Yıl 2020, Cilt 22 , Sayı 1, Sayfalar 163 - 179 2020-03-22

Kurumsal Yetkinlik ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Müşteri Kurum Özdeşlemesi ve Algılanan Olumsuz Duyurumun Etkisine Yönelik Bir Araştırma
An Investigation on the Effects of Customer-Company Identification and Perceived Negative Publicity on the Relationship between Corporate Ability and Purchase Intention

Aslı KUŞÇU [1] , Merve KOÇOĞLU SAZKAYA [2] , Burçak VATANSEVER DURMAZ [3]


Bu çalışmada, bir işletmenin çok çeşitli özelliklerini özetleyen soyut boyutlar toplamı olan kurumsal yetkinlik ile müşterilerin satın alma niyeti arasındaki ilişkide müşteri kurum özdeşleşmesinin ve algılanan olumsuz duyurumun rolleri üzerinde durulmuştur. Bahsi geçen kavramlar arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla araştırma, bir vakıf üniversitesinde yüksek lisans eğitimi alan ve çalışma hayatında olan kişiler üzerinde gerçekleştirilmiş ve veri toplamada Türk tüketicileri tarafından bu kavramlar ile ilişkilendirilebileceği düşünülen ve kısa bir süre önce olumsuz bir duyurum yapılmış olan bilinirliği yüksek bir otomotiv işletmesi kullanılmıştır. Elde edilen verinin incelenmesinde yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kurumsal yetkinlik ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide müşteri kurum özdeşleşmesinin tam aracılık etkisi olduğunu göstermekte ve müşteri kurum özdeşleşmenin önemine dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, bu çalışmada, algılanan olumsuz duyurumun satın alma niyetini olumsuz yönde etkilediği ve buna bağlı olarak da kurumsal yetkinlik ve satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi azalttığı, dolayısıyla olumsuz duyurumun kurumsal yetkinlik ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Genel olarak çalışmanın sonuçları müşteriler tarafından yetkin bulunan bir kurumda dahi gerek müşterilerde oluşan olumlu algının sonucunda gerçekleşen müşteri kurum özdeşleşmesinin olumlu etkisini, gerekse olumsuz duyurumların algısının satın alma niyetine olan olumsuz etkisini göstermektedir. Çalışmanın sonunda sonuçlar doğrultusunda kurumlara müşteri kurum özdeşleşmesini ve olumsuz duyurumları yönetmeleri doğrultusunda öneriler verilmiştir.

This study investigates the roles of consumer-company identification and perceived negative publicity within the relationship between perceived corporate ability which is the sum of the various intangible aspects that summarize a company’s characteristics and consumers’ purchase intention. Graduate students of a private university, who are also actively working at an organization, were approached and a well-known automobile company which has recently undergone a negative publicity incident and therefore can be associated with the concepts in the study was used to collect data. Structural equation modeling was used to analyze the proposed relationships. Results of the study indicate that consumer-company identification fully mediates the relationship between corporate ability and purchase intention and highlight the importance of identification. Moreover, the study demonstrates that perceived negative publicity has a negative influence on purchase intention and weakens the impact of corporate ability on purchase intention. In general, results of the study show that there is not only a positive influence of identification raised by positive associations but also a negative impact of negative publicity on consumers’ purchase intention even in the case of a company with high corporate ability. The study concludes with some suggestions to companies on managing identification and negative publicity.

 • Aherne, M., Bhattacharya, C. B. ve Gruen, T. (2005). Antecedents and consequences of customer– company identification: Expanding the role of relationship marketing. Journal of Applied Psychology, 90, 574 –585. doi:10.1037/0021-9010.90.3.574
 • Ahluwalia, R., Burnkrant, R. E. ve Unnava, H. R. (2000). Consumer response to negative publicity: The moderating role of commitment. Journal of Marketing Research, 37(2), 203-214. doi: 10.1509/jmkr.37.2.203.18734
 • Aron, A., ve Aron, E. N. (1986). Love and the expansion of self: Understanding attraction and satisfaction. New York: Hemisphere Publishing Corp/Harper & Row Publishers.
