Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 4, Sayfalar 1154 - 1170 2019-12-30

Küresel Krize Heterodoks Bir Yaklaşım: Avusturya Okulu
A Heterodox Approach to the Global Crisis: The Austrian School

Abdülkerim ÇALIŞKAN [1] , Ali BALKI [2]


Temel yapıların, değerlerin ve normların öngörülemeyen ve beklenmedik gelişmeler sonucunda olumsuz yönde etkilenmesi anlamına gelen ‘kriz’ kelimesi; sosyal bilimlerde özellikle de son 25-30 yıl içerisinde çok sık tekrar edilen bir kavram haline gelmiştir. Her iktisadi akım ekonomik krizlere farklı perspektiflerden bakmaktadır. 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) emlak piyasasında başlayan mortgage krizi, 2008 yılı Eylül ayından itibaren tüm dünyada hissedilmeye başlamış ve Küresel Kriz niteliği kazanmıştır. Avusturya Okulu, krizi önceden tahmin etmiştir. Son dönemde R.W. Garrison’un katkılarıyla geliştirdikleri Avusturyacı Konjonktür Teorisi ışığında küresel krizi analiz eden Avusturya Okulu; küresel krize karşı geliştirilen heterodoks yaklaşımlar arasında yerini almıştır.  Avusturyacı Konjonktür Teorisi çerçevesinde getirdiği çözüm önerileri bakımından büyük önem arz etmektedir.

The term “crisis”, which means the fundamental structures’, values’ and norms’ being adversely affected as a result of unforeseeable and unexpected occurrences, has become a much frequently used term within the last 25 or 30 years, particularly in social sciences. Each economic movement treats economic crises from a different point of view. The mortgage crisis which began in the estate market in the United States of America (USA) began to have perceptible effects throughout the world since September, 2008 and took on the form of a Global Crisis. The Austrian School predicted the crisis. The Austrian School, which recently analyzed the global crisis in light of The Austrian Theory of the Business Cycle, developed by R.W. Garrison's contributions; it has taken its place among the heterodox approaches developed against the global crisis. It is of great importance in terms of the solutions offered by The Austrian Theory of the Business Cycle.

 • Acar, M. (2001). Müzmin Krizler Toplumunun Ekonomi Politiği, Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı I, 7(41): 121-128, Ankara.
 • Akgün, B. (2001). Türkiye'de Siyasal Güven: Nedenleri ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56(4): 1-23.
 • Aktan, C.C. ve Şen, H. (2001). Kaos ve Yönetim, Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı II, 7(42): 1225–1233, Ankara.
 • Altun, S.A. (2001). Ekonomik Krizler: Nedenler ve Çözüm Önerileri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (28): 451–459.
 • Balı, S. ve Büyükşalvarcı, A. (2011). 1630’dan 2010’a Finansal Krizler Tarihi: Balonlar, Panikler, Buhranlar ve Küresel Finansal Kriz, İstanbul: Çatı Kitapları.
 • Baraç, Y. (2017). Küresel Krizin Tekstil Sektörüne Etkisi: Denizli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Baştürk, E. (2010). Avusturya Politik-İktisadını Anlamak, Liberal Düşünce Dergisi, 15(59-60): 263-272.
 • Bernanke, B.S. (2010). ‘‘Monetary Policy and the Housing Bubble’’, Board of Governors of the Federal Reserve System at the Annual Meeting of the American Economic Association, Atlanta, Georgia.
 • Bianco, K.M. (2008). ‘‘The Subprime Lending Crisis: Causes and Effects of the Mortgage Meltdown’’, Mortgage Compliance Guide and Bank Digest.
 • Bilge, O. (2009). Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Bocutoğlu, E. ve Ekinci, A. (2009). Avusturya İktisadi Dalgalanmalar Teorisini Anlamak, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 20(71): 37-56.
