Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 4, Sayfalar 1216 - 1229 2019-12-30

Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi: Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği
Importance of Technopark in Entrepreneurship Activities: Afyon-Usak Zafer Technology Development Zone Example

Berfu İlter [1] , Tuğrul Kandemir [2]


Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir gelişmeye katkı yapma, yeni kavramlar, yeni ufuklar yaratma yönünden anlamlı fikirleri hayata geçirme merkezleri olan teknoparklar, tüm bunları sanayi kuruluşlarını ve üniversiteleri bir araya getirerek sağlamaktadırlar. Teknoparklar, piyasanın yetersiz olduğu AR-GE ve yenilikçi faaliyetler için altyapı sağlayarak, vergi ya da genişletilmiş teşvik araçları ile girişimcileri projelerini hayata geçirme hususunda teşvik etmektedirler. Girişimcilerin, başarılı bir iş kurabilmeleri ve yönetebilmeleri için gerekli olan bilgiye ulaşabilmelerinde desteğe gereksinim duymaktadırlar. Bu gereksinim; üniversitelerin kütüphane, laboratuvar, bilgisayar gibi fiziki imkânlarının kullanımının yanı sıra uzman kadro, öğrenciler, ortak projeler geliştirme ve danışmanlık hizmetleri ile de karşılanabilmektedir. Teknoparkların sunmuş olduğu bu imkânlar sayesinde; girişimciler toplumun güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarına çözümler üreterek daha yaşanabilir bir dünya için risk alabileceklerdir. Teknoparklar, mucit girişimcilerin bilim teknoloji, AR-GE faaliyetlerini geliştirme ve teknoloji transferlerine imkân tanımaktadırlar. Çalışmada, özellikle yeni fikir ve buluşları uygulamaya yönelik girişimcilik faaliyetlerinde teknoparkların katkı ve önemini vurgulamak amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın evrenini, Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki girişimci işletmeler oluşturmaktadır. Sonuç olarak, küreselleşen dünyamızda katma değeri yüksek teknolojileri üreten girişimciliğin desteklenmesi, mikro anlamda işletmelerin ülke ekonomisine katkılarını artırmakta; makro anlamda ise ülkeleri ekonomik anlamda oldukça ilerilere taşıyabilecek bir unsur olarak görülmektedir. Bu bağlamda teknoparkların kurulması ve varlıklarını sürdürmelerinin; gerek girişimcilerin, gerekse ülkelerin kalkınmasında önemli unsurlar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

By bringing technoparks universities and industrial establishments together; university-indusry collaboration, to contribute to economic development and sustainable development, to introduce new concepts, to create new horizons, and to make meaningful ideas. Technoparks encourage entrepreneurs with tax or extended incentive tools and projects by providing infrastructures for AR-GE and innovative activities where the market is insufficient. Entrepreneurs need support to get the information they need to build and manage a successful business. These needs are covered not only use of physical facilities such as libraries, laboratories and computers of universities, but also it can be met with expert staff, students, joint projects development and consultancy services. Thanks to these possibilities offered by technoparks; entrepreneurs will be able to take risks for a more liveable world by developing solutions to the current and future needs of the community. It was aimed to emphasize the contribution and importance of technoparks in the study, especially in entrepreneurship activities to pass on new ideas and discoveries. Qualitative research method was applied in order to get results. The sample of study constitutes entrepreneurial businesses located in Afyon-Usak Zafer Technology Development Zone. As a result, in our globalizing world, supporting entrepreneurship that produces high value added technologies increases the contribution of micro-enterprises to the economy; in macro sense, it is seen as an element that can carry countries in economic terms. In this context, the establishment of technoparks and their existence; it should be taken into consideration that they are important elements in the development of both entrepreneurs and countries.


