information Technologies Department of a vocational high school in Karaman province in the 2016-2017 academic year. While the e-portfolio applications were made for 10 weeks in the experimental group, the existing applications were continued in the control group. The achievement test developed by the researcher was applied to the students as pretest and posttest. At the end of the experimental period, students' opinions regarding the applications were determined through the semi-structured interview form. Descriptive statistics and Mann Whitney-U test for independent samples were used to evaluate the quantitative data of the study. Qualitative data were analyzed using descriptive analysis technique. When the findings of the study were examined, it was seen that the average of posttest and achievement points of the experimental group was significantly higher than the control group's.  Additionally, the students who participated the study had positive opinion on e-portfolio applications. Findings of the research were interpreted and various suggestions were made.

Araştırmanın amacı, Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 11. sınıf “veritabanı organizasyonu” dersinde e-portfolyo kullanımın öğrencilerin akademik başarılarına etkisini tespit etmek ve e-portfolyo uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Ön test - son test kontrol gruplu deneysel desen ile yürütülmüş olan araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Karaman ilinde bir meslek lisesinin Bilişim Teknolojileri Alanı 11. sınıfında öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Seçkisiz yöntemle belirlenmiş olan deney ve kontrol grupları 14’ er kişiden oluşmaktadır. Deney grubunda 10 hafta süre ile e-portfolyo uygulamaları yapılırken, kontrol grubunda “Bilişim Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Programı” kapsamında mevcut uygulamalara devam edilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilmiş başarı testi, öntest ve sontest olarak öğrencilere uygulanmıştır. Deneysel süreç bitiminde, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla uygulamalara ilişkin öğrenci görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın nicel verilerini değerlendirmek amacıyla betimsel istatistik teknikler ve ilişkisiz ölçümler için Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Görüşme formu aracılığıyla elde edilen nitel veriler ise, betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın nicel bulguları incelendiğinde, deney grubunun sontest ve erişi puan ortalamalarının, kontrol grubunun sontest ve erişi puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmaya katılan öğrenciler, e-portfolyo uygulamalarına ilişkin genel olarak olumlu görüş belirtmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular, ilgili alanyazın doğrultusunda yorumlanarak, uygulamaya ve gelecekte yapılabilecek çalışmalara ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

 • Aktay, S. ve Gültekin, M. (2014). İlköğretimde Webfolyo Uygulaması: Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri, İlköğretim Online, 13(3): 806-819.
 • Alan, S. (2014). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda e-Portfolyo Kullanımının Değerlendirilmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.
 • Arap, B. (2008). Dil Öğretmeni Eğitiminde Öğretmen Adayları İçin Elektronik Portfolyo Kullanımı, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Atılgan, H., Doğan, N. ve Kan, A. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Ed: H. Atılgan), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Barış. M. F. (2011). Bir Sosyal Ağ Sitesine e-Portfolyonun (Elektronik Gelişim Dosyası) Entegre Edilerek Uygulanması ve Sonuçlarının İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Edirne.
 • Barış, M. F. ve Tosun, N. (2013). Influence of e-Portfolio Supported Education Process to Academic Success of the Students, Social and Behavioral Sciences, 103: 492-499.
 • Çayırcı, N. Y. (2009). Elektronik Gelişim Dosyası İlköğretim 7. Sınıf Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Chang, C. (2001). A Study on the Evaluation and Effectiveness Analysis Of Webbased Learning Portfolio (WBLP), British Journal of Educational Technology, 32(4): 435-458.
 • Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2018). Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Weebly Örneği, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1): 01-14.
 • De Fine, A. A. (1992). Portfolio Assessment: Getting Started, New York: Scholastic Inc.
 • Demir, B. P. (2016). Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Araştırma Becerilerine Etkisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Demir, B. P. ve Kutlu, Ö. (2016). The Effect of Electronic Portfolio Applications on 6th Graders’ Research Skills, Education and Science, 41(188): 227-253.
 • Demirel, Ö. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Öğretme Sanatı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirli, C. (2007). Elektronik Portfolyo Öğretim Sürecinin Öğrenen Tutumlarına ve Öğrenme Algılarına Etkisi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ.
 • Döşlü, A. (2009). Ortaöğretim 10. Sınıf Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersinde Web Tabanlı Portfolyo Kullanımı -Adana İlinde Bir Çalışma-, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Erten, P. (2015). Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme Ortamında e-Portfolyo Uygulamasının Akademik Başarıya, Tutumlara, Motivasyona ve Kalıcılığa Etkisi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ.
 • Gömleksiz, M. N. ve Koç, A. (2010). Bilgisayar Okuryazarlığı Becerisi Ediniminde e-Portfolyo Sürecinin Öğrenen Performansına ve Tutumlarına Etkisi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2): 75-96.
 • Gülbahar, Y. ve Köse, F. (2006). Öğretmen Adaylarının Değerlendirme İçin Elektronik Portfolyo Kullanımına İlişkin Görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2): 75-93.
 • Hetterscheidt, J., Pott, L., Russell, K. ve Tchang, J. (1992). Using the Computer as a Reading Portfolio. Educational Leadership 49(8): 73-82.