 • Bocutoğlu, E. (2012). ‘‘Krizin Makro İktisadından Makro İktisadın Krizine: Eleştirel Bir Değerlendirme’’, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, 2012/106, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/81689/1/730125211.pdf (Erişim tarihi: 09.02.2018).
 • Chang, R. ve Velasco, A. (1998). Financial Crises in Emerging Markets: A Canonical Model, NBER Working Paper Series, 6606.
 • De Antoni, E. (2010). Minsky, Keynes, and Financial Instability, International Journal of Political Economy, 39(2): 10-25.
 • Delice, G. (2003). Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (20): 57-81.
 • Dokko, J., Doyle, B., Kiley, M.T., Kim, J., Sherlund, S., Sim, J. ve Heuvel S.V. (2009). ‘‘Monetary Policy and the Housing Bubble’’, Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C.
 • Ebeling, R.M. (2008).“The Current Economic Crisis and the Austrian Theory of the Business Cycle”, The Freeman: Ideas on Liberty, 58(5): 4-5, https://admin.fee.org/files /doclib/0806freeman_ebeling.pdf (Erişim tarihi: 17.01.2018).
 • Eğilmez, M. (2011). Küresel Finans Krizi (Piyasa Sisteminin Eleştirisi), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Eren, F.M. (2010). Ekonomik Krizler ve Kriz Göstergeleri: 1990 Sonrası Dünyada Yaşanan Krizler ve Türkiye Karşılaştırması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Erdönmez, P.A. (2009). Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi, Bankacılar Dergisi, (68): 85-101.
 • Eroğlu, Ö. ve Albeni, M. (2002). Küreselleşme Ekonomik Krizler ve Türkiye, Isparta: Bilim Kitabevi.
 • Erol, M. (2010). Ekonomik Kriz ve KOBİ’ler, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1): 165–181.
 • Ertuğrul, A. (2014). Ekonomik Teori ve Analizin Tarihi, Ankara: Efil Yayınevi.
 • Foldvary, F.E. (2015). “The Austrian Theory of the Business Cycle”, American Journal of Economics and Sociology, 74(2): 278-297.
 • Garrison, R.W. (2001). Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure, London and New York: Routledge.
 • Gordon, D. (2000). Avusturya İktisadı’nın Felsefi Kökleri, (Çev: N.Bağdadioğlu), Ankara: Liberte Yayınları.
 • Holcombe, R.G. (2001). The Two Contributions of Garrison’s Time and Money, The Quartely Journaly of Austrian Economics, 4(3): 27-32.
 • IMF (1998). ‘‘World Ekonomik Outlook: Financial Crises’’, 74-97, https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-flagship issues/external/pubs/ft/weo/weo0598/pdf/ (Erişim tarihi: 19.03.2018).
 • IMF (2002). “Eye of the Storm: New-Style Crises Prompt Rethink About Prevention and Resolution Measures”, Finance & Development, 39(4): 4-7, http://www.imf.org/external /pubs/ft/fandd/2002/12/eye.htm (Erişim tarihi: 21.03.2018).
 • Kaminsky, G.L. ve Reinhart, C.M. (1999). ‘‘The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems’’, American Economic Review, 89(3):473-500.
 • Kantar, Y. (2010). Mortgage (İpotekli Konut Kredisi) ve 2008 Küresel Krize Olan Etkileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karlsson, S. (2004). “America’s Unsustainable Boom”, Mises Daily Article, https://mises.org/library/americas-unsustainable-boom (Erişim tarihi: 19.01.2018).
 • Keskin, H.Ü. (2004). Ekonomik Krizlerde Küresel Güçler: 2001 Türkiye Ekonomik Krizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Kıraç, F. (2015). Küresel Krizin Bulaşma Etkisi: Menkul Kıymet Borsaları Üzerine Bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Kütahya.
 • Kibritçioğlu, A. (2001). Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1969-2001, Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı I, 7(41): 174-182, Ankara.