 • Ashforth, B.ve Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization, Academy of management review, 14(1), 20-40. doi: 10.5465/amr.1989.4278999
 • Assiouras, I. (2012). The impact of brand crises on consumer reactions: The role of corporate ability and corporate social responsibility. American Marketing Association, Winter ,145-153.
 • Baron, R. M., ve Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6),1173-1182. doi:10.1037/0022-3514.51.6.1173
 • Becker-Olsen, K.L., Cudmore, B.A. ve Hill, R.P. (2006). The impact of perceived corporate social responsibility on consumer behavior. Journal of Business Research, 59, 46– 53. doi: 10.1016/j.jbusres.2005.01.001
 • Bennett, R. ve Rentschler, R. (2003). Foreword by the guest editors, Corporate reputation review, 6(3), 207-210. doi: 10.1057/palgrave.crr.1540200
 • Berens, G., Van Riel, C.B. ve Van Bruggen, G.H. (2005). Corporate associations and consumer product responses: The moderating role of corporate brand dominance. Journal of Marketing, 69(3), 35-48. doi: 10.1509/jmkg.69.3.35.66357
 • Berens, G., Van Riel, C. B. ve Rekom, J.V. (2007). The CSR-Quality trade-off: When can corporate social responsibility and corporate ability Compensate each other?, Journal of Business Ethics, 74, 233-252. doi: 10.1007/s10551-006-9232-0
 • Berger, J., Sorensen A. T. ve Rasmussen S. J. (2010). Positive effects of negative publicity: When negative reviews increase sales. Marketing Science, 29(5), 815-827. doi: 10.1287/mksc.1090.0557
 • Bhattacharya, C. B. ve Sen, S. (2003). Consumer-company identification: A framework for understanding consumers' Relationships with companies. Journal of Marketing, 67(2), 76-88. doi: 10.1509/jmkg.67.2.76.18609
 • Brammer, S., Hongwei, H. ve Kamel, M. (2015). Corporate social responsibility, employee organizational identification, and creative effort: The moderating impact of corporate ability. Group and Organization Management, 40(3), 323-352. doi: 10.1177/1059601114562246
 • Brown, T. J. ve Dacin, P. A. (1997). The company and the product: Corporate associations and consumer product responses. The Journal of Marketing, 68-84. doi: 10.1177/002224299706100106
 • Buckley, P. G. (1991). An SOR model of the purchase of an item in a store. ACR North American Advances, 18, 491-500. Erişim adresi: https://www.acrwebsite.org/volumes /7138/volumes/v18/NA-18
 • Cheney, G. ve Tompkins, P. K. (1987). Coming to terms with organizational identification and commitment. Communication Studies, 38(1), 1-15. doi: 10.1080/10510978709368225
 • Choi, L.ve Huddleston, P. (2014). The effect of retailer private brands on consumer-based retailer equity: Comparison of named private brands and generic private brands. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 24(1), 59-78. doi: 10.1080/09593969.2013.821417
 • Chung A. ve Jiang H. (2017). Handling negative publicity the influence of employing CSR communication in apology statements in reducing anger and negative word-of-mouth (NWOM). Journal of Communication Management, 21(3), 267-286. doi: 10.1108/JCOM-11-2016-0091
 • Cornwell, T. B. ve Coote, L. V. (2005). Corporate sponsorship of a cause: The role of identification in purchase intent. Journal of Business Research, 58(3), 268-276. doi: 10.1016/S0148-2963(03)00135-8
 • Creyer, E. H. (1997). The influence of firm behavior on purchase intention: Do consumers really care about business ethics?. Journal of Consumer Marketing, 14(6), 421-432. doi: 10.1108/07363769710185999
 • Dawar, N. ve Pillutla, M. M. (2000). Impact of product-harm crises on brand equity: The moderating role of consumer expectations. Journal of Marketing Research, 37(2), 215-226. doi: 10.1509/jmkr.37.2.215.18729
 • Dean D. H. (2004). Consumer reaction to negative publicity: Effects of corporate reputation, response, and responsibility for a crisis event. Journal of Business Communication, 41(2), 192-211. doi: 10.1177/0021943603261748
 • Deephouse, D. (2002). The term ‘Reputation Management’: Users, uses and the trademark tradeoff corporate reputation: An eight-country analysis. Corporate Reputation Review, 5(1), 9-18. doi: 10.1057/palgrave.crr.1540161
