Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 4, Sayfalar 1193 - 1204 2019-12-30

Paternalist Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
The Effect of Paternalist Leadership on Organizational Justice Perception: A Research on Healthcare Employees

Mustafa Nal [1] , Mehveş Tarım [2]


Bu araştırma, sağlık yöneticilerin paternalist liderlik davranışlarının, çalışanların örgütsel adalet algısı üzerindeki etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Bu araştırmada, sağlık çalışanlarının sosyodemografik özelliklerini tespit etmek için Kişisel Bilgi Formu, paternalist liderlik algısını ölçmek için Pellegrini ve Scandura (2006) tarafından geliştirilen Paternalist Liderlik Ölçeği ve örgütsel adalet algısını ölçmek için Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen Örgütsel Adalet Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmada Kastamonu, Çankırı ve Karabük illerinde bulunan kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren dört hastane örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma 2016-2017 yılları arasında 683 kişi üzerinde yapılmıştır. Paternalist liderliğin, örgütsel adalet algısı üzerine yüksek düzeyde ve pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir (r=659, t=22,865, p<0,01). Paternalist liderlik davranışı arttıkça, örgütsel adalet algısının da arttığı saptanmıştır. Tüm bu sonuçlara göre paternalist liderliğin, sağlık çalışanları üzerinde etkin bir liderlik modeli olduğu söylenebilir.

This study analyzes the relationship between health administrators’ paternalistic leadership behaviors and, employee of organizational justice. Perceptions of paternalistic leadership was measured by using the Paternalistic Leadership Scale developed by Pellegrini and Scandura (2006). Perceptions of organizational justice were measured by using the Organizational Justice Scale developed by Niehoff and Moorman (1993). The study sample consisted of four public and private hospitals in Kastamonu, Çankırı and Karabük. The study was conducted on 683 participants between the years of 2016 and 2017. Paternalistic leadership was found to have a significantly high positive effect on perceptions of organizational justice (r=659, t=22,865, p<0,01). Increased paternalistic leadership behavior led to increased perceptions of organizational justice. It is concluded from this study that paternalistic leadership is an effective leadership model for healthcare employee.