 • Kirzner, I.M. (2004). ‘‘Yeni İktisat Okulları’’, İçinde: Avusturya İktisat Okulu, (Çev: C.C.Aktan), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Krugman, P. (2009). “Revenge of the Glut”, The New York Times, https://www.nytimes.com/2009/03/02/opinion/02krugman.html (Erişim tarihi: 04.04.2018).
 • Krugman, P. (2015). Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz, (Çev: N.Domaniç), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Martin, R. (2010). The Local Geographies of the Financial Crisis: From the Housing Bubble to Economic Recession and Beyond, Journal of Economic Geography, 11(2011): 587–618.
 • Minsky, H.P. (1992). The Financial Instability Hypothesis, Working Paper 74, The Jerome Levy Economic Institute of Bard College.
 • Mishkin, F.S. (1996). Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective, NBER Working Paper 5600.
 • Mishkin, F.S. (2001). Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries, The World Bank Policy Research Working Paper 2683.
 • Mohan, R. (2007). India's Financial Sector Reforms: Fostering Growth While Containing Risk, Reserve Bank of India Monthly Bulletin, 2199-2226.
 • Mohan, R. (2009). Global Financial Crisis: Causes, Impact, Policy Responses and Lessons, Stanford Center Of International Development, Working Paper 407, 1-38.
 • Murphy, R. P. (2008). Did the Fed, or Asian Saving, Cause the Housing Bubble?, Mises Daily Article, https://mises.org/library/did-fed-or-asian-saving-cause-housing-bubble (Erişim Tarihi: 19.01.2018).
 • Murphy, R. P. (2009). Does ‘Depression Economics’ Change the Rules?, Mises Daily Article, https://mises.org/library/does-depression-economics-change-rules (Erişim tarihi: 06.06.2018).
 • Oktar, S. ve Dalyancı, L. (2010). Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye Ekonomisinde 1990 Sonrası Finansal Krizler, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 29(2): 1–22.
 • Özatay, F. (2011). Finansal Krizler ve Türkiye, İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.
 • Palamut, M.E. ve Giray, F. (2001). Cumhuriyetten Günümüze Yaşanan Mali Krizler ve Uygulanan Politikalar, Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı I, 7(41): 20–34, Ankara.
 • Roth, K.H. (2009). Küresel Ekonomide Kriz: Finansal Piyasalar, Toplumsal Mücadeleler ve Yeni Politik Senaryolar, İçinde: Küresel Kriz – Küresel Proleterleşme – Karşı Bakış Açıları (Ed: A.Fumagalli ve S.Mezzadra),İstanbul, 201–237.
 • Sarıçoban, K. (2012). Avusturya İktisat Okulu, Temsilcileri ve Metodolojik İlkeleri, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(1): 157-165.
 • Selgin, G.A. (1988). The Theory of Free Banking: Money Supply under Competitive Note Issue, Rowman & Littlefield, Washington, http://oll.libertyfund.org/titles/selgin-the- theory-of-free-banking-money-supply-under-competitive-note-issue (Erişim tarihi: 06.06.2018).
 • Stiglitz, J.E. (2009).The Anatomy of a Murder: Who Killed America's Economy?, Critical Review, 21(2-3): 329-339.
 • Şen, H., Sağbaş, İ. ve Keskin, A. (2007). Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası; Teori ve Türkiye Uygulaması, Afyonkarahisar: Orion Yayınevi.
 • Şen, H. ve Çalışkan, A. (2009). Mortgage Kaynaklı Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisine Muhtemel Yansımaları, Kamu’da Sosyal Politika Dergisi, 3(8): 11-18.
 • Şen, H. ve Sağbaş, İ. (2016). Vergi Teorisi ve Politikası, Ankara: Kalkan Matbaacılık.
 • Taylor, J.B. (2009). The Financial Crisis and The Policy Responses: An Emprical Analysis of What Went Wrong, NBER Working Paper 14631.