 • Devrani, T. ve Tüzün, İ. (2008). Müşteri vatandaşlık davranışının öncüllerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 193-208. Erişim adresi: http://88.255.149.215/xmlui/bitstream/handle/11467/383/M00213.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Dodds, W. B., Monroe, K. B. ve Grewal, D. (1991). Effects of price, brand, and store ınformation on buyers' product evaluations. Journal of Marketing Research, 307-319. doi: 0.1177/002224379102800305
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E.S., ve Çinko, M. (2011). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Dutton, J., Dukerich J. ve Harquail, C.V. (1994). Organizational images and membership commitment. Administrative Science Quarterly, 34, 191-206. Erişim adresi: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=181b738f-f05a-430f-936e-15375066f4c4%40pdc-v-sessmgr05
 • East, R., Hammond, K. ve Lomax, W. (2008). Measuring the impact of positive and negative word of mouth on brand purchase probability. International Journal of Research in Marketing, 25(3), 215-224. doi: 10.1016/j.ijresmar.2008.04.001
 • Edwards, M. R. ve Peccei, R. (2007). Organizational identification: Development and testing Of A conceptually grounded measure. European Journal of Work and Organizational Psychology, 16(1), 25–57. doi: 10.1080/13594320601088195
 • Feldman, P.M., ve Vasquez-Parraga, A.Z. (2013). Consumer social responses to CSR initiatives versus corporate abilities. Journal of Consumer Marketing, 30(2), 100–111. doi: 10.1108/07363761311304915
 • Fishbein, M. ve Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, Intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Fombrun, C. J., Van Riel, C. B: M. ve Van Riel, C. (2004). Fame & fortune: how successful companies build winning reputations. New Jersey: FT Press.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis: international edition. Harlow: Pearson Educaiton.
 • Hall, D. T., Schneider, B. ve Nygren, H. T. (1970). Personal factors in organizational identification. Administrative Science Quarterly, 176-190. doi: 10.2307/2391488
 • Ham, C-D., Cho, C-H. ve Woo, J. (2012). Positive vs. negative publicity with advertising an application of the Synergy on country brand and country-of-origin products. International Journal of Integrated Marketing Communications, Fall, 27-43. Erişim adresi : http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=3b0b5e5a- 9cb6-4172-9945-7f7b1b6101ea%40sdc-v-sessmgr03
 • Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis. New York: Guilford Publications.
 • Herbig, P. ve Milewicz, J. (1993). The relationship of reputation and credibility to brand success. Journal of Consumer Marketing, 10(3), 18-24. doi: 10.1108/EUM0000000002601
 • Hoye, G. V. ve Lievens F. (2005). Recruitment-related information sources and organizational attractiveness: Can something be done about negative publicity?. International Journal of Selection and Assessment, 13(3), 179-187. doi: 10.1111/j.1468-2389.2005.00313.x
 • Gendel-Guterman H. ve Levy, S. (2017). Consumer response to private label brands’negative publicity: A relational effect on retailer’s store image. Journal of Product & Brand Management, 26(2), 204–222. doi: 10.1108/JPBM-05-2015-0880
 • Grewal, D., Monroe, K. B. ve Krishnan, R. (1998). The effects of price-comparison advertising on Buyers' perceptions of acquisition value, transaction value, and behavioral intentions. The Journal of Marketing, 46-59. doi: 10.1177/002224299806200204
 • Griffin, M., Babin, B.J. ve Attaway, J.S. (1991). An empirical investigation of the impact of negative public publicity on consumer attitudes and intentions. Advances in Consumer Research, 18, 334-341. Erişim adresi: https://www.acrwebsite.org/volumes/7182/volumes/v18/NA-18
 • Grubb, E. L. ve Hupp, G. (1968). Perception of self, generalized stereotypes, and brand selection. Journal of Marketing Research, 58-63. doi: 10.1177/002224376800500107
 • Gürhan-Canli, Z., ve Batra, R. (2004). When corporate image affects product evaluations: The moderating role of perceived risk. Journal of Marketing Research, 41(2),197-205. doi: 10.1509/jmkr.41.2.197.28667
