Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 4, Sayfalar 1348 - 1365 2019-12-30

Determination of Problems Related to Professional Tourist Guides Vocation via Delphi Method
Delphi Yöntemi ile Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi

Kurtuluş Karamustafa [1] , Bilgehan Kılıçhan [2]


This study aims to determine the vocational problems of professional tourist guides acting in Turkey and propose solutions to overcome these problems. In addition, it is aimed to make contribution to the field both with its unique methodical approach and knowledge production. The primary data were obtained from the professional tourist guides via Delphi method. It was determined that there were 43 vocational problems in nine different categories (nature of the profession, problems with travel agencies, accommodation businesses, transportation enterprises, museums and historical sites, tourists, professional organizations, colleagues and others). Then, solutions to these problems were discussed with professional tourist guides. As a result of the research, academic and practical suggestions were made, and implications for further research were given at the end.

Bu çalışma ile Türkiye'de faaliyet gösteren profesyonel turist rehberlerinin meslek sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Delphi yöntemi ile profesyonel turist rehberinden elde edilen birincil verilerin değerlendirilmesi sonucunda; başta profesyonel turist rehberliği mesleğinin doğasından kaynaklı sorunlar olmak üzere, seyahat acentaları, konaklama işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, müze ve ören yerleri, turistler, meslek örgütleri, meslektaşlar ile yaşanan sorunlar ile meslek ile ilgili diğer sorunlarından oluşan dokuz farklı kategoride toplam 43 meslek sorununun olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu sorunlara ilişkin profesyonel turist rehberleri ile yüz yüze görüşülerek çözüm önerileri de geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan akademik ve uygulamaya dönük öneriler ile gelecekte yapılması muhtemel araştırmalara yönelik de önerilerde bulunulmuştur.