 • Tezer, H. (2013). 1929, 1973 ve 2008 Krizlerinin Minsky’nin Finansal İstikrarsızlık Hipoteziyle Değerlendirilmesi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Thornton, M. (2004). Housing: Too Good to be True, Mises Daily Article, https://mises.org/library/housing-too-good-be-true (Erişim tarihi: 19.01.2018).
 • Thornton, M. (2008). Slash and Burn, Mises Daily Article, https://mises.org/library/slash-and-burn (Erişim tarihi: 06.06.2018).
 • Turgut, A. (2007). Türleri, Nedenleri ve Göstergeleriyle Finansal Krizler, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(4-5): 35-46.
 • Uğur, B. (2015). Küresel Kriz Yönetiminde Para Politikalarının Etkinliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Wheaton, W.C. ve Nechayev, G. (2008). The 1998–2005 Housing ‘‘Bubble’’ and the Current ‘‘Correction’’: What’s Different This Time?, American Real Estate Society, 30(1): 1-26.
 • Yay, G.G. (2001). 1990’lı Yıllardaki Finansal Krizler ve Türkiye Krizi, Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı II, 7(42): 1234-1248, Ankara.
 • Yay, T. (2004). Avusturya İktisat Okulu’nun Tarihsel Gelişimi ve Metodolojisi, Piyasa Dergisi, 11: 1-29.
 • Yay, T., Yay, G.G. ve Yılmaz, E. (2001). Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, (47), İstanbul.
 • Yıldırım, S. (2010). 2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18): 47-55.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler – Hukuk
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3123-8890
Yazar: Abdülkerim ÇALIŞKAN
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7130-2001
Yazar: Ali BALKI (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DAZKIRI MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil471967, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {1154 - 1170}, doi = {10.32709/akusosbil.471967}, title = {Küresel Krize Heterodoks Bir Yaklaşım: Avusturya Okulu}, key = {cite}, author = {ÇALIŞKAN, Abdülkerim and BALKI, Ali} }
APA ÇALIŞKAN, A , BALKI, A . (2019). Küresel Krize Heterodoks Bir Yaklaşım: Avusturya Okulu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (4) , 1154-1170 . DOI: 10.32709/akusosbil.471967
MLA ÇALIŞKAN, A , BALKI, A . "Küresel Krize Heterodoks Bir Yaklaşım: Avusturya Okulu". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1154-1170 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/51207/471967>
Chicago ÇALIŞKAN, A , BALKI, A . "Küresel Krize Heterodoks Bir Yaklaşım: Avusturya Okulu". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1154-1170
RIS TY - JOUR T1 - Küresel Krize Heterodoks Bir Yaklaşım: Avusturya Okulu AU - Abdülkerim ÇALIŞKAN , Ali BALKI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.471967 DO - 10.32709/akusosbil.471967 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1154 EP - 1170 VL - 21 IS - 4 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.471967 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.471967 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Küresel Krize Heterodoks Bir Yaklaşım: Avusturya Okulu %A Abdülkerim ÇALIŞKAN , Ali BALKI %T Küresel Krize Heterodoks Bir Yaklaşım: Avusturya Okulu %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 21 %N 4 %R doi: 10.32709/akusosbil.471967 %U 10.32709/akusosbil.471967
ISNAD ÇALIŞKAN, Abdülkerim , BALKI, Ali . "Küresel Krize Heterodoks Bir Yaklaşım: Avusturya Okulu". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 / 4 (Aralık 2020): 1154-1170 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.471967
AMA ÇALIŞKAN A , BALKI A . Küresel Krize Heterodoks Bir Yaklaşım: Avusturya Okulu. AKUSBD. 2019; 21(4): 1154-1170.
Vancouver ÇALIŞKAN A , BALKI A . Küresel Krize Heterodoks Bir Yaklaşım: Avusturya Okulu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 21(4): 1170-1154.