 • Kalwani, M. U. ve Silk, A. J. (1982). On the reliability and predictive validity of purchase intention measures. Marketing Science, 1(3), 243-286. doi: 10.1287/mksc.1.3.243
 • Keh, H.T. ve Xie, Y. (2009). Corporate reputation and customer behavioral intentions: The roles of Trust, identification and commitment. Industrial Marketing Management, 98, 732-742. doi: 10.1016/j.indmarman.2008.02.005
 • Kim, S., (2013). What’s worse in times of product-harm crisis? Negative corporate ability or negative CSR reputation?. Journal of Business Ethics,123, 157-170. doi: 10.1007/s10551-013-1808-x
 • Kim, S., Kim, S.-Y. ve Sung, K.H. (2014). Fortune 100 Companies’ Facebook strategies: corporate ability versus social responsibility. Journal of Communication Management, 18(4), 343-362. Erişim adres: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCOM-01-2012-0006/full/html
 • Labay, Duncan G. ve Kinnear, T.C. (1981). Exploring the consumer decision process in the adoption of solar energy systems. Journal of Consumer Research, 8(3), 271-278. doi: 10.1086/208865
 • Lii, Y. ve Lee, M. (2012). Doing right leads to doing well: When the type of CSR and reputation interact to affect consumer evaluations of the firm. Journal of Business Ethics, 105, 69- 81. doi: 10.1007/s10551-011-0948-0
 • Lin, C.P., Chen, S.C., Chiu, C.K. ve Lee, W. Y. (2001). Understanding purchase intention during product-harm crises: Moderating effects of perceived corporate ability and corporate social responsibility. Journal of Business Ethic, 102, 455–471. doi: 10.1007/s10551-011-0824-y
 • Liu X., Lischka, H.M. ve Kenning P. (2018). Asymmetric cognitive, emotional and behavioural effects of values-related and performance-related negative brand publicity. Journal of Product & Brand Management, 27(2), 128–145
 • Luo, X. ve Bhattacharya, C. B. Corporate social responsibility, customer satisfaction, and market Value. Journal of Marketing, 70(4), 1-18. doi: 10.1509/jmkg.70.4.001
 • Mael, F., & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their Alma Mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior, 13(2), 103-123. doi: 10.1002/job.4030130202
 • Marquina, P. ve Morales, C. E. (2012). The influence of CSR on purchasing behaviour in Peru and Spain. International Marketing Review, 29(3), 299-312. doi: 10.1108/02651331211229778
 • Menon, G, Jewell, R. D. ve Unnava, H.R. (1999). When a company does not respond to negative publicity:Cognitive elaboration vs. negative affect perspective. Advances in Consumer Research, 26, 325-329.
 • Pavlou P.A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model. International Journal of Electronic Commerce, 7(3), 101–134. doi: 10.1080/10864415.2003.11044275
 • Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Lee, J.Y. ve Podsakoff, N.P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. doi: 10.1037/0021-9010.88.5.879
 • Pullig, C., Netemeyer, R.G. ve Biswas A. (2006). Attitude basis, certainty, and challenge alignment: A case of negative brand publicity. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(4), 528-542. doi: 10.1177/0092070306287128
 • Sharma, S., Durand, R. M., ve Gur-Arie, O. (1981). Identification and analysis of moderator variables. Journal of Marketing Research, 18(3), 291-300. doi: 10.1177/002224378101800303
 • Sohn, Y. J. ve Lariscy, R. W. (2015). A buffer or boomerang?-The role of corporate reputation in bad times. Communication Research, 42(2), 237-259. doi: 10.1177/0093650212466891
 • Sun, B. ve Morwitz, V. G. (2010). Stated intentions and purchase behavior: A Unified model. International Journal of Research in Marketing, 27(4), 356-366. doi: 10.1016/j.ijresmar.2010.06.001
 • Swart, H., Turner, R., Hewstone, M. ve Voci, A. (2011). Achieving forgiveness and trust in postconflict societies: the ımportance of self-disclosure and empathy, L. R. Tropp ve R. K. Mallett (Ed.), Moving beyond prejudice reduction: pathways to positive intergroup relation (s.181-200) içinde New York, NY: Oxford University Press.