 • Kazan, Z. (2006). Elektronik Gelişim Dosyasının Eğitim Amaçlı Tasarlanması ve Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Kullanımının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Koç, A. (2010). Bilgisayar Okuryazarlığı Becerisi Ediniminde E-Portfolyo Sürecinin Öğrenen Performansına ve Tutumlarına Etkisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • Koçoğlu, Z. B. (2006). Portfolyoların İngilizce Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerindeki Rolü: Bir Durum Çalışması, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2005). Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Elektronik Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 4(1): 101-106.
 • Kovalchick, A., Milman, N. B., ve Elizabeth, M. (1998). Instructional Strategies for Integrating Technology: Electronic Journals and Technology Portfolios as Facilitators for Self- Efficacy and Reflection in Preservice Teachers, Proceedings of the Society for Information Technology and Teacher Education 9th International Conference, Washington, DC. (ERIC Reproduction Service: ED421115).
 • Kutlu, M. O., Polat, Y. ve Döşlü, A. (2014). Ortaöğretim 10. Sınıf Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersinde Web Tabanlı Portfolyo Kullanımı -Adana İlinde Bir Çalışma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1): 336-351.
 • Kutlu, Ö., Doğan, D. C. ve Karakaya, İ. (2008). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi: Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Değerlendirme, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Lopez-Fernandez, O. ve Rodriguez-Illera, J. L. (2009). Investigating University Students’ Adaptation to a Digital Learner Course Portfolio, Computers & Education, 52: 608-616.
 • Mason, R., Pegler, C. ve Weller, M. (2004). Ee-Portfolios: An Assessment Tool for Online Course, British Journal of Educational Technology, 35(6): 717-727.
 • Öğmen, K. (2011). E-Portfolyo Yoluyla Kelime Öğrenimi ve Anadolu Lisesi 9. Sınıf Öğrencilerinin Strateji ve Öğrenir Özerkliği Gelişimine Olan Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Özgür, H. (2016). Facebook Sosyal Ağına Entegre e-Portfolyo Yazılımının Akademik Başarı ve Öğretim Sürecinde Kullanımına Yönelik Tutuma Etkisi, Sakarya University Journal of Education, 6(1): 38-56.
 • Özyenginer, E. (2006). Bilgisayar Dersinde Elektronik Portfolyo Yöntemi Kullanımı Üzerine Bir Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Paulson, F. L., Paulson, P. R ve Meyer, C. A. (1991). What Makes a Portfolio?, Educational Leadership, 48(5): 60-63.
 • Pullman, G. (2002). Electronic Portfolios Revisited: The Efolios Project, Computers and Composition, 19: 151-169.
 • Salinas, J., Marin, V. ve Escandell, C. (2011). A Case of Institutional PLE: Integration of VLE and e-Portfolio for Students, Proceedings of the PLE Conference 2011, 1-16. 10th - 12th July 2011, Southampton, UK.
 • Sanalan, V. A. ve Altun, A. (2002). Bir Veri Tabanı Uygulaması Olarak Elektronik Portfolyo, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1): 11-21.
 • Tur, G. ve Marin, I. V. (2014). Student Teachers’ Attitudes Toward Collaboration in e-Portfolios Built with Web 2.0 Tools, UAE Journal of Educational Technology and eLearning, 5: 58-65.
 • Yeşilova, E. P. A. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre Elektronik Portfolyo Hazırlama Süreçlerine İlişkin Görüşleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Eskişehir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Dil ve Edebiyat – Eğitim – İlahiyat
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5509-5129
Yazar: Gülçin Zeybek (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil427180, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {1045 - 1058}, doi = {10.32709/akusosbil.427180}, title = {Veritabanı Organizasyonu Dersinde Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi}, key = {cite}, author = {Zeybek, Gülçin} }
APA Zeybek, G . (2019). Veritabanı Organizasyonu Dersinde Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (4) , 1045-1058 . DOI: 10.32709/akusosbil.427180
MLA Zeybek, G . "Veritabanı Organizasyonu Dersinde Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1045-1058 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/51207/427180>
Chicago Zeybek, G . "Veritabanı Organizasyonu Dersinde Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1045-1058
RIS TY - JOUR T1 - Veritabanı Organizasyonu Dersinde Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi AU - Gülçin Zeybek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.427180 DO - 10.32709/akusosbil.427180 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1045 EP - 1058 VL - 21 IS - 4 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.427180 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.427180 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Veritabanı Organizasyonu Dersinde Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi %A Gülçin Zeybek %T Veritabanı Organizasyonu Dersinde Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 21 %N 4 %R doi: 10.32709/akusosbil.427180 %U 10.32709/akusosbil.427180
ISNAD Zeybek, Gülçin . "Veritabanı Organizasyonu Dersinde Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 / 4 (Aralık 2020): 1045-1058 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.427180
AMA Zeybek G . Veritabanı Organizasyonu Dersinde Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi. AKUSBD. 2019; 21(4): 1045-1058.
Vancouver Zeybek G . Veritabanı Organizasyonu Dersinde Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 21(4): 1058-1045.