Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 4, Sayfalar 1246 - 1260 2019-12-30

Online Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Planlı Davranışlar Teorisi ve Teknoloji Kabul Modelinin Entegrasyonu ile İncelenmesi
Investigation of Factors Affecting the Online Purchase Intention by the Integration of The Planned Behavior Theory and The Technology Acceptance Model

Perihan Şıker [1] , Hülya Tuğçe Ülger [2]


E-ticarette sürekli gelişim gösteren değişim ve yeniliklerin meydana gelmesiyle tüketicilerin bakış açıları günden güne değişmektedir. Bu çalışmanın temel amacı; İnternet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin, satın alma tutumları üzerinde etkili olan faktörleri tespit edip, katılımcıların bu faktörlere cinsiyet bazında farklı bakıp bakmadıklarına yönelik davranışlarını araştırmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmada, genel olarak literatürde araştırmacılar tarafından yaygın olarak kullanılan Teknoloji Kabul Modeli ve Planlı Davranışlar Teorisi dikkate alınarak hazırlanan anket formu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde akademik ve idari personele uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin İnternetten satın alma davranışlarında cinsiyetler arasında algılanan haz, öznel norm ve algılanan güven faktörlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca davranışsal niyet açısından en önemli faktörün algılanan kullanışlılık olduğu belirlenmiştir.

 With the emergence of changes and innovations that show continuous improvement in e-commerce, consumers ' perspectives are changing from day to day. The main purpose of this study is to determine the factors effecting the purchasing behavior of the consumers who are shopping online and to investigate whether the participants look at these factors differently on a gender basis. For this purpose, the questionnaire was prepared by taking into consideration the technology acceptance model and planned behavior theory widely used by researchers in the literature in general and applied to academic and administrative personnel at Nigde Ömer Halisdemir University. According to the results of the research, there were statistically significant differences in the satisfaction, subjective norm and perceived confidence factors perceived among sexes in consumers ' online buying behavior. In addition, it has been determined that the most important factor in terms of behavioral intentions is perceived usefulness.