 • Tajfel, H. (1978). Differentiation between Social groups. Study in social psychology of ıntergroup relation. London: Academic Press.
 • Tajfel, H. ve Turner J.C. (1985). The social identity theory of intergroup behavior. S.Worchel ve W.G. Austin (Ed), The Psychology of intergroup relations içinde (Vol 2). Chicago: Nelson Hall.
 • Tsai, Y.-H., Lin, C.-P., Ma, H.-C., ve Wang, R.-T. (2015). Modeling corporate social performance and Job Pursuit intention: Forecasting the job change of professionals in technology industry. Technological Forecasting and Social Change, 99, 14-21. doi: 10.1016/j.techfore.2015.06.026
 • Turner, J. C. (1985). Social Categorization and The self-concept: A social-cognitive theory of group behavior. J.Lawler ( Ed), Advances in group processes: Theory and research içinde (Vol. 2). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Um, N-H. (2013). Effects of negative brand information: Measuring impact of celebrity identification and brand commitment. Journal of Global Marketing, 26, 68–79. doi: 10.1080/08911762.2013.804614
 • Van Knippenberg, D., Van Dick, R. ve Tavares, S. (2007). Social identity and social exchange: identification, support, and withdrawal from the job. Journal of Applied Social Psychology, 37(3), 457-477. doi: 10.1111/j.1559-1816.2007.00168.x
 • Vanhamme J. ve Grobben, B. (2009). Too Good to be True!. The effectiveness of CSR history in countering negative publicity. Journal of Business Ethics, 85(2), 273-283.
 • Walsh, G. ve Bartikowski, B. (2013). Exploring corporate ability and social responsibility associations as antecedents of customer satisfaction cross-culturally. Journal of Business Research, 66,989–995. doi: 10.1016/j.jbusres.2011.12.022
 • Wegge, J, Van Dick R, Fisher G. K., Wecking C. ve Moltzen K. (2006). Work motivation, organizational ıdentification, and well-being in Call Centre Work. Work & Stress, 20(1), 60-83. doi: 10.1080/02678370600655553
 • Weiwei, T. (2007). Impact of corporate ımage and corporate reputation on customer loyalty: A review. Management Science and Engineering, 1(2), 57-62. doi: 10.3968/j.mse.1913035X20070102.008
 • Xie, Y. (2014). The Effects of corporate ability and corporate social responsibility on winning customer support: An integrative examination of the roles of satisfaction, trust and identification. Global Economic Review, 43(1), 73–92. doi: 0.1080/1226508X.2014.884050
 • Yoo, B. ve Donthu, N. (2001). Developing a scale to measure the perceived quality of an internet shopping site (SITEQUAL). Quarterly Journal of Electronic Commerce, 2(1), 31-45.
 • Zarei, A. ve Maleki, F. (2018). From decision to run: The moderating role of green skepticism. Journal of Food Products Marketing, 24(1), 96-116. doi: 10.1080/10454446.2017.1266548
 • Zhou, Y., Poon, P. ve Huang, G. (2012). Corporate ability and corporate social responsibility in a developing Country: The role of product involvement. Journal of Global Marketing, 25,45-56. doi: 10.1080/08911762.2012.697385
 • Zhu, D. H. ve Chang, Y.P. (2013). Negative Publicity effect of the business Founder’s Unethical behavior on corporate image: Evidence from China, Journal of Business Ethics, 117(1), 111-121. doi: 10.1007/s10551-012-1512-2
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler – Hukuk
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3856-8518
Yazar: Aslı KUŞÇU (Sorumlu Yazar)
Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4820-8092
Yazar: Merve KOÇOĞLU SAZKAYA
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-8940-0761
Yazar: Burçak VATANSEVER DURMAZ
Kurum: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Mart 2020

APA KUŞÇU, A , KOÇOĞLU SAZKAYA, M , VATANSEVER DURMAZ, B . (2020). Kurumsal Yetkinlik ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Müşteri Kurum Özdeşlemesi ve Algılanan Olumsuz Duyurumun Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (1) , 163-179 . DOI: 10.32709/akusosbil.481478