 • Ababneh, A. (2017). Tourist Guides and Job Related Problems, Analysis and Evidence From Jordan, Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 18(2): 200-217.
 • Akbulut, O. (2006). Ege Bölgesindeki Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Ap, J. ve Wong, K.F. (2001). Case Study On Tour Guiding: Professionalism, Issues and Problems, Tourism Management, (2): 551-563.
 • Bak, E. (2015). Rehberlerinin Performansının Turist Tatminine Etkisi: Kapadokya’yı Ziyaret Eden Yabancı Turistler Üzerinde Bir Araştırma, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Batman, O. (2003). Türkiye’deki Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2): 117-134.
 • Büyükkuru, M. (2015). Turist Rehberlerinin İletişim Becerilerinin Turistlerin Tur Deneyimi Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir.
 • Chang, K. (2014). Examining The Effect Of Tour Guide Performance, Tourist Trust, Tourist Satisfaction, And Flow Experience On Tourists' Shopping Behavior, Asia Pasific Journal of Tourism Research, 19(2): 219-247.
 • Cohen, E. (1985). The Tourist Guide: The Origins, Structure and Dynamics of A Role, Annals of Tourism Research, 12(1): 5-29.
 • Çakır, A. (2010). Profesyonel Turist Rehberlerinin Çalışma Biçimi ve Mesleki Eğitim Süreleri İle İş Tatminleri Arasındaki İlişki, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Çakmak, T. F. (2018). Turist Rehberliğinin Açmazları, İçinde: Turist Rehberliği (Ed: S. Eser, S. Şahin ve C. Çakıcı), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Çetin, G. ve Kızılırmak, İ. (2012). Türk Turizminde Kokartlı Turist Rehberlerin Mevcut Durumunun Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2): 307-318.
 • Çetinkaya, M.Y. ve Öter, Z. (2015). Role of Tour Guides on Tourist Satisfaction Level in Guided Tours and Impact on Re-Visiting Intention: A Research in Istanbul, European Journal of Tourism Hospitality and Recreation, 7(1): 40-54.
 • Demircan, M. (2007). Vergi Hukuku Açısından Turist Rehberliği, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Doğan, H., Üngüren, E. ve Kesgin, D. (2010). Meslek ve Aile Yaşamı İlişkisi: Profesyonel Turist Rehberlerine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 20(5): 3430-3442.
 • Güzel, Ö. ve Köroğlu, Ö. (2014). Turist Rehberlerinin Liderlik ve Aracılık Rollerinin Tur Deneyimine Etkisi: Doğa Turları Üzerine Bir Araştırma, Gaziantep University Journal of Social Science, 13(4): 939-960.
 • Güzel, Ö. ve Köroğlu, Ö. (2015). Turist Rehberlerinin Mesleklerine Yönelik Pozitif ve Negatif Yönlü Algılarının İçerik Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi, Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1): 155-174.
 • Güzel, Ö., Türker, A. ve Şahin, İ. (2014). Profesyonel Turist Rehberlerinin Algıladıkları Mesleki Engelleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (2): 173-190.
 • Huang, S., Hsu, C. ve Chan, A. (2009). Tour Guide Performance and Tourist Satisfaction: A Study of The Package Tours in Shanghai, Journal of Hospitality and Tourism Research, 10(2): 1-31.
 • İşler, D. ve Güzel, Ö. (2014). Tur Yönetiminde Profesyonel Turist Rehberlerinin Deneyimsel Rolü: Alman Turistlerin Kültür Turu Satın Alma Davranışına Yönelik Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1): 125-138.
 • Karamustafa, K. ve Çeşmeci, N. (2006). Paket Tur Operasyonunda Turist Rehberlerinin Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1): 70-86.
 • Köroğlu, Ö. (2013). Turist Rehberlerinin İş Yaşamındaki Rolleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme, Pamukkale University Journal of Social Sciences Institue, (16): 91-112.
 • Kuşluvan, S. ve Çeşmeci, N. (2002). Türkiye’de turist rehberliği eğitiminin sorunları ve yeniden yapılandırılması, Turizm Eğitimi Konferansı-Workshop, T.C. Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğü, 235-242.
 • Lin, Y., Lin, M. ve Chen, Y. (2017). How Tour Guides’ Professional Competencies Influence on Service Quality of Tour Guiding and Tourist Satisfaction: An Exploratory Research, International Journal of Human Research Studies, 7(1): 1-19.
 • Mak, A.H.N., Wong, K.F. ve Chang, C.Y. (2011). Critical İssues Affecting the Service Quality and Professionalism of The Tour Guides in Hong Kong and Macau, Tourism Management, (32): 1442-1452.
 • McDonnell, I. (2001). The Role of The Tour Guide in Transferring Cultural Understanding, School of Leisure, Sport and Tourism Working. (3): 1-14.
 • Meged, J. (2017). Guides Crafting Meaning in a Flexible Working Life, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 17(4): 374-387.
 • Prakash, M., Chowdhary, N. ve Sunayana. (2011). Tour Guiding: Interpreting the Challenge, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 6(2): 65-81.
 • Randall, C. ve Rollins, R. (2009). Visitor Perceptions of The Role of Tour Guides in Natural Areas, Journal of Sustainable Tourism, 17(3): 357-374.
 • Tan, C. (2017). A Field Trip Approach to Studying The Role of Tour Guides in Shaping The Tourist Experience, Journal of Mekong Societies, 13(2): 23-44.
 • Taştan, H. ve Genç, E. (2017). Turist Rehberlerinin Yaşadıkları Mesleki Zorlukların Cinsiyete ve Yıllara Göre İncelenmesi, The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism), 857-867.
 • Tsaur, S.H. ve Lin, W.R. (2014). Hassles of Tour Leaders, Tourism Management, (45): 28-38.
 • Üngüren, E., Arslan, S. ve Kaçmaz, Y.Y. (2015). Bir Turist Taciz Türü Olarak Hanutçuluğun Turistler Üzerindeki Etkisi, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(32): 129-174.
 • Xu, Y. ve McGehee, N. G. (2017). Tour Guides Under Zero Fare Mode Evidence From China, Current Issues in Tourism, 20(10): 1088-1109.
 • Yazıcıoğlu, İ., Tokmak, C. ve Uzun, S. (2008). Turist Rehberlerinin Rehberlik Mesleğine Bakışı, Üniversite ve Toplum Dergisi, 8(2): 1-19.
 • Yenipınar, U., Çınar, B. ve Bak, E. (2017). Turist Rehberliği Eğitimi ve Mesleğin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri, 3. Turizm Şurası, 656-666.
 • Zengin, B., Erkol, G. ve Eker, N. (2014). Rehberlik Mesleğinde Bir Engel Olarak Cinsiyet Ayrımcılığı: Bayan Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 1144-1159.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Halkla İlişkiler - İletişim - Turizm
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6581-6276
Yazar: Kurtuluş Karamustafa (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1897-4551
Yazar: Bilgehan Kılıçhan
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil597628, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {1348 - 1365}, doi = {10.32709/akusosbil.597628}, title = {Delphi Yöntemi ile Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi}, key = {cite}, author = {Karamustafa, Kurtuluş and Kılıçhan, Bilgehan} }
APA Karamustafa, K , Kılıçhan, B . (2019). Delphi Yöntemi ile Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (4) , 1348-1365 . DOI: 10.32709/akusosbil.597628
MLA Karamustafa, K , Kılıçhan, B . "Delphi Yöntemi ile Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1348-1365 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/51207/597628>
Chicago Karamustafa, K , Kılıçhan, B . "Delphi Yöntemi ile Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1348-1365
RIS TY - JOUR T1 - Delphi Yöntemi ile Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi AU - Kurtuluş Karamustafa , Bilgehan Kılıçhan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.597628 DO - 10.32709/akusosbil.597628 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1348 EP - 1365 VL - 21 IS - 4 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.597628 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.597628 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Delphi Yöntemi ile Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi %A Kurtuluş Karamustafa , Bilgehan Kılıçhan %T Delphi Yöntemi ile Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 21 %N 4 %R doi: 10.32709/akusosbil.597628 %U 10.32709/akusosbil.597628
ISNAD Karamustafa, Kurtuluş , Kılıçhan, Bilgehan . "Delphi Yöntemi ile Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 / 4 (Aralık 2020): 1348-1365 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.597628
AMA Karamustafa K , Kılıçhan B . Delphi Yöntemi ile Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi. AKUSBD. 2019; 21(4): 1348-1365.
Vancouver Karamustafa K , Kılıçhan B . Delphi Yöntemi ile Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 21(4): 1365-1348.