 • Acılar, A. (2016). E-Commerce in Turkey, Global Business Research Congress (GBRC - 2016), (2): 281-288.
 • Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, (50): 179-211.
 • Akçi, Y. ve Göv, S. (2015). Tüketicilerin E-ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(13): 413-433.
 • Al-Somali, S. A., Gholami, R., ve Clegg, B. (2009). An investigation into the acceptance of online banking in Saudi Arabia, Technovation, 29: 130-141.
 • Aydın, S. ve Ezel D. (2015). E-Ticarette Güven Unsurunun Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Olan Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(21): 127-150.
 • Bae, S. ve Lee T. (2011). Gender Differences in Computer’s Perception of Online Consumer Views, Electronic Commerce Research, 11: 201-214.
 • Campbell, C. (1997). Shopping, Pleasure and Sex War, The Shopping Experience, London: Sage.
 • Chen, C.C. (2013), The exploration on network behaviors by using the models of Theory of planned behaviors (TPB), Technology acceptance model (TAM) and C-TAM-TPB, African Journal of Business Management, 7(30): 2976-2984.
 • Chen, L., Gıllenson, M.L. ve Sherrell, D.L. (2002). Enticing Online Consumers: An Extended Technology Acceptance Perspective, Information & Management, 39(8): 705-719.
 • Davis, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Easy of Use and User Acceptance of İnformation Technology, MIS Quarterly, 13(3): 319-340.
 • Davis, F.D., Bagozzi, R.P., ve Warshaw, P.R. (1992). Extrinsic and Intrinsic Motivation to Use Computers In The Workplace, Journal Of Applied Social Psychology, 22(14): 1111-1132.
 • Demirel, H. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Elektronik Alışveriş Hakkındaki Görüşleri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3): 119-134.
 • Elvalda, A., Lü, K. ve Ali, M. (2016), Perceived Derived Attributes of Online Customer Reviews, Computers in Human Behavior, 56: 306-319.
 • E-Ticaret Raporu (2017). http://www.eticaretraporu.org/wp-content/uploads/ 2017/04/TUSIAD_E-Ticaret_Raporu_2017.pdf (Erişim tarihi: 20.05.2018).
 • Fischer, E. ve Arnold, S.J. (1990). More Than a Labor of Love: Gender Roles and Christmas Gift Shopping, Journal of Consumer Research, 17(3): 333-345.
 • Fortes, N. ve Rita, P. (2016), Privacy Concerns and Online Purchasing Behaviour: Towards an Integrated Model, European Research on Management and Business, (22): 167-176.
 • Garbarino, E. ve Strahilevitz, M. (2004). Gender Differences in the Perceived Risk of Buying Online and the Effects of Receiving a Site Recommendation, Journal of Business Research, (57): 768-775.
 • Ghazizadeh, M., Lee, J., ve Boyle, L. (2012). Extending The Technology Acceptance Model To Assess Automation, Cognition, Technology & Work, 14(1): 39-49.
 • Goswami, A. ve Dutta, S. (2016). Gender Differences in Technology Usage-A Literature Review, Open Journal of Business and Management, (4): 51-59.
 • Ha, N.T., Nguyen, T.L.H., Nguyen, T. P.L. ve Nguyen T.D. (2019), The effect of trust on consumers’ online purchase intention: An integration of TAM and TPB, Management Science Letters, (9): 1451-1460.
 • Jones, S., Johnson-Yale, C., Millermaier, S. ve Pérez, F.S. (2009). US College Students’ Internet Use: Race, Gender and Digital Divides, Journal of Computer- Mediated Communication, (14): 244-264.
 • Joo, J. ve Sang, Y. (2013). Exploring Koreans’ Smartphone Usage: An Integrated Model of The Technology Acceptance Model and Uses and Gratifications Theory, Computers in Human Behavior, (29): 2512-2518.
 • Kim, D., Ferrin, J., Donald L. ve Rao, H.Raghav (2008). A Trust-Based Consumer Decision-Making Model in Electronic Commerce: The Role of Trust, Perceived Risk and Their Antecedenta, Decision Support Systems, 44(2): 544-564.
 • Kim M.J., Chung, N. ve Lee, C.K. (2010). The effect of perceived trust on electronic commerce: Shopping online for tourism products and services in South Korea, Tourism Management, 32 (2): 256-265.
 • Lee, D., Park, J. ve Ahn, J. (2001). On the Explanation of Factors Affecting E-Commerce Adoption, Twenty-Second International Conference on Information Systems, 109-120.
 • Lee, M.C. (2009), Factors Influencing the Adoption of Internet Banking: An integration of TAM and TPB with Perceived Risk and Perceived Benefit, Electronic Commerce Research and Applications.
 • Legrıs, P., Ingham, J. ve Collerette, P. (2003). Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model, Information Management, 40(3): 191-204.
 • Li, Y., Qi, J. ve Shu, H. (2008). Review of relationships among variables in TAM, Tsinghua Science & Technology, 13(3): 273-278.
 • Lu, C.T., Huang, S.Y. ve Lo, P. Y. (2010). An empirical study of on-line tax filing acceptance model: Integrating TAM and TPB, African Journal of Business Management, 4(5): 800-810.
 • Madden, T.J., Pamela S.E. ve Ajzen I. (1992). A comparison of the Theory of Planned Behavior and the Theory of Reasoned Action, Personality and Social Psychology Bulletin, 18(1): 3–9.
 • Mathieson, K. (1991). Predicting user intentions: Comparing the Technology Acceptance Model with the Theory of Planned Behavior, Information Systems Research, 2(3): 173–191.
 • Mokhlis, S. ve Salleh, H.S. (2009). Consumer Decision- Making Styles in Malaysia: An Exploratory Study of Gender Differences, European Journal of Social Sciences, 10(4): 574-584.
 • Özgüven, N. (2011). Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumları ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Analizi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(21): 47-54.
 • Pavlou, P.A., ve David W. S. (2000). Measuring the effects and effectiveness of interactive advertising: A research agenda, Journal of Interactive Advertising, 1(1): 61-77.
 • Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, H. ve Pahnila, S. (2004). Consumer Acceptance of Online Banking: An Extension of The Technology Acceptance Model, Internet Research, 14(3): 224-235.
 • Ramayah, T. ve Ignatius, J. (2005). Impact of Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and Perceived Enjoyment on the Intention to Shop Online, Journal of Systems Management (IJSM), 3(3): 36-51.