 • Acar, P. (2013). Örgütsel Öğrenme, Vatandaşlık ve Adalet, İçinde: Örgütsel Davranış (Ed: Ç.A. Kırel ve O. Ağlargöz), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Alqurashi, S.M. (2015). The Relationship Between Organizational Justice And Psychological Empowerment of Saudi Public Employees, International Journal of Business & Public Administration, 12(1): 41-67.
 • Anwar, H. (2013). Impact of Paternalistic Leadership on Employees Outcome A Study on The Banking Sector of Pakistan, IOSR Journal Of Business And Management, 7(6): 109-115.
 • Aycan, Z., Kanungo, R., Mendonca, M., Yu, K., Deller, J., Stahl, G. & Kurshid, A. (2000). Impact of Culture on Human Resource Management Practices: A 10‐Country Comparison, Applied Psychology, 49(1): 192-221.
 • Aycan, Z. (2006). Paternalism: Towards Conceptual Refinement and Operationalization. In: Scientific Advances in Indigenous Psychologies: Empirical, Philosophical, and
 • Cultural Contributions (Ed: Yang, K.S., Hwang, K.K., Kim, U.), London: Cambridge University Press.
 • Bağcı, Z. (2013). Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir İnceleme, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19): 163-184.
 • Cheng, B. S., Boer, D., Chou, L. F., Huang, M. P., Yoneyama, S., Shim, D., Sun, J. M., Ling, T. T. and Tsai, C. Y. (2014). Paternalistic Leadership in Four East Asian Societies Generalizability and Cultural Differences of The Triad Model, Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(1): 82-90.
 • Cheng, M. Y. and Wang, L. (2015). The Mediating Effect of Ethical Climate on The Relationship Between Paternalistic Leadership and Team İdentification: A Team-Level Analysis in The Chinese Context, Journal Of Business Ethics, 129(3): 639-654.
 • Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. & Ng, K. Y. (2001). Justice at The Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research, Journal Of Applied Psychology, 86(3): 425-445.
 • Colquitt, J.A. (2001). On The Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation Of A Measure, Journal of Applied Psychology, 86(3): 386–400.
 • Cropanzano, R., Bowen, D.E. & Gilliland, S.W. (2007). The Management of Organizational Justice, The Academy of Management Perspectives, 21(4): 34-48.
 • Cüce, H., Güney, S. ve Tayfur, Ö. (2013). Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1): 1-30.
 • DeConinck, J. B. (2010). The Effect of Organizational Justice, Perceived Organizational Support, And Perceived Supervisor Support on Marketing Employees Level of Trust, Journal of Business Research, 63(12): 1349-1355.
 • Eren, E. (2015). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 15. Baskı, İstanbul: Beta Basım.
 • Fortin, M. (2008). Perspectives on Organizational Justice: Concept Clarification, Social Context İntegration, Time and Links With Morality, International Journal of Management Reviews, 10(2): 93-126.
 • Gelfand, M. J., Erez, M. & Aycan, Z. (2007). Cross-Cultural Organizational Behavior, Annual Review of Psychology, 58: 479-514.
 • Köksal, O. (2011). Bir Kültürel Liderlik Paradoksu: Paternalizm, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15): 101-122.
 • Leventhal, G. S. (1980). What Should be Done With Equity Theory? New Approaches to The Study of Fairness in Social Relationships, In: Social Exchange Theory(Eds: K.J. Gergen, M.S. Greenberg, RH. Willis), New York: Plenum Press.
 • Lu, F. J. H. and Hsu, Y. (2015). The Interaction Between Paternalistic Leadership and Achievement Goals in Predicting Athletes Sportspersonship, Kinesiology: International Journal of Fundamental and Applied Kinesiology, 47(1): 115-122.
 • MacLeod, L. (2015). The Physician Leader's Role in Promoting Organizational Justice, Physician Leadership Journal, 2(5): 38-49.
 • Malik, M. E. and Naeem, B. (2011). Impact of Perceived Organizational Justice on Organizational Commitment of Faculty: Empirical Evidence From Pakistan, Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(9): 92-98.
 • Miles, J. A. (2012). Management And Organization Theory, A Jossey-Bass Reader: San Francisco: John Wiley & Sons.
 • Mustafa, G. and Lines, R. (2012). Paternalism As a Predictor of Leadership Behaviors: A Bi-Level Analysis, Eurasian Business Review, 2(1): 63-92.
 • Nakra, R. (2014). Understanding The İmpact of Organizational Justice on Organizational Commitment and Projected Job Stay Among Employees of The Business Process Outsourcing Sector in India, Vision The Journal of Business Perspective, 18(3): 185-194.
 • Önen, S. M. ve Kanayran, H. G. (2015). Liderlik ve Motivasyon: Kuramsal Bir Değerlendirme, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2): 43-64.
 • Pellegrini, E. K. and Scandura, T. A. (2006). Leader-Member Exchange (LMX), Paternalism and Delegation in The Turkish Business Culture: An Empirical Investigation, Journal of International Business Studies, 37(2): 264-279.
 • Pellegrini, E. K. and Scandura, T. A. (2008). Paternalistic Leadership: A Review and Agenda for Future Research, Journal of Management, 34(3): 566-593.
 • Salminen-Karlsson, M. (2015). Expatriate Paternalistic Leadership and Gender Relations in Small European Software Firms in India, Culture and Organization, 21(5): 409-426.
 • Sia, L. A. & Tan, T. A. G. (2016). The İnfluence of Organizational Justice on Job Satisfaction in A Hotel Setting, DLSU Business & Economics Review, 26(1): 17-29.
 • Sur, H. (2013). Çalışanların motivasyonu ve İş Doyumu, İçinde: Hastane Yönetimi, (Ed: H. Sur ve T. Palteki), 10 Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Tahseen, N. and Akhtar, M. S. (2016). Impact of Organizational Justice on Citizenship Behavior: Mediating Role of Faculty Trust, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 10(1): 104-121.
 • Tanrıverdi, H. ve Paşağlu, S. (2014). Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Adalet ve İş Tatmini Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(50): 274-293.
 • Türesin, H. (2012). Örgüt Çalışanlarının Paternalistik Liderlik Algıları, Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri, İş Tatmin Düzeyleri ve İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.
 • Ünler, E. (2015). Örgütsel Adalet, İçinde: Örgütsel Adaletin Peşinde (Ed: E. Ünler ve H. Gürel), İstanbul: Beta Yayınları.
 • Yaman, T. (2011). Yöneticilerin Paternalist (Babacan) Lider Davranışlarının Çalışanların Örgütsel Özdeşleşmelerine, İş Performanslarına ve İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi: Özel Sektörde Uygulama, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yeşiltaş, M. (2013). Paternalist Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinde Dağıtım Adaletinin Aracılık Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(4): 50-70.
 • Yıldırım, F. (2007). İş Doyumu İle Örgütsel Adalet İlişkisi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(01): 253-278.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler – Hukuk
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3282-1124
Yazar: Mustafa Nal (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DİNAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Mehveş Tarım
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil505786, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {1193 - 1204}, doi = {10.32709/akusosbil.505786}, title = {Paternalist Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Nal, Mustafa and Tarım, Mehveş} }
APA Nal, M , Tarım, M . (2019). Paternalist Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (4) , 1193-1204 . DOI: 10.32709/akusosbil.505786
MLA Nal, M , Tarım, M . "Paternalist Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1193-1204 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/51207/505786>
Chicago Nal, M , Tarım, M . "Paternalist Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1193-1204
RIS TY - JOUR T1 - Paternalist Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma AU - Mustafa Nal , Mehveş Tarım Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.505786 DO - 10.32709/akusosbil.505786 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1193 EP - 1204 VL - 21 IS - 4 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.505786 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.505786 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Paternalist Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma %A Mustafa Nal , Mehveş Tarım %T Paternalist Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 21 %N 4 %R doi: 10.32709/akusosbil.505786 %U 10.32709/akusosbil.505786
ISNAD Nal, Mustafa , Tarım, Mehveş . "Paternalist Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 / 4 (Aralık 2020): 1193-1204 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.505786
AMA Nal M , Tarım M . Paternalist Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. AKUSBD. 2019; 21(4): 1193-1204.
Vancouver Nal M , Tarım M . Paternalist Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 21(4): 1204-1193.