 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2012). Araştırma Yöntemleri, Geliştirilmiş 7.Baskı, İstanbul: Sakarya Yayıncılık.
 • Alkibay, S., E.Orhaner, S. Korkmaz ve A.Ermeç vd. (2012). Üniversite Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Teknoparklar, Yönetimsel Sorunları ve Çözüm Önerileri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2):65-90.
 • Başalp, A. ve Yazlık B. (2006). Türkiye’de Teknoparklar ve Sorunları, inet-tr’06-XI. “Türkiye’de İnternet” Konferansı Bildirileri 21-23 Aralık 2006, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara: 275-278.
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, “Teknoloji GeliştirmeBölgeleri”,https://btgm.sanayi.gov.tr/Handlers /DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=79697c38-21c9-4206-8104-0d95bd342fc9, (Erişim tarihi: 30.05.2018).
 • Bülbül, Y. ve Özbay R.D (2011). Teknoparklar Teknolojik Bilginin Ticarileşmesi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2010-111, İstanbul.
 • Cansız, M. (2017). 2023’e Doğru Türkiye Teknoparkları, T.C. Kalkınma Bakanlığı Yayın No:2972, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.
 • Cansız, M., Ulusoy, D. (2017a), Teknoloji Tabanlı Girişimcilerin Başarısında Yapısal, Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Beşeri Sermayenin Etkileri: Türkiye Örneği, Sosyoloji Konferansları, (56) :113-149
 • Ergen, M. (2014). Girişimci Kapital Silikon Vadisi Tarihi ve Startup Ekonomisi, İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Gülbaş, S.Y. (2011). İnovasyon: Teknopark Modeli, ANKEM Dergi, 2011;25 (Ek 2): 139-145.
 • Halıcı, E. (2008). Girişimcilik ve Teknoparklar: Girişimciliğin Eski ve Yeni Yüzü, http://www.emo.org.tr/ekler/1f860e3b7f548ab_ek.pdf, (Erişim tarihi:21.05.2018).
 • Harmancı, M. ve Önen, M.O. (1999). Dünyada ve Türkiye’de Teknopark ve Teknokent Uygulamaları, GA/99-2-4, Ankara:Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Araştırma Müdürlüğü.
 • İpek, H.B. (2015). İnovasyon Temelli Ekonomi Yapısında Ulusal İnovasyon Sistemi ve Bölgesel İnovasyon Stratejileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Marangoz, M. (2016). Girişimcilikte Güncel Konular ve Uygulamalar, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Özkaşıkçı, I. (2013). Dijital Çağ’da Girişimcilik Ekosistemi, İstanbul: Butik Yayıncılık.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği. (2014). Resmi Gazete, 12.03.2014.
 • Tepe, S ve Zaim, H. (2016). Türkiye’de ve Dünyada Teknopark Uygulamaları: Teknopark İstanbul Örneği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (29): 19-43.
 • Yalçıntaş, M. (2014). Üniversite-Sanayi-Devlet İşbirliğinin Ülke Ekonomilerine Etkileri: Teknopark İstanbul Örneği, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(10): 83-106.
 • Yıldırım A., Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Genişletilmiş 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler – Hukuk
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8738-1675
Yazar: Berfu İlter (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3544-7422
Yazar: Tuğrul Kandemir
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil515847, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {1216 - 1229}, doi = {10.32709/akusosbil.515847}, title = {Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi: Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği}, key = {cite}, author = {İlter, Berfu and Kandemir, Tuğrul} }
APA İlter, B , Kandemir, T . (2019). Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi: Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (4) , 1216-1229 . DOI: 10.32709/akusosbil.515847
MLA İlter, B , Kandemir, T . "Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi: Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1216-1229 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/51207/515847>
Chicago İlter, B , Kandemir, T . "Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi: Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1216-1229
RIS TY - JOUR T1 - Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi: Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği AU - Berfu İlter , Tuğrul Kandemir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.515847 DO - 10.32709/akusosbil.515847 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1216 EP - 1229 VL - 21 IS - 4 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.515847 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.515847 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi: Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği %A Berfu İlter , Tuğrul Kandemir %T Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi: Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 21 %N 4 %R doi: 10.32709/akusosbil.515847 %U 10.32709/akusosbil.515847
ISNAD İlter, Berfu , Kandemir, Tuğrul . "Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi: Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 / 4 (Aralık 2020): 1216-1229 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.515847
AMA İlter B , Kandemir T . Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi: Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği. AKUSBD. 2019; 21(4): 1216-1229.
Vancouver İlter B , Kandemir T . Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi: Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 21(4): 1229-1216.