 • Serhateri, A. (2015). Elektronik Ticarette Güvenliğin Tüketicilerin İnternet Üzerinden Alışveriş Yapma Tutumlarına Etkisi: Kocaeli Örneği, Karadeniz Dergisi, (27): 227-249.
 • Shih, Ya-Yueh ve Kwoting Fang (2004), The use of a decomposed Theory of Planned Behavior to study internet banking in Taiwan, Internet Research, 14(3): 213–223.
 • Shirley, T. ve Todd, P. (1995). Decomposition and crossover effects in the Theory of Planned Behavior: A study of consumer adoption intentions, International Journal of Research in Marketing, 12(2): 137-155.
 • Şahin, F. ve Alkaya, A. (2017). Tüketicilerin Çevrimiçi Şikayet Kanallarını Kullanımına Yönelik Davranışlarının: Teknoloji Kabul Modeli ve Planlı Davranış Teorisi Bütünleşik Modeli Bakış Açısı ile İncelenmesi, PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(4): 87-103.
 • Thompson, T., Vivien, S.H., Lim, K.G ve Raye Y.C Lai (1999). Intrinsic and extrinsic motivation in Internet usage, Omega, 27(1): 25-37.
 • TUİK (2017), http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862 (Erişim tarihi: 20.05.2018)
 • Türker, A. ve Türker Özaltın, G. (2013). Turistik Ürün Satın Alma Davranışının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2): 281-312.
 • Ustasüleyman, T., ve Eyüboğlu, K. (2010). Bireylerin Internet Bankacılığını Benimsemesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 4(2):11-38.
 • Uzel, E. ve Aydoğdu, F.C. (2010). Çalışanların Elektronik Alışverişe Bakış Açıları Hakkında Kalitatif Çalışma, Organizasyonlar ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1): 19-25.
 • Venkatesh, V. ve Morris, M.G. (2000). Why don’t men ever stop to ask for directions? gender, social influences, and their role in technology acceptance and usage behavior, MIS Quarterly, 24(1): 115–139.
 • Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B. and Davis, F.D. (2003). User Acceptance Of İnformation Technology: Toward A Unified View, MIS Quarterly, 27(3): 425-478.
 • Wang, Y.S., Wu, M.C. ve Wang, H.Y. (2009). Investigating the Determinants and Age And Gender Differences in the Acceptance of Mobile Learning, British Journal of Educational Technology, 40(1): 92-118
 • Yang, Kenneth C.C. (2005). Exploring factors affecting the adoption of mobile commerce in Singapore, Telematics and Informatics, 22(3): 257-277.
 • Yayar, R. ve Sadaklıoğlu, H. (2012). Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal, 3(3): 145-157.
 • Yılmaz, C. ve Tümtürk, A. (2015). İnternet Üzerinden Alışveriş Niyetinin Etkileyen Faktörlerin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Kullanarak İncelenmesi ve Bir Model Önerisi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi, 22(2): 355-384.
 • Yılmaz, V., Çelik, H.E. ve Pazarlıoğlu, M.V. (2010). E-Ticarete İlişkin Tüketicilerin Risk Algısının Tutum ve Niyetler Üzerine Etkisi: Ordinal Yapısal Eşitlik Modeli, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2): 49-63.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler – Hukuk
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0787-8516
Yazar: Perihan Şıker (Sorumlu Yazar)
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6406-8659
Yazar: Hülya Tuğçe Ülger
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil525419, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {1246 - 1260}, doi = {10.32709/akusosbil.525419}, title = {Online Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Planlı Davranışlar Teorisi ve Teknoloji Kabul Modelinin Entegrasyonu ile İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Şıker, Perihan and Ülger, Hülya Tuğçe} }
APA Şıker, P , Ülger, H . (2019). Online Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Planlı Davranışlar Teorisi ve Teknoloji Kabul Modelinin Entegrasyonu ile İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (4) , 1246-1260 . DOI: 10.32709/akusosbil.525419
MLA Şıker, P , Ülger, H . "Online Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Planlı Davranışlar Teorisi ve Teknoloji Kabul Modelinin Entegrasyonu ile İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1246-1260 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/51207/525419>
Chicago Şıker, P , Ülger, H . "Online Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Planlı Davranışlar Teorisi ve Teknoloji Kabul Modelinin Entegrasyonu ile İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1246-1260
RIS TY - JOUR T1 - Online Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Planlı Davranışlar Teorisi ve Teknoloji Kabul Modelinin Entegrasyonu ile İncelenmesi AU - Perihan Şıker , Hülya Tuğçe Ülger Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.525419 DO - 10.32709/akusosbil.525419 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1246 EP - 1260 VL - 21 IS - 4 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.525419 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.525419 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Online Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Planlı Davranışlar Teorisi ve Teknoloji Kabul Modelinin Entegrasyonu ile İncelenmesi %A Perihan Şıker , Hülya Tuğçe Ülger %T Online Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Planlı Davranışlar Teorisi ve Teknoloji Kabul Modelinin Entegrasyonu ile İncelenmesi %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 21 %N 4 %R doi: 10.32709/akusosbil.525419 %U 10.32709/akusosbil.525419
ISNAD Şıker, Perihan , Ülger, Hülya Tuğçe . "Online Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Planlı Davranışlar Teorisi ve Teknoloji Kabul Modelinin Entegrasyonu ile İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 / 4 (Aralık 2020): 1246-1260 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.525419
AMA Şıker P , Ülger H . Online Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Planlı Davranışlar Teorisi ve Teknoloji Kabul Modelinin Entegrasyonu ile İncelenmesi. AKUSBD. 2019; 21(4): 1246-1260.
Vancouver Şıker P , Ülger H . Online Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Planlı Davranışlar Teorisi ve Teknoloji Kabul Modelinin Entegrasyonu ile İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 21(4): 1260-1246.